Kur'an

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Kur’an (Arapça: القرآن / el-Kur’an‎) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم / el-Kur’an el-kerim‎), İslâm dinine göre âyetleri vahiyler şeklinde Allah tarafından Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam Peygamberi Muhammed'e indirilen İslam dininin kutsal kitabıdır.[1][2]

Müslümanlar, Muhammed'in en önemli mucizesi olarak Kur'an'ı görürler ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olduğuna inanırlar. İslâm'a göre ilk insan ve ilk peygamber Adem ile başlayan ilâhî mesajlar, Kur'an'ın Muhammed'e indirilmesi ile sona ermiştir.

Kur’an Müslümanlarca insanlara yol gösterici ilâhi bir kitap olarak tanımlanmaktadır.[3][4][5][6] Ayrıca şeriat Muhammed'in hadisleri ile birlikte Kur’an ayetleriyle yorumlanır. [7] Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur'u Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlamakla birlikte sonradan bu kitapların insanlar tarafından bozulup tahrif edildiğine, ancak Kur’an'ın kıyamete kadar Allah tarafından korunacağına ve yeryüzüne indirilmiş olan son kutsal kitap olduğuna inanılır.[8][9]

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilinen en eski Kur’an-ı Kerîm mus'hafı, Taşkent, Özbekistan.

Kur’an sözcüğü Arapça okudu anlamındaki qarâ'â (قرأ) sözcüğünün üç harfli mastarıdır. "Kur’an" “okunan şey “veya “ okumak", Kerîm ise "soylu, asil" ve "eli açık, cömert" anlamlarına gelir.[10] Ayrıca "Kur’an" kelimesi Kur’an'da "okunan, okuyuş, okuma" "ekli, katlı, derli" anlamında da kullanılmıştır. Kur’an kelimesi, Kur’an'ın 58 ayetinde geçer.

Biz onu, akıl etmeniz için Arapça okunuşla indirdik. (Yusuf Suresi: 2)
Kur’an okuyacağında kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. (Nahl Suresi: 98)
Kur’an okunduğunda/okununca onu işitin de durup düşünün ki merhamet olunasınız. (A'râf Suresi: 204)
Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü'minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. (İsrâ Suresi: 9)
Kur’an'dan indirir olduklarımız, inananlara şifâ ve rahmettir. (İsrâ Suresi: 82)

Bir çok âyette "el-Kitâb" kelimesinin Kur’an-ı Kerim anlamında kullanıldığı görülür:

İşbu içinde kuşku olmayan Kitâp’tır, takvâ sahipleri için bir yol göstericidir. (Bakara: 1,2)

Bunlardan başka daha bir çok âyette ise "Kur’an-ı Kerîm" için başka isimlerin de kullanıldığı görülmektedir, bunlar arasında: "el-Furkân" (Furkân Suresi: 1), "ez-Zikr" (Hicr Suresi: 9), "en-Nûr" (Nisâ Suresi: 174), "er-Rûh" (Şûrâ Suresi: 52) örnek olarak gösterilebilir.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

İslâma göre Kur’an-ı Kerim İslam peygamberi Muhammed'e 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Mekke'deki Nur Dağı Hira Mağarası'nda indirilmeye başlanılmış, vahyin 12 yılı Mekke, 11 yılı da Medine dönemi olmak üzere 23 yıl sürmüştür. Kur'an, Muhammed hayattayken Vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

Mekke döneminde vahyedilen ayetler tevhid konuları başta olmak üzere İslâm'ın inanç esasları, ölüm, hayat, kıyamet, âhiret, cennet, cehennem, ve kavimlerin helâkı gibi konuları ele alır. Medine döneminde vahyedilen âyetlerde ise ibâdetler, insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzenlemeler, ahlakî kurallar ile ilgili şer’i âyetler vahyedilmiştir.[11][12][13] Mekke’de vahyedilenler "Mekkî", Medine'de vahyedilenler ise "Medenî" olarak adlandırılmıştır.

Kur’an-ı Kerîm hat yazısının süsleme aracı olarak kullanılması, (Şâh-î-Zinda Türbesi, Semerkand, Özbekistan).

İlk halife Ebubekir (632-634) zamanında bir araya getirilen Kur’an nüshaları, Osman bin Affan döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir. Kur’an ayrıca Furkân-ı Hâkim, Mushâf-ı Şerif, Kelâmullah, Kitâbullah gibi isimlerle de anılır. Uzatma, nokta, hareke gibi işaretlerin yer almadığı bu yazıma daha sonraları ilâve edilen işaretlemelerle
okuyuş şekli (tecvid); yazılı olarak belirlenerek bu şekilde nesilden nesile aktarılmıştır.[14]

Mekke dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur’an yazımında 13 yıl kadar süren ve hacimsel olarak Kur'an'ın 2/3 kısmını oluşturan Mekke dönemi "sözlü kültür dönemi" olarak değerlendirilir. Bu dönemde ayet ve surelerin hemen yazıya geçirilmesi gibi bir uygulamanın bulunmadığı, sözlü olarak ezberlendiği, Kur’an'ın şiirselliğinin ezberlenerek korunmasına yardım ettiği, daha sonraki hicrete yakın birkaç yıl ile Medine dönemi olarak ifade edilen yazım döneminde bu hafıza bilgilerine dayanılarak ayetlerin kayda geçirildiği ifade edilmektedir.[15][16]

Mekke döneminde Kur’an'ın Âdem'den itibaren devam eden tevhid dini ve vahiy zincirinin devamı olduğu ifade edilmiştir:

O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de bir şeriat kıldı. (Şura : 13)

Mekkî âyet ve sureler İslâm inanç ve ahlâkı ile ilgili konuları kapsar; Allah'ın birliğine, meleklere, peygambere, kitaplara ve Âhiret Günü'ne iman gibi konular işlenir, Allah ile eş tutulan putlar reddedilir.

Medine dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Medine'de yazılan âyet ve sûrelerde daha çok aile ve devletin tanzimi, insanların birbiriyle veya devletle olan ilişkilerini düzenleyen şer'i hukukun kuralları, anlaşmalar, barış ve savaş durumları söz konusu edilir. Ayrıca bu dönemde yazılan Berae suresi gibi bazı ayet ve surelerin dil ve hitap açısından tehdit edici olduğu gözden kaçmaz. M.S. 622 tarihinden itibaren bu hükümleri uygulamak için yeterli güce sahip bir İslâm Devleti, Muhammed yönetiminde, Medine'de oluşmuştu. İnanışa göre yükümlülükler Allâh’û-Celle-Celâle’hû tarafından hafiften ağıra doğru yavaş yavaş 23 yıla yayılarak gönderilmiş, Muhammed ibn ʿAbd Allâh ve arkadaşları bunları uygulamaya geçirmiştir. İslam inanışında bu devrin özelliği; iyi ve yararlı olanın alınması, kötü ve zararlı olanın kaldırılmasıdır.[17]

Kur’an-ı Kerîm âyetlerinin yaşanan olaylar ve sorunlarla ilgili olarak ihtiyaç üzerine geldiğine ve bu yüzden toplumda gerekli etkiyi gösterdiğine inanılır. İslâmi literatürde "esbab-ı nüzul" denilen bu durum Kur’an-ı Kerîm tefsirlerinde önemli bir yer tutar.

Birinci Hâlife Ebû Bekir dönemi ve İmâm Mus'haf[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed'in ölümünü takip eden Yemâme savaşlarında 70 kadar hâfızın ölmesi üzerine Ashabdan Ömer bin Hattab’ın hafızların toplanması için dönemin hâlifesi olan Ebu Bekir’e başvurarak konunun görüşülmesini istediği, bunun üzerine Ebû Bekr’in, Zeyd bin Sâbit başkanlığında aralarında Abdullah bin Zübeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas, ve Abdurrahman bin Haris bin Hişâm'ın da bulunduğu bir komisyon kurarak Kur’an sahifeleri bir araya getirilmiştir.

Zeyd bin Sâbit, elinde yazılı "Kur’an" metni olan herkesin bu metinleri getirmesini, ayrıca metinleri bizzat Muhammed'den duyduklarına dair iki güvenilir şahid gösterilmesi istedi. Osman bin Affan toplanan bu kurula "Zeyd ile imlada anlaşamazsanız, Kureyş'e göre yazın" emrini verdi. Zeyd bin Sâbit'in ortaya koyduğu bu aslî nüshaya "İmam Mus'haf" adı verilmiştir. Ayrıca bazı sahabelerin bu mus'haftan farklı özel mus'hafları olduğu bilinir. Bu mus'haflar Osman bin Affan zamanında yakılmışlardır. Abdullah bin Mesûd'un teklifiyle "İmam Mus'haf" üzerinde yapılan danışma ve görüşmeler sonucunda bunun üzerinde her hangi bir noksanlık görülmemiş ve güvenirliği konusunda ittifak sağlanmıştır.

12. yüzyıldan kalma bir Endülüs Kur’an'ı.

Kur’an-ı Kerîm'in bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline "Mus'haf" denir. mus'haf, "sayfalar haline getirilmiş" ya da "iki kapak arasındaki sayfalar" anlamına gelir[18] ve S-H-F (sahife) kökünden gelir. Kur’an-ı Kerîm Peygamberin vefatı ile tamamlandığından kendisi hayatta iken toplanmamış, ezberlenerek muhafaza edilmiştir. Kur’an-ı Kerîm ayetleri ilk zamanlar vahiy kâtipleri tarafından papirüs, deri ve kemik üzerine yazılarak saklanırdı.[19]

Hâlife Ömer ve Osman dönemleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur’an-ı Kerîm'in bugünkü dizilişi ile mus'haflaşması Halife Osman zamanında gerçekleşmiştir. Bilinen en eski Kur’an mus'hafı (M.S. 9 yy)[20] Özbekistan'ın Taşkent şehrindeki bir müzede sergilenen Osman Mus'hafıdır. Beş kopya halinde çoğaltılıp çeşitli İslam şehirlerine gönderilen orijinallerden biri de Topkapı Müzesi'nde sergilenmektedir.[21] Komünizm döneminde Semerkant'tan zorla alınarak St. Petersburg'da sergilenmiş, sergilenmesi için Başkortostan'a gönderilmiş, 1924 yılında geri verilmiştir. Bazı sayfaları 2000 ve 2003 yılında Christie's Londra ve Sam Fogg koleksiyonunda satılmıştır.[22]

"Ömer bin Hattab" devrinde Kur’an-ı Kerîm öğretimine hız verildi. Medine'de ve İslâm Devleti'nin diğer merkezlerinde hafız olduğu söylenen sahabelerin gözetmenliğinde pek çok hafız yetiştirilmiştir. Zamanla içerisinde yeni fethedilen yerlerdeki kavim ve kabilelerin müslüman oluşu farklı şive ve lehçelere göre okuyuş ayrılıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu durum M.648'de Ermenistan ve Azerbaycan fethinde Şamlı ve Iraklı askerlerin yan yana gelmesi ile farklı okuyuşların su yüzüne çıkmasını sağladı. Bu tartışma ortamının daha fazla büyümesine engel olmak için Huzeyfe bin Yemân, Ömer'e başvurarak bu durumun düzeltilmesini, ihtilafın ortadan kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Halife Osman, Muhammed'in diğer ashabı ile de istişare ederek, İslâm dünyasında yalnızca Ebû Bekr'in emriyle derlenmiş olan onaylı Kur’an-ı Kerîm mus'haflarının kullanılmasını ve tüm diğer nüshaların kullanılmasının yasaklanmasını kararlaştırdı. Halife Osman bin Affan, bir önlem olarak da bu mus'haf dışındaki bütün mus'hafları yaktırarak ortadan kaldırma yoluna gitti. Ebû Bekr zamanında yazılan İmâm Mus'haf, Ömer bin Hattab'ın ölümünden sonra kızı ve Muhammed'in hanımlarından olan Hafsa'ya geçmişti. Osman zamanında çoğaltılan mus'hafların yedi nüsha olduğu söylenir.[23] Halife Osman tarafından toplanan bir heyet, sureleri peygamberin sağlığında dizdiği sıra ile toplamış, sahabenin ellerinde bulunan farklı Kur’an nüshalarını, ayrıca karışmaması için ilave edilmiş olan tefsir notlarını imha etmiştir. Çoğaltılan nüshalar farklı şehirlere gönderilmiştir.[24] Günümüzde halen onlardan bir tanesi İstanbul Topkapı Müzesi'nde; bir diğer tam olmayan nüshası Taşkent'te bulunmaktadır.

Chester Beatty Kütüphanesi'nde segilenen 13-14üncü yüzyıllara ait olan Mağribî hat tarzında Kur’an örneği, Dublin, İrlanda.

Yazım dönemindeki Arap dili ve alfabesi[değiştir | kaynağı değiştir]

En erken Kur’an yazılması, Arapça'nın ve Arap alfabesinin ilk gelişim dönemlerine rastlar. Bu dönem Arap alfabesinde harf sayısı bugün kullanılan 28 harfe karşılık 22 harfi karşılayan 15 farklı noktalama işaretsiz yazım (harf)'ten oluşmaktaydı.[25] Kur’an'ın ilk yazılışındaki alfabeye bağlı olarak kıraat mezhepleri ortaya çıkmıştır.[26] Haccac zamanında birbirine benzer harfleri ayırt edebilmek için imla işaretleri ve sesli harfler oluşturuldu. [27] Kur’an'a eklenen yeni işaret ve harekeler renkli olarak yazılmaya başlandı ve asıl metinin bir parçası kabul edilmedi.[28] İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde bulunan en eski mus'haflar :[kaynak belirtilmeli]

 • No: 457. Osman'ın imzasını ve Hicri 30 senesini taşıyan mus'haf.
 • No: 557. Ali'nin imzasını taşıyan mus'haf.
 • No: 458. Ali'nin yazısı olduğu kabul edilen mus'haf.

Başlangıçta Kureyş lehçesi ile okunan Kur’an'ın sonradan 7 Arap lehçesiyle okunmasına müsaade edilmiştir.[29]

Kur’an-ı Kerîm'in yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur’an-ı Kerîm 114 bölümden (sure) oluşur. Sureler genellikle içerdiği konulardan birine verilen Arapça isimlerle anılırlar. Sureler kronolojik bir sırada düzenlenmemiştir. [30]

Kur’an-ı Kerîm "sûre" adı verilen bölümlerden oluşur. Kur’an'da 86’sı Mekki, 28'i Medeni olmak üzere 114 sure bulunur. Medeni sureler Bakara, Ali İmran, Enfal, Ahzab, Maide, Mümtahine, Nisa, Zilzal, Hadid, Muhammed, Rad, Rahman, Dehr, Talak, Beyyine, Haşr, Nasr, Nur, Hac, Münafikun, Mücadele, Hucurat, Tahrim, Cuma, Tegabun, Saf, Feth ve Berae'dir. Her bir sure “âyet” adı verilen bölümlerden oluşur. Âyetlerin uzunluğu bir kelime ile bir sayfa arasında değişir. Kur’an-ı Kerîm'i oluşturan 30 eşit parçadan her birine cüz denir.

Kur’an'ın yazımında noktalama işaretleri bulunmadığı için bazı ayetlerin nereden başlayıp nerede bittiği gibi konular kesin değildir. Bazı âlimler, bir kısım uzun cümleleri iki-üç ayet saymışken, bazısı tek ayet kabul etmiştir. Yine Şafiî âlimleri besmeleyi başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde, Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki “Yasin, Ha mim” gibi "Hurûf-u Mûkattâ'at" için de benzer durum geçerlidir. Buna göre, Kur’an-ı Kerîm, surelerin başındaki besmeleleri ayrı bir ayet saymama kaydı ile 6236 ayetten oluşur. Âyetlerin sayısını İbn-i Abbas 6616, Nafi 6217, Şeybe 6214, Mısır âlimleri 6226 olarak ifade etmişlerdir. Said Nursi, Zemahşeri gibi bazı alimler ise muhtemelen halka kolay gelsin diye rakamları yuvarlayıp 6666 rakamını vermişlerdir.[31]

New York-Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen Mavi Kur’an olarak ta bilinen Kur’an-ı Kerîm'in Otuzuncu Rum Suresi.

Sûrelerin sıralanışı[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur’an'da sureler kronolojik sıraya göre değil, Ebu Bekir döneminde bir araya getirilen İmâm Mushaf'a göre yapılır.

Muhammed'in risaletinin başında ilk olarak "indiği" kabul edilen âyetler Alak Suresinde geçer:

Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. İnsanı bir alaktan (asılı şey veya pıhtı) yarattı. Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Ki O, kalem ile insana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak: 1-5)

İlk yazılan ayetlerin inananları okumaya, öğrenmeye, yazmaya ve araştırmaya çağırdığı ve bilim için büyük teşvik mesajı taşıdığı düşünülür.

Rivayete göre Kur’an'ın en son âyeti ise şudur:

Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim. (Mâide: 3 )

Kur’an ilimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur’an-ı Kerîm ilimleri olarak adlandırılan ve Kur’an çevresinde oluşturulan bilgi birikimi şu dallara ayrılır:

Basılı Kur’an-ı Kerîm'in ilk suresi olan Fatiha Suresi (Hattat Aziz Efendi)
 • Kıraat: Kur’an-ı Kerîm'in yazım, dil, anlatım özelliklerini, nakil bilgileri, kıraat mezhepleri, edebiyat usul ve kuralları ve Arap şiveleri açısından inceler. Şive ile ilgili problemlerde Kureyş lehçesi esas kabul edilir. Farklı okuma şekilleri ve bu okumaların ifade ettiği farklı anlamlar kıraat ilminin konusudur.
 • Nüzul sebepleri: Ayetlerin yazılış sebepleri ve buna bağlı anlamları üzerinde durur.
 • Tefsir: Ayetlerin yorumlanması çalışmalarını içerir; rivayet tefsiri ve dirayet tefsiri olarak iki kola ayrılır. Rivayet tefsirinde peygamber, sahabi ve diğerlerinin sözleri kullanılırken dirayet yahut rey tefsirleri dil, akıl, mantık ve felsefe gibi ilimler çerçevesinde yapılan yorumlarla oluşturulur.
 • İstinbat: Fıkıhçılar tarafından yürütülen çalışmalar; Kur’an'daki ayrıntıları verilmeyen hükümler usuli fıkıh denilen ana ilkeler çerçevesinde ayrıntılandırılır, şartlara bağlanır, sınırları ve şekli belirlenir. Fakihler, ayetlerin lâfız ve anlamlarını üzerinde çalışarak genel ve özel hükümleri belirler. İbâdetlerin şekli, miktarı ve şeriat hükümleri fıkıhçılar tarafından belirlenir.
 • İcazül Kur’an: Bu dal, Kur’an-ı Kerîm'in dil, anlatım gibi estetik yapısını ilgilendiren konuları araştırır, mucize oluş iddialarını [32] ve bunun dayanaklarını inceler.
 • Mûkattâ'at : Kur’an-ı Kerîm'de bazı surelerin başında bulunan, ana metinden ayrı yazılan sessiz harf gruplarına mûkattâ'at harfleri denir.

Kur’an ve diğer semâvi kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

İslâm'da Kur’an'ın yanında Tevrat, Zebur ve İncil'e de özünü kaybederek tahrif edilmiş, Allah tarafından indirilen kutsal kitaplar olarak inanılır. Kur’an'ın ise korunacağına ve kıyamete kadar özgünlüğünü koruyacağına inanılır.[33] Bu sebeple Kur’an'da, Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de bulunan ifade ve anlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır.[34] Bazı araştırmacılar bu anlatımların neler olduğu ve kökenleri üzerinde çalışmalar ortaya koymuşlardır.[35]

İslâm dininde imân esasları incelendiğinde diğer kutsal kitaplara, yani Tevrat, Zebur, ve İncil'e de imân edildiği, ve onların Allâh’û-Celle-Celâle’hû katından indirildiğine imân edildiği görülür. Hatta, imân esaslarında "Kitaba imân" değil de, "Kitaplara imân etmek" tâbiri kullanılır. "Ben sadece Kur’an'ın Hakk Teâlâ’nın kelâmı, kitâbı olduğuna imân ettim, fakat Tevrat, Zebur, ve İncil'in orjinal metinlerinin Allah-u Teâlâ'ın kelâmı olduğuna ise inanmıyorum," diyen kişileri İslâm dini dışlar.[36]Bu husus başlı başına bir kültür unsurunu oluşturur. Bunun yanı sıra İslâm'da, diğer kutsal kitapların özünü kaybederek tahrif edildiğine, Kur’an'ın ise korunacağına ve tahrif edilemeyeceğine inanılır. İslam'a göre Kur’an kıyamete kadar özgünlüğünü koruyacaktır.[37](Hicr Suresi: 9) Bu gerçekten hareketle olay kültürel olarak değerlendirildiğinde; Kur’an'da, kendinden önce Allah tarafından indirildiğine inanılan kitaplarda (Nisa Suresi: 136)(Tevrat'a, Zebur'da, İncil'de) bulunan benzer ifadelerin olması doğal karşılanır.[38]

Kur’an’a ebced uygulanması[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Ebced hesabı

Ebced hesabında Arapça alfabedeki her harfe sayısal bir değer atanır ve böylece yazılar sayısallaştırılır. Kabalistlerin Tevrat'a uygulamalarında olduğu gibi ebced hesabı Kur’an-ı Kerîm metninlerine uygulanarak ayetlere yeni anlamlar yüklenmiştir. Ayetlerle bağlantılı olarak ele alınmasına rağmen bu örnekler büyük oranda Kur’an-ı Kerîm ile değil, kelimelerin kendisi ile bağlantılı olabilecek konulardır.

Onbirinci yüzyıl el yazması Kuzey Afrika Kur’an'ı, (British Müzesi).

Mesela: Arapçada demiri ifade eden Hadid kelimesinin ebced hesabıyla değeri 26'dır. 26, demirin atom numarasıdır. Ayrıca belirlilik ekiyle birlikte (El-Hadid) kelimenin ebced karşılığı da 57'dir. Bu da demirin durağan izotoplarından birinin kütle numarasıdır.[39] Kur’an-ı Kerîm'de demirden bahseden sure Hadid Suresi Kur’an'ın 57. suresidir.[40]

Kur’an’da kelime tekrarları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı karşı çalışmaların ve eleştirilerin de yapıldığı [41][42] iddialara göre Kur’an'da geçen bazı sözcüklerin tekrarları şu şekildedir[43][44][45][46]:

 • Gün kelimesi 365 defa, günler kelimesi 30 defa, ay kelimesi 12 defa geçmektedir.
 • Deniz kelimesi 32 defa, kara kelimesi 13 defa geçmekte ve bunların her birinin, toplamları olan 45'e oranı, yaklaşık olarak yeryüzündeki kara ve deniz oranlarını göstermektedir.
 • Dünya-ahiret, melek-şeytan, iman-küfür, yaz-kış gibi bazı karşıt kelimeler eşit sayıdadır.
 • Buna karşılık Affetmek kelimesi ceza kelimesinin iki katı sayıda, zenginlik kelimesi fakirlik kelimesinin iki katı sayıda ve yine iyiler kelimesi kötüler kelimesinin iki katı sayıdadır.

Toplum üzerindeki etkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Şeriat

Birincil kaynak olarak Kur’an'a dayandırılan şeriat kanunları kadın-erkek ilişkileri, savaş, evlilik, boşanma, miras paylaşımı, şahitlik gibi birçok konuda konulan kurallar ile yüzyıllar boyunca İslam toplumlarını ve sosyal hayatı düzenleyici etkiler yapmıştır.

İslâm sanatındaki yeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Hiç bir zaman içerisinde resimler yer almamış olan Kur’an ayni zamanda hat san'atında rehberlik etmiş olan bir kitap olarak ta bilinmektedir.[28]

Kültürel tutumlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Geleneksel anlayışta Kur’an abdest alınarak tutulur. Mezarlarda, ölünün arkasından, ayrıca hastalananlara dua edilir ve Kur’an-ı Kerîm okunur. Genelde İslâm âlimleri Vakıa Suresi 79. ayetini abdestli olma olarak anlamışlardır; "O'na (Kur’an'a), ancak tertemiz olanlar dokunabilir."[47] Elmalılı Hamdi Yazır meâlinde, âyetteki "el mutahharûn" sözcüğü tahir olanlar, (kirlerden) arınmış olanlar anlamına geldiği belirtilmektedir

Kur’an'ın bütün metnini ezberleyen kişiye hâfız denir. Peygamber Muhammed ilk hâfız olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerîm'i düzgün bir sesle okumaya tilavet denir. Müslümanlar günlük ibadet olan namazı kılabilmek için Kur’an'dan en azından küçük bir kısım âyeti ezbere bilmek zorundadırlar;

Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun, salâtı ikâme edin/namazı kılın. (Müzzemmil Suresi : 20)
Arapça Kur’an ve Farsça tercümesi, İlhanlılar Devri.
Kûfi tarzında Yedinci yüzyıla ait bir Kur’an’ın Medine'de inen Maide Suresi âyetleri.

Kur’an'ın eleştirisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur’an'ın eleştirisi, metodolojik olarak değişik başlıklar altında yapılmıştır. Bunlar bilimsel tutarlılık", tarihsel tutarlılık, iç tutarlılık ve kaynakları, dili (gramer, üslup) vb. başlıklardan oluşur. Bunun yanında, Kur’an'nın yorumu neticesinde ortaya çıkmış hukuk sistemi şeriat’ın günümüzdeki hukuk sistemine olan uyumluluğu da bazılarınca eleştirilmiştir.[kaynak belirtilmeli]Müslümanlar, Kur’an'ın "Allah" tarafından aslen bir ümmi olan Muhammed'e gönderildiğine inandıklarından ötürü, Kur’an-ı Kerîm’in başka kaynaklardan alıntılar yapılarak meydana getirilebilmiş olabileceği önermesini reddederler.[48]

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Muhammed Hamidullah, Kur’an Tefsiri
 • Zekiyüddin Şaban, Usulü'l-Fıkh, Terc. İbrahim Kafi Dönmez, Ankara 1990, s. 44-45
 • İbn-i İshak, Es-Sire
 • İbn-i Sa'd, Tabakat
 • Mesûdî, Mürucü'z-Zeheb
 • İslam Ansiklopedisi , TDV Yay., İst., 1997
 • Beheşti, Bilmek, Çev: İbrahim Keskin, İst., Bir Yay., 1988
 • Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, 4. bs., Ankara, Vadi Yay., 1999
 • Alper, Ömer Mahir, Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi, İst, Ayışığı Yay., 2000
 • Qurʾān." Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2008.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ John Burton (1977). The Collection of the Qur'an. http://books.google.com.tr/books?id=Ggc4AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=quran&hl=tr&sa=X&ei=8Yc0UrPFIorGtAbn9oDwAg&redir_esc=y#v=onepage&q=quran&f=false. 
 2. ^ Jane Dammen McAuliffe (2006). The Cambridge Companion to the Qur'an. http://books.google.com.tr/books?id=F2oLiXT_66EC&printsec=frontcover&dq=quran&hl=tr&sa=X&ei=8Yc0UrPFIorGtAbn9oDwAg&redir_esc=y#v=onepage&q=quran&f=false. 
 3. ^ Peters, F.E. (2003). The Words and Will of God. Princeton University Press. ss. 12–13. ISBN 0-691-11461-7. 
 4. ^ Nigosian, S.A. (2004). Islam : its history, teaching and practices ([New ed.]. bas.). Indiana Univ. Press. ss. 65–80. ISBN 0-253-21627-3. 
 5. ^ Wheeler, Brannon M. (2002). Prophets in the Quran: an introduction to the Quran and Muslim exegesis. Continuum. ss. 15. ISBN 978-0-8264-4956-6. 
 6. ^ Quran 3:84
 7. ^ Nasr (2003), p. 42, Temmuz 2011.
 8. ^ Handbook of Islamic Marketing, Page 38, G. Rice - 2011
 9. ^ Literacy and Development: Ethnographic Perspectives - Page 193, Brian V Street - 2001
 10. ^ "TDK - Kerim". TDK Sözlük, kerim. http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA. Erişim tarihi: 2008-08-28. 
 11. ^ http://www.nenedir.net/nedir/ilahiyat/187-kuran-kac-yilda-indirilmistir.html
 12. ^ http://www.islam-guide.com/frm-ch1-4.htm
 13. ^ http://www.quranexplorer.com/Default.aspx
 14. ^ Kaya, M. Ali (Çarşamba, 30 Mart 2011). "Kur’an'ın Harekelenmesi". http://www.fikirbahcesi.org.+ss.tefsir dersleri. http://www.fikirbahcesi.org/tefsir-dersleri/kuranin-harekelenmesi.html. Erişim tarihi: 24 Şubat 2013. 
 15. ^ http://dergi.ilahiyat.omu.edu.tr/Makaleler/1397499734_09_ZiyaSen.pdf
 16. ^ http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/files/14.11.pdf
 17. ^ Bakara : 219; Nisa : 43; Mâide : 90-91
 18. ^ “Ana Hatlarıyla Kur’an-ı Kerîm”, Prof. S. Yıldırım, s. 65
 19. ^ http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/
 20. ^ "The “Qur'ān Of ʿUthmān” At Tashkent" (İngilizce). Tashkent (Samarqand), Uzbekistan: Islamic Awareness. 1st July 2004. http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/samarqand.html. Erişim tarihi: 25 Şubat 2013. 
 21. ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4581684.stm BBC'nin konu ile ilgili araştırması
 22. ^ [1] Islamic Art, Indian Miniatures, Rugs And Carpets: London, Tuesday, 20 October 1992 at 10 a.m. and 2.30 p.m., Thursday, 22 October 1992 at 2.30 p.m., 1992, Christie's: London, p. 88 (Lot 225); Islamic Art, Indian Miniatures, Rugs And Carpets: London, Tuesday, 20 October 1992 at 10 a.m. and 2.30 p.m., Thursday, 22 October 1992 at 2.30 p.m., 1992, Christie's: London, p. 89 (Lot 225A); Islamic Art, Indian Miniatures, Rugs And Carpets: London, Tuesday, 19 October 1993 at 10.30 a.m. and 2.30 p.m., Thursday, 21 October 1993 at 2.30 p.m., 1993, Christie's: London, p. 20 (Lot 29); Islamic Art, Indian Miniatures, Rugs And Carpets: London, Tuesday, 19 October 1993 at 10.30 a.m. and 2.30 p.m., Thursday, 21 October 1993 at 2.30 p.m., 1993, Christie's: London, p. 21 (Lot 30). [2] Islamic Manuscripts, 2000, Catalogue 22, Sam Fogg: London, pp. 8-9; Islamic Calligraphy, 2003, Catalogue 27, Sam Fogg: London, pp. 12-13.
 23. ^ Muhammed Hamidullah, a.g.e., II, s.763
 24. ^ http://www.enfal.de/kuran10.htm
 25. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Arabic_alphabet#Origins
 26. ^ http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/945.pdf
 27. ^ "Kur’an'ın Yazılış Tarihi". http://www.nurislam.org/kuranin-yazilis-tarihi.html. Erişim tarihi: 2009-03-30. 
 28. ^ a b Nasr, Seyyed Hossein (2007). "Qurʼān". Encyclopædia Britannica Online. http://www.britannica.com/eb/article-68890/Quran. Erişim tarihi: 2007-11-04. 
 29. ^ http://ilhan-arsel.zzl.org/kissa221.htm
 30. ^ http://www.simetrikkitap.com Simetrik Kitap, Dr. Halis Aydemir
 31. ^ http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/1269/kuran-da-6666-ayet-var-mi.html
 32. ^ http://www.islamiyet.gen.tr/kuran/mucizeler/kuranin_matematiksel_mucizeleri.php
 33. ^ http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=15&ayet=9 Kur’an - Hicr Suresi 9. Ayet
 34. ^ http://www.sorularlaislamiyet.com/article/2479/imanin-esaslarini-kisaca-anlatir-misiniz.html
 35. ^ http://www.truthnet.org/islam/source.htm
 36. ^ http://www.kuranmeali.org/4/nisa_suresi/136.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx Kur’an, Nisa Suresi 136. Ayet]
 37. ^ http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=15&ayet=9 Kur’an - Hicr Suresi 9. Ayet
 38. ^ http://www.sorularlaislamiyet.com/article/2479/imanin-esaslarini-kisaca-anlatir-misiniz.html
 39. ^ "Isotopes of iron". http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_iron. Erişim tarihi: 2009-03-30. 
 40. ^ "Kur%27an". http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an. Erişim tarihi: 2009-03-30. 
 41. ^ http://islamqa.info/tr/ref/69741
 42. ^ http://www.tercumanihakikat.com/kuran-mucizeleri-kelime-tekrarlar/
 43. ^ "Kur’an'ın matematiksel mucizeleri". http://www.kuranmucizeleri.com/matematik01.html. Erişim tarihi: 2008-08-02. 
 44. ^ "Scientific Miracles". http://monak2.tripod.com/Peaceonline/id1.html. Erişim tarihi: 28-08-2008. 
 45. ^ "Mucizeler Kaynağı Kur’an-ı Kerîm'in Matematiksel Mucizesi". Sorularlaislamiyet.com,. http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=8422. 
 46. ^ "Kur’an'ın mucizeleri". Akşam Gazetesi. http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/07/18/yazidizi/yazidizi1.html. Erişim tarihi: 28-08-2008. 
 47. ^ Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı
 48. ^ Christoph Luxenberg le röportaj (İngilizce)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'ta Kur'an ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Kur'an ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

VikiKaynak'ta Kur'an ile ilgili belge kayıtları bulunmaktadır.

Vikisöz'de Kur'an ile ilgili alıntılar bulunmaktadır.

Vikiversite'de Kur'an ile ilgili eğitim kaynakları bulunmaktadır.

Tarihsel önce:
listesi
Wikisource-logo.svg Sure metni: Kur'an Tarihsel sonra:
Kur'an da sırası: