Vikipedi:Köy çeşmesi (ilginize)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Teklifler +
Politikalar haricindeki tüm teklifler
Teknik +
Teknik tartışma, konu ve yardım istekleri
Politika +
Politikalarla ilgili tartışma ve teklifler
İlginize +
Diğer bölümler için uygun olmayan konular
ekle | izle | ara
ekle | izle | ara
ekle | izle | ara
ekle | izle | ara

Arşivdeki tartışmalara atıfta bulunabilirsiniz, ancak arşiv sayfalarında değişiklik yapmayın!


Tarihi maddelerde İstanbul/Konstantiniyye/Konstaninopolis çatışması (Yorum isteği)[kaynağı değiştir]

Bazı maddelerde (IV._Murad, I. Ahmed, III. Murad) , değişiklik savaşı öncülü işaretler alıyorum. Konuyla ilgili teamül varsa bağlantı verilmesi, yoksa istişaresi sağlıklı olabilir. @MRTFR55 (ilgili devriye), @Tinsm61 (Değişiklikleri gerçekleştiren yeni kullanıcı), @Nanahuatl (İlgili tecrübeli ve konuyla da ilgili kullanıcı) (Dz: @İazak (Son zamanlarda etkin, VikiProje Tarih'te mevcut ve konuya yakın kullanıcı), @Eren456123 (Projede ismi bulunan yakın zamanda aktif kullanıcı)) (Ek: Katılım gösterebilecek ve seslenilebilecek kullanıcılar için kaynak: Vikiproje:Tarih/Katılımcılar ve proje sorumlusu @Thothr) --Stultiwikiabana yaz 14.08, 13 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Şehrin o dönemki adının kullanılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü Vikipedi genelinde doğum ve ölüm yerleri için o dönemki adlandırmalar kullanılıyor ve gerekirse bugünkü adlandırmalar ayrı bir not olarak düşülüyor. - MRTFR55 (mesaj) 14.28, 13 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Not: Madem konuyla ilgili madde var; orada istişare uygun olabilir. --Stultiwikiabana yaz 12.12, 14 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Merhabalar. Durulmuş bir tartışmayı yeniden alevlendirmek gibi olmasın ama maddelerde hala bekleyen değişiklikler olduğu için sanırım konuşmak daha doğru olur diye düşündüm. Bence adlandırma konusunda şöyle bir yol takip edilebilir. 330-1453 arası dönem için "Konstantinopolis" ifadesini kullanmak, 1453-1930 arası dönem için hem "İstanbul" hem de "Konstantiniyye" ifadesini doğru saymak, 1930'dan sonraki dönem için de sadece "İstanbul" ifadesini kullanmak bana daha doğru geliyor. İstanbul şehri için 1453'ten sonra pek çok isim kullanılmış, yukarıda Stultiwikia'nın da bağlantı verdiği üzere. Osmanlı döneminden belgelerde hem Konstantiniyye hem de İstanbul ifadeleri kullanılıyor. Bu nedenle 1453-1930 arası dönem için ikisini de kullanmayı doğru saymak gerekli. Hatta 18. yüzyılda "İslambol" yazan kadı sicili örneği de gördüm. Bu konuda derlenmiş bir yazı için şu ekşişeyler bağlantısını da buraya ekliyorum. 330 yılını I. Konstantin'in şehri başkent yapmasından dolayı seçtim. 1930 yılını İstanbul için tek kullanım almamın nedeni Posta Kanunu'nda bu yer adının resmi olarak İstanbul olarak sayılmasından kaynaklanıyor. Benimki sadece bir fikir, diğer seslenilen kullanıcılar da (@Kullanıcı:MRTFR55, @Kullanıcı:Tinsm61, @Kullanıcı:İazak, @Kullanıcı:Eren456123 @Kullanıcı:Thothr) yorum yaparsa faydalı olabilir. İyi günler. Esenlikler.--Narsilien (mesaj) 14.11, 14 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

1930'daki ilgili kanunun aslında şüpheli oluşuna dair şurda bir istişaremiz vardı. --stultiwikiabana yaz 02.31, 18 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Merhaba @Stultiwikia. İlgili tartışmaya referans verdiğiniz için teşekkür ederim. Oradaki teyit.org bağlantılı incelemeyi okudum. Genel olarak pek çok yerde 28 Mart 1930 tarihli bir Posta Hizmet Kanunu olduğu ve bu kanunla beraber bazı şehirlerin eski adlarının kullanılmasının yasaklanması veya eski adlı postaların ulaştırılmayacağı hakkında bir hüküm olduğuna dair bir yerleşik kanı var. Ancak gerçekten de ben de araştırdıktan sonra bu adda 28 Mart 1930'da çıkarılmış bir kanun olmadığını gördüm. Posta Hizmet Kanunu diye bir kanun 2013 yılında çıkarılmış. Ancak ilgili kanuna baktığım zaman "işbu kanun bilmem ne tarihli bilmem ne numaralı bilmem ne kanununu yürürlükten kaldırmıştır" şeklinde yeni bir kanun yürürlüğe girdiği zaman mevzuattaki eski kanunu kaldırdığına dair usule uygun bir hüküm veya madde görmedim, normalde eski bir kanun kaldırıldığı zaman kanunun sonunda böyle bir hüküm olur. Böylece bu adda ve 28 Mart 1930 tarihinde veya sonraki bir tarihte çıkarılıp 1930 tarihli kanunu yürürlükten kaldıran bir kanun olmadığı açık. Bununla beraber 6 Kanunuevvel 1339 Rumi tarihli, yani 6 Aralık 1923 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış 376 numaralı bir Posta Kanunu çıkartılmış. Bu kanunun 21. maddesinde gönderenden alınacak posta paket ücretlerinde mesafeler arası kuruş oranları listelenirken İstanbul, Ankara ve İzmir olarak şehir isimleri yazılmış. Ama bu kanunda bu yer adlarının kullanıasının zorunlu tutulduğu hakkında bir madde yok. Ayrıca Dahiliye Vekaletinin aylık mecmuası olan İdare dergisinin (tüm sayılarına şuradan ulaşılabilir) Şubat 1929 tarihli (yıl 2 sayı 11) sayısında 234. sayfada Türkiye'nin İdari Taksimatı bir liste olarak yayınlanmış ve orada da bütün iller, kazalar ve nahiyeler sıralanmış. Orada da İstanbul, Ankara ve İzmir olarak yazıyor illerin adları. Kanunun 32. maddesiyle düzenlenen yasaklar arasında beşinci fıkrada yazılı "Hamisen: Her nevʻ müraselât üzerlerine tahkir-âmiz ve tezyifi mutazammın adresler tahriri" memnudur denmiş. Ancak buradan eski adlı yer adları yazılı postalar gönderilmez türünden bir hüküm yok. Kanun da 26 Teşrinievvel 1339'da kabul edilmiş. Şimdi bu meselenin 1923 ayağına dair olan kısım.
Bu konu hakkında araştırma yaparken bir blog yazısında "3 Ocak 1929 tarihinde, Ankara hükümeti posta, telgraf ve telefon umum müdürü, merkezi İsviçre’nin Bern şehrinde bulunan Beynelmilel Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilatı’na (UPU) bir mektup yazdı ve bundan sonra “Constantinople” veya “Stamboul” yerine “İstanbul” isminin kullanılması lazım geldiğini resmen bildirdi. Nihayet 28 Mart 1930 tarihli Posta Hizmet Kanunu ile yurt dışından gelecek mektuplarda Constantinople yazılması hâlinde mektupların iade edileceği ilan olundu." diyor. Kanun hakkındaki verdiği bilgi yanlış olduğu için ve yazısı içinde herhangi bir kaynak göstermediği için bu blogun verdiği bilgilerden emin olamadım ama araştırmaya da devam ettim. TBMM Zabıt Ceridelerinde araştırma yaparken 21 Aralık 1929 tarihli oturumda görüşülen konulardan bir tanesi "Brükselde toplanan milletler arasındaki Telgraf Kongrası tarafından ittihaz edilmiş olan mukarreratın tasdiki hakkında 1/514 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası" başlığını taşıyordu. Orada bu düzenlemenin 10 Eylül 1928'de Brüksel'de toplanan kongrenin "milletler arasında yazılan telgraflarda kullanılan kod usulünün ıslah ve tekemmülüne" dair olduğu söyleniyor. 30 Aralık 1929 tarihli meclis oturumunda da bu 1007 sayılı kanun kabul edilmiş (bu nizamnamenin kabul edildiğine dair kanun). Geçmişe doğru zabıtlar üstünden konuyu takip edince 1925 yılının Eylül ayında da Paris'te "Beynelmilel Telgraf Nizamnamesi" oluşturulduğunu ve bu nizamnamenin de 13 Nisan 1927 tarihli meclis oturumunda görüşülüp kabul edildiğini gördüm. Fakat bu kanunların tamamı uluslararası telgraf iletişimi ile ilgili teknik konular hakkında alınan kararlar hakkında. Resmi Gazete'de bu nizamnamelerin detayı var ama 703 sayılı gazeteden başlayıp 729 sayılı gazeteye kadar tefrika halinde "588 Numaralı Resmi Ceride ile Neşredilmiş Olan 13 Nisan 1927 Tarihli ve 1007 Numaralı Kanunla Tasdik Edilen 1925 Senesinde Paris’te Tanzim Olunan Beynelmilel Telgraf Nizamnamesi" başlığı ile yayınlanmış. Bu Paris'teki toplantıda alınan kararlar da St. Petersburg'da 10-22 Temmuz 1875 tarihinde kabul edilen "Petersburg Beynelmilel Telgraf Mukavelenamesi"ne dayanıyor. 11 Ocak 1930 tarihli ve 1394 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1546 sayılı yasa da 1928 yılında Brüksel'de yapılan toplantıyla Paris Nizamnamesinde yapılan değişiklikler yasalaştırılmış. Buraya kadar olan kısım da uluslararası alanda yapılan iletişimle ilgili yasal çerçeve ve bunun Türkiye'deki yasal ayağı.
Bundan başka yukarıda bahsettiğim İdare dergisinin Ekim 1929 (yıl 2 sayı 19) ve Ocak 1930 (yıl 3 sayı 22) tarihli dergilerine baktığımda 1929'dan olan dergide 1220. sayfada "Posta ve telgraf muhaberatında yanlış sevkıyata mahal vermemek ve Posta memurlarının tefrik vazifesini teshil etmek maksadiyle Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü tarafından tanzim olunan Posta ve Telgraf merkezlerinin ve bunların merbut bulundukları Vilâyetlerin yeni hadlerle isimlerini havi cetvel leffen gönderildi. Her hangi bir yanlışlığa mahal verilmemek üzere muhaberatta bunların aynen kullanılması ve adreslerde mektupların gideceği yer isminin herhalde zarfın sağ kısmının aşağı köşesine okunaklı olarak yazılması tamimen tebliğ olunur efendim" diyerek başlayıp bir liste halinde illerin ve onlara bağlı bulunan Posta ve Telgraf merkezleri listelenmiş. Orada da açık şekilde İstanbul, Ankara ve İzmir adları geçiyor. 1930 tarihli dergide sayfa 18'de bu Brüksel'deki toplantıda alınan kararlar buraya aynen işlenmiş ve orada şöyle bir ifade geçiyor: "§ 8. Şu şekilde değiştirilmiştir. § 8. Kelimelerin, ait oldukları lisanın şivesine mugayir olarak birleştirilmesi veya tağyir edilmeleri açık lisanla yazılı telgrafnamelerle (A) kategorisine mensup mukaveleli lisanla yazılı telgrafnamelerde ve açık lisanla şifre lisanından mürekkep karışık telgrafnamelerde kabul edilemez. Bu birleşme veya tağyir keyfiyeti harfler veya hecelerin aksedilmesi suretiyle gizlenmiş olduğu takdirde dahi kabul edilmez. Bununla beraber, şehir ve memleket isimleri, ayni bir şahsa ait lakaplar, mahalle, meydan, cadde, sokak ve sair umumî yollar gemilerin isimleri, lüzumu halinde İngiliz ve Fransız lisanlarında o suretle kabul edilmiş olduğu isbat olunabilen mürekkep kelimeler, tam adetler, kesirler, tamamen yazı ile yazılmış olan aşarî ve kesrî adetler bir kelime olarak tevhit edilebilir ve işbu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları hükümlerine göre sayılırlar." Belki burada İstanbul, Ankara ve İzmir, "kelimelerin ait oldukları lisanın şivesine mugayir olarak birleştirilmesi ve tağyir edilmeleri ... kabul edilemez" ifadesine dayanılarak yukarıdaki blogda ifade edilen "3 Ocak 1929 tarihinde, Ankara hükümeti posta, telgraf ve telefon umum müdürü, merkezi İsviçre’nin Bern şehrinde bulunan Beynelmilel Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilatı’na (UPU) bir mektup yazdı ve bundan sonra “Constantinople” veya “Stamboul” yerine “İstanbul” isminin kullanılması lazım geldiği" bildirilmiş olabilir. Tabii blogda verilen tarih yine de yanlış olabilir. Geriye dönük olarak araştırdığımda Aralık 1928 tarihine ait 9 nolu sayıda (yıl 1 sayı 9) 3 Aralık 1928'de gönderilen 6436 nolu genelgede "Telgrafların imza ve adreslerinin vazih bir surette yazılmasına dair P . T . T . M . U . sinin 26-11-928 tarihli ve 86 No. lı tezkeresinin bir sureti leffen gönderildi, mucibince muamele olunması tamimen tebliğ olunur efendim." diyerek ilgili tezkere şöyle eklenmiş: "Yeni harflerimizin tatbik sahasına konulduğu gündenberi resmî dairelerden bazıları telgrafnamelerin imza ve adreslerinde umumen malûm olmıyan bazı rumuzlar istimal eylemekte ve bu sebeple merkezlerce telgrafnamelerin ciheti aidiyetinin tayini mümkün olmamaktadır. Muhaberatta bir çok karışıklıklar tevlit eden ve dolayısıyle teahhuratı mucip olan bu hale meydan verilmemesi ve adreslerin vazıh bir surette yazılması hususunun bil’umum vekâletlerle vekâleti celile devairine ve vilâyetlere tebliğine müsaade buyurulmasını arz ve istirham eylerim efendim." Bu genelge adreslerde kısaltma kullanımını yasaklıyor ve bu nedenle bizim esas tartışma konumuzla alakalı değil ama o dönemde telgraf iletişimi konusunda hayli bir çalışma olduğunu tüm bu özetlediğim kararlardan çıkartabiliriz.
Şimdiye kadar bahsettiğim hiçbir belgede şehir adlarının kullanılmasına dair bir bildirim veya genelge, karar, vs. geçmiyor. Fakat bunun geçtiği başka bir kaynak mevcut. Ankara (isim) maddesinde bu konuya dair verilen dipnotlarda (61 ve 62) bu konuda bilgi olmalı diyerek erişebildiğim dipnot olan 62. dipnottaki kaynağa baktım. İlgili kaynak The Royal Geographical Society tarafından Şubat 1931'de yayınlanan The Geographical Journal (Vol. 77, No. 2)'de Edward Gleichen'ın yazdığı "Some Recent Decisions of the P. C. G. N." başlıklı makale. Bu makalede The Permanent Committee on Geographical Names'in (Coğrafi İsimler Daimi Komitesi) Japonca ve Türkçe yer adları ile ilgili aldığı bazı kararlardan bahsediliyor (Two decisions adopted by the Permanent Committee on Geographical Names at their meeting of November 19 last were of so much interest that I think a short account of them in the Journal would be advisable. The first was with reference to the new system of the romanization of Japanese. ... The second question was whether the P.C.G.N. should adopt the new Turkish spellings in Latin characters.) Burada verilen bilgide şöyle deniyor: "Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla yeni ortografiye uygun resmi bir Türkçe harita çıkartılmadı, bir gayriresmi harita İçişleri Bakanlığı tarafından basılmış olan Mülki Birimler Resmi Listesi'ne tamamen uymuyor. Ancak Japonca durumundan farklı olarak Türkçe için resmi dairelerde yeni ortografi tamamiyle benimsenmiştir. Bu nedenle yerleşik eski halleri iyi bilinen adları tutup tutmamayı tercih etmek hakkında uzun uzadıya bir tartışmanın ardından kendimizi [bu yeni ortografiyi] bütünüyle kabul etmeye mecbur hissettik." (So far as we know, no official Turkish map with the new orthography has yet been issued; a certain unofficial map does not entirely agree with the Official List of Administrative Divisions published by the Ministry of the Interior. But in the Turkish case, different from the Japanese, the new orthography has been universally adopted in official departments. Therefore after a good deal of discussion as to the desirability of retaining a number of well-known names in their old form, we felt ourselves bound to accept it, practically in toto) Bunun ardından Türkçe imla ve telaffuz ile İngilizce imla ve telaffuz arasındaki farklılıklardan bahsetmiş. Harflerin yazımında kullanılan işaret noktalarının uygulanmaması durumunda postaların yanlış adrese gidebileceği söylenmiş (these were transliterated, say ..., it is quite likely that letters with addresses so spelled would fail to reach their destination.) Devamındaki cümle çok çarpıcı olarak gerçekten de Türk hükümetinin İstanbul ve Ankara adını mektupları ulaştırmak için resmi olarak talep ettiğini söylüyor: "Şüphesiz bu yerleşik formlar zamanla kullanılmamaya başlayacaktır. Her ne kadar Türkler bizi İstanbul ve Ankara adlarını benimsememizi Constantinople ve Angora'ya gönderilen mektupları ulaştırmayı reddederek zorlasalar da normal kullanımda eski dostlarımız Bosphorus ve Dardanelles'i Karadeniz Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile değiştirmemize hiç gerek yok ve İngilizcede kuvvetli biçimde yerleşmiş olan Rome, Venice ve Athens adlarını ıskartaya çıkarmak çok zor olacaktır (No doubt most "conventional" forms will gradually fall into disuse. But though the Turks are forcing us to adopt Istanbul and Ankara by refusing to deliver letters addressed to Constantinople and Angora, we need not in ordinary use substitute Karadeniz Bogazi and Çanakkale Bogazi for our old friends the Bosporus and Dardanelles, and it will be difficult to dislodge names so firmly rooted in the English language as Rome, Venice, and Athens.) Buraya dayanarak böyle bir talebin gerçekten olduğu ortaya çıkıyor. Fakat tarihin kesin olarak ne olduğunu söylemek zor. Yine de her halükarda 19 Kasım 1930'dan önce olduğu açık.
Sözün özü, vardığım sonuçları şöyle listeleyebilirim: 1- 28 Mart 1930'da çıkartılan bir Posta Hizmet Kanunu yok. 2- Bu kanuna dayanarak İnternette yayılmış olan yer adlarının kullanılmasının yasaklanması durumu bu olaydan bağımsız olarak başka bir şekilde olmuş. 3- Bern'de bulunan Umumi Posta Birliğinin Milletlerarasındaki Kalemi uluslararası posta ve telgraf iletişimini düzenleyen bir kurum ama Türkiye'nin İstanbul ve Ankara adlarının kullanımına dair bir genelge benim baktığım resmi kaynakların hiç birinde karşıma çıkmadı. 4- The Royal Geographical Society'nin dergisinde açıkça belirtildiği üzere Türk hükümeti İstanbul ve Ankara yer adlarının Constantinople ve Angora yerine benimsenmesini istemiş ancak Kasım 1930 tarihi "terminus ante quem" olarak alabileceğimiz tek tarih zira 28 Mart 1930 tarihi de blogda yazan 3 Ocak 1929 tarihi de herhangi bir somut delille desteklenmedi.
Size cevabımı hemen yazamadım çünkü bu araştırma biraz uzun sürdü. Ama en azından benim de şahsen merak ettiğim bir konu kısmen açıklığa kavuşsa da hala şüpheye yer bırakmayacak derecede bir kesinlikte kanıt öne süremiyorum. Bunun da buradaki tartışmaya kaynak sağlayacak bir tarihle sonuçlanmamış olması bizi pratikte bir yere vardırmıyor maalesef. İyi günler. Esenlikler.--Narsilien (mesaj) 15.44, 22 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Çalışmanızı hayranlıkla okudum. Bir yerlerde bahsi geçen bir mektup var o zaman, 19 Kasım'dan önce. Ya da de facto bir uygulamayla zorlamaca var; belki PTT içinde sözlü yönlendirmeyle... Belki İlber Ortaylı gibi birine bile sorulabilir konuyla ilgili dönüşümlerin tarihleri. :) --stultiwikiabana yaz 01.00, 24 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Teşekkür ederim. Bence hem resmi bir talep var ve bu talep birden çok yere gönderilmiş hem de PTT de bu kararı uygulamak konusunda kesin olarak tavır almış. İlber Ortaylı da "Efendim ilk evvela, biliyorsunuz, bu çok açık ..." diyerek anlatır :) --Narsilien (mesaj) 08.51, 24 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
:D --stultiwikiabana yaz 10.49, 24 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Gümilcine'ye Komotini, Kadıköy'e Khalkedon, Beyazıt Meydanı'na Forum Tauri, Tarabya'ya Therapia demediğimize göre, İstanbul'a İstanbul diyelim.-Potkal (mesaj) 15.16, 6 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Geçmiş birleştirme[kaynağı değiştir]

Uzun zamandır rahatsız olduğum bir konuyu toplulukla paylaşmak istiyorum. 2021 yılında ilk hizmetli seçildiğimde geçmiş birleştirmenin neden zararlı bir uygulama olduğu ve yapılmaması gerektiği hakkında hizmetli duyuru panosunda bir görüş ifade etmiştim. Buna o dönem pek cevap alamamıştım, okuyan da pek oldu mu emin değilim.

Geçmiş birleştirme uygulamasını biz bir sayfanın içeriği diğer bir sayfaya aktarıldığında uyguluyoruz. Bunu Vikipedi'nin ilk günlerinde İngilizce Vikipedi'den almıştık, ancak İngilizce Vikipedi'de geçmiş birleştirme işlemi günümüzde neredeyse hiç uygulanmayan bir durum. Mevcut yönergelerinden alıntılayacak olursak:

Kullanıcılar bazen metinleri birleştirilen iki sayfanın geçmişlerinin de birleştirilmesi yönünde isabetli olmayan talepler göndermektedirler. Metinlerin birleştirilmesinden önce iki sayfanın farklı kökenleri ve eş zamanlı olarak paralel gelişen madde geçmişleri olduğu hâllerde, geçmiş birleştirme işlemi bu paralel değişiklikleri bir listede karıştırıp karman çorman edeceğinden, yapılmamalıdır.

Biz yıllarca bunu yapmaya devam ettik... Ve dolayısıyla da örneklere baktığımızda Doğan Yayın Holding gibi gerçekten feci, takip edilmesi imkânsız madde geçmişlerine sahip olduk. O sayfanın geçmişinde anlamlı bir tarama yapmaya çalışın lütfen arkadaşlar, rica ediyorum, mevcut içeriğin nasıl oluştuğunu takip etmeye çalışın. Mesela bu saçmasapan revizyondan ne anlıyorsunuz? Son sürümler değil tabii sadece, 2014'teki şu sürüme bakınız mesela. Bu gariban maddenin geçmişinde takip edebildiğim kadarıyla en az altı farklı maddenin geçmişi var.

Bir başka fecaati söyleyeyim size. Mesela diyelim ki bu maddeye aktarılmış olan Referans gazetesi hakkında yarın biri kitap yazdı. Artık kayda değer olduğu için maddesi açılacak, e ama zaten hâlihazırda bunun önceden maddesi vardı, onun bilgi kutusu vb. altyapısı kullanılmak isteniyor dendi diyelim. Mümkün değil o geçmişi ayırmak (teoride mümkün aslında ama pratikte ben bir kere geçmiş ayırma işlemi yaptım, bir daha yapmam diyeceğim kadar sıkıntılı bir iş).

Peki telif sorununu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmenin tek yolu geçmiş birleştirme değil, nedenini de yukarıda bağlantıladığım pano yorumundan daha detaylı takip edebilirsiniz. Geçmiş birleştirmenin bir alternatifi var, açıklayayım. X maddesinden Y maddesine aktarma yapılacağı bir durumda:

 • X maddesindeki içerik Y maddesine aktarılırken SAS kararı doğrultusunda X maddesinden içerik aktarıldı. Katkıda bulunanların listesine ilgili madde geçmişinden ulaşılabilir. özeti (veya eşdeğer bir özet) ile aktarılır.
 • X maddesi Y maddesine yönlendirilir.
 • Y maddesinin tartışma sayfasına {{Kopyalandı}} şablonu yerleştirilerek ve asgari olarak "taşınan", "yeni_madde" ve "tarih" parametreleri doldurularak aktarılma işlemine dair not düşülür.

Bu sebeplerden dolayı 2021'den beri şahsen tek bir geçmiş birleştirme işleminde bulunmadığım gibi sırf bunun yapılmasını istemediğimden aktarılsın yönünde kapatılacak SAS'ları kapatmadım. Ancak diğer kullanıcılar talep etmeye, hizmetliler de yapmaya devam etti. Dolayısıyla burada tekrar gündeme getirmek istiyorum: Bu yukarıda açıkladığım yöntem yerine geçmiş birleştirmeye devam etmemiz için bir sebep var mı? Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 20.54, 26 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bütün hizmetlilerin dikkatini çekelim buraya ayrıca: @Citrat, Vito Genovese, Mskyrider, Eldarion, Elmacenderesi, Khutuck, Yabancı, Gökhan, Vikiçizer, Superyetkin, Théoden, Uncitoyen, HakanIST, ToprakM, Vincent Vega, Vikipolimer, Seksen iki yüz kırk beş, Anerka --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 20.57, 26 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Destek Destek @Seksen iki yüz kırk beş, geçmiş birleştirmenin olası zararlarına ve bu konuda alternatif çözüm yollarına yönelik değerlendirmelerimi sunmak isterim. Geçmiş birleştirmenin paralel geçmişleri karmaşık bir şekilde bir araya getirebileceği ve bu durumun karışıklığa neden olabileceği konusundaki düşüncene katılıyorum. Özellikle farklı maddelerin geçmişlerinin kesiştiği noktalarda, daha sistemli ve düzenli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği kanısındayım. Geçmiş birleştirmenin, standart bir prosedür olarak körü körüne uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yerine, her durumun kendine özgü nitelikleri göz önünde bulundurularak alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi gerekir. Bahsettiğin gibi, geçmiş birleştirmeye alternatif olarak başvurulabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Örneğin, ilgili maddeler arasında daha net bağlantılar kurarak içerikleri güncellemek ve gerektiğinde kapsamlı bir "Ayrıştırma ve Birleştirme" prosedürü uygulamak, geçmişlerin uygun bir şekilde organize edilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, farklı maddelerin özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumak için geçmiş birleştirme yerine "özet kullanımı" yaklaşımının benimsenmesi, daha tutarlı sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak, karmaşık geçmişleri birleştirirken dikkatli ve özenli olmanın, Türkçe Vikipedi'nin kalitesini ve içerik bütünlüğünü korumak için önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş birleştirmenin her durumda uygun olmayabileceğini kabul ediyor ve alternatif çözüm yollarının gerektiğinde tercih edilmesi fikrini destekliyorum.
𝗩𝗶𝗸𝗶𝗽𝗼𝗹𝗶𝗺𝗲𝗿 21.21, 26 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Destek Destek Karman çorman geçmişlerden, anlamsız ara revizyonlardan bizi kurtaracak bir teklif. 3 maddelik çözüm önerisi de gerçekten kullanılabilir bir öneri. Nevmit ☛☛ mesaj 23.34, 26 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

geçmiş birleştirmenin amacı geçmişlerin ve katkıların izlenebilir olması.. karışıklıklar olmadan bu yapılabiliyorsa ne güzel.. --kibele 07.12, 27 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Destek Destek Geçmiş birleştirme işlemlerine ben de sıcak bakmıyorum, birkaç defa yaptım ama ardından uygulamama prensibini benimsedim. Vikipedi içi böyle bir atıfla bu konuyu çözmenin ve geçmiş birleştirmenin mümkün olduğunca tozlu raflara kaldırılmasının isabetli olacağını düşünüyorum. Herkesin katkılarının korunmasından ziyade takip edilmesi çok zor bir yumak haline getiriyor sayfa geçmişini. ----anerka'ya söyleyin 11.50, 27 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

 • Takip etmeyi zorlaştırdığı bir gerçek. Hatta hatalı bir birleştirme sonucunda ayıklama yapmış biri olarak çok sıkıntılı süreçlere yol açabiliyor. Sıcak bakıyorum. Vincent Vega mesaj? 19.34, 27 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Sanıyorum bu işin temel mantığında (Seksen'in örneğiyle) Referans'ı Doğan Yayın'a aktarırken Referans'ın esas metin yazarı da Doğan Yayın'da görünsün/kayda girsin diye bu geçmiş birleştirme yapılıyor. Bu kaygının sebebini anlamaya çalışıyorum, aktaran hizmetli Referans'ın metin yazarı olarak görünmek istemiyor olabilir. Geçmiş birleştirme yapmaksızın "eklenecek metin", "esas metne" kolaylıkla eklenebilir. Hizmetli de metin yazarı değil de sadece teknik bir işi yapan kullanıcı olarak görünür yine. Kopyalama şablonunu da eklediğinde neyi niye yaptığı zaten gösterilmiş olacak. Geçmiş birleştirme yerine uygulanabilir, denemek gerekli. --Vikiçizer (mesaj) 11.21, 28 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Kaldı ki aktarma işlemi bu şekilde yapıldığında hizmetinin dahline de gerek kalmıyor, herhangi bir kullanıcı tarafından yapılabiliyor. Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 13.35, 28 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Karmaşıklık yaratabildiğini ilk defa görerek tasdik ediyorum (Daha önce üzerine düşünmemiş ve deneyimlememiştim). kibele'yle benzer şekilde, geçmişin kaybolmaması (ve genellikle göz önünde kalması) gerektiğini düşünüyorum ve bugüne kadarki geçmiş birleştirme taleplerim genel olarak bu özeni göstermek adınaydı.
  Belki bir katkısı olursa, beyin fırtınası olması adına, kutunun dışında bir öneri gibi olabilir: Silinmesine karar verilen sayfalarda da geçmişin görünmesi sağlanabilir mi (telif vb. sıkıntı yaratmayacak değişiklik ve içerik)? Öyle de olabilse, diğer türlü de özellikle birleştirme kararlarında, silerek yönlendirme yapmaktansa sanırım söylendiği gibi içerik boşaltılıp, yönlendirme yapılıp, geçmiş diğer tarafta tutulabilir belki; aktarım esnasında içeriğin barındırıldığı yeni sayfada değişiklik özetinde eski maddenin o anki sürümüne kalıcı bağlantı verilebilir. Belki bu otomatikleştirilebilir de. Burda belki sıkıntı tek seferde aktarılamayacak içerikte olabilir; o da, bir adım ileri gidip (belki de gereksiz bir teamülle) tek seferde aktarım gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek aşılabilir.
  Kutunun daha da dışında ikinci öneri: Geçmiş birleştirmede aktarılan geçmiş geğişikliklerin kaynağının belirtilebileceği bir yapı kurgulanabilir mi, değişikliklere eklenebilecek etiketlerde eski sayfanın adı (ve belki taşıma esnasında silinmeden önceki son sürümüne kalıcı bağlantı vs.) gibi?
  Naçizane... --stultiwikiabana yaz 12.56, 31 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  @Vikiçizer sanırım kaygı kısmında dikkate alınması gereken esas nokta lisanslama. Katkı sağlayan kullanıcıların isteklerinden bağımsız olarak Vikipedi'nin içi de dahil olmak üzere atıf gerektiren bir lisans kullandığımız için bir şekilde o geçmişi göstermeliyiz. Ama önerilen sistem bu gerekliliği de karşılıyor zaten. --anerka'ya söyleyin 18.28, 31 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Not: İlgili yönergelerden biri:Vikipedi içinde kopyalama --stultiwikiabana yaz 23.32, 2 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Burada pek değinilmemiş ama geçmiş birleştirmenin esas olarak tek bir gerekçesi var. Bunun haricinde -geçmiş takibi yapmak gibi- bir amacı yok açıkçası. Belki geçmiş takibi yapmak telif ihlallerini anlamak açısından faydalı olabilir ama bu amaç değil.

 • Vikipedi'ye katkılarımızı "atıf paylaşımlı" olarak yapıyoruz (bkz.) ve lisans gereği Vikipedi içeriğini kullanan herkes atıf yapmak zorunda. Örneğin şu an anasayfadaki ağaç serçesi maddesini kaynak olarak göstermek istediğimizde atıf sayfasında sayfa geçmişine bakınız yazıyor. bkz. Yazar bilgisi olarak da "Vikipedi katılımcıları" yazıyor mesela.
 • Çeviri yaparken tartışma sayfasına {{Çevrilmiş sayfa}} eklemenin de sebebi sadece ilgili kullanıcılara atıfta bulunmak istenmesi. Bu şablonun ilk oluşturulma sebebi de yanlış hatırlamıyorsam İngilizce wiki'den bir kullanıcının mesajıydı. Yazdığım maddeyi Türkçeye çevirmişsiniz atıf yapmamışsınız gibi bir mesaj göndermiş, bu yüzden çeviri şablonunu oluşturmuştuk.

İyi vikiler. --Sadrettin 19.33, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Konuya teğet geçen başka konu: Çevirilerde telif[kaynağı değiştir]

@Sadrettin, iyi bir hatırlatma oldu. Peki çevirilerde bunu yapmaya devam etmeli miyiz bu durumda, orda nasıl ilerlemeli? --stultiwikiabana yaz 11.22, 5 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bağış ricası[kaynağı değiştir]

Site üzerinde yer alan bağış ricasının çevirisinin nerede yapıldığını bilen var mı? Şu metin hakikatten feci bir çeviri. İnanılmaz noktalama hataları, anlamsız cümleler... Vakfın ismi de hatalı yazılmış. Tamamen profesyonellik dışı bir metin, sitenotice'te bulunmasından utanç duydum şahsen. Geri bildirimde nasıl bulunabiliriz? Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 19.21, 13 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Şurası galiba. --Sadrettin 20.19, 13 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Oraya wiki hesabıyla giriş yapılamıyor sanırım, ben denedim olmadı. Aktif kullanıcılardan birine, ya da sayfayı son düzenleyene başka bir projeden mesaj atıp değişiklik istenebilir belki. Meta'dan mesaj atıp isteyenler olmuş başka dillerle ilgili, değiştirmişler. Tehonk (mesaj) 23.31, 13 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bir iki mail atarak düzeltilmesini rica ettim. Şuan yeni çeviri görünüyor @Seksen iki yüz kırk beşToprakM  19.09, 7 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Wiki Loves (Euro)Pride 2023[kaynağı değiştir]

Pardon for writing in English :-)

I see that last year you participated in #WikiLovesEuroPride 2022 with good success ...could someone make a page this year? I adapted Meta and SH page for 2023, added new Malta specific Wikidata on edit list as suggestions and plan event in October. Let me know if there is need for assiastance or anything! (This would be good intro for 2024 when neighbouring Thessaloniki is the EuroPride host ;-p -- Zblace (mesaj) 06.51, 14 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Japonya-Türkiye Dostluk Projesi başladı![kaynağı değiştir]

Selamlar. Wikimania 2023'te tanıştığım Eugene Ormandy ile, 2024 yılının Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılı olması adına ortak bir projeye başladık. Türkiye ve Japonya'da eşzamanlı olarak düzenlenecek Vikimaratonlar ve fotoğraf yarışmalarına katılmak ve proje hakkında daha detaylı bilgi almak için "bu bağlantıyı" ziyaret edebilir, ayrıca İngilizce, Türkçe ve Almanca olarak yazılan Diff makalesini okuyabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız! Kurmanbek💬 09.37, 22 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Harika bir proje olmuş ben açıkçası böyle bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyarım. Vakit bulduğumda mutlaka bir maddeye el atacağım. Emeği geçen sana ve diğerlerine çokça teşekkürler :) Selamlar, Harald the Bard (mesaj) 09.56, 22 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim :) Vikimaratonlar başlayınca ayrıca duyuracağız. Lütfen takipte kalın! Kurmanbek💬 10.47, 22 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Tebrikler, basarilar dilerim. Ilgilenebilecek kisilere yonlendirecegim. Saygilar, Citrat (mesaj) 15.13, 23 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Biyografi maddelerinde "erken yılları" sorunu[kaynağı değiştir]

Merhabalar herkese,

Biliyorsunuz Türkçe Vikipedi hızla gelişiyor ve her gün onlarca yeni madde açılıyor. Açılan ve gelişen maddelerden en ilgi görenlerden biri de biyogafi maddeleri. Çoğu biyografi maddesinde sık rastladığım ve düzeltmeye çalıştığım konulardan biri de kişilerin genelde doğumundan yetişkinlik yıllarına kadar olan kısmın anlatıldığı "erken yaşamı", "erken yılları" adlı başlıklar. Türkçe'de bir kişinin hayatını anlatırken "erken yılları", "erken yaşamı" gibi bir kullanım yok. Bu genelde İngilizce "early life", "early years", "early days" gibi kullanımların Google Çeviri gibi araçların kullanılmasıyla çevrilmesinden kaynaklı ortaya çıkan bir sorun. Ancak Tuncel Kurtiz maddesinde (bu madde çeviri değildi) dahî bu kullanıma rastlayınca artık topluluğumuza bir şeyler söylemek istedim. Erken kelimesi bilimsel (örn. Erken Dünya, Erken Devoniyen vs.) yahut özel bir anlam taşımadıkça takdir edersiniz ki Türkçe'de böyle amaçlarla kullanılmıyor.

Ben genelde bu yanlış kullanımı görünce "ilk yılları" olarak düzeltiyorum. Sizden de ricam eğer bu hatayı görürseniz mümkün mertebe düzeltmeniz. Fark etmesi ve düzeltilmesi çok basit bir hata. Siz de bu hatayı yapmış olabilirsiniz hiç sorun değil, düzeltip düzgün Türkçe kullanmaya çalışalım, yeterli. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim. Selamlar, Harald the Bard (mesaj) 05.18, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Ben de "ilk yılları" ya da uygun durumda "ilk yılları ve eğitimi" diyorum. "Erken" olmaz evet, motamot çeviri :) Nanahuatl? 06.23, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Selamlar. Veritabanı Dump listesinden bir liste çekip 100+ maddeyi değiştirdim. Erken yılları olanları İlk yılları olarak düzenledim. "Erken hayatı" ve "Erken yaşamı" kısmını da düzelteceğim. Hatta bu arada ilk çevirilere başladığım dönemdeki benim de yaptığım bir hataydı bunu da düzeltmiş olurum. :) İmmortalance (mesaj) 06.40, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Harikasın. Ufak ama göze batan bir sorundu bu, umarım gelecekte de sık tekrarlamayız topluluk olarak :) Harald the Bard (mesaj) 06.46, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Benim de gözüme batmıştı ama önemsememiştim. Madem konusu açıldı halledelim yarı otomatik olarak istedim. :) İmmortalance (mesaj) 06.53, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İstek yapıldı Yapıldı "Erken hayatı", "Erken yaşamı" ve "Erken yılları" 1435 maddede düzeltildi. Başka varyasyonlar varsa onlara da bir yapalım. İmmortalance (mesaj) 07.50, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Merhaba, tartışma olgunlaşmadan toplu düzenleme yapmanın uygun olmadığı düşüncesindeyim. Bu oturmuş bir teamülümüzdür. Saygılarımla. Bjelica (mesaj) 08.00, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Her konuda fikir birliği aranması gerektiğine ben de inanıyorum ancak böylesi basit ve eskisine kıyasla çok daha doğru olduğu âşikar bir konu için cesur olarak değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Üzerine pek de tartışma gerektiren bir konu değil bu bence. Selamlar, Harald the Bard (mesaj) 08.05, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
"Böylesi basit ve eskisine kıyasla çok daha doğru olduğu âşikar" düzenlemelerde sınır yok işte, sorun burada. Tartışmaya siz hariç 2 kişi yorum yapmış ve 3 saatten kısa sürede hallolmuş her şey. Ben tartışmaya usulen bakıyorum, içeriğine girmiyorum şu an. Girmek için de fırsat yok. AWB yetkisini sırf bu teamül gereği izne bağladığımızı biliyorum. Bjelica (mesaj) 08.22, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Bjelica, tüm içtenliğimle belirteyim, ben de bu düzenlemelerde sınır olmadığının farkındayım. Cesur ol, geri al, tartış döngüsü bunun için var. Madem öyle fikir birliğinin oluşması için tartışalım. Daha kompleks bir konu için fikir birliği aramıştım geçmişte misalen. Ancak bu konu çok daha basit ve iyileştirmeye yönelik olduğu için @İmmortalance'ın cesur olarak yaptığı değişiklikte ben bir beis göremedim açıkçası. Pek tabii, düşünceniz bu yöndeyse geri alıp tartışalım konuyu. Selamlar, Harald the Bard (mesaj) 08.51, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Bjelica selamlar,
Kendi fikrime göre olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Erken hayatı diye bir başlık olmaması gerekli ki çeviri olmayan veya Türk biyografilerinde de bu şekilde başlıklar mevcuttu. Erken hayatı, Erken yaşamı ve Erken yılları halihazırda aynı anlamı payalaşan yanlış seçilmiş demiyorum yanlış çeviri yapılmış başlıklar. Akabinde bu şekilde maddeleri görenler de bazı Türk siyasetçiler gibi (Recep Akdağ aklıma gelen bir örnek) biyografilere de aynısını eklemişler. Velhasıl burada bir düzenleme ihtiyacı vardı ve inisiyatif alarak düzeltmeleri gerçekleştirdim. Yine de elbette bir itirazını varsa topluluktan bir kara bekleyelim ve sonuca göre geri alımları yapalım. Ben de bundan sonra cesur olmak konusunda heyecansız olayım. Değişikliklerimin arkasındayım fakat yanlış ise de düzeltmeye hazırım. İyi vikiler. İmmortalance (mesaj) 09.16, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Bjelica ile aynı düşünüyorum, sorun bu değişikliğin doğru olup olmadığı değil bence de. Tartışmada net bir fikir birliğine varılmadan (tartışma bitmeden) toplu düzenlemelerin yapılmasıdır (özetle, yani bu durumda tartışma açılmadan da ilgili değişikliklerin yapılmasının bir farkı olmazdı) ama itiraz eden yok gibi gözüküyor diye sorun değil bence. Yine de gelecekte böyle durumların tekrar yaşanmaması temennisi ile, Gadirmesaj 14.24, 28 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Yapılacak bu düzenlemenin topluluğu tartışmaya teşvik edecek, çok fazla kullanıcının dahline sebep olacak veya çok farklı fikirlerin ortaya çıkmasına ve bu fikirlerin cansiperane savunulmasına neden olacak bir düzenleme önerisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu konu hiç tartışılmasa dahi bir itiraz geleceğini düşünmüyorum zira birçok vikipedistin umrunda bile olmayacaktır. Basit bir google araması dahi "erken yılları" ya da "erken yaşları" gibi ifadelerin 3-5 bin arası sonuç verirken "ilk yılları" ifadesinin 480 bin sonuç verdiğini görebilirsiniz. Yani yanlış değil ancak yaygın bir kullanım değil. Bu değişiklik önerisi tüm "vefat etti" ifadelerini "öldü" olarak değiştirme gibi her ikisinin de yaygın kullanıldığı ve belirli bir tercih içeren bir değişiklik olmadığından böyle bir yorumda bulundum. Sırf böyle yazdım diye muhalefet eden çıkar mı bilemem ancak bu konunun tartışmaya bile değmeyeceğini düşünüyorum. Ancak "Trivia" kısmının nasıl çevrileceği (tartışılmış olduğunu hatırlar gibiyim) ya da yıllardır yaygın olarak kullandığımız "Dış bağlantılar" için yine oldukça yaygın kullanılan "Harici bağlantılar" desek nasıl olur gibi öneriler olsaydı elbette tartışılması gerekirdi. Benzer şekilde Türkler için "siyasetçi" tanımı kullanırken yabancı siyasetçi maddelerinde "politikacı" tabiri kullanılmış. Mesela bu konu bile tartışılabilirdi hatta oldukça ilgi çekebilirdi zira birisi İtalyanca, diğeri Arapça kökenli olup her ikisi de yaygın kullanılan sözcükler.--Śαвяí¢αи76ileti 14.13, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Altına imzamı atarım 👏 Nanahuatl? 16.40, 27 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Yukarıda da dendiği gibi ben de "ilk yılları" terimini kullanıyorum. Gördükçe düzeltirsek ortada sorun kalmaz bence. Kurmanbek💬 11.44, 28 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bence de bir standart gerekliydi bu başlık için. Ben açtığım bütün biyografilerde "ilk yılları" olarak yazdım. Eğer eğitim bilgisi varsa o zaman da "ilk yılları ve eğitimi"'ni tercih ettim ve bu yönde olmayan maddeleri de gerekli gördüğümde düzelttim bugüne kadar. Erken yaşamı veya erken yılları İngilizceden zorlama geçen tanımlamalar bence. Vikipedi:Yaşayan insanların biyografileri sayfasına bu konu ile ilgili not düşülebilir buradaki tartışma neticesinde. Eğer politikada buna dair bir ibare yoksa tabii. --Adem message 10.47, 29 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Makine çevirisi kaynaklı bazı "daha az göze çarpan" hatalar da var. Özellikle "için" kelimesinin aşırı kullanımı söz konusu olabiliyor. Ödül alan bir kişi için "x için ödül aldı" (doğrusu x nedeniyle, x rolüyle vb. olmalıyken), futbolcu için "x için oynadı" (x kulübünde oynadı) şeklinde hatalı kullanımlar olabiliyor. Ancak bunların düzeltmesinin otomatik olarak yapılması zor. Yine de arama yapılarak bunların daha doğru veya Türkçe'nin yapısına daha uyumlu ifadelerle değiştirilmesi gerekebilir.--Alperen (mesaj) 14.21, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Belirli kalıplar oluşturarak yapılabilir ama yine de uzun süren bir süreç olacaktır. Maddede sadece bunları çevirmek de yeterli değil. Eğer maddede bu hata varsa daha bir çok hata da vardır. İmmortalance (mesaj) 14.56, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
öncelikle şunu belirtmem lazım, google translate "early years" yazıldığında "ilk yıllar" diye çeviyor, yani bu durum çeviri kaynaklı değil. Tdk'ya baktığımda ise "sabahın körü" deyimini "sabahın erken saatleri" şeklinde açıklamış, örnekleri ve kullanımları arttırabilirim kısaca demem şu: "Ahmet'in erken yılları" ya da "erken yılları" demek bence yanlış değil, haa ama standart olması açısından bir kullanımın benimsenmesine de karşı değilim. Sevgiler. --Assyrtiko (mesaj) 17.29, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Assyrtiko ile aynı kanaatdeyim fakat standart belirlenmesine ben de karşı değilim. Saygılarımla, Gadirmesaj 17.43, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Assyrtiko, ben çevirilerde bunu gördüm çeviri yaparken. Wiki çeviri aracında bu şekilde çeviriyordu. Not düşmek istedim. Saygılar. İmmortalance (mesaj) 07.23, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu pek doğru değil. Erken kelimesi sözlükte belirtildiği gibi vaktinden önce yapılan işi ifade eder. Dolayısıyla bir kişinin vaktinden önce gelen bir yılı olmaz. Hayatının ilk yılı olur. "Erken hayatı" ifadesi kesinlikle yanlış çeviri. Eğer bu doğru bir ifade olsaydı, bir kişinin hayatındaki son yıllara da "geç yılları" diyebilirdik. Kaldı ki böyle bir ifade de yok.--Alperen (mesaj) 17.53, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Kelime anlamı ile gidersek "ilk" içinde aynı sonuca varabiliriz. ilk Alperen kaç tane ilk yıl var mesela :) --Assyrtiko (mesaj) 18.04, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İlk kelimesi bir sıfat olduğu için kendisinden sonra gelen birden fazla yılı tanımlayabilir. Bunda sorun yok. Hayatının ilk yılları dediğimizde bunun belirli olmasına da gerek yok. "Okulun ilk günlerinde çok yalnızdı". Erken ise bir zarf. Erken yıl olmaz.--Alperen (mesaj) 18.17, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
açıklama için teşekkürler. Zarflar isimden önce kullanıldıklarında sıfatlaşırlar, mesela gece geç saatte yemek yemek gibi vs.. bu örnekte de zaten erken sıfat olarak kullanılmakta. İyi günler Assyrtiko (mesaj) 18.57, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
👍 Gadirmesaj 18.59, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Her isimden önce zarf kullanamazsınız. Mesela dolabın önündeki "erken kitabı ver" diyemezsiniz. Fiille bütünleşik olduğu durumda bu geçerli. Size de iyi günler.--Alperen (mesaj) 19.22, 30 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bir de kişisel yaşamı mevzusu var. Bunu da "Özel hayatı" olarak değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İmmortalance (mesaj) 13.15, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Yaşayan insanlar kategorisi de hatalı. Bunun doğrusu hayattaki kişiler veya hâlen hayatta olan kişiler olmalıdır. --Alperen (mesaj) 13.44, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
"Erken yılları" başlıklarını "İlk yılları" olarak değiştirmek için fikir birliği sağlandı mı? İmmortalance (mesaj) 06.12, 27 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Biyografilerde yer alan "Kişisel yaşamı" başlığının değiştirilmesi hususunda[kaynağı değiştir]

Maddelerde kullanılan "Kişisel yaşamı" başlıkları mevcut. Bu şekilde maddeleri taradığımda 900+ sonuç çıkıyor. Bunun yerine "Özel hayatı" kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Özel hayatı için de 2000+ sonuç çıkıyor. Maddelerde genellikle Özel Hayatı kullanılmış ve bana daha doğru seçim gibi geliyor. 900+ maddeyi değiştirmek için sizlere de bir danışmak istiyorum. Toplu düzenleme sınıfına da girebilir çünkü. İmmortalance (mesaj) 13.20, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

"Özel yaşamı" belki? Gadirmesaj 16.03, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Kişinin biyografisi ile "Hayatı" ve "Biyografi(si)" değil de "Yaşamı" ve "Yaşam öyküsü" gibi başlıklar tercih ediliyor sanki. Bu bakımdan da değerlendirmek lazım olduğunu düşünüyorum ama kesin bir standarta gerek var mı bilemiyorum. Ortada bir yanlış yok nasılsa. Saygılarla, Gadirmesaj 16.08, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Muhtemelen Kişisel hayatı olarak da başlıklar mevcuttur. Çok sık kullanılmasa da kullanılabilecek bir kelime fakat fonetikliğinden anlaşılabilirliğine kadar bir çok sorun yaratıyor bana ben telefuuz ederken ve anlamaya çalışırken. İmmortalance (mesaj) 16.24, 1 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Türkçe açısından "Özel yaşamı" en uygunu diye düşünüyorum. Gadirmesaj 01.13, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sürüm kontrolünde yaşanan problem 2[kaynağı değiştir]

Vikipedi:Köy çeşmesi/2023/Eylül#Sürüm kontrolünde yaşanan problem -- problem yine var. @Superyetkin. Gadirmesaj 01.03, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Birkaç şablon onay bekliyordu, onayladım ben, belki sıkıntı giderilmiş olabilir. Tekrar karşılaşırsanız yazın yine lütfen. --stultiwikiabana yaz 01.17, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Maddelerde şablonla ilgili (önceki başlıktakı resimdeki gibi) yazılarla karşılaştım şimdi 2-3 sayfada yine. Gadirmesaj 01.19, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Hangi sayfalarsa ona göre bakalım isterseniz. --stultiwikiabana yaz 01.46, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Aklımdan çıktı da değişiklik beklemeyen sayfalarda oluyor. Not düşerim buraya tekrar karşılaştığımda gün içinde. Gadirmesaj 01.54, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Sanırım bu sefer dediğiniz gibi. Şablonlarda onay bekleyen değişikliklerde çıkıyor sorun. Gadirmesaj 23.05, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Merhabalar. Bir alet keşfettim. Bu alet sayesinde böyle sayfaları silerek temizlik işlemleri görülebilir. Böyle çok sayfaya sil şablonu ekledim. Alet: [1] Hizmetlilere duyurulur. Saygılarımla, Gadirmesaj 03.05, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Verdiğiniz örneğin silinmesi gerekiyor mu ki? --stultiwikiabana yaz 11.57, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Evet :) Gadirmesaj 21.59, 4 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Turkic Wikimedia Conference 2023 başlıyor[kaynağı değiştir]

Selamlar. 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul'daki Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Turkic Wikimedia Conference 2023'e davetlisiniz! Bu yıl "Unity" (Birlik) temasıyla gerçekleştireceğimiz konferansa, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız bu bağlantıdaki formu doldurarak konferansa katılım kaydınızı yapabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sevgiler! Kurmanbek💬 20.25, 7 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Merhaba Türk Dilleri Wikimedia Konferası'nın programı belli oldu. İstanbul'da olup ilgisini çeken oturumlara katılmak isteyenler olabilir; şuradan görebilirsiniz: Program. Dil konusunun sorun olmayacağını sanıyorum. Oturumlar İngilizce, Türkçe veya Rusça dillerinden birinde olacak. Odalardan birinde (Nermin Tarhan Salonu) simültane tercüme var; İngilizce veya Rusça da yapılsa Türkçe olarak izlemek mümkün. Diğer odada daha çok atölye çalışması niteliğinde oturumlar var.--Başak (mesaj) 09.17, 10 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sayfa adı tartışması[kaynağı değiştir]

Selamlar. Burada en başta gibi bir şablon veya botla bunu yapmak mümkün mü tartışma gittiği vakit kullanıcıların katılımı için. Ya da böyle bir kullandığımız şablon var ise not düşürürseniz sevinirim. Saygılarımla, Gadirmesaj 05.21, 8 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee [kaynağı değiştir]

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

~ Keegan (WMF) (talk) 16.41, 9 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sürüm kontrolü süreçleri ve iyileştirme[kaynağı değiştir]

Elimizde buna dair istatistik var mıdır? (Aktif devriye sayısı vs de olabilir) Ben baktığımda 1 haftada 1000 değişiklik inceliyoruz gibi görüyorum. Ve bu sayının ancak korkunç şekilde artmamasını sağlıyor gibi görünüyor. Tam süresinden emin olmadığım bir şekilde, bekleyenlerin sayısı sanırım 15-20 günde 7300den 7800e artmış vaziyette. Yani günde 140 küsür incelemeyle günde 25-35 ek incelenmesi gereken öğe kalıyor gibi. Dolayısıyla bu aklında olmayanlar için —zaman zaman bunu kovalayanlar oluyordur eminim— en azından devriye olmaya uygun olduğunu düşündüğümüz kullanıcı avına çıkmamıza ne dersiniz? Yani aslında devriye sayısını bir %20 artırsak şu anki durumla başabaş mücadele mümkün olabilecek gibi. (%50 kadar artırabilirisek ekstra efora gerek kalmadan kendiliğinden bir ayda bekleme süresini birkaç güne düşürmemiz çok mümkün) Başabaşa getirip bir de arkasından ona odaklanıp yoğun bir operasyon ve emekle sayıyı 3 haneye indirmek, sonrasında da kontrol altında kalmasını sağlamak için yeterli olabilir gibi. --stultiwikiabana yaz 01.35, 14 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Zaman zaman burada bir-iki kullanıcının öncülük ettiği girişimlerle sürüm kontrolüne amiyane tabirle biraz "yükleniyoruz" :). En son hatırladığım örneği şurada. Bu işe ilk girişildiğinde var olan heves azalınca bekleyen değişiklikler sayısı yeniden artışa geçiyor. Çeşitli istatistikleri şu sayfada bulmak mümkün. Bu iş için asıl önemli olan bunu sürdürülebilir kılmak. Dönemsel girişimlerle sayı azaltılabilir ve hatta sıfırlanabilir. Ancak sonrasında bu girişimlerin devamı gelmezse başladığımız noktaya geri döneriz. Bu nedenle bekleyen değişiklikleri azaltmanın yanında bu durumu muhafaza etmeyi de düşünmek gerekiyor. --justinianus | mesaj 19.58, 14 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Aynen. Bu yüzden devriye sayısına atıfta bulundum; rölantideyken bu devriye sayısıyla durum buymuş. :) İstatistik derken de hızıyla ilgili vs ne söyleyebiliyoruz anlamındaydı kendi tespit ettiğim örneğe benzer. Orada mesela devriye sayısı görünüyor ama aktif olanları bilmek de işimizi kolaylaştırırdı. Şimdi orda 450 devriye olduğunu görüyorum. Bu durumda söylediğim rakamlarla yaklaşık 100 devriyeye ihtiyacımız varmış gibi oluyor. Fakat aslında etkin olanları düşündüğümüzdee, belki de bugün bu işi 100 kadar devriyenin götürdüğü haliyle süratimiz bu; ve ihtiyacımız 20 kadar ek devriye kısa vade için. Anlatabildim umarım. --stultiwikiabana yaz 01.30, 15 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Değişiklik sayılarına göre sıraladığımda 3000in üstünde değişikliği olan aktif 120 civarı gibi (biraz yanlış saymış olabilirim) devriye gördüm. Aşağıdaki kullanıcılar da katkı sayısına göre sıralanmış aktif kullanıcılar. Belki değerlendirme yaparak aday göstermek isteyen olur. Bariz uygun olmama durumlarına göre buradan isimleri özgürce çıkarabilirsiniz boşuna kalabalık yapmaması adına ve elemek için de iyi olur. (engel durumlarına filan bakmadım; kaldı ki değişikliklerin mahiyeti vs. Beyaz liste dahi olmayan birkaç kişi de olabilir aralarında.) --stultiwikia(bana yaz) 04.10, 15 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Beşiktaşlı48, Hasaw öztürk, ႧႤႧႰႨ ႾႠႰႨ, Tarih, Merahm, Tapfereritter, Alkay24, Pipapo7, Senior Nora, Zgrzgen, Eray08yigit, Umutdyb, Ersene, Cagataydonmez10, Samizambak, Yegul38, Yunusemresahin94, Hardaliyem, Hexbooter, Makina86, Erdalkara, 2004onuralp, Scorpion0321, Potkal, Meambokhe, Vikiyılmaz, Nedim Gayet Bir, Fevzi Ks42, DenizD28, Spas, Bedmento, Gerçekler, Yeni Üye, Makenzis, Zeyd tokaki 1997, Y3ell, Solavirum, Kazanmak4161, WinstonSmith22, Saint concrete, Ayberk Moğulkoç, BlackNinja03

Şuna da gelmiş oluyorum; herkes üstüne ne kadar vazife düştüğünden emin olmadığı için kuyuya taş atıyor gibi hissedebilir. Ama aslında Vikipedi'ye her girişte devriyenin ilk iş olarak birkaç değişikliği incelemeyi alışkanlık edinmesini sağlamak, kaç değişikliği incelese yeterli olabileceğini bilmesi ve bu sayının aslında sandığı kadar çok olmadığını da bilmesi ile mümkün olabilir. Ortalamayı yüksekten değerlendirdiğimizde günde 200 bekleyen değişiklik oluşuyor desek, kaç tane incelerse herkes bu yeterli olur diye baktığımızda, sanki etkin olan 100 küsür devriye her gün 2 madde incelese sürdürülebilirlik sağlanır gibi görünüyor. Bu da kendi giriş yaptığı sıklığa göre değişiklik gösterse, ortalama giriş 3 günde bir desek (bunun doğrulanmaya ihtiyacı var) her devriye her girişinde mesela en az 5-6 değişiklik incelese aslında sürdürülebilir gibi. Bu alışkanlık edinilebilir sanki. Sayıları daha ayağı yere basacak şekilde veriyle değerlendirebilecek varsa katkısını esirgemesin lütfen. Ben çıkış noktamı ve varmaya çalıştığım yeri anlatabildiğimi umuyorum. Sevgiler.--stultiwikia(bana yaz) 11.39, 15 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Stultiwikia [[2]] buradan sürüm kontrolü inceleme istatistiklerine ulaşabilirsin. Bakıldığında son 62 günde 153 devriye sürüm kontrolü yapmış. Bunların sadece 14'ü günde ortalama 2 sürüm kontrolü gerçekleştirmiş. Günlük ortalama kontrol edeti 10 ve üzeri olan 3 kişi var sadece. Yani aktif olabilecek bir kaç düzine devriyeye ihtiyaç var. Bir de şu var. Burada gönüllülük esasına göre hizmet veriyor herkes. Herkesin de aynı zamanı ayırmasını bekleyemeyiz. Yine bir heyecan yaratmak gerekebilir. Belli ki aktif olan en az 14 kullanıcı söz konusu. Kişi başı 571 maddenin beklemesi söz konusu. Tabii ki bunlar incelenirken tekrar üzerine binen değişiklikler olacak illaki. Şu anda değişiklik bekleme süresi 4 ayı bulmuş durumda. Bugün yaptığınız değişiklikliği ziyaretçiler 4 ay sonra görebiliyor. Bu tamamen güncelsizlik fakat bir işbirliği oluşturulursa elbette bu süre çok daha aza inebilir. Aslında insanın şevkini de kırmıyor değil bu durum. :)
Bunu önlemek için iki yok var. 1- Beyaz listeyi açmak ama bu sıkıntılı bir süreç olur. Bir çok kuralsızlık ve düzensizlik ortaya çıkabilir. 2- Devriye alımı olur ama bu da sıkıntılı bir süreç çünkü ilginç bilgiler onaylanabilir. Bence aktif devriyeler arasında en aızndna uzmak bilgisi gerekmeyen değişiklikleri seri şekilde kontrol etmek gerekebilir.
Bazı kullanıcıları takibe alabilirsiniz mesela. Seri değişiklik yapabiliyorlar. Kontrolü çok zorluk içermeyen. Ben elimden geldiği kadar sürüm kontrolü gerçekleştirmeye çalışıyorum fakat bir gaz almamız aşikar. :) İmmortalance (mesaj) 16.15, 15 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Stultiwikia, @Justinianus, @İmmortalance
Bekleyen değişikliklere daha fazla yük binmemesi için VP:Beyaz liste adayları sayfasının açılmasını önermiştim sağ olsun @Superyetkin tak diye yapıverdi :). Bu sayfa izlenebilir. Aynı şekilde devriye olabilecek aktif kişilerin de izlenebilmesi için VP:Devriye adayları sayfasını önermiştim. Yine Superyetkin sağ olsun o sayfa da açıldı. Hizmetliler bu sayfayı da izlemeye alarak kullanıcılara adaylık önerisinde bulunabilirler. Nevmit ☛☛ mesaj 20.12, 15 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
A benim istediğim şey varmış zaten işte teşekkürler, devriye adayları sayfasını görmemiştim. Bu iki sayfaya ilgili sayfadan bağlantı vermek iyi olur dersek ekleyeyim (VP:Sürüm Kontrolü).
Beyaz listenin açılması derken Immortalence herkesin direkt beyaz liste olması ve her şeyin yayınlanmaya başlamasını söylüyorsa; zaten etkinliksizlikten bunu yaşıyoruz, ipin ucu iyice kaçabilir. Ama verdiği sayfa çok güzel, iyi bilgiler veriyor.
Orda verilen sayılardan şöyle de fayda görürüz: Orada bir şekilde kullanıcının "her girişine kaç inceleme düşüyor"u da görebilseydik bu bahsettiğim görev alma hissini oluşturarak yol alındığında herkesin üstüne ne düşeceğine dair bir fikrimiz de olurdu aslında.
Sayılardan görünen, yükün ciddi bir kısmını üstlenen çok azınlık bir kullanıcı var. 4 grup var gibi görüyorum: (1) Devriye görevini baya sorumluluk olarak alan ve en çok incelemeyi yapan bir grup, (2) devriye görevini aslında sorumluluk olarak hisseden ama ne kadar inceleme yapması gerektiğini tam bilmeyebilen bir ekip, (3) belki hem aktiflikten hem de alanını dar belirlediğinden inceleme ortalaması düşük olan bir grup, (4) bir de pek bu alanla ilgilenmediğinden pek kontrol yapamayan/yapamayacak grup. Hem önden bir operasyon yapılabilir, sayıyı makul bir yere çekmek için, mümkün olan en fazla sayıda kullanıcının katılımıyla; hem de sonrası için bahsettiğim ikinci (ve belki üçüncü) gruba bir hedef verilebilir.
 1. Son 2 ayda aktif olan yaklaşık 150 devriyeden ikisi bunu tam anlamıyla hakkıyla yapıyor ve ilk grubuma dahil (Zafer ve Immortalence'e teşekkür edebilmek için bunu ayırdım. (: ). Ondan sonraki 6-8 kişi de günde 5 inceleme ortalamasının üzerinde ve ilk grubuma dahil. Bu 8-10 (ya da Immortalence'in tespitiyle toplam 14 de diyebiliriz) kişi tam anlamıyla devriye diyebileceğimiz ekip; bunlar zaten tahminen ellerinden gelenin bu anlamda en iyisini yapıyorlar. 2 günde bir giriyor olsalar her girişte 10 veya daha fazla inceleme yapıyorlar demektir.
 2. Bundan sonra gelen 18-20 (ya da 30 belki) kişilik bir grup ise günde 1-2 inceleme ortalaması etrafında dolanıyorlar. Ya çok seyrek giriyorlar (5-7 günde bir) ve yine 10 civarı inceleme yapıyorlar ya da sık giriyorlarsa en fazla 3-5 tane yapıyorlar (ki aralarında ben de varım —ben mesela her girişte 10 gibi bir hedef belirlemiştim kendime).
 3. Geliyoruz 3. gruba; bunlar (yaklaşık bir 30-40 kişi) tahminen her girişte ya genelde sadece izleme listelerindeki değişikliklere vs. denk geliyorlar ve inceleme yapıyorlar, ya da o kadar aktif değiller ki ayda bir girip 5-10 inceleme yapıyorlar (burda işte her girişlerinde ne yaptıklarını, alışkanlıklarını bilmek iyi olurdu aşağıda vereceğim parametre için).
 4. Geriye kalan 70-80 kişiyi ise hiç dahil etmiyorum, 60 günde 1 incelemesi olanlar var; onlar anca o ilk etap operasyonda gönüllü olarak sayıyı hızlı indirmeye yardımcı olabilirler belki.
Devriylerin ekrana giriş istatistiğini bilmek bizim için bence en kıymetli bilgi olurdu. Bu şöyle belirlenebilir: Arasında 24 saat olan arka arkaya 5-10 değişiklik yaptıkları sıklığı bilmek. Varmaya çalıştığım yer yine aynı: bu ekrana devriye-giriş/gün sıklığı nedir; dolayısıyla elimizdeki cevval 40 (3. grup da dahil edilirse 80) devriye giriş sıklıkları farketmeksizin her girişlerinde kaç değişiklik incelerse 150 bekleyen-değişiklik/gün'ü yakalar. Buna bir de güvenlik katstayısı %20 koyarak nihai sayıyı belirleyebiliriz. Devriye-giriş/gün ortalaması için kötümser tahminim 1 hafta. Dolayısıyla 1 haftada her devriye ortalama bir kez ekrana giriş yapıyor gibi düşünülürse, 40 cevval devriyeye haftada taze oluşan yaklaşık 1200 bekleyen değişiklik içinden 30 değişiklik düşüyor diyebiliriz. Benim 10 sandığım sayı 30 çıkmış oluyor. Güvenlik katsayısını da koyarsak 35-36 yapar. Zafer'in ve Immortalence'in insandışı çabası devam ederse herkes bu sayıyı yakalayabilse fazlasıyla yeterli olur ve bekleyen değişikliklerin hızla azaldığını da zaten görmeye başlarız. Yani 35'i hedef olarak koyalım ve 25-30u yakalamaya çalışalım derim her girişte, devriyeliği benimseyen ilk iki grup olarak. Buna eğer 3. grup da katılabilse, niyeti varsa, bu sayıyı 20'nin altında belirlemek ve güvenlik katsayıyıyla 20 demek de mümkün olur. Devriye girişi haftada 1'den fazlaysa da daha da az olur zaten. Burda şu önemli, bu sayı belirlenirken ortalama alındığı için her devriyeye her girişte bu sayının düştüğünü anlatmış oluyorum. Yani daha sık giren daha az yapsın gibi olmuyor. Zaten herkesin giriş sıklığına göre belirlemiş oluyoruz. Herkes mevcut giriş sıklığında da bu sayıyı hedeflemeli oluyor. Her gün giren her gün gibi değerlendirebilir. Sayıyı x/gün olarak belirlemek için başka çalışma yapmak gerekir ama ben pratik olarak uygulanabilir bir şey vermek istedim herkesin eline.
Yani şu denebilir; her girişinde 30 inceleme yapan aslandır, kaplandır (birinci ve ikinci gruptan beklenebilir bu), 20 yapılmasını da müdüriyet adına rica eder, 10 yapanı bağrımıza basarız (3. grup), haftada 1 incelemenin altında olanlar bizimle gezemez. :D (Şaka tbai, onlara da teşekkür ederiz tabi ki karınca kararınca ellerine sağlık) Bu demek değil ki seyrek giren 5-10 yapsın. Arzu eden bilsin ki her girişte 25-30 değişiklik incelemesi, keeps the doctor away; devriyenin hası ekranı her açışında en az 25 inceleme yapandır. :) Rakamı netleştirmek giriş sıklığını bilmekle mümkün olabilir. Immortalence'in dediği gibi sadece anlık bir heyecan, gaz operasyonu değil de gönüllülük de olsa devriyeler bunun içinde kendine bir "sorumluluk/görev" alanı olarak bu sayılar aklında olursa ve hedeflrse tüm devriyeler olarak belki sürdürüleblirliği yakalayabiliriz. Şunu da ek olarak söyleyim. Son 1 yıla baktığımızda günde 1 incelemenin üstünde 30 kişi var (Bu arada önceki sene bu sayı 50). Bunlar günde 5 ortalamasını tutturabilirse de alternatif bir metot olarak etkin olur, o da başka bir yerden her devriyeye bir kıstas olsun, kendine.
Ek olarak operasyonumuzu da yapabiliriz. Bunun yanında devşirmeler de devam ediyor olmalı elbette. Orada da görevi alanın has devriye olarak yapma ihtimalleri %25 gibi görünüyor. Ama 150 devriyeye eklenecek her 10 kullanıcı her devriyeye her girişinde düşen incelemeyi en az 2-3 tane azaltacaktır diyebiliriz öngörülebilir yakın gelecekte. Kıstaslarımızı gevşetmeyi falan asla önermiyorum, onu da özellikle belirteyim.
İkinci yolu da paralelde düşünebiliriz: Kullanıcı kazanmak için beyaz listeyi açmak ve yeni kullanıcının şevkini kırmamak yolu. Bunu da yapsak sürüm kontrolünün getirdiği fayda elimize bu istatistikleri vermek oldu. Biliyoruz ki devriye görevini üstlenen kullanıcılara her girişte 25-30 değişiklik kontrol etmek düşüyor şu anda. Ama bu bir şekilde listelenmezse mükerrer kontrol yapıyor olacağız. Bu da aslında devriyelere daha da çok yük bindirecektir sanıyorum. İncelenmesi gereken değişikliğin bir liste olarak önümüzde düşmesi fena bir şey değil. Beyaz liste sınıfını kaldırdığımızda o değişiklikler yayınlansa da kontrol edilmesi gereken değişiklikler olarak düşecek mi yine önümüze bir yerde liste halinde? Sevgiler. --stultiwikia(bana yaz) 03.05, 16 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Stultiwikia ayrıca Sayfa inceleme istatistikleri sayfasının geliştirilmesiyle alakalı da bir önerim olmuştu. Tartışmaya katılan herkes olumlu görüş bildirmesine rağmen sonuçlanmadan arşivlenmişti maalesef :). Bu sayfanın geliştirilmesi devriyeleri daha iştahlı hale getirebilir. Burayı da değerlendirebiliriz. Nevmit ☛☛ mesaj 21.35, 17 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İlgili tartışmayı bulup buraya bir bağlantı koyabilirsek bir bakalım, varsa fikir birliği karar alarak kapatılmasını rica edelim, buna gerek de yoksa —ki olmayabilir yani— fırsatı olanı ve teknik kapasitesi olanı seslenerek uygulamaya davet edelim, olmaz mı? --stultiwikia(bana yaz) 01.22, 18 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Linki buraya bırakıyorum: Sayfa inceleme istatistiklerinin daha anlaşılabilir hale getirilmesi Nevmit ☛☛ mesaj 18.22, 20 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İstediğim herkes beyaz liste olsun değildi. Sadece bunun daha da kolaylaştırılmasıydı fakat bu çözüm değil. Zaten yeterince kolay olduğunu düşünüyorum. İmmortalance (mesaj) 18.54, 20 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bir de yine yeni kullanıcıların şevki, şu bu dikkate alındığında inceleme yapılırken en son değişikliklerden bir kuple yapmak ve yeni katkı yapan yararlı kullanıcının katkısının geçerliliğinin sağlanması; paralelinde backlog'la ilgilenilmesi de iyi olabilir. Yani her iki incelemeden biri en yeni değişikliklerden, biri en eskilerden gibi düşünülürse belki birçok açıdan faydalı olur sanki. --stultiwikia(bana yaz) 01.57, 24 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Şu anda devriyelerin yetersiz kaldığı net. Bunu teşvik edici bir yarış düxenlenebilir mi bilmiyorum. @Nevmit'in bahsettiği inceleme istatistikleri sayfasını daha efektif hale getirebilirsek motive edici bir unsur olabilir. Benim düşüncem motivasyon eksikliği olduğu yönünde. Devriye oldum son 1 aylık listede adım bile görünmüyor ben biraz uğraşayım da diyebilir devriyeler. Bu kadar devriyemiz var diye övünmenin anlamı yok çünkü görünenin yarısı kadar bile aktif devriyemiz yok. Devriye uğraşıp didinse dahi motive olacağı bir yarış veya başarı ödülü yok. Biraz rozet dağıtalım :) Takdir edilmek herkesi mutlu eder. İmmortalance (mesaj) 17.58, 27 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@İmmortalance, bu bahsettiğin rozet olayına dair de bir fikrim vardı. Maalesef o da neticeye ulaşmadan arşivlendi. Çeşme'deki bazı maddeler ne yazık ki olumlu olumsuz neticelenmeden arşive karışabiliyor. Onun linkini de şöyle bırakayım: ÖdülBot :)
@Stultiwikia @Justinianus Nevmit ☛☛ mesaj 20.22, 30 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Ben yıldız dağıttım kendi mesajımdan sonra —tesadüf. :) --stultiwikia(bana yaz) 23.00, 31 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu arada son değişiklikleri takip etmeyi yeni adaylara, aday olacaklara bırakırsak ve eski devriyeler geriden gelip eritirse, devriye adaylarına kendilerini gösterecekleri alan bırakmış oluruz. Bunu da bir strateji olarak benimseyebiliriz. Naçizane. Ayrıca şu an rasgele baktığımda 14 Ekim'de 7800 civarı olan bekleyen değişikliğin 22 günde 8600 civarına geldiğini görüyorum. Hafif bir hızlanmamız var son devriyelerle sanırım. son 3-5 günde sabit kalmış olabilir. Sayıyı not olarak düşmüş olayım bahsettiğimiz iyileştirmeler ilgili sayfalarda yapılana kadar. --stultiwikia(bana yaz) 21.56, 5 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
7750deyiz. Yani 4 hafta önceyle aynı sayıdayız, sabit tutmayı başardık, artmamasını sağladık gibi görünüyor 2 rasgele tarih arasında. 💪🏻 Bakalım sonrası ne gösterecek. --stultiwikia(bana yaz) 22.56, 11 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bugün ciddi derecede kontrol yapıldı sebebi o aynı kalmasının. Zira sağlam bir yükselişteydi. İmmortalance (mesaj) 22.59, 11 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Onu gördüm aslında ama iyimser kalmak istedim. Çünkü Zafer zaten genelde de bu tarz yüksek kontroller yapıyordu. --stultiwikia(bana yaz) 00.17, 12 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Gözlerime inanamıyorum! :) 2 haftada 5000den fazla inceleme! Bekleyen değişiklikler 5500 bandında şu an itibariyle. Aşağı yukarı yarısı Zafer'in olsa da yarısı geri kalan ekibin —yeni devriyelerimizin azımsanamayacak payı var. Immortalence'in gümüş madalyasını elinden almaya aday bir Bedmento var. :) Bu geri kalan ekibin 2 haftadaki 2500 bandındaki incelemesi günde 180'e tekabül ediyor. Eğer anlık bir ataktan fazlasıysa bu hız bekleyen değişiklikleri 3 haneli sayılarda tutmamıza yeter de artar. Ben de ilk 10dan düşme noktasına gelmişim, alacağınız olsun (!). Bileğimize sağlık!
Yukarda bahsettiğim sayıları gözetirsek birkaç ay içinde sürdürülebilir şekilde bunu kontrol altında tutmaya devam edebiliriz. Yeniden belirtirsek her devriye için günde 4-5, haftada 30, ya da her girişte 30 inceleme güzel hedefler. Yalnızca şunu not etmeliyim. Bu 2 haftada 15-20 devriye bu rakamların etrafında dolanmış ve üstüne çıkmış —kaydadeğer şekilde bu sayıların üstüne çıkan 7-8 devriyemiz var. Eğer 15-20 aktif devriyeysek bu gözeteceğimiz sayılar yaklaşık iki katına çıkar gibi görünüyor (günde 8-10, her girişte ya da her hafta 50-60 gibi. Bu bile haftada aşağı yukarı 1 saatlik bir süreye denk gelir sanıyorum en fazla). Hepimize kolay gelsin. --stultiwikia(bana yaz) 23.00, 19 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

2024 Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi kuralları paketini inceleyin ve yorum yapın[kaynağı değiştir]

Bu mesajı, Meta-Viki üzerinde farklı dillere çevrilmiş olarak bulabilirsiniz.

Değerli kullanıcılar,

Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi kural paketini lütfen 29 Ekim 2023 tarihine kadar inceleyin ve üzerine yorum yapın. Bu paket Seçim Komitesi tarafından oluşturulan önceki sürümlere dayanıyor ve 2024 Mütevelli Heyeti seçimlerinde kullanılacak. Görüşlerinizi bildirmeniz daha iyi ve pürüzsüz bir seçim süreci sağlamalarına yardımcı olacak. Meta-viki sayfasında daha fazlasını bulabilirsiniz.

En iyi dileklerimizle,

Katie Chan
Seçim Komitesi Başkanı

01.13, 17 Ekim 2023 (UTC)

First edition of the Language & Internationalization newsletter[kaynağı değiştir]

Hello everyone, We are thrilled to introduce the first edition of the Language & Internationalization newsletter, available at this link: https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Language_engineering/Newsletter/2023/October.

This newsletter is compiled by the Wikimedia Language team. It provides updates from July–September quarter on new feature development, improvements in various language-related technical projects and support efforts, details about community meetings, and contributions ideas to get involved in projects.

To stay updated, you can subscribe to the newsletter on its wiki page. If you have any feedback or ideas for topics to feature in the newsletter, please share them on the discussion page, accessible here: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Talk:Wikimedia_Language_engineering/Newsletter. Cheers, Srishti - MediaWiki message delivery (mesaj) 01.12, 20 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Yüzüncü yılımız kutlu olsun![kaynağı değiştir]

Tüm Vikipedistlere selamlar. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra 100 yaşına girecek. Biz de bu özel ana tanık olalım ve tarihe bir not düşelim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice yüz yıllara! Kurmanbek💬 20.45, 26 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bu bağlantıdaki anı defterine düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

Ben armağanımı hazırladım; kutlamamı yapıp armağanı verdim. Herkesin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun! --Başak (mesaj) 15.08, 28 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Türkiye'nin ilçeleri[kaynağı değiştir]

Şurada dile getirdiğim konuyu konuşmuş ve "yerleşim yeri ile idari birimlerin farklı kavramlar olduğu" konusunda uzlaşıya varmıştık.

Bu kapsamda da ilk etapta bizzat kendim, büyükşehirlerde il ve şehir ayrımlarını gerçekleştirdim, artık tüm il ve il merkezi olan şehirlerin ayrı maddeleri var.

İkinci etapta, Kategori:Türkiye'nin illeri kategorisinin alt kategorileri "(il)" formatına taşındı. Artık il kategorilerimiz de var.

Üçüncü etapta artık ilçelere geçmemiz gerekiyor. Argümanları tekrar edip burayı kalabalıklaştırmak istemiyorum, oradan görülebilir. Kategorilerde de idari birim ve yerleşim yeri ayrımı yapma ihtiyacı doğdu. Orada dediğim gibi ilçe ve ilçe merkezi olan yerleşimler arasında fark var. İşhani Manastırı mesela şu an Kategori:Artvin'deki kiliseler kategorisinde. Ancak bu kilise Artin ili, Yusufeli ilçesi, İşhan köyünde. "Yusufeli'ndeki kiliseler" (böyle kategori olmaz tabi, örnek olarak sunuyorum) dahi hatalı olacak, "Yusufeli ilçesindeki kiliseler"de olmalı.

Bu bağlamda benim önerim şunlar:

 1. Sivas (il)>Sivas (ilçe)>Sivas şeklinde bir kategori ağacı yaparız.
 2. İl ve ilçelerin alt kategorilerinde, "Sivas'taki (il) okullar"/"Sivas'taki (ilçe) okullar" gibi adlandırma yaparız.
 3. Yerleşim yerlerinde ise parantezsiz, düz kullanımlar yaparız.

Buradaki ikinci maddede parantez kullanılmasının nedeni, diğer ülkelerdeki kullanımlarla bir ikilem yaratmaması, aynı adlı ilçelerde oluşabilecek anlamsızlık, aynı ada sahip başka madde olmadığı durumlarda oluşan standartsızlık.

Şöyle ki, iki Edremit ilçesi var. "Edremit, Balıkesir ilçesindeki okullar" kullanımı doğru olmuyor. İkinci örnek, "Kocaeli'ndeki okullar" keza diğer "ilindeki" kategorileriyle uyumsuzluk yaratıyor ("Kocaeli ili" demek yersiz, başka Kocaeli yok). Üçüncü örnek ise, Kategori:Meksika (eyalet)'da spor (bu kategoride parantez, ekten sonra gelmeli tabi) gibi kategorilerde "Meksika eyaletindeki" gibi anlamsız bir durum ortaya çıkması.

O tartışmaya katılan @𐰇𐱅𐰚𐰤, Ekrembjk09, Khutuck, Seksen iki yüz kırk beş, Stultiwikia, Sabri76, Sadrettin, Sayginer, Bedmento'ya bildirim göndereyim. Nanahuatl? 07.04, 29 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

"Sivas'taki (il) okullar"/"Sivas'taki (ilçe) okullar" adlandırmasındaki parantezler yerine daha uygun kullanımlar bulunabilir. "Sivas ilindeki okullar"/"Sivas ilçesindeki okullar" yapabiliriz ama bu da okuyucuda kafa karışıklığı yaratıyor. "Sivas ilçe değil ki" diyecek birçok kişi olacağına eminim. Öyleyse "Sivas ilindeki okullar"/"Sivas il merkezindeki okullar" şeklinde yapalım. Türkiye'de bir il ile aynı isimdeki tüm ilçeler il merkezi statüsünde olduğu için bu kullanım yalnızca il merkezleri için olacaktır. Ayrıca il merkezlerinin madde başlıklarında "(ilçe)" kullanımı da yok, kategorileri de bu şekilde parantezsiz adlandırırsak daha uyumlu olabilir. ~stdoggoileti 15.14, 5 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@St. Doggo, potansiyel sorunları açıkladım yukarıda. Nanahuatl? 04.51, 6 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Evet, o yüzden "il merkezi" ifadesini önerdim. İl merkezi ile aynı isimdeki iller için geçerli bu. Diğer ilçeler için böyle bir sorun yok. ~stdoggoileti 07.40, 7 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İl merkezi olan yerleşim yeri ile aynı ada sahip ilçe farklı. Dolayısıyla nasıl yapacağız? Sivas şehri ile ilçesi farklı. Diğer ilçeler için de aynısı geçerli, Harran ilçesi ile Harran kasabası farklı. Nanahuatl? 07.52, 7 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
"Sivas ilindeki okullar": Sivas il merkezi de dahil Sivas sınırları içerisindeki tüm ilçeleri kapsıyor.
"Sivas il merkezindeki okullar": Yalnızca sivas il merkezi olan ilçeyi kapsıyor. ~stdoggoileti 16.45, 7 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
En başta atıf yaptığım tartışmayı inceleyebilir misin müsait olduğunda? Orada ifade ettim, üç farklı Sivas var. Nanahuatl? 17.22, 7 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Nanahuatl @St. Doggo, bence birden fazla aynı adda yer varsa, parantez içinde il, ilçe vs. kalması daha mantıklı. Eğer yerleşim yeri başka bir yerde yoksa, paranteze gerek yok. Ekrembjk09'a sorun (mesaj) 22.25, 17 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Office hour of the CEE Hub (6 November 2023)[kaynağı değiştir]

Hello everyone,

We want to invite you to the ninth monthly office hour(s) that CEE Hub will organise, where you can learn more about newly formed regional hub, and what CEE Hub can help you and your communities. The ninth session will take place on Monday, November 6th at 17:00 CET time.

Open office hours are meant as a virtual space where anyone can talk to CEE Hub staff, ask questions, or discuss relevant CEE and Hub related topics. You can find a link on the following Meta page.

If you don`t have a time to come on our Office hour, you can read more about development of the CEE Hub on our News page.

We will be happy to see some of you. --MediaWiki message delivery (mesaj) 09.29, 6 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Herkese merhabalar.

Daha önce 6 Ekim 2020-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında (yaklaşık 11 ay) görev aldığım ve sonrasında tekrar aday olarak 6 Haziran 2022'den itibaren bugüne kadar sürdürdüğüm (yaklaşık 17 aydır) İBP sorumluluğu süresince İBP ile ilgili olarak zaman içinde değişen bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden affola.

İBP esasında çok sevdiğim bir proje, zaman zaman kendimden vererek sürdürmeye çalıştığım ve çok da önemsediğim, gerçek anlamda sevdiğim bir proje. Ancak geçen süre zarfında eksilerinin artılarına baskın gelmekte olduğunu gözlemliyorum, bu da beni rahatsız ediyor, kendim seviyorum diye eksileri göz ardı ettiğimi hissediyorum zaman zaman.

Artılarından başlayacak olursak, gerek madde açma projeleri olsun, gerek bakım projeleri olsun, tatmin edici bir rağbet görmekte ve bu işler iş birliği ile yapılmakta. Bu bakımdan amacına ulaşıyormuş gibi düşünülebilir. Puanlama ve yıldız sistemi işi çekici ve eğlenceli hale getiriyor, katılımcılarımız oldukça çaba gösteriyorlar, sorumlular olarak herhangi bir uyarıda bulunduğumuzda çok büyük ölçüde düzeltme gayreti içinde oluyorlar, kendilerine buradan teşekkür ediyorum.

Ancak puan ve yıldız kazanmak için kısıtlı bir sürede maksimum katkı yapma isteğinden dolayı özellikle madde açma projelerinin amacından uzaklaşabildiğini söylemek mümkün. Daha önce çeşitli kullanıcılar tarafından da dile getirildiği gibi, makine çevirisi ile üstünkörü açılabiliyor maddeler.

İBP'ye katılan ya da takip edenler bilirler, eskiden açılan maddeleri detaylı şekilde kontrol etmiyorduk. Madde boyutu, kaynak sayısı gibi ölçülebilir değerler üzerinden matematik hesabı yapıp puanları hesaplayıp geçiyorduk. Herkesin yaptığı değişiklikler kendi sorumluluğundaydı, proje kapsamına giren katkılar belirlenen çevçeve dahilinde puanlanıyordu. Fakat sonradan makine çevirisi konusu ve özellikle İBP'de makine çevirisinin belirgin şekilde dikkat çekici seviyede olması konusu gündeme oturunca sorumlular olarak tek tek kontrol etmeye başladık ve asıl büyük zorluk da orada kendini göstermeye başladı. Kontrol ederken biz yıpranıyoruz, kontrol etmezsek niteliksiz maddelerin açılmasına çanak tutmuş gibi oluyoruz, bu işi en çok üstlenen kişiler olarak ben ve @Anerka bu konuda sorumluluk hissettiğimizden ve en iyiyi isteyen detaycı bir yapımız olduğundan bu yükü gitgide daha fazla üstlendik, yerine göre kullanıcıdan düzeltme isteyip yerine göre kendimiz maddeleri düzeltmeye çalıştık. Sonuç da şu oldu, sistem sürdürülebilir olmaktan uzaklaştı. Bu madde açma projeleri ile ilgili yönü, bir de bakım projeleri var. Bakım projelerinde de yine tek tek her katkıyı kontrol etmek, neredeyse o katkıları yapmak kadar vakit alıyor. Puanlamak için kontrol etmeye harcadığımız zamanda zaten epeyce bir kısmını kendimiz de yapabilirdik, böyle 2 kat emeği neden verdik diye bir düşünce oluşuyor bende.

İBP sisteminin bu şekilde devam etmesi durumunda ben kendi adıma bu yıl sonuna kadar devam edip yeni yıl itibarıyla bu sorumluluğu bırakmak istiyorum. İBP'nin kaldırılması, kişilerin kendilerini yeterli hissettikleri ve ilgi duydukları konularda katkı vermeye yoğunlaşması Vikipedi için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat İBP'nin özellikle yeni katılımcılar için bir okulmuşçasına faydalı olduğunu da gözlemliyorum, neler yapılacağını tam olarak bilmedikleri konularda uğraştıkça öğreniyorlar ve karşılarında birebir muhatap bularak daha hızlı bir adaptasyon yaşıyorlar diye düşünüyorum. Bu anlamda sistemi tamamen terk etmeye de içim el vermiyor. Ama projeyi değilse de en azından puan ve yıldız sistemini ortadan kaldırmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünmeye başladım uzunca bir süredir. İş birliği projesini puan ve yıldız toplanan bir yarış formatı yerine "haydi bu hafta hep birlikte şu işe el atalım" gibi bir imece çağrısına dönüştürebiliriz. Yine katılımcılar sorumlulara takıldıkları kısımları sorabilirler ve adaptasyon sağlayıcı misyonumuzu da sürdürmüş oluruz.

Burada şunu da belirtmek istiyorum, tabii ki biz gideriz başka sorumlular gelir, sistem öyle ya da böyle devam eder, ama burada benim vurgulamak istediğim nokta şu ki, bu kadar istekle bu işi yapan bizi tüketen sistem, gelecek diğer sorumluları da tüketme potansiyeline sahip. Kişilerden bağımsız olarak sistemin kendisi sürdürülebilir değil. Eksileri artıları bence çok net.

Diğer sorumlular, katılımcılar ve katılımcı olmayan diğer kullanıcılar bu konuda ne düşünürler, burada bu konuyu açarak diğer fikirleri de görmek istedim. İBP'yi kaldırmak ya da sürdürülebilir bir hale getirmek konusunda fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Sevgiler, iyi vikiler. --LostMyMind (mesaj) 17.54, 6 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bu konuyu gündeme getirdiğin için teşekkürler öncelikle.
Mevcut Haftanın İş Birliği Projesi'nin temellerini bizzat ben, Ekim 2016'da atmıştım. Oradaki mantığım "daha nitelikli(?) katkı, daha fazla puan" ilkesinden yola çıkarak kullanıcıları motive etme, kısa sürede daha fazla katkı alma; bu katkıların da Viki üzerinde ödül, yıldız gibi geri dönüşleri olması şeklindeydi. Bir yandan katılımı basitleştirip sadeleştirirken diğer yandan da reklamını yapmıştım, kısa sürede de verim artmıştı.
Ancak tüm bu aşamada unuttuğum, ilerleyen yıllarda tekrar hatırladığım bir şey oldu, burası gönüllü ve keyif alınması için girdiğimiz bir ortam. Buraya katkı yapma amacıyla gelen kullanıcılar zaten katkı yapıyorlar :) Kendilerini bir yarışa sokmak, bir şekilde motive etmek anlamını yitirdi benim açımdan. Ben buraya gelmişsem zaten katkımı yapıyorum demektir, bir ödül beklemeden.
Bundan yola çıkarak, zaten keyif ala ala yaptığım katkıları, belli bir zaman dilimine sıkıştırarak, bunun üstüne diğer kullanıcılarla bir yarış şekilde daha da hızlanarak daha niteliksiz şeklinde yaptığımı fark ettim. Bu sadece benim için değil, başkaları için de geçerli. Bu niteliksizleşen katkılar da, Vikipedi'nin güvenilir bir içerik sunmasını zedeleyen bir şeye dönüştü. Parantez açayım, her gelen katkının niteliksiz olduğunu ifade etmiyorum, ancak orana vurduğumuzda katkıların doğal olarak niteliksizleştiğinden bahsediyorum. Bundan ötürü, birkaç yıl sürdürdüğüm Vikipedi:Vikibahar organizatörlüğünü dahi yapmayı bıraktım.
Bunun üzerine bir de içerik çevirmeni aracı girince bu katkı nitelikleri daha da düştü. İçerik çevirmeni zaten başlı başına bir sorun benim açımdan (güvenilir olmayan bir kaynak olan Vikipedi'yi kaynak alıp buraya aktarıyoruz), ancak kısa sürede daha fazla katkı yapabilmenin kolay yolu da bu. Daha az süre demek daha az kontrol demek. Zaten bir kontrol mekanizmamız yok, ama en azından bir öz kontrol olabilir(di). Haftanın İBP'si olmasa dahi buraya katkı yapma amacıyla gelen kullanıcılar katkı yapacak, hem de süre sınırı olmadan daha nitelikli katkılar yapacak.
Bunlarla birlikte, birçok kullanıcıyı ilgi ve bilgi alanına girmeyen konularda katkı yapmaya yönlendiriyoruz. Tıp alanında yazan modacılar, moda alanında yazan mühendisler, fizik alanında yazan tarihçiler, sinema alanında yazan sporcular... Her kullanıcı kendi alanında katkı yapmak varken, İBP sayesinde bilmediği alanlarda katkı yapıyor (ödül sistemi nedeniyle). Bu da, yine olası niteliksiz katkılar elde etmemize yol açıyor.
Diğer bir yanı da sorumlular kısmı. Görece tecrübeli kullanıcılarımızı, başkalarının katkılarını gözlemlesin ve puanlasın diye harcıyoruz. İBP sorumluları olmasa, bu kullanıcılar da nitelikli katkılar yapacak, onları da kaybediyoruz.
Sonuç olarak benim düşüncem, resmî Vikipedi uygulaması gibi görülen Haftanın İBP'si kapatılsın (zaten neredeyse hiçbir Viki'de yok), arzu eden istediği Vikiproje'de istediği şekilde İBP'ler yürütebilir ve katkı sağlayabilir. Bu sayede yukarıda saydığım tüm sorunların da önüne geçmiş oluruz. Nanahuatl? 20.42, 6 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Vikipedi'de bir süredir aktif bulunan ve artık buranın işleyişine aşina olan biz gibi kullanıcılar için İBP'nin çok ciddi bir motive edici etkisinin bulunmadığı konusunda Nanahuatl ile aynı fikri paylaşıyorum. Ancak yeni kullanıcılar için İBP hem buraya adapte olmak hem de katkı motivasyonu sağlamak açısından güzel bir yöntem. Ancak haftalık gibi görece kısa bir zaman periyodunda sürekli aynı işlemleri gerçekleştirmek sorumlular açısından da ciddi bir iş yükü. Haftalık projeyi belirle, yapılacak işleri listele, altyapıyı oluştur, kullanıcıların katkısını değerlendir derken.. ciddi bir mesai gerekiyor. Bunu da sağlayabilecek kullanıcı sayısı gerçekten az. Bu zamana kadar bu sorumluluğu üstlenen kullanıcılar gerçekten mükemmel bir iş çıkardılar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ancak görünen o ki haftalık bir çalışma ciddi bir efor gerektiriyor ve bu da sorumluları yoruyor. O yüzden bu aşamada aylık işbirliği gibi bir proje de düşünülebilir. Mesela Vikikaynak'ta sırf bu sebeple ve biraz da yeterli sayıda maddemiz henüz bulunmadığı için ana sayfada görüntülenmek üzere Vikipedi'deki gibi haftalık değil, aylık olarak eserler yayınlıyoruz. Aynı mantıkla işbirliği projelerini de aylık olarak yapmayı değerlendirebiliriz. LostMyMind'ın dediği üzere, "bu ay şu konuya el atalım" gibi bir yapıya büründürebiliriz. Herhangi bir puanlama yapmaksızın, o ayki çalışmaya katkısı bulunan kullanıcılara teşekkür mahiyetinde ödül ve/veya yıldız verilebilir. Bu şekilde olayı "en çok katkı yapana ödül" yerine, "yardımcı olanlara teşekkür" niteliğine çevirebiliriz diye düşünüyorum. --justinianus | mesaj 21.12, 6 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Zaten sıkıntı, yeni kullanıcılardan, daha neyin ne olduğunu bilmeden bir şeyleri düzeltmesini ya da sorunsuz madde yazmasını beklemek :) İBP de yeni kullanıcılar açısından, yüzme bilmeyenleri havuza değil okyanusun ortasına atmaya benziyor. Vikipedi'ye giriş yeri, ısınma yeri, İBP olmamalı. Nanahuatl? 00.19, 7 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Şu anda tam da bu şekilde işleyen bir yapıya sahip. Fakat İBP gitse dahi yeni kullanıcıları ıaındıracak ve farklı görevlerle ana fikri, katkı yapma becerilerini geliştirecek bir sistem kurmak yine de gerekecektir. İBP ile kazanılmış kullanıcı sayısını bilmek burada kilit nokta diye düşünüyorum.
Madde oluşturmak sorumlunun da bahsettiği gibi sorunlu bir süreç. Bakım projeleri ise kontrolnedenin rahatlıkla yapabileceği bir iş oluyor. İBP sorumluları burada tükeniyor gerçekten. Fakat yeni gelen kullanıcıların antrenman yapabileceği bir sistem kurmak da gerekli diye düşünüyorum. Bir okul kurulabilir. Buradan mezun olana bir yetki verilebilir. Mesela devriye sayımız az. Buradan mezun olana devriyelik verelim buna göre eğitelim gibi bir fikir çıktı bir anda yazarken benden. Sorumlu arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum gerçekten çok büyük bir özveriyle layığıyla yapıyorlar. Şu anda katkı vermek isteyen fakat nasıl katkı vereceğini bilmeyen veya yanlış katkı veren çok fazla kullanıcı var. Ayrıca düzenli katkı verenleri de çoknyönlü olarakneğitmiş de olabilir bu sayede. İmmortalance (mesaj) 23.12, 11 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Kısa bir süre için sorumluluk yapmış biri olarak söyleyebilirim ki büyük bir iş yükü gerektiriyor İBP. Maddeleri inceleme sonucunda katılımcıları memnun edememek ise bunun cabası. Bununla birlikte bu projeler maalesef ki kuklacılar tarafından da istismar edilebilen bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. Ben kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.
Eğer temalı İBP’ler yapmak isteyen çıkarsa bu bir sisteme bağlı kalmaksızın her zaman düzenlenebilir. Vincent Vega mesaj? 20.54, 12 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Eski bir proje sorumlusu olarak projenin işlevsel olmadığını düşünüyorum. Ciddi manada emek ve zaman isteyen bir iş. Dolayısıyla, enerjimizi İBP'ye vermek yerine maddelere verdiğimizde daha yararlı bir sonuç elde edileceği kanaatiyle İBP'nin kapatılması yönündeki görüşlere katılıyorum. Kadı Mesaj 21.01, 12 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Merhaba, İBP kesinlikle kapatılmamalı ama teknik detaylarını sizler daha iyi bilmekle beraber basitleştirilip devam edebilir. 12 yıldır üye olduğum Türkçe Vikipedi'ye daha önce göz ucuyla bakarken, bu yıl yoğun biçimde katılmamı sağlayan en önemli etkinlik oldu. Her hafta pazartesi ilk yaptığım işlerden biri İBP'ye bakmak. Katkı sunabiliyorsam, katkı yapmak... En sonuncusu örneğin, bana biraz teknik geldi, boşver dedim, sonra dayanamadım pazar gece iki tane düzeltme yaptım. Vikipedi'yi iş değil de eğlence, insanlığa katkı olarak görüyorum. Yukarıda bir arkadaşın yazdığı ilgi alanı olmayan konularda yazdırıyoruz kısmı da benim için tam tersi, ilgi çekici nokta; yeni bir konu öğrenmiş oluyorum. Görüşlerden gördüğüm kadarıyla kapatılacak gibi duruyor ama ben yine de bir şerh düşeyim istedim. Yeri gelmişken bir eleştirim daha var, buradaki moderasyon çok katı; yeni gelenleri sürece katıcı ya da teşvik edici değil, dışarı itici bir şekilde işliyor. Yeni kullanıcılara dair "yüzme bilmeden havuza atıyoruz" yorumuna dair belirteyim dedim. İyi vikiler, selamlar... Yavuzy (mesaj) 08.03, 27 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Benden de bir merhaba,

İBP, yeniler için (en azından bizim uğraştığımız şekliyle LostMyMind) bir eğitim yeri görevi de görmekte, evet. Ancak İBP'nin rekabetçi yapısı, yıldızları ve sıralamalı yönü motivasyon olduğu kadar bir lanet de :) en azından sorumlulara. Haftayı zamanında bitirelim puanlayalım, kaç hafta gerideyiz stresi bu işi zora sokuyor. Bir dönem neredeyse tek başıma (belki doğrudan tek başıma) yürüttüm bu işleri ve ipin ucunu yakalamak imkansıza yakındı. Şu anda aralıklarla kontrol yapsam da bazen şunlar şunlar tamamdır deyip puanlama kısmında topu kendisine atsam da, günümüzde İBP'nin halen devamlılığını sağlayan sorumlu LostMyMind. Benim verdiğim destek devede kulak sayılmaz. Pek çok değerli kullanıcımız var ancak hemen hemen hiçbirimizin uzun vadeli olarak bu işi sürdürebileceğini düşünmüyorum. Proje aralarının açılması, sıralama baskısının ortadan kalkması daha iyi olacak. Komple kapatabilir ya da oldukça farklı bir noktaya dönüştürebiliriz. Bu haliyle kalması durumunda seneye ben de LostMyMind gibi sorumluluğa devam etmeyeceğim. ----anerka'ya söyleyin 13.45, 13 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

İBP şu haliyle sürdürülebilir değil kesinlikle fakat yeni kullanıcıları kazanma yolunda bir alternatif üretmek gayet güzel olabilir. Mesela yukarıdaki bahsettiğim gbi bir okul görevi görecek yapı oluşturulabilir. Kullanıcılara ödev verilip beyaz liste ve devriye gibi yetkileri kazanabilecekleri bir eğitim süreci olgunlaştırılabilir düşüncesindeyim. Bu konuda ne dersiniz @Nanahuatl, @Kadı, @Anerka, @LostMyMind. İmmortalance (mesaj) 13.52, 13 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@İmmortalance, yeni kullanıcı "kazanma" uğruna, eldeki nitelikli kullanıcılardan faydalanamıyoruz gibi sanki... Kaldı ki buraya gelenler, burada katkı yapmaktan keyif alıyorsa kalıyor, almıyorsa zaten gidiyor. Olan da bizim zamanımıza oluyor. Yılların getirdiği bir tecrübeyle ben kendi fikrim olarak bunu söyleyebilirim. Yukarıda görüş belirtenlerin hiçbiri bir proje sonucu, girişim sonucu burada kalmadı benim bildiğim kadarıyla, kendi isteğiyle kaldı. İsteyen kalır keyif almayan da kalmaz, çok da mühim olduğunu düşünmüyorum. Maksat keyif alalım :) Nanahuatl? 18.49, 13 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu cevap yeterli. Çok teşekkürler. :) İmmortalance (mesaj) 19.14, 13 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Selamlar. Ben de şu şekilde görüş belirtmek isterim. İBP'ler haftalık yerine aylık bazda yapılabilir. Böylece çok daha faydalı ve görevlilerin değerlendirmeleri açısından daha rahat olacağını düşünüyorum. --Kurmanbek💬 21.39, 19 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Nanahuatl ve aynı düşüncede olanlara katılıyorum. İBP'nin kapatılması yerindedir.--CanQui es-tu? 17.26, 22 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Aylık olarak devam ettirilmesi fikri, haftalık süreçteki sorunları çözecek bir çözüm olmayacaktır. Komple kapatalım.--Satirdan kahraman (mesaj) 18.20, 22 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Yukarıda nedenleri net biçimde konuşulmuş, anlatılmış. İBP kaldırılsın, yerine AVM yapılsın. Dr. Coalmesaj 18.45, 23 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • İBP'nin yükünün ağır olduğuna ve kayda değer kullanıcıların emeğinin harcandığı düşüncesine katılıyorum (yukarıdaki çoğu ifadeye katılıyorum). Çoğu zaman çevirmen ile çevrileni düzeltmek yerine baştan yazmanın daha az emek yemesi gibi. Aynı zamanda projenin yeni gelen kullanıcılara büyük oranda yardımcı olduğunu da kendimden biliyorum. Bakınsam öğrenemeyeceğim veya bulamayacağım veya da bilmediğim çoğu pratik ve basit düzenlemelerin de burada daha hızlı öğrenildiğine inanıyorum, çünkü bahsedildiği üzere bilmediğiniz bir konu önünüze sunuluyor, birebir muhatabınız var ve ödül sisteminin anlamsız da olsa yeni kullanıcılar üzerinde cazibesi var (diğer kullanıcıların özellikle puanlayanların yaptıkları sadece o konularla ilgili düzenlemelere göz atabilmek de cabası). Danışma masasındaki gibi kullanıcıların da yardımcı olabileceği aynı zamanda da İBP görevlerinin yaptırılabileceği ve takip edilebileceği bir şey üretilebilir belki. Diğer türlü anlatımlar dersvari olunca kullanıcıyı çekmek yerine sıkabiliyor veya uzaklaştırabiliyor. Yükün çekilmesine gönlüm razı değil haliyle, ancak İBP'nin kullanıcıyı alıştırma sürecine benzer bir şeye gereksinimi de gözardı edilmemeli. Projeye katkı verenlere de teşekkür edeyim arada, iyi bile dayandınız müthişsiniz :) ᕓikiolog ♥෴ 19.27, 23 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  @Dr. Coal Vikiolog, az önce teklifler kısmında bir teklif sundum. Orayı inceleyebilirsiniz. Nanahuatl? 19.51, 23 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Yukarıda detaylı yazdım; benim görüşüm: İBP kapatılmamalı ama teknik detaylarını sizler daha iyi bilmekle beraber basitleştirilip devam edebilir, selamlar... Yavuzy (mesaj) 08.08, 27 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Mini Yarışma 2023[kaynağı değiştir]

Merhaba herkese. 2023 yılının bitmesine az kaldı, bu sene halihazırda birikmiş tüm değişiklikleri eritelim, 2024'te bekleyen değişiklikleri 0 seviyesinde görelim :) Bu vesileyle Mini Yarışma açıyorum.

Detaylar

 • Manuel onay işlemlerine göre sıralama yapılacak.
 • En çok işlem yapan kullanıcılar ilk 5 listesinde açıklanacak.
 • 1,2 ve 3. olan kullanıcılara Altın, Gümüş ve Bronz madalya verilecek.
 • 7 gün süre verilecek.

Başlangıç: 22 Kasım 2023 17:25 (UTC)

Bitiş: 29 Kasım 2023 17:25 (UTC)

Herkese başarılar! Kadı Mesaj 17.22, 22 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bu tip etkinlikleri bekleyen değişiklik sayılarını eritme açısından faydalı bulsam da kullanıcıları hızlı katkılar yapmaya iten bir yönü de var. Ve bu da bazen istemeden hatalı değişiklikler yapmaya sebep olabiliyor. Kabul edilebilecek değişikliklerin reddedilmesi veya kabul edilmeyecek nitelikteki değişikliklerin kabul edilmesi gibi. O yüzden burada katkıların sayısından ziyade niteliğine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bekleyen değişiklikleri eritmenin yanında, bu değişikliklerin tekrar birikmemesi için de aktif kullanıcıları teşvik edecek ve buraya yöneltecek eylemleri tartışmakta fayda görüyorum. Bu nedenle, bu tip yarışmalar yerine etkin olarak bekleyen değişikliklerle ve inceleme bekleyen sayfalarla ilgilenen, nitelikli katkıları bulunan kullanıcılara teşvik amacıyla çeşitli yıldızlar verilebilir veya VikiSevgi mesajları gönderilebilir diye düşünüyorum. Selamlar, --justinianus | mesaj 12.29, 23 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Wikimedia Japonya-Türkiye Dostluk Projesi Japonya Maratonu I[kaynağı değiştir]

Selamlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Vikipedi Öğrenci Kulübü olarak, 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde Wikimedia Japonya-Türkiye Dostluk Projesi kapsamında Japonya temalı bir Vikimaraton gerçekleştireceğiz. Yüzyüze yapacağımız etkinliğe dileyenler bu bağlantıdan kaydolarak katılabilirler.

Devriyeler ve hizmetlilerimizden ricam, proje kapsamında oluşturulacak maddeleri hemen etiketle silinmeye aday göstermemeleri veya silmemeleri. İlgili bağlantıda zaten açılması önerilen madde listesi mevcut. Öğrencilere biraz daha zaman tanımalıyız. Sevgiler! :) Kurmanbek💬 19.03, 27 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]