İsa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
İsa
Ravenna'daki Apollinare Nuovo Bazilikası'nda İsa'yı tasvir eden, 6. yüzyıla ait mozaik
Ravenna'daki Apollinare Nuovo Bazilikası'nda İsa'yı tasvir eden, 6. yüzyıla ait mozaik
Doğum MÖ 8-1
Beytüllahim, Yahudiye
ya da
Nasıra, Celile
Ölüm MS 24-36 (33 yaşında)
Kudüs, Yahudiye
Ölüm sebebi Çarmıha geriliş
Ebeveyn(ler)i Meryem · Marangoz Yusuf

İsa (Aramice: ܝܫܘܥ Yeşua, Arapça: يسوع Yesua’[Not 1] عيسى ‘īsā[Not 2], İbranice: ישו Yeşu, Yunanca: Ιησούς Iēsoũs) (MÖ 8-1 - MS 24-36), Hıristiyanlığın temel figürüdür. Hıristiyanlık inancına göre Tanrı'nın Oğlu[1], İslam inancına göre ise kendisine İncil indirilmiş bir peygamberdir. Her iki dine göre de Mesih'tir.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçede kullanılan İsa adı Arapça olup Kur'an kökenlidir (عيسي). Anadolu'da sözcüğün "Ese" ve "Esi" biçiminde kullanıldığı da görülür. İsa isminin kökeni Aramice Yeşua sözcüğüne dayanır. Yahudi toplumlarında oldukça yaygın olan bu ad "kurtuluş Yehova'dadır" anlamına gelir.[2] Batılı dillerde kullanılan Christ, Christus, Cristo vb. unvanları, İbranice 'kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış' anlamına gelen Mesih (Arapça: مسيح) kelimesinin Yunanca karşılığı olan Hristos (Χριστός) kelimesinden türemiştir.[3] Hıristiyan kaynaklarında ve yer yer Kur'an'da ismi İsa Mesih olarak geçer.[4][5][6][7]

Yaşamı ve soyu[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı araştırmacılara göre İsa, Roma İmparatoru Augustus zamanında, o dönemde Roma İmparatorluğu'na bağlı olan Beytüllahim'de MÖ 4'te dünyaya gelmiştir. Kendisinin, soyunun ve müritlerinin Aramice konuştuğu, bunun yanında İbranice ve Yunancayı da anladığı ifade edilir.[8][9][10][11] Bazı kaynaklara göre Beytüllahim yer adı değil, İsa'nın doğumu sırasında gökyüzünde görülen çok parlak yıldız gibi bir nesnedir. Bu iddiaya göre Beytüllahim tabiri İsa'nın nerede değil, ne zaman doğduğunu göstermektedir.

Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Memleketine atfen[Not 3] Nasıralı İsa olarak da bilinir. Yahudi toplumu içinde doğup büyüyen İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudilerin geleneksel olarak babalarının ismiyle anılması sebebi ile İsa yaşamı süresince Yusuf'un oğlu İsa olarak bilinmiştir.[12]

İsa ve annesi Meryem tasviri

Kitab-ı Mukaddes konusunda araştırma yapan Hıristiyan tarihçi ve teorisyenlerin çoğu, İsa'nın Celileli bir öğretmen ve marangoz olduğu, şifa dağıttığı, Yahya peygamber tarafından vaftiz edildiği, "halkı isyana teşvik etmek" suçuyla, Yahudi din adamlarının tahriklerine kanan Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'un emri ile Kudüs'te çarmıha gerildiği konusunda hemfikirdir.

Teolojide kullanılan, İsa'nın yaşamına dair ana kaynaklar Yeni Ahit'teki dört kanonik incildir (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna). Genel kabule göre bunlar İsa'nın ölümünden 60-70 yıl sonra, I. yüzyılda yazılmışlardır.

İbrahim oğlu İshak'ın soyundan geldiğine inanılır. Tanrı tarafından babasız doğduğuna inanıldığı için soyu üvey babası Yusuf'a göre tayin edilir. Dini anlatılara göre annesi Meryem, Levioğulları soyundan geliyordu. Yeni Ahit, Meryem'in kocası ve İsa'nın kanuni babası olarak andığı marangoz Yusuf'un Davud'a kadar çıkan soyağacını verir. Hristiyanlıkta, Eski Ahit'te yer yer İsa'nın ima edildiği düşünülen (beklenen Mesih) inanışı vardır.

Yaşadığı dönem hakkındaki ihtilaflar[değiştir | kaynağı değiştir]

Hıristiyan kaynakları, İsa'nın Miladi birinci asrın başları civarında doğduğunu savunmakla birlikte, ne zaman dünyaya geldiği konusunda herkesin kabul ettiği ortak bir tarih belirlenemedi. Hıristiyan kaynaklarında yaşanan ihtilafa nisbetle, Yahudilerin ve Müslümanların kaynaklarında, İsa'nın yaşadığı dönemle ilgili birbirinden birkaç asır fark gösteren rivayetler vardır.

İsa'nın Yahudi toplumlarındaki hayat öyküsü Toledot Yeşu'nun bir versiyonunda İsa’nın MÖ 90 civarında yaşadığı anlatılır.[Not 4][13]

Taberi'nin rivâyetlerinde, onun zamânında yaşayan Farslar, Makedonyalı İskender’in Babil’i ele geçirmesinin altmış beşinci senesinde (yaklaşık MÖ 266) İsa’nın doğduğunu; aynı dönemde yaşayan Hıristiyanlar, İskender’in Babil’i fethinin üç yüz üç sene sonrasında (y. MÖ 28) İsa’nın doğduğunu,[14] onun muasırı olan Zerdüştler ise Makedonyalı İskender’in hakimiyetiyle İsa'nın doğumu arasında ellibir sene geçtiğini savunuyordu (en geç MÖ 272)[15] Ahmed Sirhindî de mektuplarından ikisinde, onun Eflâtun (MÖ y. 427-347) zamanında yaşadığını ve tebliğinin Eflatun'a ulaştığını dile getirir.[16][17] Taberî'nin Milletler ve Hükümdarlar Tarihi’nde Meryem oğlu İsa ile ilgili, Hıristiyan kaynaklarına dayanmayan şecere rivâyetleri, İsa'nın risâlet dönemini İskender-i Yunânî'nin, Ahamenişler üzerine yürümesinden önceye, Ahameniş Pers İmparatorluğu dönemine yerleştirmektedir. Ahameniş Devleti'nin, MÖ 330 senesinde sona ermesi göz önüne alındığında, Taberî'nin gayr-ı Nasrânî şecere rivâyetlerinin işâret ettiği târihler, Ahmed Sirhindî'nin öne sürdüğü dönemle çakışmaktadır (MÖ 5. asrın ikinci yarısı ile MÖ 4. asrın ilk yarısı).[Not 5]

İsa'nın doğumu, Brooklyn müzesi

İsa'nın yaşadığı devirle ilgili bu kadar farklı iddiaların olmasının en önemli sebebi, onun ne zaman yaşadığını ispatlayacak güçlü bir kanıtın yokluğudur. Tarihsel kanıtların yokluğu, İsa'nın hiç yaşamadığı ve mitolojilerdeki tanrılar gibi bir tanrı inancının unsuru olduğu teorisinin yükselmesine yol açtı.

İsa Miti teorisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı tarihçi ve araştırmacılar, İsa'nın gerçek bir şahsiyet olduğu konusunda şüphecidirler. Adının Yeni Ahit kaynaklı dini metinlerde sıkça geçmesine rağmen tarihi belgelerde kendisinden bahsedilmemesi, kendisi hakkındaki bazı anlatıların daha önceki efsanelerde de aynen yer alması gibi sebeplerle onun mitolojik bir karakter olabileceğini düşünmektedirler. Bu görüşte olan araştırmacıların İsa hakkındaki teorilerine genel olarak İsa Miti Teorisi denilmektedir. Bu teoriyi savunanların hemfikir oldukları noktalar şöyle sıralanabilir: İsa'dan bahseden ve Miladi birinci asra ait birincil derecede kaynağın olmaması ve Hıristiyanlıktaki ibadetlerin, kendisinden önce ortaya çıkmış putperest dinlerde köklerinin olması.[18][19]

Yahudilikte İsa[değiştir | kaynağı değiştir]

Yahudiler, İsa'nın mesihliğini, peygamberliğini ya da Tanrı'nın oğlu veya enkarnasyonu olduğunu tanımaz.[20].İbn-i Meymun, Nasıralı İsa'nın ve Muhammed'in mevcudiyetlerinin hikmetinin, beklenen Yahudi Mesihi'nin gelişine dünyâyı hazırlamak olduğunu savunur.[21]

Miladi takvimi ret[değiştir | kaynağı değiştir]

Miladî takvim, İsa'ya göre düzenlenmiştir. Milat, Roma imparatoru Ogüst'ün imparatorluğunun 28. yılıdır. Bu sene, Hıristiyan geleneğinde İsa'nın doğum yılı olarak kabûl edilir. Bu yıl, zaman çizelgesinde başlangıç noktasını temsil eder. Milattan Önce (MÖ) ile İsa'dan Önce (İÖ) ve Milattan Sonra (MS) ile İsa'dan Sonra (İS) aynı anlamda kullanılır. "Milattan Sonra" anlamında kullanılan AD (Anno Domini) ise Latince "Rabbin yılı" anlamına gelir.

19. asrın ortalarından itibaren Yahudi akademisyenlerin öncülüğünde, Before Christ (Mesih'ten Önce) ve Anno Domini isimlendirmelerinin terk edilmesi gerektiği yönünde bir gelenek başlatıldı. Bunun yerine CE (İng. Common Era; Tr. Ortak Zaman) ve BCE (İng. Before Common Era, Tr. Ortak Zamandan Önce) tabirleri kullanılmaya başlandı. Bu gelenek, bilimsel çevreler tarafından benimsendi ve yaygın kabul gördü,[22][23][24] çünkü, Ortak Zaman ve Ortak Zamandan Önce adlandırmalarında, Anno Domini (Rabbin Yılı) ve Before Christ (Mesih'ten Önce) gibi, Hıristiyanlığın Miladi takvimdeki belirleyiciliğinin baskınlığının hissedildiği anlamlar öne çıkmıyordu. [25][26][27][28]

Hıristiyanlıkta İsa[değiştir | kaynağı değiştir]

İsa mozaiği, Ayasofya

Hıristiyan inancında İsa Tanrı'nın oğlu ve bizzat Tanrı'nın kendisidir. O, Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı, Tanrı'nın sözlerinin beden bulmuş biçimi, beklenen mesih, kurtarıcı, rab, Tanrı ile aynı "öz"den olan, güçlü Tanrı, tek insan, dünyanın tek kralı, Kutsal Üçlü Birlik'teki kişilerden "oğul"dur. İsa için kullanılan "oğul" ifadesi biyolojik bir anlam içermemektedir, Tanrı'nın babalığı ruhanî bir babalıktır. Tanrı İsa'yı evlat edinmemiştir. Hristiyanlık inancına göre İsa, insanların günahlarının bağışlanması için çarmıhta bedenen can vermiştir.

İsa'nın tanrısal ve insani özellikleri farklı mezheplerce farklı yorumlanır. Hıristiyanlığın monofizit görüşüne göre insani tabiatı ile tanrısal tabiatı, tanrısal özü altında erimiş ve ayrılmaz, bölünmez tek bir tabiat meydana gelmiştir. Çarmıhta sadece insanı tabiatı acı çekmiştir. Tanrısal tabiatı acı çekmemiştir.

Diofizit görüşe göre ise insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde tanrısal tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. Meryem, insan olan İsa'nın annesidir, dolayısıyla da ona Theotokos, yani Tanrı anası denemez.

Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre İsa'nın insani ve tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar.

İslam'da İsa[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: İslam'da İsa

Kur'an'da İsa'dan, İsa'nın annesi ve Harunun kız kardeşi olarak Meryem'den, Meryem'in annesinden, Meryem'in babası olarak İmran'dan bahsedilir.

İslam'da İsa saygı duyulan bir peygamberdir. Kur'an'da İsa'nın biyolojik bir babası olmadan, Allah'ın emri ile mucizevî şekilde doğduğu belirtilir ve sık sık "Meryem oğlu İsa" şeklinde anılır.

"Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve oluverdi."[29]

Kur'an'da Meryem'in annesinin Meryem'i doğurması anlatılır. İsa'nın daha beşikte iken konuştuğu ve babasının olmadığı, İsa'nın yaratılmasının Adem'in yaratılması gibi yoktan olduğu, onu asanlara asılmış gibi gösterildiği, kendisinin Allah katına yükseltildiği yazılır.[30]

İslam'a göre İsa Ulu'l azm olarak ifade edilen beş büyük peygamberden birisidir. Ayrıca Müslümanlar İncil'in İsa'ya vahiy yoluyla indirilen kutsal bir kitap olduğuna inanırlar. İslamiyet, İsa'nın Tanrı ve Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmez. Kur'an'da bu durum şöyle açıklanır:

"Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesîh'dir' diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır."[31]

"De ki: Allah Ehad'dir.Allah Samed'dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."[32]

Hıristiyan inancına benzer şekilde İslam'da da onun Allah'ın izniyle çeşitli mucizeler göstermiş olduğuna inanılır:

"Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve O'nu, Kutsal Ruh ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz."[33]

"Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır."[34]

Çarmıha gerilmesi ve Mesihliği[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam'da İsa'nın tarihsel kişiliği Hıristiyanlık ile benzerlik gösterse de çarmıha gerilmekten mucizevî bir şekilde kurtulduğu kabul edilir.

"Bir de «Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük» demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler." [35]

İsa'nın çarmıhta ölüp ölmediği, göğe yükselişin bir mecaz mı, yoksa gerçek mi olduğu, ahir zamanda kurtarıcı Mesih olarak dönüşü konusu İslam bilginlerince tartışılagelen bir konu oldu.

Mesih kavramının İbraniceden gelmesi ve diğer İbrahimî dinlerde de yer alması nedeniyle, Muhammed'in ölümünden sonraki yıllarda bu kavram kimi zaman İslam'ın sözel kültürü olan hadis rivâyetlerinin bir kısmına karışan İsrailiyyat etkisinde İslamî araştırmalara konu oldu. Mesih kavramı Kur'an'da kimi yerlerde İsa Mesih şeklinde kullanılır. Bazı hadis kaynaklarına ve İslamî yorumlara göre o, yükseltildiği gökyüzünden Kıyamet kopmadan önce gelecek, Deccalı öldürecek ve Mehdi ile birlikte İslam'ı hakim kılacaktır.

Muhammed'in gelişini bildirmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an'da İsa'nın Muhammed'in geleceğini bildirdiği ifade edilir:[36]

"Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed[37] adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: "Bu apaçık bir büyüdür," dediler." [38]

Bâzı İslâm bilginleri, Yuhanna İncili'nde geçen Faraklit’in İslâm peygamberi Muhammed olduğunu savunur.[39] Hıristiyan inanışına göre ise Faraklit, Kutsal Ruh'tur.[40] Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de, İslâm'a göre Meryem oğlu İsa'nın havârilerinden kabul edilen Şem'un-u Safa'nın Nakura yakınlarındaki türbesinde bulduğu incil nüshasını defalarca okuduğunu ve incelediğini, İsa Peygamber'e inen ve Muhammed Peygamber'i müjdeleyen ayetin o nüshada mevcut olduğunu yazmaktadır.[41][42] Evliya Çelebi'nin, bizzat Şem'un-u Safa tarafından yazıldığını naklettiği bu el yazması incil, günümüzde kayıptır.

Bununla birlikte, kanonik incillerde açıkça Muhammed'in geleceğini haber veren bir bilgi yoktur. O yüzden Müslümanların Yuhanna İncili'nde İsa'nın Muhammed'in geleceğini bildirdiğine dair delil kabul ettikleri sözleri[43], Hıristiyan dünyası delil olarak kabul etmez.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

İlgili filmler[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Arapça konuşan Hıristiyanlar tarafından bu isimle anılır.
 2. ^ Arapça konuşan Müslümanlar tarafından bu isimle anılır.
 3. ^ Beytüllahim'de doğduğu, Nasıra'da büyüdüğü kabûl edilir.
 4. ^ 21. asır itibariyle, Yahudi otoriteleri, Orta Çağ'da yayılmış olan Toledot Yeşu'ları tarihsel bir veri olarak kabul etmezler. Hıristiyanlar, İsa’yı, Yahudilerin çarmıhta öldürdüğüne inandıkları için Avrupa’da Orta Çağ’da Yahudiler kilisenin ve tebaasının büyük baskısına maruz kaldı. Orta Çağ Avrupası Yahudi toplumunda ortaya çıkan Toledot Yeşu (İsa’nın Hayatı) biyografileri, dönemin Yahudilerinin, yaşadıkları baskıların sebebi olarak gördükleri İsa hakkında, muhalif dille yazdıkları yaşam öyküleridir. Toledot Yeşu’nun (İsa’nın Hayatı) Yahudi topluluklarında dolaşan versiyonlarından birisini, Johann Christian Wagenseil, 1681 senesinde Tela Ignea Satanae (Şeytan’ın Alevli Oku) başlıklı bir kitapta yayımladı.
 5. ^ Meryem oğlu İsa'nın şeceresi aynı zamanda kuzeni Zekeriya oğlu Yahya'nın da şeceresi ile çakışıktır. İki peygamber yakın akraba olduğu için, Taberi, ikisinin soy ağaçlarını Milletler ve Hükümdarlar Tarihi’nin aynı kısmında ("Tevaifü'l-Müluk", Yunanların aynı döneme verdikleri isimle, "Diadohoy" bölümünde) zikretmektedir. Bu kısım, İskender'in Babil'de ölmesinden sonra başlayan Helenistik dönemdir. İslâm tarih geleneğinde bu döneme "Tevâifü'l-Müluk" denirdi. Osmanlı'da Selçukluların dağılmasından sonraki Anadolu Beylikleri dönemi için de, eskiden bu geleneğin bir parçası olarak "Tevâif-i Mülûk" denirdi.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'ta İsa ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisöz'de İsa ile ilgili alıntılar bulunmaktadır.

 1. ^ "Jesus of Nazareth." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
 2. ^ "jesus." Online Etymology Dictionary. Erişim: 9 Şubat 2015.
 3. ^ "messiah." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
 4. ^ Kuran, 3:45
 5. ^ Kuran, 4:156-157
 6. ^ Kuran, 4:171
 7. ^ Kuran, 9:30
 8. ^ Barr, James (1970). "Which language did Jesus speak". Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 53 (1): 9–29.
 9. ^ Porter, Stanley E. (1997). Handbook to exegesis of the New Testament. Brill. pp. 110–112. ISBN 978-90-04-09921-0.
 10. ^ Hamp, Douglas (2005). Discovering the language of Jesus. Calvary Chapel Publishing. pp. 3–4. ISBN 978-1-59751-017-2.
 11. ^ Dunn, James D.G. (2003). Jesus Remembered. Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 978-0-8028-3931-2.
 12. ^ "Jesus Christ." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. 18 Mart 2012
 13. ^ Tela Ignea Satanae hakkında bkz. Carmilly-Weinberger, Moshe; Censorship and Freedom of Expression in Jewish History (1977, NY, Yeshiva Univ. Press); s. 185.
 14. ^ Taberi; Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, c. III; s. 848; çev. Zâkir Kadirî Ugan, Ahmet Temir; MEB Yayınları: 2207; İstanbul:1991
 15. ^ a.g.e. s. 856
 16. ^ İmâm-ı Rabbânî; Mektûbât-ı Rabbânî; c. 1; 266. Mektup; s. 632; çev. Abdulkadir Akçiçek; Çile Yayınları; İstanbul:1977
 17. ^ a.g.e.; 313. Mektup; s. 886
 18. ^ "Jesus Outside the New Testament" Robert E. Van Voorst, 2000, s. 8-9
 19. ^ "The Jesus Parallels", Roger Viklund
 20. ^ Jewish Encyclopedia'da Jesus of Nazareth
 21. ^ Maimonides. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, Chapter 11, Halacha 4. Chabad translation by Eliyahu Touger.
 22. ^ Irvin, Dale T.; Sunquist, Scott (2001). History of the World Christian Movement. Continuum International Publishing Group. s. xi. ISBN 0-567-08866-9. https://books.google.com/?id=C2akvQfa-QMC&pg=PR11&dq=before+%22common+era%22+christian. Erişim tarihi: 2011-05-18. ""Batı medeniyetinin dünyaya tesirleri neticesinde bu kullanılan takvim sistemi bütün arzda en yaygın kullanıma sahip tarih belirtme sistemine dönüştü. Dini ve tarihi çalışmalar konusundaki birçok Batılı uzman, son yıllarda, bu takvimin herkes tarafından kullanılışına zarar vermeden, onu kendisindeki Hıristiyanlık vurgusundan ayıracak bir yol aradılar. Bu yüzden Ortak Zaman ve Ortak Zamandan Önce, kısaca OZ ve OZÖ tabirleri yılları tayin etmede daha sık kullanılmaya başlandı. Bu tabirler, Hıristiyanların inancına karşı tarafsız bir duruş sergilerken, aynı zamanda Latin dilindeki ibarelerin hissettirdiği Hıristiyanlık rengi aşikar olan mânâları yumuşatmayı ve bununla birlikte eski zamanlardaki Hıristiyan tarihi araştırmalarıyla kopukluk yaşamamayı sağlamayı amaçlıyor."" 
 23. ^ Corrywright, Dominic; Morgan, Peggy (2006). Get Set for Religious Studies. Edinburgh University Press. s. 18. ISBN 978-0-7486-2032-6. https://books.google.com/?id=-VLt0uQrzXMC&pg=PA18&dq=before+common+era+christian+non-christian. Erişim tarihi: 2011-05-18. "Ayrıca hatırlatırım, AD (Latince "Rabbimizin yılı" ibaresinin kısaltması olarak) ve BC (Mesih'ten önce) tarihlemelerde kullanılmaktadır. Her ne kadar, bu takvim sisteminin verdiği sayısal değerler uluslararası kabul görmüş olarak kullanılmakta ise de, bundan böyle dini araştırmalarda kullanılacak olan ibareler OZ (Ortak Zaman) ve OZÖ (Ortak Zamandan Önce) kısaltmalarıdır, çünkü bunlar daha tarafsız bir tanımlama temin eden ibârelerdir." 
 24. ^ Andrew Herrmann (27 May 2006). "BCE date designation called more sensitive". Chicago Sun-Times. 2008-10-03 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20071012132841/http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4155/is_20060527/ai_n16436633. Erişim tarihi: 2011-05-18. "Herrmann'ın gözlemlerine göre, müzelerde, akademik çevrelerde ve okul kitaplarında bu iki ibarenin değiştirilmesi, Hıristiyan olmayan topluluklarda daha büyük ilgiyle karşılandı. Bununla birlikte Hıristiyanlar içinde de bunun herkesin içine sinen bir durum olmadığını dile getirmektedir." 
 25. ^ Anno Domini (which means in the year of the/our Lord)"Anno Domini". Merriam Webster Online Dictionary. Merriam-Webster. 2003. http://www.merriam-webster.com/dictionary/anno%20domini. Erişim tarihi: 2011-05-18. "Etymology: Medieval Latin, in the year of the Lord"  Translated as "in the year of (Our) Lord" in Blackburn, B & Holford-Strevens, L, (2003), The Oxford Companion to the Year, Oxford University Press, 782.
 26. ^ "Historical background of the use of "CE" and "BCE" to identify dates". Ontario Consultants on Religious Tolerance. http://www.religioustolerance.org/ce_info1.htm#wce. Erişim tarihi: 2011-05-18. "According to David Barrett et al., editors of the "World Christian Encyclopedia: A comparative survey of churches and religions – AD 30 to 2200", there are 19 major world religions which are subdivided into a total of 270 large religious groups, and many smaller ones. The vast majority do not recognize Yeshua of Nazareth as either God or Messiah. Expecting followers of other religions to imply this status for Yeshua can create ill feeling." 
 27. ^ Heustis, Reer R, Jr. (9 September 2007). "Common Era and the culture war". RenewAmerica. http://www.worldviewweekend.com/news/article/common-era-and-culture-war. Erişim tarihi: 2011-05-18. "referred to as Year of our Lord, which is an unmistakable reference to the Lord Jesus Christ....Not every person believes that Jesus is the Lord, they argue, and therefore, he should not have to acknowledge Christ's Lordship...Make no mistake about it: Jesus Christ is not only the Lord of Christians – He is also the Lord of all." 
 28. ^ McKim, Donald K (1996). Common Era entry. ISBN 978-0-664-25511-4. https://books.google.com/books?id=UJ9PYdzKf90C&pg=PA41&dq=common+era#v=onepage&q=common%20era&f=false. Erişim tarihi: 2011-05-18. 
 29. ^ Kuran, 3:59
 30. ^ Kuran, 4:158
 31. ^ Kuran, 5:17
 32. ^ Kuran, 112:1-4
 33. ^ Kuran, 2:87
 34. ^ Kuran, 3:45
 35. ^ Kuran, 4:157, Elmalılı Hamdi Yazır meâli (sâdeleştirilmiş)
 36. ^ Kuran, 61:6
 37. ^ “Benim ismim Kur’ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143 (İbn-i Abbas’dan rivayet olunmuştur)
 38. ^ Saf Suresi, 6
 39. ^ Said Nursî, Mektûbat, s. 165, Envâr Neşriyât, İstanbul:2010. Said Nursi, İncil'deki ilgili fıkralardan ikisinin Arapçalarını alıntılar. Bunlardan birisi, "قَالَ الْمَسِيحُ اِنِّى ذَاهِبٌ اِلَى اَبِى وَ اَبِيكُمْ لِيَبْعَثَ لَكُمُ الْفَارَقْلِيطَا", diğeri ise "اِنِّى اَطْلُبُ مِنْ رَبِّى فَارَقْلِيطًا يَكُونُ مَعَكُمْ اِلَى اْلاَبَدِ"
 40. ^ Catholic Encyclopedia'da Paraclete.. Erişim: 5 Ekim 2015.
 41. ^ Said Nursî, Mektûbat, s. 171, Envâr Neşriyât, İstanbul:2010. Evliya Çelebi'nin eserinde Osmanlı alfabesiyle alıntıladığı o âyette geçen kelimeler; "ايتون Bir oğlan", "ازربيون İbrahim neslinden ola", "پروفتون Peygamber ola", "لوغسلين yalancı olmaya", "بنت onun", "افزولات doğum yeri Mekke ola", "كه كالوشير salihlikle gelmiş ola", "تونومنين onun mübarek adı", "مواميت Mevamit ola", "اسفدوس ona uyanlar", "تاكرديس bu dünyânın mâliki olalar", "بيست بيث ve o dünyânın mâliki olalar" Said Nursî, mevamit kelimesinin sırasıyla Muhammed ve Memed kelimelerinden tahrif edildiğini savunur.
 42. ^ Evliya Çelebi; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi; 3. Kitap, 1. Cilt, s.140-141 vd.; hazırlayanlar, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı; Yapı Kredi Yayınları; 3. Baskı, İstanbul:Haziran 2012; ISBN:978-975-08-1101-1.
 43. ^ Yuhanna, 14:16; 14:26; 15:26; 16:7