İçeriğe atla

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Devlet Marşı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Devlet Marşı, Kuzey Osetya-Alanya'nun ulusal marşı. Rusça sözleri İrina Gurjibekova, Osetçe sözleri ise Kamal Hodov tarafından yazılmıştır. 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.

Sözleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Osetçe IPA Transliterasyon
Зæрин хур йæ нывæнды фæлмæн [ʒərin χur jə nɪ̈vəndɪ̈ fəlmən] Zærin khur yæ nıvændı fælmæn
Нæ фыдæлты рагон уæзæгыл рæдауæй [nə fɪ̈dəltɪ̈ rɑgon wəʒəgɪ̈l rədɑwəj] Næ fıdæltı ragon wæzægıl rædawæy
Арвы бын калы, фæрдыгау, тæмæн' [ɑrvɪ̈ bɪ̈n kɑlɪ̈, fərdɪ̈gɑw, təmən] Arvı bın kalı, færdıgaw tæmæn
Ирыстон йæ адæмты фарнæй. [irɪ̈ʃton jə ɑdəmtɪ̈ fɑrnəj] İrıston yæ adæmtı farnæy.
2nci Kısım
Заманты тарæй æрттивы, зынгау, [ʒɑmɑntɪ̈ tɑrəj ərtːivɪ̈, ʒɪ̈ŋgɑw] Zamantı taræy ærttivı, zıngaw
Дæ уидаг — нæ Ивгъуыд, нæ Абон, нæ Фидæн... [də widɑg nə ivʁʷɪ̈d, nə ɑbon, nə fidən] Dæ widag - næ İvğwıd næ Abon, næ Fidæn
Барвæсс нæ куывдыл, Хуыцæутты Хуыцау! [bɑrvəʃː nə kʷɪ̈vdɪ̈l, χʷɪ̈t͡səwtːɪ̈ χʷɪ̈t͡sɑw] Barvæss næ kwıvdıl, Khwıtsawttı Khwıtsaw!
Уастырджи, рафæлгæс, табу — Дæхицæн! [wɑʃtɪ̈rd͡ʒi, rɑfəlgəʃ, tɑbu dəχit͡sən] Wastırci rafælgæs tabu - Dækhitsæn!
Nakarat
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс! [kɑd əmə rɑdimə fidənmə kəʃ] Kad æmæ radimæ fidænmæ kæs!
Амондæй абузæд, ронгау, дæ цард! [ɑmondəj ɑbuʒəd, roŋgɑw, də t͡sɑrd] Amondæy abuzæd, rongaw dæ tsard!
Амонд, мысайнагау, фидæнма хæсс! [ɑmond, mɪ̈ʃɑjnɑgɑw, fidənmɑ χəʃː] Amond, mısaynagaw, fidænma khæss!
Дæ кæстæр дын басгуыхæд кард æмæ уарт! [də kəʃtər dɪ̈n bɑʃgʷɪ̈χəd kɑrd əmə wɑrt] Dæ kæstær dın basgwıkhæd kard æmæ wart!
3ncü Kısım
Фæлтæрæй-фæлтæрмæ фæцæуæд дæ фарн! [fəltərəj-fəltərmə fət͡səwəd də fɑrn] Fæltæræy-fæltærmæ fætsæwæd dæ farn!
Рын æмæ сонæй дæ хизæд хъысмæт! [rɪ̈n əmə ʃonəj də χiʒəd qɪ̈ʃmət] Rın æmæ sonæy dæ khizæd ḥısmæt!
Хистæры намыс, кæстæры æхсар [χiʃtərɪ̈ nɑmɪ̈ʃ, kəʃtərɪ̈ əχʃɑr] Khistærı namıs, kæstærı ækhsar
Хурау дын царды цырагъдарæг уæнт! [χurɑw dɪ̈n t͡sɑrdɪ̈ t͡sɪ̈raʁdɑrəg wənt] Khuraw dın tsardı tsırağdaræg want!
2nci Nakarat
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс! [kɑd əmə rɑdimə fidənmə kəʃ] Kad æmæ radimæ fidænmæ kæs!
Фарнимæ абузæд, ронгау, дæ цард! [fɑrnimə ɑbuʒəd, roŋgɑw, də t͡sɑrd] Farnimæ abuzæd, rongaw dæ tsard!
Амонд, мысайнагау, фидæнма хæсс! [ɑmond, mɪ̈ʃɑjnɑgɑw, fidənmɑ χəʃː] Amond, mısaynagaw fidænma khæss!
Уастырджи, рафæлгæс, Табу Дæхицæн! [wɑʃtɪ̈rd͡ʒi, rɑfəlgəʃ, tɑbu dəχit͡sən] Wastırci, rafælgæs tabu - Dækhitsæn!