Muhafazakârlık

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Muhafazakâr sayfasından yönlendirildi)

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir. Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür.

Yaklaşımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhafazakârlığın var olan kazanımları ve değerleri korumak şeklinde bir yanı da vardır. Bu açıdan bakıldığında, herkes, solcular dahil, istedikleri toplumsal düzen gerçekleştiğinde muhafazakârlaşabilirler. Nitekim Sovyetler Birliği'ndeki Stalin rejimine karşı olanlar (örneğin Troçkistler) bu rejimi muhafazakârlaşmakla suçladılar. Bazı muhafazakârlık taraftarları, toplumların zamanla geçirdikleri evrim sonucu bir tür "bilgelik" biriktirdiğini, bu bilgeliğin toplum düzeninde, kültürde kendisini açığa vurduğunu, özenle korunması gerektiğini savunurlar. Bu nedenle, muhafazakârlık, bir anda büyük değişiklikler yapmayı hedefleyen devrimciliğin karşıtıdır.

Kimi yaklaşımlara göre muhafazakârlık, akla şüpheyle yaklaşır. Kendi aklının sesini dinleyerek başka insanların hayatları üzerinde kalıcı bir etki yaratmaya çalışan düşünürleri eleştirir. Muhafazakârlara göre akıl farklı sonuçlara varabilmektedir ve bir bireyin toplum üzerinde keyfi değişiklikler yaratma isteklerine araç olmamalıdır. Toplum düzeni asırların deneyimlerinin süzülerek gelen bir evrimleşme sonucu oluşmalıdır. Muhafazakârlık aklın siyasi sorunlar karşısında kullanımına karşı değildir, fakat toplumun tümünü etkileyecek planların, çoğunluğun isteğine aykırı olmalarına karşın akılcılık (rasyonalizm) kullanılarak meşrulaştırılmasına karşıdır.[1]

Öncüler[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhafazakârlığı sistemli bir düşünce olarak ilk savunan kişi, İngiliz filozof Edmund Burke olmuştur. Burke, Fransız Devrimi zamanında yaşamış, devrime karşıt bir düşünürdü. O sırada İngiliz devlet adamları arasında Fransız Devrimi'nin İngiltere'ye yayılacağı endişesi yaygındı. Burke, devrimsel mücadeleye karşı sistemli bir ideoloji oluşturarak, fikirsel alanda Fransız Devrimi'ne karşı bir mücadele başlattı.

Muhafazakârlık İngiltere ve ABD gibi sanayileşmiş demokratik toplumlarda yayıldığı gibi, Osmanlı İmparatorluğu, Çin İmparatorluğu gibi gelenekçi ülkelerde de siyasi iktidarları etkiledi.

Türler[değiştir | kaynağı değiştir]

Liberal muhafazakarlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Liberal muhafazakarlık, ekonomiye asgari hükûmet müdahalesine ilişkin klasik liberal görüşü içerir. Bireyler, hükûmetin müdahalesi olmadan pazara katılma ve servet üretme konusunda özgür olmalıdır. Bununla birlikte, bireylerin yaşamın diğer alanlarında sorumlu bir şekilde hareket etmelerine tamamen güvenilemez, bu nedenle liberal muhafazakarlar, hukuk ve düzeni sağlamak için güçlü bir devletin gerekli olduğuna ve millete karşı bir görev ve sorumluluk duygusu beslemek için sosyal kurumlara ihtiyaç olduğuna inanırlar. Liberal muhafazakarlık, liberal duruşlardan güçlü bir şekilde etkilenen muhafazakarlığın bir çeşididir.Bu son iki terim zaman içinde ve ülkeler arasında farklı anlamlara sahip olduğundan, liberal muhafazakarlığın da çok çeşitli anlamları vardır. Tarihsel olarak bu terim, genellikle bırakınız yapsınlar pazarlarını savunan ekonomik liberalizm ile yerleşik gelenek, otorite ve dini değerlere saygı için klasik muhafazakarlık kaygısının birleşimine atıfta bulundu. Hem ekonomik hem de sosyal alanda birey için özgürlüğü destekleyen klasik liberalizmle tezat oluşturuyordu.

Liberteryen muhafazakarlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Liberteryen muhafazakarlık, liberteryen ekonomik meseleleri muhafazakarlık yönleriyle birleştiren belirli siyasi ideolojileri en belirgin şekilde Birleşik Devletler'de tanımlar. Dört ana kolu anayasacılık, paleoliberteryanizm, küçük hükûmet muhafazakarlığı ve Hristiyan liberteryenizmdir. Genellikle daha kişisel ve ekonomik özgürlüğü desteklemeleri bakımından paleo-muhafazakârlardan farklıdırlar.Paleo-muhafazakârların aksine, liberteryen muhafazakarlar serbest ticaret, herhangi bir ulusal bankaya muhalefet ve iş düzenlemelerine muhalefet gibi katı bırakınız yapsınlar politikalarını desteklerler. Çevre düzenlemelerine, kurumsal refaha, sübvansiyonlara ve diğer ekonomik müdahale alanlarına şiddetle karşı çıkıyorlar.

Mali muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Mali muhafazakârlık, devlet harcamaları ve borç konusunda ihtiyatlılık ilkesine dayanan bir ekonomik felsefedir. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790) adlı eserinde, bir hükümetin büyük borçlar biriktirmeye ve bunun yükünü vergi mükellefine yüklemeye hakkı olmadığını savunmuştur:[2]

"Sivil toplumun ilk ve asıl taahhüdü, devletin alacaklısının taleplerine değil, vatandaşın mülkiyetine yöneliktir. Vatandaşın talebi, zaman açısından öncelikli, başlıca unvana sahip ve adalet açısından üstündür. Bireylerin servetleri, edinim, miras veya bir topluluğun mal varlığına katılım temelinde sahip olunsun, alacaklının güvencesinin bir parçası değildir, açıkça belirtilmiş veya ima edilmiş olsun... Monarşi veya senato tarafından temsil edilen kamu, yalnızca kamu malına taahhütte bulunabilir ve kamu malı, genel vatandaşlara adil ve orantılı bir vergilendirme ile elde ettiği şeylerden başka bir şey olamaz."

Millî muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Millî muhafazakârlık, öncelikli olarak Avrupa'da kullanılan bir siyasi terimdir ve standart muhafazakârlıktan daha çok ulusal çıkarlara odaklanırken kültürel ve etnik kimliği koruma amacını taşır.[3] Aşırı milliyetçi veya açıkça sağcı bir yaklaşımı desteklememekle birlikte, açık bir şekilde milliyetçi olmayan bir tutumu benimser.[4][5] Avrupa'da, milli muhafazakarlar genellikle Avrupa'ya şüpheyle yaklaşırlar.[6][7]

Milli muhafazakarlık, geleneksel aileye ve sosyal istikrara büyük önem veren ve göçü sınırlamaktan yana olan bir yaklaşıma sahiptir. Bu nedenle, milli muhafazakarlar, serbest piyasa ekonomik politikaları, düzenlemelerin azaltılması ve mali muhafazakarlık gibi önceliklere sahip olan ekonomik muhafazakarlardan ayrılabilir. Bazı yorumcular, milli ve ekonomik muhafazakarlık arasında giderek açılan bir boşluk olduğunu belirtmişlerdir: "[Bugün] Sağ partilerin çoğu, sosyal, kültürel ve milli muhafazakarları çeşitli derecelerde marjinalleştiren ekonomik muhafazakarlar tarafından yönetilmektedir".[8] Milli muhafazakarlık aynı zamanda gelenekçi muhafazakarlıkla da ilişkilidir.

Gelenekçi muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelenekçi muhafazakarlık, doğal hukuk ilkeleri ve aşkın ahlaki düzen, gelenek, hiyerarşi ve organik birlik, tarımcılık, klasikçilik ve yüksek kültür ile sadakatin kesişen alanlarına vurgu yapan bir siyasi felsefedir.[9] Bazı gelenekçiler, Aydınlanma'dan bu yana bu terimlere yapışan olumsuz çağrışımlara meydan okuyarak "gericilik" ve "karşı-devrimci" etiketlerini benimsemişlerdir. Toplumda hiyerarşik bir görüşe sahip olan birçok gelenekçi muhafazakar, Amerikalılar arasında da (Ralph Adams Cram, Solange Hertz, William S. Lind ve Charles A. Coulombe gibi dikkate değer örneklerle birlikte) yer almaktadır.[10] En doğal ve faydalı toplumsal düzenlemeyi monarşik siyasi yapı olarak savunurlar.

Kültürel muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Kültürel muhafazakarlar, bir ulusun mirasının veya ulusal sınırlarla tanımlanmayan bir ortak kültürün korunmasını desteklerler.[11] Ortak kültür, Batı kültürü veya Çin kültürü gibi farklılaşabileceği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde "kültürel muhafazakar" terimi kültür savaşında muhafazakar bir pozisyonu ima edebilir. Kültürel muhafazakarlar, devasa değişimlere rağmen geleneksel düşünce biçimlerine sıkı sıkıya bağlı kalır. Geleneksel değerlere ve geleneksel politikalara güçlü bir şekilde inanırlar ve genellikle acil bir ulusçuluk duygusuna sahiptirler.

Sosyal muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyal muhafazakârlık, kültürel muhafazakârlıktan farklıdır, ancak bazı örtüşmeler vardır. Sosyal muhafazakârlar, toplumun görev, geleneksel değerler ve kurumlar aracılığıyla desteklenmesi gereken kırılgan ilişkiler ağı üzerine inşa edildiğine inanabilirler.[12] Sosyal muhafazakârlar, hükümetin geleneksel değerleri veya davranışları teşvik etme veya zorlama rolü olduğuna inanır. Sosyal muhafazakârlar, genellikle radikal politikaları veya toplumsal mühendislik olarak gördükleri şeylere karşı çıkarak, geleneksel ahlak ve toplumsal normları korumayı amaçlarlar. Sosyal değişim genellikle şüpheli olarak kabul edilir.

Bugün sosyal muhafazakarlar genellikle kürtaj tartışmasında anti-kürtaj tutumunu desteklemekte ve insan embriyonik kök hücre araştırmalarına karşı çıkmaktadır (özellikle kamu fonlarıyla desteklenenler); hem eugenik hem de insan geliştirme (transhümanizm) karşıtıdırken biyokoruma konusunu desteklemektedir.[13] Geleneksel evlilik tanımını bir erkek ve bir kadın olarak destekler; çekirdek aileyi toplumun temel birimi olarak görür; aynı cinsiyetli ilişkilerdeki çiftlere sivil evlilik ve çocuk evlat edinmesinin genişletilmesine karşı çıkar; kamusal ahlakı ve geleneksel aile değerlerini teşvik eder; özellikle militan ateizme ve sekülerizme karşı çıkar;[14][15][16] Uyuşturucuların, fuhuşun ve ötenaziye karşı yasağı destekler; pornografinin ve kendilerine göre müstehcen veya edebe aykırı olan şeylerin sansürlenmesini desteklemektedirler.

Dini muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Dini muhafazakarlık, özellikle belirli dinlerin öğretilerini siyasete uygular: bazen sadece bu öğretilerin değerini ilan ederek, diğer zamanlarda ise bu öğretilerin yasalara etki etmesini sağlayarak.[17]

Çoğu demokraside, siyasi muhafazakarlık geleneksel aile yapılarını ve toplumsal değerleri korumayı amaçlar. Dini muhafazakarlar genellikle kürtajı, LGBT davranışlarını (veya belirli durumlarda kimlikleri), uyuşturucu kullanımını ve evlilik dışı cinsel faaliyetleri karşı çıkar. Bazı durumlarda, muhafazakar değerler dini inançlara dayanır ve muhafazakarlar dini, kamusal hayatta daha etkin bir rol oynamayı hedefler.[18]

Ataerkil muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Ataerkil muhafazakarlık, toplumların organik olarak var olduğuna ve geliştiğine inanan ve bu toplumun üyelerinin birbirlerine karşı sorumlulukları olduğunu yansıtan bir muhafazakarlık akımıdır.[19] Bu akımın özellikle ayrıcalıklı ve zengin olanların daha yoksul kesimlere karşı paternalistik sorumluluğuna vurgu yapılır. Organisizm, hiyerarşi ve görev gibi prensiplerle uyumlu olduğu için, geleneksel muhafazakarlığın bir uzantısı olarak görülebilir. Paternalist muhafazakarlar, ilke olarak ne bireyi ne de devleti desteklerler, ancak hangisinin daha pratik olduğuna bağlı olarak ikisini desteklemeye veya bir denge önermeye hazırdırlar.[20] Paternalistik muhafazakarlar tarihsel olarak daha aristokratik bir bakış açısını (gelenekselist muhafazakarlığa göre daha monarşist olan) tercih etmişlerdir ve ideolojik olarak Eski Tory'lere bağlantılıdırlar.[kaynak belirtilmeli]

Günümüzde, taraftarları yoksullukla başa çıkmak için sosyal güvenlik ağının önemini vurgulamakta, tüketici ve üretici çıkarlarını korumak amacıyla sınırlı bir servet yeniden dağılımını ve piyasaların hükümet tarafından düzenlenmesini desteklemektedir.[21] Paternalistik muhafazakarlık, Birleşik Krallık'ta Başbakan Benjamin Disraeli'nin "Tek Ulus" Toryizmi altında ilk kez ayrı bir ideoloji olarak ortaya çıktı.[21][22] Birleşik Krallık'ta çeşitli tek milletçi muhafazakâr başbakanlar bulunmaktadır. Bu başbakanlar arasında Disraeli, Stanley Baldwin, Neville Chamberlain, Winston Churchill ve Harold Macmillan gibi başbakanlar yer almaktadır.[23]

Almanya'da, 19. yüzyılda Şansölye Otto von Bismarck işçilere karşı devlet tarafından zorunlu sigorta politikalarını benimsemiştir; bu sigortalar hastalık, kaza, iş gücü kaybı ve yaşlılık durumlarına karşı koruma sağlamaktadır. Şansölye Leo von Caprivi ise "Yeni Yol" adını verdiği bir muhafazakar ajandayı desteklemiştir.[24]

İlerici muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ilerlemeci muhafazakarlık politik geleneğiyle en çok özdeşleştirilen kişi Theodore Roosevelt'tir. Roosevelt, "her zaman sağduyulu bir ilerlemeciliğin ve sağduyulu bir muhafazakarlığın el ele gittiğine inandığını" belirtmiştir.[25] Başkan William Howard Taft'ın Cumhuriyetçi yönetimi ilerlemeci muhafazakar bir nitelik taşımaktaydı ve kendisini "ilerlemeci muhafazakarlık inancına sahip" olarak tanımlamıştır.[25] Başkan Dwight D. Eisenhower, kendisini "ilerici muhafazakarlık" yanlısı olarak ilan etti.[26]

Kanada'da çeşitli muhafazakar hükümetler, Kırmızı Tory geleneğinin bir parçası olmuştur ve Kanada'nın eski ana muhafazakar partisi 1942-2003 yılları arasında İlerici Muhafazakar Parti olarak adlandırılmıştır.[27] Kanada'da, Başbakanlar Arthur Meighen, R. B. Bennett, John Diefenbaker, Joe Clark, Brian Mulroney ve Kim Campbell, Kırmızı Tory federal hükümetlerin başında bulunmuşlardır.[27]

Otoriter muhafazakârlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Miklós Horthy (1868–1957), 1920'den 1944'e kadar Macaristan Krallığı'nın regenti olarak hizmet veren Macar amiral ve devlet adamı.

Otoriter muhafazakarlık veya reaksiyoner muhafazakarlık, siyasi bir terim olarak kullanılan ve genellikle muhafazakarlık ideolojisinin otoriter veya geriye dönük bir varyasyonunu ifade eden bir kavramdır.[28][29][30] Otoriter muhafazakarlık veya reaksiyoner muhafazakarlık, ulusal muhafazakarlık etrafında ideolojisini merkezine alan otokratik rejimleri ifade eder. Bu rejimlerde etnik milliyetçilik yerine ulusal muhafazakarlık ön plandadır, ancak bazı durumlarda antisemitizm gibi ırksal unsurlar da bulunabilir.[31] Otoriter muhafazakar hareketler, din, gelenek ve kültüre sıkı bir bağlılık gösterirken aynı zamanda diğer aşırı sağ ulusalcı hareketlere benzer şekilde yoğun bir milliyetçilik ifade eder. Otoriter muhafazakar liderlerin örnekleri arasında António de Oliveira Salazar ve Engelbert Dollfuss bulunur. [32][33] Otoriter muhafazakar hareketler, faşizmle aynı dönemde belirgindi ve bazen çatıştı. Her iki ideoloji de milliyetçilik gibi temel değerleri paylaştı ve komünizm ve materyalizm gibi ortak düşmanları vardı, ancak otoriter muhafazakarlığın gelenekselci doğasıyla faşizmin devrimci, yeniden doğuşçu ve popülist doğası arasında bir kontrast vardı - bu nedenle otoriter muhafazakar rejimlerin yükselen faşist ve Nazi hareketlerini bastırmak yaygındı.[34] İki ideoloji arasındaki düşmanlık, Engelbert Dollfuss'un ultra-Katolik siyasetçinin Avusturya Nazileri tarafından suikastla öldürülmesiyle belirlenen güç mücadelesinde vurgulanmaktadır. Sosyolog Seymour Martin Lipset, 1920-1960 döneminde sağcı aşırılıkçı politikaların sınıf temelini incelemiştir:

Sağcı veya sağcı aşırılıkçı hareketler, tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Bunlar, Macaristan'daki Horthyistler, Avusturya'daki Dollfuss'un Hristiyan Sosyal Partisi, Hitler öncesi Almanya'daki Der Stahlhelm ve diğer milliyetçiler, Salazar'ın Portekiz'i, pre-1966 Gaullist hareketler ve çağdaş Fransa ve İtalya'daki monarşistler gibi çeşitli örnekler verilebilir. Sağcı aşırılıkçılar muhafazakardır, devrimci değillerdir. Kültürel ve ekonomik olanları korumak veya restore etmek için siyasi kurumları değiştirmeyi amaçlarlar, merkez ve sol aşırılıkçılar ise kültürel ve sosyal devrim için siyasi araçları kullanmayı amaçlarlar. Sağcı aşırılıkçının ideali totaliter bir hükümdar değil, bir kral veya bir gelenekselci olan kişidir. İspanya, Avusturya, Macaristan, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki birçok hareket açıkça monarşisttir... Bu hareketlerin destekçileri, merkezcilerin destekçilerinden daha zengin ve daha dindar olma eğilimindedirler, bu da potansiyel kitle desteği açısından daha önemlidir.[35]

Yararlı yazılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Ardoğan, R. İslam Açısından Muhafazakâr Teorinin İlkeleri, Köprü dergisi, 2007, Erişim tarihi: 15 Ağustos 2016.
 2. ^ Freeman, Robert M. (1999). Correctional Organization and Management: Public Policy Challenges, Behavior, and Structure. Elsevier. s. 109. ISBN 978-0-7506-9897-9. 
 3. ^ Mandal, V.C. (2007). Dictionary Of Public Administration. Sarup & Sons. s. 306. ISBN 978-81-7625-784-8. National conservatism -inpublisher:icon. 
 4. ^ Wilson, Jason (August 23, 2016). "'A sense that white identity is under attack': making sense of the alt-right" Ağustos 30, 2016[Tarih uyuşmuyor], tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. The Guardian. Retrieved September 7, 2016.
 5. ^ Eliot, T.S. (1984). Notes Towards the Definition of Culture. Faber & Faber. ISBN 978-0-571-26533-6. 
 6. ^ "Parties and Elections Resources and Information". www.parties-and-elections.de. 
 7. ^ Traynor, Ian (4 Nisan 2006). "The EU's weary travellers". The Guardian. 7 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 8. ^ National questions – conservatives fragmenting as liberals unite, National Review, June 30, 1997
 9. ^ Frohnen, Bruce, Jeremy Beer, and Jeffrey O. Nelson, ed. (2006) American Conservatism: An Encyclopedia Wilmington, DE: ISI Books, pp. 870–875
 10. ^ Leslie Wayne (6 Ocak 2018). "What's the Cure for Ailing Nations? More Kings and Queens, Monarchists Say". The New York Times. 
 11. ^ Seaton, James (1996). Cultural Conservatism, Political Liberalism: From Criticism to Cultural Studies. University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-10645-5. 
 12. ^ Heywood 2017, s. 69.
 13. ^ The Next Digital Divide 2011-06-06 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (utne article)
 14. ^ "The World & I". The World & I. 1 (5). Washington Times Corp. 1986. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2011. militant atheism was incompatible with conservatism 
 15. ^ Peter Davies; Derek Lynch (2002). The Routledge Companion to Fascism and the Far Right. Psychology Press. ISBN 978-0-415-21494-0. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2011. In addition, conservative Christians often endorsed far-right regimes as the lesser of two evils, especially when confronted with militant atheism in the USSR. 
 16. ^ Peter L. Berger; Grace Davie; Effie Fokas (2008). Religious America, Secular Europe?: A Theme and Variations. Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-6011-8. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2011. If anything the reverse is true: moral conservatives continue to oppose secular liberals on a wide range of issues. 
 17. ^ Andersen, Margaret L., Taylor, Howard Francis. Sociology: Understanding a Diverse Society Aralık 5, 2022[Tarih uyuşmuyor], tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Cengage Learning, 4th Ed. (2005), pp. 469–470. 978-0-534-61716-5
 18. ^ Petersen, David L. (2005). "Genesis and Family Values". Journal of Biblical Literature. 124 (1).
 19. ^ Heywood 2013, s. 34.
 20. ^ Heywood 2012, s. 80.
 21. ^ a b Patrick Dunleavy, Paul Joseph Kelly, Michael Moran. British Political Science: Fifty Years of Political Studies. Oxford, England, UK; Malden, Massachusetts, US: Wiley-Blackwell, 2000. pp. 107–108
 22. ^ Robert Blake. Disraeli. Second Edition. London, England, UK: Eyre & Spottiswoode (Publishers) Ltd, 1967. p. 524
 23. ^ Trevor Russel. The Tory Party: its policies, divisions and future. Penguin, 1978. p. 167
 24. ^ John Alden Nichols. Germany after Bismarck, the Caprivi era, 1890–1894: Issue 5. Harvard University Press, 1958. p. 260
 25. ^ a b Jonathan Lurie. William Howard Taft: The Travails of a Progressive Conservative. New York, New York, US: Cambridge University Press, 2012. p.196
 26. ^ Günter Bischof. "Eisenhower, the Judiciary, and Desegregation" by Stanley I. Kutler, Eisenhower: a centenary assessment. p. 98
 27. ^ a b Hugh Segal. The Right Balance. Victoria, British Columbia, Canada: Douglas & McIntyre, 2011. pp. 113–148
 28. ^ Pinto, António; Kallis, A. (2014). Rethinking Fascism and Dictatorship in Europe. Springer. ISBN 978-0-7190-2354-5. 
 29. ^ Lewis, David. Illusions of Grandeur: Mosley, Fascism, and British Society, 1931-81. Manchester University Press. s. 218. 
 30. ^ Freeden, Michael; Sargent, Lyman; Stears, Marc (15 Ağustos 2013). The Oxford Handbook of Political Ideologies. OUP Oxford. ss. 294-297. ISBN 978-0-19-958597-7. 
 31. ^ Michael H. Kater. Never Sang for Hitler: The Life and Times of Lotte Lehmann, 1888–1976. Cambridge University Press, 2008. p. 167
 32. ^ Howard J. Wiarda, Margaret MacLeish Mott. Catholic Roots and Democratic Flowers: Political Systems in Spain and Portugal. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, 2001. p. 49
 33. ^ Günter J. Bischof, Anton Pelinka, Alexander Lassner. The Dollfuss/Schuschnigg Era in Austria: A Reassessment. Piscataway, NJ: Transaction Publishers, 2001. p. 26.
 34. ^ Cyprian Blamires. World Fascism: A Historical Encyclopedia, Volume 1. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2006. p. 21
 35. ^ Seymour M. Lipset, "Social Stratification and 'Right-Wing Extremism'" British Journal of Sociology 10#4 (1959), pp. 346-382 on-line Nisan 22, 2022[Tarih uyuşmuyor], tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.