Vikipedi:Kitaplar/HESAPLAMA TEORİSİ

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

HESAPLAMA TEORİSİ[kaynağı değiştir]

Meta Hesaplama Kuramı[kaynağı değiştir]

Fiyat endeks formülleri listesi
Fiyat endeks sayıları
Miktar endeks sayıları
Fark kontratları
Uluslararası döviz piyasası
X-Trade Brokers
Sermaye Piyasası Kurulu
Dalga etkisi
Kelebek etkisi
Anahtarsız şifreleme
Para piyasaları
Davranışsal finans
Değer zinciri analizi
Ekonofizik
Endeks
Etkin piyasalar hipotezi
Finansal manipülasyon
Herfindahl-Hirschman endeksi
J eğrisi
Karar teorisi
Karar verme
Oyun kuramı
Asimetrik enformasyon
Ters seçim
Aktüerya
Finansal risk yönetimi
Risk hafifletici önlemler
Risk yönetimi
Riskten kaçınma
Risklerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması Aşaması
Tehdide Açıklık (Risk Yönetimi)
Evrimsel algoritma
Benzetilmiş tavlama
Simpleks algoritması
Büyük M yöntemi
En küçük kareler yöntemi
General Algebraic Modeling System
Menkul değer sembolü
Volatilite (finans)
Standart sapma
Varyans
Hedging
Geometrik medyan
Medyan
Mod
Tekdüze dağılım (ayrık)
Tekdüze dağılım (sürekli)
Geometrik ortalama
Ortalama
Genelleştirilmiş ortalama
Harmonik ortalama
Log-normal dağılım
Ağırlıklı ortalama
Betimsel istatistik
Kutu grafiği
Dal Yaprak Grafikleri
Histogram
İstatistiksel yayılma ve sapma
Açıklık (istatistik)
Çeyrekler açıklığı
Korelasyon
Otokorelasyon
Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı
Ölçülme ölçeği
Pisagorik ortalama
Lagrange çarpanı
Optimizasyon
Nümerik analiz
Matematiksel analiz
Sonsuz küçük
Gerçel analiz
Karmaşık analiz
Fourier analizi
Periyodik fonksiyon
Jean-Baptiste Joseph Fourier
Fourier serisi
Ayrık Fourier dönüşümü
Hızlı Fourier dönüşümü
Fourier sin ve cosine serisi
Gibbs fenomeni
Laurent serisi
Kuvvet serisi
Kombinatorik
Faktöriyel
Fourier dönüşümü
Gauss fonksiyonu
Beklenen değer
Uzay-zaman Fourier dönüşümü
Dirichlet çekirdeği
Peter Gustav Lejeune Dirichlet
Fraunhofer çizgileri
Abbe sayısı
Frekans
Doppler etkisi
Sinyal işleme
İstatistiksel yığın
Çıkarımsal istatistik
Seri
Çizge kuramı
Petri ağı
İki parçalı graf
Königsberg'in yedi köprüsü
Vektör
Çizgi integrali
İntegral
Cauchy integral formülü
Cauchy integral teoremi
Kalıntı teoremi
Morera teoremi
Kalıntı (karmaşık analiz)
Limit
Olasılık dağılımı
Bernoulli dağılımı
Rademacher dağılımı
Binom dağılımı
Bozulmuş dağılım
Hipergeometrik dağılım
Poisson dağılımı
Skellam dağılımı
Zeta dağılımı
Beta dağılımı
Dirac delta fonksiyonu
Ki-kare dağılımı
Üstel dağılım
F-dağılımı
Gamma dağılımı
Pareto dağılımı
Rayleigh saçılımı
Weibull dağılımı
Cauchy dağılımı
Sürekli olasılık dağılımları
Spektroskopi
Gumbel dağılımı
Ayrık seçim
Laplace dağılımı
Student'in t dağılımı
Normal dağılım
Carl Friedrich Gauss
Normallik sınamaları
Kolmogorov-Smirnov sınaması
Anderson-Darling sınaması
Shapiro-Wilk sınaması
Jarque-Bera sınaması
Olasılık kütle fonksiyonu
Toplam beklenti yasası
Koşullu beklenti
Pascal'ın Bahsi
Moment (matematik)
Standardize edilmiş moment
Varyasyon katsayısı
PlanetMath
Koordinat sistemi
Afin koordinat sistemi
Küresel koordinat sistemi
Moment üreten fonksiyon
Varyans analizi
F-testi
Ronald Fisher
Prim algoritması
Karakteristik fonksiyon
Benford'un savı
Geometrik dağılım
Negatif binom dağılımı
Basıklık
Kenar kapsama problemi
Büyük veri
Regresyon analizi
Adrien-Marie Legendre
Akaike ölçütü
Bağımlı ve bağımsız değişkenler
Doğrusal olmayan regresyon
Doğrusal dönüşüm
Düzeltilmiş belirlilik katsayısı
Göreceli olasılıklar oranı
Hata terimi
Kısmi regresyon katsayısı
Tobit modeli
Holomorf fonksiyon
Cauchy-Riemann denklemleri
Harmonik fonksiyon
Tersholomorf fonksiyon
Açıkorur gönderim
Yakınsaklık yarıçapı
Meromorf fonksiyon
Tam fonksiyon
Sıfır (karmaşık analiz)
Weierstrass-Casorati teoremi
Hardy teoremi
Maksimum ilkesi (karmaşık analiz)
Picard teoremi
Liouville teoremi (karmaşık analiz)
Kontür integrali yöntemleri
Üstel fonksiyon
Gama fonksiyonu
Beta fonksiyonu
Riemann zeta işlevi
Algoritma çözümlemesi
Logaritmik zaman
Polinomsal zaman
Sabit zaman
NP (karmaşıklık)
Üstel zaman
Lineer zaman
Büyük O gösterimi
Çokterimli zamanda indirgeme
Blum Blum Shub
İkili arama algoritması
Ağaç sıralaması
Birleştirmeli sıralama
Cüce sıralaması
Sayarak sıralama
Saçma sıralama
Güvercin yuvası sıralaması
Hızlı sıralama
Kabarcık sıralaması
Kabuk sıralaması
Kokteyl sıralaması
Kova sıralaması
Basamağa göre sıralama
Rahat sıralama
Seçmeli sıralama
Tarak sıralaması
Yığın sıralaması
Veri yapısı
Bilgisayar grafikleri
Kök bulma algoritması
Kriptografik algoritmalar
Sıralama algoritması
Analiz
Çapraz etki analizi
Risk kıymetlendirme
Risk matrisi
Risk analizi
Hata ağacı analizi
Hata türleri ve etkileri analizi
Sistem entegrasyon
Sistem çözümlemesi ve tasarımı
Elliott Dalga Prensibi
Kruskal-Wallis sıralamalı tek-yönlü varyans analizi
Chirplet dönüşümü
Fraksiyonel fourier dönüşümü
Örüntü tanıma
Lineer kanonik dönüşümler
Granger nedenselliği
Otoregresif hareketli ortalamalar modeli
Kovaryans matrisi
John Tukey
Cauchy-Schwarz eşitsizliği
Doğrusal cebir
Hermit polinomları
Ekonometri
Bolzano-Weierstrass teoremi
Başlangıç değer teoremi
Son değer teoremi
Z-dönüşümü
Gauss integrali
Sebep-sonuç analizi
Tekrarlı integrasyon için Cauchy formülü
Yaygın koordinat dönüşümleri listesi
Herman halkası
Limit noktası
Sistem tanılama
Yarı kararlılık
Sanal yerdeğiştirme
Poincaré yinelenme teoremi
Osilatör
Yörüngesel salınım
Brown hareketi
T-simetri
Çiftlenim sabiti
Dizinin limiti
Iraksak seri
Fonksiyonun limiti
Tek taraflı limit
Belirsiz form
Ağırlık merkezi
Simetri
Heronian ortalama
Sayısal analiz
Gauss-Legendre Algoritması
Çarpma algoritmaları
Yapı statiği
Hiperstatik sistemler
Kuvvet yöntemi
İzostatik sistemler
İnterpolasyon
Bağ interpolasyonu
Ekstrapolasyon
Kübik spline
CORDIC
Tridiagonal matris algoritması
Kısa zamanlı Fourier dönüşümü
Fourier-Bessel serisi
Bifurkasyon
Sonuşmaz
Limit hesaplama kuralları
Gradyan
Diverjans
Cauchy yakınsaklık testi
Ortalama değer teoremi
Euler spirali
Geometrik seri
Oran testi
Pertürbasyon teorisi
Karmaşık karesel polinom
Fraktallar üzerinde analiz
Mandelbrot kümesi
Fraktal
Olasılık
Rassal değişken
Jakob Bernoulli
Christiaan Huygens
Abraham de Moivre
Veri bütünlüğü
Veri tutarlılığı
Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (Türkiye)
Doğruluk ve kesinlik
Kalibrasyon
Belirme
Yayılma sabiti
Sistem Kuramı
Aktif ve pasif dönüşüm
Süperpozisyon prensibi (fizik)
Sistem dinamiği
Sıklık dağılımı
Önerici sistem
Bresenham'ın çizgi algoritması
Matematiksel morfoloji
Anizotropik difüzyon
Bateman dönüşümü
Hilbert dönüşümü
Legendre dönüşümü
Foveon X3
Sayısal görüntü işleme
Sayısal işaret işleme
Aktüatör
Plazma aktüatörü
Doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemler
Frekans uzayı
Spektral Yoğunluk
Sinyal
Nyquist’i̇n kararlılık kriteri
Radar ufku
İstatistiksel model
Dizi
Olasılık kuramı
Bağımsızlık (olasılık kuramı)
Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Manyetik Akı Kuantumu
Stokastik
Eşbütünleşme
Zaman serisi
Pafnutiy Çebışov
Kolmogorov karmaşıklığı
Sözderastlantısal sayı üreteci
Kriptoloji
Ayrık logaritma
Rastgele dizi
Vikipedi:Kitaplar/HESAPLAMA TEORİSİ