Çin hükümdarları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu liste Çin hükümdarları listesi'dir. Çin'de Zhou Hanedanı'ndan Qin Hanedanı'na kadar hükümdarlar genellikle "kral" (Çince: ; pinyin: wáng) unvanını kullandılar. Çin'in farklı Savaşan Devletler'e bölünmesiyle bu unvanın yaygın olması nedeniyle ülkeyi tek bir devlet halinde birleştiren ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang "imparator" (huángdì) unvanını kullanmaya başladı. Çin'de imparator unvanı, 1912'de Qing Hanedanı'nın çöküşüne kadar, Çin'in imparatorluk döneminde kullanılmaya devam etti.

Üç Hükümdar ve Beş İmparator[değiştir | kaynağı değiştir]

Adı Diğer adları Hüküm süresi
Nüwa 女媧 (180,000 yıl)
Youchao 有巢 (110,000 yıl)
Suiren 燧人 (456,000 yıl)
Fuxi 伏羲 MÖ 2852-2737
Yan 炎帝 Shennong (神農) MÖ 2737-2699
Sarı İmparator 黃帝 Gongsun Xuanyuan (公孫軒轅) MÖ 2699-2588
Shaohao 少昊 Jintian-shi (金天氏) MÖ 2587-2491
Zhuanxu 顓頊 Gaoyang (高陽) MÖ 2490-2413
Ku Gaoxin-shi (高辛氏) MÖ 2412-2343
Zhì Qingyang-shi (青陽氏) MÖ 2343-2333
Yao Tangyao (唐堯) MÖ 2333-2234
Shun Youyu (有虞) MÖ 2233–2184

Şia Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Hükümdarlık adı Asıl adı
Yu
Qi
Tai Kang 太康 Kāng
Zhong Kang 仲康 Kāng
Xiang
Kral yok
Shao Kang 少康 Kāng
Zhu
Huai
Mang
Xie
Jiang
Jiong
Yin Jia 胤甲 Jin
Kong Jia 孔甲
Gao
Fa
Lü Gui 履癸 Jie

Shang Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Hükümdarlık adı Asıl adı Hüküm süresi Başkent
Tiān Yǐ 天乙 Tang MÖ 1600-1300
Bu Bing 外丙 Shèng
Zhong Ren 仲壬 Yōng
Tàizōng 太宗 Tai Jia 太甲 Zhì
Wo Ding 沃丁 Xuàn
Tai Geng 太庚 Biàn
Xiao Jia 小甲 Gāo
Yong Ji 雍己 Zhòu
Tai Wu 太戊
Zhong Ding 仲丁 Zhuāng Áo
Wai Ren 外壬
He Dan Jia 戔甲 Zhěng Xiàng
Zhōngzōng 中宗 Zu Yi 祖乙 Téng
Zu Xin 祖辛 Dàn
Wo Jia 沃甲
Zu Ding 祖丁 Xīn
Nan Geng 南庚 Gēng Yǎn
Yang Jia 陽甲
Pan Geng 盤庚 Xún MÖ 1300-1251 Yin
Xiao Xin 小辛 Sòng
Xiao Yi 小乙 Liǎn
Gāozōng 高宗 Wu Ding 武丁 Zhāo MÖ 1250-1192
Zu Geng 祖庚 Yuè MÖ 1191-1148
Zu Jia 祖甲 Zài
Lin Xin 廩辛 Xiān
Geng Ding 康丁 Xiāo
Wǔ Yǐ 武乙 MÖ 1147-1113
Wen Ding 文丁 Tuō MÖ 1112-1102
Di Yi 帝乙 Xiàn MÖ 1101-1076
Di Xin 帝辛 Shòu MÖ 1075-1046

Zhou Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Genel adı
Pinyin Çince Pinyin Çince
Wǔ Wáng 武王 MÖ 1046-1043 Zhou Wu Wang
Chéng Wáng 成王 Sòng MÖ 1042-1021 Zhou Cheng Wang
Kāng Wáng 康王 Zhāo MÖ 1020-996 Zhou Kang Wang
Zhāo Wáng 昭王 Xiá MÖ 995-977 Zhou Zhao Wang
Mù Wáng 穆王 Mǎn 滿 MÖ 976-922 Zhou Mu Wang
Gōng Wáng 共王 Yīhù 繄扈 MÖ 922-900 Zhou Gong Wang
Yì Wáng 懿王 Jiān MÖ 899-892 Zhou Yi Wang (Jian)
Xiào Wáng 孝王 Bìfāng 辟方 MÖ 891-886 Zhou Xiao Wang
Yí Wáng 夷王 Xiè MÖ 885-878 Zhou Yi Wang (Xie)
Lì Wáng 厲王 MÖ 877-841 Zhou Li Wang
Gonghe 共和 (naip) MÖ 841-828 Gonghe
Xuān Wáng 宣王 Jìng MÖ 827-782 Zhou Xuan Wang
Yōu Wáng 幽王 Gōngshēng 宮湦 MÖ 781-771 Zhou You Wang
Ping Wang 平王 Yijiu 宜臼 MÖ 770-720 Zhou Ping Wang
Huan Wang 桓王 Lin MÖ 719-697 Zhou Huan Wang
Zhuang Wang 莊王 Tuo MÖ 696-682 Zhou Zhuang Wang
Xi Wang 釐王 Huqi 胡齊 MÖ 681-677 Zhou Xi Wang
Hui Wang 惠王 Lang MÖ 676-652 Zhou Hui Wang
Xiang Wang 襄王 Zheng MÖ 651-619 Zhou Xiang Wang
Qing Wang 頃王 Renchen 壬臣 MÖ 618-613 Zhou Qing Wang
Kuang Wang 匡王 Ban MÖ 612-607 Zhou Kuang Wang
Ding Wang 定王 Yu MÖ 606-586 Zhou Ding Wang
Jian Wang 簡王 Yi MÖ 585-572 Zhou Jian Wang
Ling Wang 靈王 Xiexin 泄心 MÖ 571-545 Zhou Ling Wang
Jing Wang 景王 Gui MÖ 544-521 Zhou Jing Wang (Gui)
Dao Wang 悼王 Meng MÖ 520 Zhou Dao Wang
Jing Wang 敬王 Gai MÖ 519-476 Zhou Jing Wang (Gai)
Yuan Wang 元王 Ren MÖ 475-469 Zhou Yuan Wang
Zhending Wang 貞定王 Jie MÖ 468-442 Zhou Zheding Wang
Ai Wang 哀王 Quji 去疾 MÖ 441 Zhou Ai Wang
Si Wang 思王 Shu MÖ 441 Zhou Si Wang
Kao Wang 考王 Wei MÖ 440-426 Zhou Kao Wang
Weilie Wang 威烈王 Wu MÖ 425-402 Zhou Weilie Wang
An Wang 安王 Jiao MÖ 401-376 Zhou An Wang
Lie Wang 烈王 Xi MÖ 375-369 Zhou Lie Wang
Xian Wang 顯王 Bian MÖ 368-321 Zhou Xian Wang
Shenjing Wang 慎靚王 Ding MÖ 320-315 Zhou Shenjing Wang
Nan Wang 赧王 Yan MÖ 314-256 Zhou Nan Wang

Qin Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Adı Asıl adı Hüküm süresi
Qin Shi Huang 秦始皇 Zhèng MÖ 221-210
Qin Er Shi 秦二世 Húhài 胡亥 MÖ 209-207
Qin San Shi (Ziying) 秦三世 Ziyīng 子嬰 MÖ 207

Han Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem adı Dönem yılı[1]
Batı Han Hanedanı (MÖ 202 – MS 9)
Gaozu 高祖 Liu Bang 劉邦 MÖ 206-195
Huidi 惠帝 Liu Ying 劉盈 MÖ 195-188 BC
Shaodi (Shaodi Gong) 少帝 Liu Gong 劉恭 MÖ 188-184
Shaodi (Shaodi Hong) 少帝 Liu Hong 劉弘 MÖ 184-180
Wendi 文帝 Liu Heng 劉恆 MÖ 180-157 Qíanyuán 前元 MÖ 179-164
Hòuyuán 後元 MÖ 163-156
Jingdi 景帝 Liu Qi 劉啟 MÖ 157-141 Qíanyuán 前元 MÖ 156-150
Zhōngyuán 中元 MÖ 149-143
Hòuyuán 後元 MÖ 143-141
Wudi 武帝 Liu Che 劉徹 MÖ 141-87 Jiànyuán 建元 MÖ 141-135
Yuánguāng 元光 MÖ 134-129
Yuánshuò 元朔 MÖ 128-123
Yuánshòu 元狩 MÖ 122-117
Yuándǐng 元鼎 MÖ 116-111
Yuánfēng 元封 MÖ 110-105
Tàichū 太初 MÖ 104-101
Tiānhàn 天漢 MÖ 100-97
Tàishǐ 太始 MÖ 96-93
Zhēnghé 征和 MÖ 92-89
Hòuyuán 後元 MÖ 88-87
Zhaodi 昭帝 Liu Fuling 劉弗陵 MÖ 87-74 Shǐyuán 始元 MÖ 86-80
Yuánfèng 元鳳 MÖ 80-75
Yuánpíng 元平 MÖ 74
Changyi 昌邑王 veya 海昏侯 Liu He 劉賀 MÖ 74 Yuánpíng 元平 MÖ 74
Xuandi 宣帝 Liu Bingyi 劉病已 MÖ 74-49 Běnshǐ 本始 MÖ 73-70
Dìjié 地節 MÖ 69-66
Yuánkāng 元康 MÖ 65-61
Shénjué 神爵 MÖ 61-58
Wǔfèng 五鳳 MÖ 57-54
Gānlù 甘露 MÖ 53-50
Huánglóng 黃龍 MÖ 49
Yuandi 元帝 Liu Shi 劉奭 MÖ 49-33 Chūyuán 初元 MÖ 48-44
Yǒngguāng 永光 MÖ 43-39
Jiànzhāo 建昭 MÖ 38-34
Jìngníng 竟寧 MÖ 33
Chengdi 成帝 Liu Ao 劉驁 MÖ 33-7 Jiànshǐ 建始 MÖ 32-28 BC
Hépíng 河平 MÖ 28-25
Yángshuò 陽朔 MÖ 24-21
Hóngjiā 鴻嘉 MÖ 20-17
Yǒngshǐ 永始 MÖ 16-13
Yuányán 元延 MÖ 12-9
Suīhé 綏和 MÖ 8-7
Aidi 哀帝 Liu Xin 劉欣 MÖ 7-MS 1 Jiànpíng 建平 MÖ 6-3
Yuánshòu 元壽 MÖ 2-MS 1
Pingdi 平帝 Liu Kan 劉衎 1-6 Yuánshǐ 元始 1-5
Ruzi 孺子 Liu Ying 劉嬰 6-9 Jùshè 居攝 6-8
Chūshǐ 初始 8-9
Xin Hanedanı (MS 9 – 23)
Wang Mang (王莽) 9-23 Shǐjiànguó 始建國 9-13
Tiānfēng 天鳳 14-19
Dìhuáng 地皇 20-23
Han Hanedanı devamı
Gengshi-di 更始帝 Liu Xuan 劉玄 23-25 Gēngshǐ 更始 23-25
Doğu Han Hanedanı (25 – 220)
Guangwu-di 光武帝 Liu Xiu 劉秀 25-57 Jiànwǔ 建武 25-56
Jiànwǔzhōngyuán 建武中元 56-57
Mingdi 明帝 Liu Zhuang 劉庄 57-75 Yǒngpíng 永平 57-75
Zhangdi 章帝 Liu Da 劉炟 75-88 Jiànchū 建初 76-84
Yuánhé 元和 84-87
Zhānghé 章和 87-88
Hedi 和帝 Liu Zhao 劉肇 88-106 Yǒngyuán 永元 89-105
Yuánxīng 元興 105
Shangdi 殤帝 Liu Long 劉隆 106 Yánpíng 延平 106
Andi 安帝 Liu Hu 劉祜 106-125 Yǒngchū 永初 107-113
Yuánchū 元初 114-120
Yǒngníng 永寧 120-121
Jiànguāng 建光 121-122
Yánguāng 延光 122-125
Beixiang Hou (Shaodi) 少帝 veya 北鄉侯 Liu Yi 劉懿 125 Yánguāng 延光 125
Shundi 順帝 Liu Bao 劉保 125-144 Yǒngjiàn 永建 126-132
Yángjiā 陽嘉 132-135
Yǒnghé 永和 136-141
Hàn'ān 漢安 142-144
Jiànkāng 建康 144 AD
Chongdi 沖帝 Liu Bing 劉炳 144-145 Yōngxī 永熹 145
Zhidi 質帝 Liu Zuan 劉纘 145-146 Běnchū 本初 146
Huandi 桓帝 Liu Zhi 劉志 146-168 Jiànhé 建和 147-149
Hépíng 和平 150
Yuánjiā 元嘉 151-153
Yǒngxīng 永興 153-154
Yǒngshòu 永壽 155-158
Yánxī 延熹 158-167
Yǒngkāng 永康 167
Lingdi 靈帝 Liu Hong 劉宏 168-189 Jiànníng 建寧 168-172
Xīpíng 熹平 172-178
Guānghé 光和 178-184
Zhōngpíng 中平 184-189
Hongnong (Shaodi) 少帝 veya 弘農王 Liu Bian 劉辯 189 Guāngxī 光熹 189
Zhàoníng 昭寧 189
Xiandi 獻帝 Liu Xie 劉協 189-220 Yǒnghàn 永漢 189
Chūpíng 初平 190-193
Xīngpíng 興平 194-195
Jiàn'ān 建安 196-220
Yánkāng 延康 220

Üç İmparatorluk Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
Wei Hanedanı (220 – 265)
Wen 文帝 曹丕 Cáo Pī 220–226 Huángchū 黃初 220–226
Ming 明帝 曹叡 Cáo Ruì 226–239 Tàihé 太和 227–233
Qīnglóng 青龍 233–237
Jǐngchū 景初 237–239
Qi 齊王 曹芳 Cáo Fāng 239–254 Zhèngshǐ 正始 240–249
Jiāpíng 嘉平 249–254
Gaoguixiang 高貴鄉公 曹髦 Cáo Máo 254–260 Zhèngyuán 正元 254–256
Gānlù 甘露 256–260
Yuan 元帝 曹奐 Cáo Huàn 260–265 Jǐngyuán 景元 260–264
Xiánxī 咸熙 264–265
Shu Han (221 – 263)
Zhaolie 昭烈帝 劉備 Liú Bèi 221–223 Zhāngwǔ 章武 221–223
Houzhu 後主 劉禪 Liú Shàn 223–263 Jiànxīng 建興 223–237
Yánxī 延熙 238–257
Jǐngyào 景耀 258–263
Yánxīng 炎興 263
Wu Hanedanı (222 – 280)
Da Di 大帝 孫權 Sūn Quán 222–252 Huángwǔ 黃武 222–229
Huánglóng 黃龍 229–231
Jiāhé 嘉禾 232–238
Chìwū 赤烏 238–251
Tàiyuán 太元 251–252
Shénfèng 神鳳 252
Kuaiji 會稽王 孫亮 Sūn Liàng 252–258 Jiànxīng 建興 252–253
Wǔfèng 五鳳 254–256
Tàipíng 太平 256–258
Jing 景帝 孫休 Sūn Xiū 258–264 Yǒngān 永安 258–264
Wucheng Hou 烏程侯 孫皓 Sūn Hào 264–280 Yuánxīng 元興 264–265
Gānlù 甘露 265–266
Bǎodǐng 寶鼎 266–269
Jiànhéng 建衡 269–271
Fènghuáng 鳳凰 272–274
Tiāncè 天冊 275–276
Tiānxǐ 天璽 276
Tiānjì 天紀 277–280

Jin Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
Batı Jin Hanedanı (265 – 317)
Wu 武帝 Sīmǎ Yán 司馬炎 265–290 Tàishǐ 泰始 265–274
Xiánníng 咸寧 275–280
Tàikāng 太康 280–289
Tàixī 太熙 290
Hui 惠帝 Sīmǎ Zhōng 司馬衷 290–306 Yǒngxī 永熙 290
Yǒngpīng 永平 291
Yuánkāng 元康 291–299
Yǒngkāng 永康 300–301
Yǒngníng 永寧 301–302
Tàiān 太安 302–303
Yǒngān 永安 304
Jiànwǔ 建武 304
Yǒngān 永安 304
Yǒngxīng 永興 304–306
Guāngxī 光熙 306
Huai 懷帝 Sīmǎ Chì 司馬熾 307–313 Yǒngjiā 永嘉 307–313
Min 愍帝 Sīmǎ Yè 司馬鄴 313–317 Jiànxīng 建興 313–317
Doğu Jin Hanedanı (317 – 420)
Yuan 元帝 Sīmǎ Ruì 司馬睿 317–322 Jiànwǔ 建武 317–318
Dàxīng 大興 318–321
Yǒngchāng 永昌 321–322
Ming 明帝 Sīmǎ Shào 司馬紹 322–325 Yǒngchāng 永昌 322–323
Tàiníng 太寧 323–325
Cheng 成帝 Sīmǎ Yǎn 司馬衍 325–342 Tàiníng 太寧 325
Xiánhé 咸和 326–334
Xiánkāng 咸康 335–342
Kang 康帝 Sīmǎ Yuè 司馬岳 342–344 Jiànyuán 建元 343–344
Mu 穆帝 Sima Dān 司馬聃 345–361 Yǒnghé 永和 345–356
Shēngpíng 升平 357–361
Ai 哀帝 Sīmǎ Pī 司馬丕 361–365 Lónghé 隆和 362–363
Xīngníng 興寧 363–365
Fei 廢帝 Sīmǎ Yì 司馬奕 365–371 Tàihé 太和 365–371
Jianwen 簡文帝 Sīmǎ Yù 司馬昱 371–372 Xiánān 咸安 371–372
Xiaowu 孝武帝 Sīmǎ Yào 司馬曜 372–396 Níngkāng 寧康 373–375
Tàiyuán 太元 376–396
An 安帝 Sīmǎ Dézōng 司馬德宗 396–418 Lóngān 隆安 397–401
Yuánxīng 元興 402–404
Yìxī 義熙 405–418
Gong 恭帝 Sīmǎ Déwén 司馬德文 419–420 Yuánxī 元熙 419–420

Beş Hu Onaltı Krallık[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem adı
Han (304 – 318)
Gao Zu
高祖
İmparator Guangwen
光文帝
Liu Yuan
劉淵
304–310 Jiànxīng (建興) 304–307

Yǒngfèng (永鳳) 308
Héruì (河瑞) 309
Guāngxīng (光興) 310

Prens Liang
梁王
Liu He
劉和
310 Guāngxīng (光興) 310
Lie Zong
烈宗
İmparat Zhaowu
昭武帝
Liu Cong
劉聰
310–318 Guāngxīng (光興) 310

Jiāpíng (嘉平) 311–315
Jiànyuán (建元) 316
Línjiā (麟嘉) 317–318

İmparator Yin
隱帝
Liu Can
劉粲
318 Hànchāng (漢昌) 318
Qian Zhao (318 – 329)
Son İmparator
後主
Liu Yao
劉曜
318–329 Guāngchū (光初) 318–329
Hou Zhao (319 – 351)
Gaozu
高祖
İmparator Ming
明帝
Shi Le
石勒
319–333 Prince Zhao (趙王) 319–327

Tàihé (太和) 328–329
Jiànpíng (建平) 330–332
Yánxī (延熙) 333

Prens Haiyang
海陽王
Shi Hong
石弘
333–334 Yánxī (延熙) 333

Jiànwǔ (建武) 334

Taizu
太祖
İmparator Wu
武帝
Shi Hu
石虎
334–349 Jiànwǔ (建武) 334–348

Taìníng (太寧) 349

Prens Qiao
譙王
Shi Shi
石世
349 Taìníng (太寧) 349
Prens Pangcheng
彭城王
Shi Zun
石遵
349 Taìníng (太寧) 349
Prens Yiyang
義陽王
Shi Jian
石鑒
349–350 Qīnglóng (青龍)
Prens Xinxing
新興王
Shi Zhi
石祗
350–351 Yǒngníng (永寧) 350–351
Cheng (303 – 338)
Shízu
始祖 veya
Shìzu

世祖

İmparator Jing
景帝
Li Te
李特
303 Jiànchū (建初) veya Jǐngchū (景初) 303
Prens Qin Wen
秦文王
Li Liu
李流
several months in 303 Jiànchū (建初) veya Jǐngchū (景初) 303
Taizong
太宗
İmparator Wu
武帝
Li Xiong
李雄
303–334 Jiànchū (建初) or Jǐngchū (景初) 303

Jiànxīng (建興) 304–305
Yànpīng (晏平) 306–310
Yùhéng (玉衡) 311–334

İmparator Ai
哀帝
Li Ban
李班
7 months in 334 Yùhéng (玉衡) 334
Dük You
幽公
Li Qi
李期
334–338 Yùhéng (玉恆) 334–337

Hànxīng (漢興)

Han (338 – 347)
Zhongzong
中宗
İmparator Zhaowen
昭文帝
Li Shou
李壽
338–343 Hànxīng (漢興) 338–343
Guiyi

歸義侯

Li Shi
李勢
343–347 Hànxīng (漢興) 343

Tàihé (太和) 344–345
Jiāníng (嘉寧) 346–347

Qian Yan (337 – 370)
Taizu
太祖
İmparator Wenming
文明帝
Murong Huang
慕容皝
337–348 Yànwáng (燕王) 337–348
Liezong
烈宗)
İmparator Jingzhao
景昭帝
Murong Jun
慕容俊
348–360 Yànwáng (燕王) 348

Yànyuán (燕元) 349–351
Yuánxǐ (元璽) 352–357
Shēngpíng (升平) 357
Guāngshòu (光壽) 357–359
Jiànxī (建熙) 360

Prens You
幽帝
Murong Wei
慕容暐
360–370 Jiànxī (建熙) 360–365

Jiànyuán (建元) 366–370

Hou Yan (384 – 407)
Shizu
世祖
İmparator Wucheng
武成帝
Murong Chui
慕容垂
384–396 Yànwáng (燕王) 384–385

Jianxing (建興) 386–396

Liezong
烈宗
İmparator Huimin
惠愍帝
Murong Bao
慕容寶
396–398 Yongkang (永康 yǒng kāng) 396–398
Zhongzong
中宗
İmparator Zhaowu
昭武帝
Murong Sheng
慕容盛
398–401 Jianping (建平) 398

Changle (長樂) 399–401

İmparator Zhaowen
昭文帝
Murong Xi
慕容熙
401–407 Guangshi (光始) 401–406

Jianshi (建始) 407

Nan Yan (398 – 410)
Shi Zong
世宗
İmparator Xianwu
獻武帝
Murong De
慕容德
398–405 Yanwang (燕王) 398–400

Jianping (建平) 400–405

Son İmparator
後主
Murong Chao
慕容超
405–410 Taishang (太上) 405–410
Bei Yan (407 – 436)
İmparator Huiyi
惠懿帝
Gao Yun
高雲/慕容雲
407–409 Zhengshi (正始) 407–409
Taizu
太祖
İmparator Wencheng
文成帝
Feng Ba
馮跋
409–430 Taiping (太平) 409–430
İmparator Zhaocheng
昭成帝
Feng Hong
馮弘
430–436 Daxing (大興) 430–436
Qian Liang (320 – 376)
Dük Cheng
成公
Zhang Mao
張茂
320–324 Jianxing (建興) 320–324
Dük Zhongcheng
忠成公
Zhang Jun
張駿
324–346 Jianxing (建興) 324–346
Dük Huan
桓公
Zhang Chonghua
張重華
346–353 Jianxing (建興) 346–353
Dük Ai
哀公
Zhang Yaoling
張曜靈
353 Jianxing (建興) 353
Prens Wei
威王
Zhang Zuo
張祚
353–355 Jianxing (建興) 353–354

Heping (和平) 354–355

Dük Jingdao
敬悼公 veya
Dük Chong
沖公
Zhang Xuanjing
張玄靚
355–363 Jianxing (建興) 355–361

Shengping (升平) 361–363

Dük Dao
悼公
Zhang Tianxi
張天錫
364–376 Shengping (升平) 364–376
Hou Liang (386 – 403)
Taizu
太祖
Kral Yiwu
懿武王
Lü Guang
呂光
386–399 Taian (太安) 386–389

Linjia (麟嘉 389–396
Longfei (龍飛) 396–399

Kral Yin
隱王
Lü Shao
呂紹
399 Longfei (龍飛) 399
Kral Ling
靈王
Lü Zuan
呂纂
399–401 Xianning (咸寧) 399–401
Dük Shangshu
尚書公 veya
Dük Jiankang
建康公
Lü Long
呂隆
401–403 Shending (神鼎) 401–403
Nan Liang (397 – 414)
Lie Zu
烈祖
Kral Wu
武王
Tufa Wugu
禿髮烏孤
397–399 Taichu (太初) 397–399
Kral Kang
康王
Tufa Lilugu
禿髮利鹿孤
399–402 Jianhe (建和) 399–402
Kral Jǐng
景王 veya
Kral Jìng
敬王
Tufa Rutan
禿髮傉檀
402–414 Hongchang (弘昌) 402–404

Jiaping (嘉平) 409–414

Bei Liang (397 – 439)
Duan Ye
段業
397–401 Shenxi (神璽) 397–399

Tianxi (天璽) 399–401

Tai zu
太祖
Kral Wuxuan
武宣王
Juqu Mengxun
沮渠蒙遜
401–433 Yongan (永安) 401–412

Xuanshi (玄始) 412–428
Chengxuan (承玄) 428–430
Yihe (義和) 430–433

Kral Ai
哀王
Juqu Mujian
沮渠牧犍
433–439 Yonghe (永和) 433–439
Juqu Wuhui
沮渠無諱
442–444 Chengping (承平) 442–443

Qianshou (乾壽) 443–444

Juqu Anzhou
沮渠安周
444–460 Chengping (承平) 444–460
Xi Liang (400 – 421)
Tai zu
太祖
Kral Wuzhao
武昭王
Li Gao
李暠
400–417 Gengzi (庚子) 400–405

Jianchu (建初) 406–416

Geç King
後主
Li Xin
李歆
417–420 Jiaxing (嘉興) 417–420
Son Kral
後主
Li Xun
李恂
420–421 Yongjian (永建) 420–421
Qian Qin (351 – 394)
Gao Zu
高祖
İmparator Jing Ming
景明帝
Fu Jian
苻健
351–355 Huangshi (皇始) 351–355
Kral Li
厲王
Fu Sheng
苻生
355–357 Shouguang (壽光) 355–357
Shi Zu
世祖
İmparator Xuan Zhao
宣昭帝
Fu Jian
苻堅
357–385 Yongxing (永興) 357–359

Ganlu (甘露) 359–364
Jianyuan (建元) 365–385

İmparator Ai Ping
哀平帝
Fu Pi
苻丕
385–386 Taian (太安) 385–386
Tai Zong
太宗
İmparator Gao
高帝
Fu Deng
苻登
386–394 Taichu (太初) 385–394
Son İmparator
後主
Fu Chong
苻崇
394 Yanchu (延初) 394
Hou Qin (384 – 417)
Tai zu
太祖
İmparator Wu Zhao
武昭帝
Yao Chang
姚萇
384–393 Baique (白雀) 384–386

Jianchu (建初) 386–393

Gao Zu
高祖
İmparator Wen Huan
文桓帝
Yao Xing
姚興
394–416 Huangchu (皇初) 394–399

Hongshi (弘始) 399–416

Son İmparator
後主
Yao Hong
姚泓
416–417 Yonghe (永和) 416–417
Xi Qin (385 – 400, 409 – 431)
Lie Zu
烈祖
Kral Xuanlie
宣烈王
Qifu Guoren
乞伏國仁
385–388 Jianyi (建義) 385–388
Gao Zu
高祖
Kral Wu Yuan
武元王
Qifu Gangui
乞伏乾歸
388–400, 409–412 Taichu (太初) 388–400

Gengshi (更始) 409–412

Tai Zu
太祖
Kral Wen Zhao
文昭王
Qifu Chipan
乞伏熾磐
412–428 Yongkang (永康) 412–419

Jianhong (建弘) 420–428

Son Kral
後主
Qifu Mumo
乞伏暮末
428–431 Yonghong (永弘) 428–431
Xia (407 – 431)
Shi Zu
世祖
İmparator Wulie
武烈帝
Helian Bobo
赫連勃勃
407–425 Longsheng (龍升) 407–413

Fengxiang (鳳翔) 413–418
Changwu (昌武) 418–419
Zhenxing (真興) 419–425

Prens Qin
秦王
Helian Chang
赫連昌
425–428 Chengguang (承光) 425–428
Prens Pingyuan
平原王
Helian Ding
赫連定
428–431 Shengguang (勝光) 425–428
Beş Hu Onaltı Krallık dönemindeki diğer devletler
Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem adı
Ran Wei (350 – 352)
Wudao Tianwang

武悼天王

Ran Min
冉閔
350–352 Yongxing (永興) 350–352
Xi Yan (384 – 394)
İmparator Wei
威帝
Murong Hong
慕容泓
384 Yanxing (燕興) 384
Murong Chong
慕容沖
384–386 Yanxing (燕興) 384–385

Gengshi (更始) 385–386

Duan Sui
段隨
386 Changping (昌平) 386
Murong Yi
慕容顗
386 Jianming (建明) 386
Murong Yao
慕容瑤
386 Jianping (建平) 386
Murong Zhong
慕容忠
386 Jianwu (建武) 386
Murong Yong
慕容永
386–394 Zhongxing (中興) 386–394
Shu 蜀 405–413
Kral Chengdu
成都王
Qiao Zong
譙縱
405–413
Tiefu Kabilesi (3. yüzyıl ortaları – 391)
Liu Qubei
劉去卑
3. yüzyıl ortaları
Liu Gaoshengyuan
劉誥升爰
3. yüzyıl ortaları – 3. yüzyıl sonları
Liu Hu
劉虎
309? – 341
Liu Wuheng
劉務恒
341–356
Liu Eloutou
劉閼陋頭
356–358
Liu Xiwuqi
劉悉勿祈
358–359
Liu Weichen
劉衛辰
359–391
Yuwen Kabilesi (3. yüzyıl – 345)
Yuwen Mohuai
宇文莫槐
3. yüzyıl sonları – 293
Yuwen Puhui
宇文普回 or
Yuwen Pubo
宇文普撥
293 – 3. yüzyıl sonları
Yuwen Qiubuqin
宇文丘不勤
3. yüzyıl sonları
Yuwen Mogui
宇文莫圭
3. yüzyıl sonları (299?) - 4. yüzyıl başları (302?)
Yuwen Xiduguan
宇文悉獨官
3. yüzyıl başları
Yuwen Qidegui
宇文乞得歸
3. yüzyıl başları – 333
Yuwen Yidougui
宇文逸豆歸
333–345
Liaoxi (303 – 338)
Duan Wuwuchen
段務勿塵
303 – 310 veya 311
Duan Jilujuan
段疾陸眷
310 veya 311 – 318
Duan Shefuchen
段涉復辰
318
Duan Pidi
段匹磾
318–321
Duan Mopei
段末柸
318–325
Duan Ya
段牙
325
Duan Liao
段遼
326–338
İlk dönem Chouchi (2. yüzyıl sonu – 371)
Yang Teng
楊騰
2. yüzyıl sonları - 3. yüzyıl başları
Yang Ju
楊駒
3. yüzyıl başları
Yang Qianwan
楊千萬
3. yüzyıl başları – 3. yüzyıl ortaları
Yang Feilong
楊飛龍
3. yüzyıl ortaları – 3. yüzyıl sonları
Yang Maosou
楊茂搜
3. yüzyıl sonu – 317
Yang Nandi
楊難敵
317–334
Yang Yi
楊毅
334–337
Yang Chu
楊初
337–355
Yang Guo
楊國
355–356
Yang Jun
楊俊
356–360
Yang Shi
楊世
360–370
Yang Cuan
楊篡
370–371
İkinci dönem Chouchi (385 – 473)
Kral Wǔ
武王
Yang Ding
楊定
385–394
Kral Huìwén
惠文王
Yang Sheng
楊盛
394–425
Kral Xiàozhāo
孝昭王
Yang Xuan
楊玄
425–429
Yang Baozong
楊保宗
429 ve 443
Yang Nandang
楊難當
429–441 Jianyi (建義) 436–440
Yang Baochi
楊保熾
442–443
Yang Wende
楊文德
443–454
Yang Yuanhe
楊元和
455–466
Yang Sengsi
楊僧嗣
466–473
Wuxing (473 – 506 ve 534 – 555)
Yang Wendu
楊文度
473–477
Yang Wenhong
楊文弘
477–482
Yang Houqi
楊後起
482–486
An Wang
安王
Yang Jishi
楊集始
482–503
Yang Shaoxian
楊紹先
503–506, 534–535
Yang Zhihui
楊智慧
535–545
Yang Bixie
楊辟邪
545–553
Yinping (477 – 6. yüzyıl ortaları)
Yang Guangxiang
楊廣香
477–483?
Yang Jiong
楊炯
483–495
Yang Chongzu
楊崇祖
495-502 öncesi
Yang Mengsun
楊孟孫
502 öncesi–511
Yang Ding
楊定
511- ?
Tuoba Kabilesi (219 – 377) (Dai 305? – 377)
Kral Shényuán
神元王
Tuoba Liwei
拓拔力微
219–277
Kral Zhāng
章王
Tuoba Xilu
拓拔悉鹿
277–286
Kral Píng
平王
Tuoba Chuo
拓拔綽
286–293
Kral Sī
思王
Tuoba Fu
拓拔弗
293–294
Kral Zhāo
昭王
Tuoba Luguan
拓拔祿官
294–307
İmparator Huán
桓帝
Tuoba Yituo
拓拔猗㐌
295–305 Did not exist
Kral Mù
穆王
Tuoba Yilu
拓拔猗盧
295–316
Tuoba Liugen
拓跋六根
316
Tuoba Pugen
拓拔普根
316
Tuoba Shisheng
拓跋始生
316
Kral Píngwén
平文王
Tuoba Yulü
拓拔鬱律
316–321
Kral Huì
惠王
Tuoba Heru
拓拔賀傉
321–325
Kral Yáng
煬王
Tuoba Hena
拓拔紇那
325–329 ve 335–337
Kral Liè
烈王
Tuoba Yihuai
拓拔翳槐
329–335 ve 337–338
Kral Zhāochéng
昭成王
Tuoba Shiyijian
拓拔什翼健
338–377 Jianguo (建國) 338–377

Kuzey ve Güney Hanedanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
Kuzey Hanedanları
Kuzey Wei Hanedanı (386 – 535)
İmparator Daowu
道武帝
Tuoba Gui
拓拔珪
386–409 Dengguo (登國) 386–396
Huangshi (皇始) 396–398
Tianxing (天興) 398–404
Tianci (天賜) 404–409
İmparator Mingyuan
明元帝
Tuoba Si
拓拔嗣
409–423 Yongxing (永興) 409–413
Shenrui (神瑞) 414–416
Taichang (泰常) 416–423
İmparator Taiwu
太武帝
Tuoba Tao
拓拔燾
424–452 Shiguang (始光) 424–428
Shenjia (神䴥) 428–431
Yanhe (延和) 432–434
Taiyan (太延) 435–440
Taipingzhenjun (太平真君) 440–451
Zhengping (正平) 451–452
Prens Nan'an
南安王
Tuoba Yu
拓拔余
452 Chengping (承平) 452
İmparator Wencheng
文成帝
Tuoba Jun
拓拔濬
452–465 Xingan (興安) 452–454
Xingguang (興光) 454–455
Tai'an (太安) 455–459
Heping (和平) 460–465
İmparator Xianwen
獻文帝
Tuoba Hong
拓拔弘
466–471 Tian'an (天安) 466–467
Huangxing (皇興) 467–471
İmparator Xiaowen
孝文帝
Yuan Hong (Tuoba Hong)
元宏 (拓跋宏)
471–499 Yanxing (延興) 471–476
Chengming (承明) 476
Taihe (太和) 477–499
İmparator Xuanwu
宣武帝
Yuan Ke
元恪
499–515 Jingming (景明) 500–503
Zhengshi (正始) 504–508
Yongping (永平) 508–512
Yanchang (延昌) 512–515
İmparator Xiaoming
孝明帝
Yuan Xu
元詡
516–528 Xiping (熙平) 516–518
Shengui (神龜) 518–520
Zhengguang (正光) 520–525
Xiaochang (孝昌) 525–527
Wutai (武泰) 528
Genç İmparator
幼主
Yuan Zhao
元釗
528
İmparator Xiaozhuang
孝莊帝
Yuan Ziyou
元子攸
528–530 Jianyi (建義) 528
Yong'an (永安) 528–530
Prens Changguang
長廣王
Yuan Ye
元曄
530–531 Jianming (建明) 530–531
İmparator Jianmin
節閔帝
Yuan Gong
元恭
531–532 Putai (普泰) 531–532
Prens Anding
安定王
Yuan Lang
元朗
531–532 Zhongxing (中興) 531–532
İmparator Xiaowu
孝武帝 veya
İmparator Chu
出帝
Yuan Xiu
元脩
532–535 Taichang (太昌) 532
Yongxing (永興) 532
Yongxi (永熙) 532–535
Doğu Wei Hanedanı (534 – 550)
İmparator Xiaojing
孝靜帝
Yuan Shanjian
元善見
534–550 Tianping (天平) 534–537
Yuanxiang (元象) 538–539
Xinghe (興和) 539–542
Wuding (武定) 543–550
Kuzey Qi Hanedanı 550 – 577
İmparator Wenxuan
文宣帝
Gao Yang
高洋
550–559 Tianbao (天保) 550–559
İmparator Fei
廢帝
Gao Yin
高殷
559–560 Qianming (乾明) 560
İmparator Xiaozhao
孝昭帝
Gao Yan
高演
560–561 Huangjian (皇建) 560–561
İmparator Wucheng
武成帝
Gao Zhan
高湛
561–565 Taining (太寧) 561–562
Heqing (河清) 562–565
Son İmparator
後主
Gao Wei
高緯
565–577 Tiantong (天統) 565–569
Wuping (武平) 570–576
Longhua (隆化) 576
Genç İmparator
幼主
Gao Heng
高恆
577 Chengguang (承光) 577
Prens Fanyang
范陽王
Gao Shaoyi
高紹義
577–579?
Batı Wei Hanedanı (535 – 556)
İmparator Wen
文帝
Yuan Baoju
元寶炬
535–551 Datong (大統) 535–551
İmparator Fei
廢帝
Yuan Qin
元欽
552–554
İmparator Gong
恭帝
Tuoba Kuo
拓拔廓
554–556
Kuzey Zhou Hanedanı (557 – 581)
İmparator Xiaomin
孝閔帝
Yuwen Jue
宇文覺
557
İmparator Ming
明帝 veya
İmparator Xiaoming
孝明帝
Yuwen Yu
宇文毓
557–560 Wucheng (武成) 559–560
İmparator Wu
武帝
Yuwen Yong
宇文邕
561–578 Baoding (保定) 560–565
Tianhe (天和) 566–572
Jiande (建德) 572–578
Xuanzheng (宣政) 578
İmparator Xuan
宣帝
Yuwen Yun
宇文贇
578–579 Dacheng (大成 dà chéng) 579
İmparator Jing
靜帝
Yuwen Chan
宇文闡
579–581 Daxiang (大象) 579–581
Dading (大定) 581
Güney Hanedanları (420 – 589)
Liu Song Hanedanı (420 – 479)
İmparator Wu
武帝
Liu Yu
劉裕
420–422 Yongchu (永初) 420–422
İmparator Shao
少帝
Liu Yifu
劉義符
423–424 Jingping (景平) 423–424
İmparator Wen
文帝
Liu Yilong
劉義隆
424–453 Yuanjia (元嘉) 424–453
İmparator Xiaowu
孝武帝
Liu Jun
劉駿
454–464 Xiaojian (元嘉) 454–456

Daming (大明) 457–464

İmparator Qian Fei
前廢帝
Liu Ziye
劉子業
465 Yongguang (永光) 465

Jinghe (景和) 465

İmparator Ming
明帝
Liu Yu
劉彧
465–472 Taishi (泰始) 465–471

Taiyu (泰豫) 472

İmparator Hou Fei
後廢帝 veyaPrens Cangwu
蒼梧王
Liu Yu
劉昱
473–477 Yuanhui (元徽) 473–477
İmparator Shun
順帝
Liu Zhun
劉準
477–479 Shengming (昇明) 477–479
Güney Qi Hanedanı (479 – 502)
İmparator Gao
Gao Di 高帝
Xiao Daocheng


蕭道成

479–482 Jianyuan (建元) 479–482
İmparator Wu
Wu Di 武帝
Xiao Ze
蕭賾
482–493 Yongming (永明) 483–493
Prens Yulin
Yulin Wang 鬱林王
Xiao Zhaoye
蕭昭業
493–494 Longchang (隆昌) 494
Prens Hailing
Hailing Wang 海陵王
Xiao Zhaowen
蕭昭文
494 Yanxing (延興) 494
İmparator Ming
Ming Di 明帝
Xiao Luan
蕭鸞
494–498 Jianwu (建武) 494–498
Yongtai (永泰) 498
Donghun
Donghun Hou 東昏侯
Xiao Baojuan
蕭寶卷
499–501 Yongyuan (永元) 499–501
İmparator He
He Di 和帝
Xiao Baorong
蕭寶融
501–502 Zhongxing (中興) 501–502
Liang Hanedanı (502 – 557)
İmparator Wu
Wu Di 武帝
Xiao Yan
蕭衍
502–549 Tianjian (天監) 502–519
Putong (普通) 520–527
Datong (大通) 527–529
Zhongdatong (中大通) 529–534
Datong (大同) 535–546
Zhongdatong (中大同) 546–547
Taiqing (太清) 547–549
İmparator Jianwen
Jianwen Di 簡文帝
Xiao Gang
蕭綱
549–551 Dabao (大寶) 550–551
Prens Yuzhang
Yuzhang Wang 豫章王
Xiao Dong
蕭棟
551–552 Tianzheng (天正) 551–552
İmparator Yuan
Yuan Di 元帝
Xiao Yi
蕭繹
552–555 Chengsheng (承聖) 552–555
Zhenyang
Zhenyang Hou 貞陽侯
Xiao Yuanming
蕭淵明
555 Tiancheng (天成) 555
İmparator Jing
Jing Di 敬帝
Xiao Fangzhi


蕭方智

555–557 Shaotai (紹泰) 555–556
Taiping (太平) 556–557
Chen (557 – 589)
İmparator Wu
Wu Di 武帝
Chen Baxian
陳霸先
557–559 Yongding (永定) 557–559
İmparator Wen
Wen Di 文帝
Chen Qian
陳蒨
559–566 Tianjia (天嘉) 560–566
Tiankang (天康) 566
İmparator Fei
Fei Di 廢帝
Chen Bozong
陳伯宗
566–568 Guangda (光大) 566–568
İmparator Xuan
Xuan Di 宣帝
Chen Xu
陳頊
569–582 Taijian (太建) 569–582
Houzhu
後主
Chen Shubao
陳叔寶
583–589 Zhide (至德) 583–586
Zhenming (禎明) 587–589
Güney Liang Hanedanı (555 – 587)
Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
Zhong Zong
中宗
İmparator Xuan
宣帝
Xiao Cha
蕭詧
555–562 Dading (大定) 555–562
Shi Zong
世宗
İmparator Xiaoming
孝明帝
Xiao Kui
蕭巋
562–585 Tianbao (天保) 562–585
İmparator XIaojing
孝靖帝 veya

Duke Ju
莒公

Xiao Cong
蕭琮
585–587 Guangyun (廣運) 562–585

Sui Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Wen 文帝(Wén Dì) 楊堅 Yáng Jiān 581–604 Kāihuáng 開皇 581–600
Rénshòu 仁壽 601–604
İmparator Yang 煬帝 (Yáng Dì) 楊廣 Yáng Guǎng 605–617 Dàyè 大業 605–617
İmparator Gong 恭帝 楊侑 Yáng Yòu 617–618 Yìníng 義寧 617–618
Prens Qin 楊浩 Yáng Hào 618
Yang Tong 恭帝 (皇泰主) 楊侗 Yáng Tóng 618–619 Huángtài 皇泰 618–619

Tang Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Gaozu (高祖) Lǐ Yuān

李渊

618–626 Wude (武德) 618–626
İmparator Taizong (太宗) Lǐ Shìmín

李世民

627–649 Zhenguan (貞觀) 627–649
İmparator Gaozong (高宗) Lǐ Zhì

李治

650–683 Yonghui (永徽) 650–655

Xianqing (顯慶) 656–661
Longshuo (龍朔) 661–663
Linde (麟德) 664–665
Qianfeng (乾封) 666–668
Zongzhang (總章) 668–670
Xianheng (咸亨) 670–674
Shangyuan (上元) 674–676
Yifeng (儀鳳) 676–679
Tiaolu (調露) 679–680
Yonglong (永隆) 680–681
Kaiyao (開耀) 681–682
Yongchun (永淳) 682–683
Hongdao (弘道) 683

İmparator Zhongzong (中宗) Li Xian

李显 veya

Li Zhe

李哲

684, 705–710 Sisheng (嗣聖) 684

Shenlong (神龍) 705–707
Jinglong (景龍) 707–710

İmparator Ruizong (睿宗) Li Dan

李旦

684–690, 710–712 Wenming (文明) 684–690

Jingyun (景雲) 710–711
Taiji (太極) 712
Yanhe (延和) 712

Wu Zhou Dönemi (690 - 705)
Wu Zetian (武则天) Wǔ Zhào

武曌

690–705 Tianshou (天授) 690–692

Ruyi (如意) 692
Changshou (長壽) 692–694
Yanzai (延載) 694
Zhengsheng (證聖) 695
Tiancewansui (天冊萬歲) 695–696
Wansuidengfeng (萬歲登封) 696
Wansuitongtian (萬歲通天) 696–697
Shengong (神功) 697
Shengli (聖曆) 698–700
Jiushi (久視) 700
Dazu (大足) 701
Chang'an (長安) 701–705

Tang Hanedanı devamı
İmparator Shang (殤帝) Li Chongmao

李重茂

710 Tanglong (唐隆) 710
İmparator Xuanzong (玄宗) Li Longji

李隆基

712–756 Xiantian (先天) 712–713

Kaiyuan (開元) 713–741
Tianbao (天寶) 742–756

İmparator Suzong (肅宗) Li Heng

李亨

756–762 Jide (至德) 756–758

Qianyuan (乾元) 758–760
Shangyuan (上元) 760–761

İmparator Daizong (代宗) Li Yu

李豫

762–779 Baoying (寶應) 762–763

Guangde (廣德) 763–764
Yongtai (永泰) 765–766
Dali (大曆) 766–779

İmparator Dezong (德宗) Li Gua

李适

780–805 Jianzhong (建中) 780–783

Xingyuan (興元) 784
Zhenyuan (貞元) 785–805

İmparator Shunzong (順宗) Li Song

李誦

805 Yongzhen (永貞) 805
İmparator Xianzong (憲宗) Li Chun

李純

806–820 Yuanhe (元和) 806–820
İmparator Muzong (穆宗) Li Heng

李恆

821–824 Changqing (長慶) 821–824
İmparator Jingzong (敬宗) Li Zhan

李湛

824–826 Baoli (寶曆) 824–826
İmparator Wenzong (文宗) Li Ang

李昂

826–840 Baoli (寶曆) 826

Dahe (大和) veya Taihe (太和) 827–835
Kaicheng (開成) 836–840

İmparator Wuzong (武宗) Li Yan

李炎

840–846 Huichang (會昌) 841–846
İmparator Xuanzong (宣宗) Li Chen

李忱

846–859 Dachong (大中) 847–859
İmparator Yizong (懿宗) Li Cui

李漼

859–873 Dachong (大中) 859

Xiantong (咸通) 860–873

İmparator Xizong (僖宗) Li Xuan

李儇

873–888 Xiantong (咸通) 873–874

Qianfu (乾符) 874–879
Guangming (廣明) 880–881
Zhonghe (中和) 881–885
Guangqi (光啟) 885–888
Wende (文德) 888

Tang ve Qi birlikteliği
İmparator Huang Chao (黃巢帝) Huang Chao (黃巢) 881-884 Wángbà (王霸) 878-880

Jīntǒng (金統) 881-884

Tang ve Qi birlikteliğinin sonu
İmparator Zhaozong (昭宗) Li Ye

李曄

888–904 Longji (龍紀) 889

Dashun (大順) 890–891
Jingfu (景福) 892–893
Qianning (乾寧) 894–898
Guanghua (光化) 898–901
Tianfu (天復) 901–904
Tianyou (天佑) 904

İmparator Ai (哀帝)
veya İmparator Zhaoxuan
(昭宣帝)
Li Zhu

李柷

904–907 Tianyou (天佑) 904–907

Beş Hanedan On Krallık[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
Beş Hanedan
Hou Liang Hanedanı (907 – 923)
Taizu

太祖

İmparator Xianwu (獻武) Zhū Wēn (朱溫) 907–912 Kaīpíng (開平) 907–911
Qiánhuà (乾化) 911–912
Zhu Yougui 朱友珪 912–913 Qiánhuà (乾化) 912–913
Fengli 913
Son İmparator (末帝) Zhū Zhèn (朱瑱) 913–923 Qiánhuà (乾化) 913–915
Zhēnmíng (貞明) 915–921
Lóngdé (龍德) 921–923
Geç Tang Hanedanı (923 – 936)
İmparator Zhuangzong
莊宗
Lǐ Cúnxù (李存勗) 923–926 Tongguang (同光) 923–926
İmparator Mingzong
明宗
Lǐ Sìyuán (李嗣源) veya Lǐ Dǎn (李亶) 926–933 Tiancheng (天成) 926–930

Changxing (長興) 930–933

İmparator Min
閔帝
Lǐ Cónghòu (李從厚) 933–934 Yingshun (應順) 933–934
Son İmparator
末帝
Lǐ Cóngkē (李從珂) 934–936 Qingtai (清泰) 934–936
Geç Jin Hanedanı (936 – 947)
İmparator Gaozu 高祖 Shi Jingtang (石敬瑭) 936–942 Tianfu (天福) 936–942
İmparator Chu
出帝
Shi Chonggui (石重貴) 942–947 Tianfu (天福) 942–944

Kaiyun (開運) 944–947

Geç Han Hanedanı (947 – 950)
İmparator Gaozu 高祖 Liu Zhiyuan (劉知遠) 947–948 Tianfu (天福) 947

Qianyou (乾祐) 948

İmparator Yin (隱帝) Liu Chengyou (劉承祐) 948–950 Qianyou (乾祐) 948–950
Geç Zhou Hanedanı (951 – 960)
İmparator Taizu 太祖 Guo Wei (郭威) 951–954 Guangshun (廣順) 951–954

Xiande (顯德) 954

İmparator Shizong 世宗 Chai Rong (柴榮) 954–959 Xiande (顯德) 954–959
İmparator Gong (恭帝 Chai Zongxun (柴宗訓) 959–960 Xiande (顯德) 959–960
On Krallık
Wu Yue Krallığı (904 – 978)
İmparator Tai Zu

太祖

Kral Wusu

武肅王

Qian Liu
錢鏐
904–932 Tianbao (天寶) 908–923

Baoda (寶大) 923–925
Baozheng (寶正) 925–932

İmparator Shi Zong

世宗

Kral Wenmu

文穆王

Qian Yuanguan
錢元瓘
932–941
Cheng Zong

成宗

Kral Zhongxian

忠獻王

Qian Hongzuo
錢弘佐
941–947
Kral Zhongxun

忠遜王

Qian Hongzong
錢弘倧
947
Kral Zhongyi

忠懿王

Qian Chu (Qian Hongchu)
錢俶 (錢弘俶)
947–978
Min Krallığı (909 – 945)
İmparator Taizu

太祖

Kral Zhongyi

忠懿王

Wang Shenzhi
王審知
909–925
Wang Yanhan
王延翰
925–926
İmparator Tai Zong

太宗

İmparator Hui

惠帝

Wang Yanjun
王延鈞
926–935 Longqi (龍啟) 933–935

Yonghe (永和) 935

İmparator Kang Zong
康宗
Wang Jipeng
王繼鵬
935–939 Tongwen (通文) 936–939
İmparatorJing Zong
景宗
Wang Yanxi
王延羲
939–944 Yonglong (永隆) 939–944
İmparator Tiande
天德帝
Wang Yanzheng
王延政
943–945 Tiande (天德) 943–945
Jingnan veya Nanping Krallığı (906 – 963)
King Wuxin

武信王

Gao Jixing
高季興
909–928
Kral Wenxian

文獻王

Gao Conghui
高從誨
928–948
Kral Zhenyi

貞懿王

Gao Baorong
高寶融
948–960
İmparator Shizhong

侍中

Gao Baoxu
高寶勗
960–962
Gao Jichong
高繼沖
962–963
Chu Krallığı (897 – 951)
Kral Wumu

武穆王

Ma Yin
馬殷
897–930
Kral Hengyang

衡陽王

Ma Xisheng
馬希聲
930–932
Kral Wenzhao

文昭王

Ma Xifan
馬希範
932–947
Kral Fei

廢王

Ma Xiguang
馬希廣
947–950
Kral Gongxiao

恭孝王

Ma Xi'e
馬希萼
950
Ma Xichong
馬希崇
950–951
Wu Krallığı (904 – 937)
İmparator Taizu

太祖

İmparator Xiaowu

孝武帝

Yang Xingmi
楊行密
904–905 Tianyou (天祐) 904–905
Liezong

烈宗

İmparator Jing

景帝

Yang Wo
楊渥
905–908 Tianyou (天祐) 905–908
Gaozu

高祖

İmparator Xuan

宣帝

Yang Longyan
楊隆演
908–921 Tianyou (天祐) 908–919

Wuyi (武義) 919–921

İmparator Rui

睿帝

Yang Pu
楊溥
921–937 Shunyi (順義) 921–927

Qianzhen (乾貞) 927–929
Dahe (大和) 929–935
Tianzuo (天祚) 935–937

Güney Tang Krallığı (937 – 975)
İmparator Xianzhu 先主 veya

İmparator Lie Zu 烈祖

Li Bian
李昪
937–943 Shengyuan (昇元) 937–943
İmparator Zhongzhu 中主 veya

İmparator Yuanzong 元宗

Yuanzong (Tang)
李璟
943–961 Baoda (保大) 943–958

Jiaotai (交泰) 958
Zhongxing (中興) 958

İmparator Houzhu 後主 Kral Wu

武王

Li Yu

李煜

961–975
Güney Han Krallığı (917 – 971)
Gaozu

高祖

Tianhuang Dadi

天皇大帝

Liú Yán 劉巖
or
Liú Yǎn 劉龑
917–925 Qiánhēng (乾亨) 917–925

Báilóng (白龍) 925–928
Dàyǒu (大有) 928–941

İmparator Shang

殤帝

Liú Bīn
劉玢
941–943 Guāngtiān (光天) 941–943
Zhongzong

中宗

Liú Shèng
劉晟
943–958 Yìngqián (應乾) 943

Qiánhé (乾和) 943–958

Hou Zhu

後主

Liú Chǎng
劉鋹
958–971 Dàbǎo (大寶) 958–971
Kuzey Han Krallığı (951 – 979)
İmparator Shizu

世祖

İmparator Shenwu

神武帝

Liu Min
劉旻
951–954 Qianyou (乾祐) 951–954
İmparator Ruizong

睿宗

Xiaohe Di

孝和帝

Liu Chengjun
劉承鈞
954–970 Qianyou (乾祐) 954–957

Tianhui (天會) 957–970

İmparator Shaozhu

少主

Liu Jien
劉繼恩
970
İmparator Yingwu

英武帝

Liu Jiyuan
劉繼元
970–982 Guangyun (廣運) 970–982
Eski Shu Krallığı (907 – 925)
İmparator Gaozu

高祖

Wang Jian
王建
907–918 Tianfu (天復) 907

Wucheng (武成) 908–910
Yongping (永平) 911–915
Tongzheng (通正) 916
Tianhan (天漢) 917
Guangtian (光天) 918

İmparator Emperor

後主

Wang Zongyan
王宗衍
918–925 Qiande (乾德) 918–925

Xiankang (咸康) 925

Geç Shu Krallığı (934 – 965)
İmparator Gaozu

高祖

Meng Zhixiang
孟知祥
934 Mingde (明德) 934
Son İmparator

後主

Meng Chang
孟昶
938–965 Mingde (明德) 934–938

Guangzheng (廣政) 938–965

On Krallık döneminde yerel rejimler
Makam adı Asıl adı Dönem
Wuping/Hunan Jiedushi
Wuping Jiedushi

武平節度使

Liu Yan
劉言
950–953
Wuping Jiedushi

武平節度使

Wang Kui
王逵 veya

Wang Jinkui

王進逵

953–956
Hunan Jiedushi

湖南節度使

Zhou Xingfeng
周行逢
956–962
Hunan Jiedushi

湖南節度使

Zhou Baoquan
周保權
962–963
Quanzhang Jiedushi
Quanzhang Jiedushi

泉漳都指揮使

Liu Congxiao
留從效
945–962
Quanzhang Naibi

泉漳留守

Liu Shaozi
留紹鎡
962
Quanzhang Jiedushi

泉漳節度使

Zhang Hansi
張漢思
962–963
Quanzhang Jiedushi

泉漳節度使

Chen Hongjin
陳洪進
963–978

Liao Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Taizu太祖 Yēlǜ Ābǎojī

耶律阿保機

907–926 Shence (神冊) 916–922

Tianzan (天贊) 922–926
Tianxian (天顯) 926

İmparator Taizong太宗 Yēlǜ Déguāng

耶律德光

926–947 Tianxian (天顯) 927–938

Huitong (會同) 938–947
Datong (大同) 947

İmparator Shizong世宗 Yēlǜ Ruǎn

耶律阮

947–951 Tianlu (天祿) 947–951
İmparator Muzong穆宗 Yēlǜ Jǐng

耶律璟

951–969 Yingli (應曆) 951–969
İmparator Jingzong景宗 Yēlǜ Xián

耶律賢

969–982 Baoning (保寧) 969–979

Qianheng (乾亨) 979–982

İmparator Shengzong聖宗 Yēlǜ Lóngxù

耶律隆緒

982–1031 Qianheng (乾亨) 982

Tonghe (統和) 983–1012
Kaitai (開泰) 1012–1021
Taiping (太平) 1021–1031

İmparator Xingzong興宗 Yēlǜ Zōngzhēn

耶律宗真

1031–1055 Jingfu (景福) 1031–1032

Chongxi (重熙) 1032–1055

İmparator Daozong道宗 Yēlǜ Hóngjī

耶律洪基

1055–1101 Qingning (清寧) 1055–1064

Xianyong (咸雍) 1065–1074
Taikang (太康) veya Dakang (大康) 1075–1084
Da'an (大安) 1085–1094
Shouchang (壽昌) veya Shoulong (壽隆) 1095–1101

İmparator Tianzuo天祚帝 Yēlǜ Yánxǐ

耶律延禧

1101–1125 Qiantong (乾統) 1101–1110

Tianqing (天慶) 1111–1120
Baoda (保大) 1121–1125

Batı Liao Hanedanı
Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
1. Dezong (德宗 Dézōng) İmparator Tianyou Wulie (天祐武烈帝 Tiānyòu Wǔliè Dì) Yelü Dashi (耶律大石 Yēlǜ Dàshí or 耶律達實 Yēlǜ Dáshí) 1124–1144 Yanqing (延慶 Yánqìng) 1124 or 1125–1134
Kangguo (康國 Kāngguó) 1134–1144
İmparatoriçe Gantian (感天皇后 Gǎntiān Huánghòu) (naip) Xiao Tabuyan (蕭塔不煙 Xiāo Tǎbùyān) 1144–1150 Xianqing (咸清 Xiánqīng) 1144–1150
2. İmparator Renzong (仁宗 Rénzōng) Yelü Yilie (耶律夷列 Yēlǜ Yíliè) 1150–1164 Shaoxing (紹興 Shàoxīng) or Xuxing (Xùxīng 續興)2 1150–1164
Empress Dowager Chengtian (承天太后 Chéngtiān Tàihòu) (regent) Yelü Pusuwan (耶律普速完 Yēlǜ Pǔsùwán) 1164–1178 Chongfu (崇福 Chóngfú) 1164–1178
3. – Mozhu (末主 Mòzhǔ) veya Modi (末帝 Mòdì) Yelü Zhilugu (耶律直魯古 Yēlǜ Zhílǔgǔ) 1178–1211 Tianxi (天禧 Tiānxī) 1178–1218
Kuçluk (屈出律 Qūchūlǜ) 1211–1218

Song Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
Kuzey Song Hanedanı (960 – 1127)
İmparator Taizu
太祖
Xiao Di

孝帝

Zhao Kuangyin

趙匡胤

960–976 Jianlong (建隆) 960–963

Qiande (乾德) 963–968
Kaibao (開寶) 968–976

İmparator Taizong
太宗
De Di

德帝

Zhao Kuangyi 趙匡義 or

Zhao Guangyi 趙光義 or

Zhao Jiong 趙炅

976–997 Taipingxingguo (太平興國) 976–984

Yongxi (雍熙) 984–987
Duangong (端拱) 988–989
Chunhua (淳化) 990–994
Zhidao (至道) 995–997

İmparator Zhenzong
真宗
Zhang Di

章帝

Zhao Heng

趙恆

997–1022 Xianping (咸平) 998–1003

Jingde (景德) 1004–1007
Dazhongxiangfu (大中祥符) 1008–1016
Tianxi (天禧) 1017–1021
Qianxing (乾興) 1022

İmparator Renzong
仁宗
Wen Di

文帝

Zhao Zhen

趙禎

1022–1063 Tiansheng (天聖) 1023–1032

Mingdao (明道) 1032–1033
Jingyou (景祐) 1034–1038
Baoyuan (寶元) 1038–1040
Kangding (康定) 1040–1041
Qingli (慶曆) 1041–1048
Huangyou (皇祐) 1049–1054
Zhihe (至和) 1054–1056
Jiayou (嘉祐) 1056–1063

İmparator Yingzong
英宗
Xuan Di

宣帝

Zhao Shu

趙曙

1063–1067 Zhiping (治平) 1064–1067
İmparator Shenzong
神宗
Qin Di

欽帝

Zhao Xu

趙頊

1067–1085 Xining (熙寧) 1068–1077

Yuanfeng (元豐) 1078–1085

İmparator Zhezong
哲宗
Zhao Di

昭帝

Zhao Xu

趙煦

1085–1100 Yuanyou (元祐) 1086–1094

Shaosheng (紹聖) 1094–1098
Yuanfu (元符) 1098–1100

İmparator Huizong
徽宗
Xian Di

顯帝

Zhao Ji

趙佶

1100–1125 Jianzhongjingguo (建中靖國) 1101

Chongning (崇寧) 1102–1106
Daguan (大觀) 1107–1110
Zhenghe (政和) 1111–1118
Chonghe (重和) 1118–1119
Xuanhe (宣和) 1119–1125

İmparator Qinzong
欽宗
Ren Di

仁帝

Zhao Huan

趙桓

1126–1127 Jingkang (靖康) 1125–1127
Güney Song Hanedanı (1127 – 1179)
İmparator Gaozong
高宗
Xian Di

憲帝

Zhao Gou

趙構

1127–1162 Jianyan (建炎) 1127–1130

Shaoxing (紹興) 1131–1162

İmparator Xiaozong
孝宗
Cheng Di

成帝

Zhao Shen

趙昚

1162–1189 Longxing (隆興) 1163–1164

Qiandao (乾道) 1165–1173
Chunxi (淳熙) 1174–1189

İmparator Guangzong
光宗
Ci Di

慈帝

Zhao Dun

趙惇

1189–1194 Shaoxi (紹熙) 1190–1194
İmparator Ningzong
寧宗
Gong Di

恭帝

Zhao Kuo

趙擴

1194–1224 Qingyuan (慶元) 1195–1200

Jiatai (嘉泰) 1201–1204
Kaixi (開禧) 1205–1207
Jiading (嘉定) 1208–1224

İmparator Lizong
理宗
An Di

安帝

Zhao Yun

趙昀

1224–1264 Baoqing (寶慶) 1225–1227

Shaoding (紹定) 1228–1233
Duanping (端平) 1234–1236
Jiaxi (嘉熙) 1237–1240
Chunyou (淳祐) 1241–1252
Baoyou (寶祐) 1253–1258
Kaiqing (開慶) 1259
Jingding (景定) 1260–1264

İmparator Duzong
度宗
Jing Di

景帝

Zhao Qi

趙禥

1264–1274 Xianchun (咸淳) 1265–1274
İmparator Gongzong
恭宗
Gong Di

恭帝

Zhao Xian

趙顯

1274–1276 Deyou (德祐) 1275–1276
İmparator Duanzong
端宗
Zhao Shi

趙昰

1276–1278 Jingyan (景炎) 1276–1278
Di 帝 veya
Prens Wei 衛王
Zhao Bing

趙昺

1278–1279 Xiangxing (祥興) 1278–1279

Batı Xia Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Jǐngzōng
景宗
Wǔlièdì
武烈帝
Lǐ Yuánhào

李元昊

1032–1048 Xiǎndào (顯道) 1032–1034

Kāiyùn (開運) 1034
Guǎngpíng (廣平) 1035–1036
Dàqìng (大慶) 1036–1038
Tiānshòulǐfǎyánzuò (天授禮法延祚) 1038–1048

İmparator Yìzōng
毅宗
Zhāoyīngdì

昭英帝

Lǐ Liàngzuò

李諒祚

1048–1067 Yánsìníngguó (延嗣寧國) 1048–1049

Tiānyòuchuíshèng (天祐垂聖) 1050–1052
Fúshèngchéngdào (福聖承道) 1053–1056
Duǒdū (奲都) 1036–1038
Gǒnghuà (拱化) 1063–1067

İmparator Huìzōng
惠宗
Kāngjìngdì
康靖帝
Lǐ Bǐngcháng

李秉常

1067–1086 Qiándào (乾道) 1067–1069

Tiāncìlǐshèngguóqìng (天賜禮盛國慶) 1070–1074
Dà'ān (大安) 1075–1085
Tiān'ānlǐdìng (天安禮定) 1085–1086

İmparator Chóngzōng
崇宗
Shèngwéndì
聖文帝
Lǐ Qiánshùn
李乾順
1086–1139 Tiānyízhìpíng (天儀治平) 1086–1089

Tiānyòumín'ān (天祐民安) 1090–1097
Yǒng'ān (永安) 1098–1100
Zhēnguān (貞觀) 1101–1113
Yōngníng (雍寧) 1114–1118
Yuándé (元德) 1119–1127
Zhèngdé (正德) 1127–1134
Dàdé (大德) 1135–1139

İmparator Rénzōng
仁宗
Shèngzhēndì

聖禎帝

Lǐ Rénxiào

李仁孝

1139–1193 Dàqìng (大慶) 1139–1143

Rénqìng (人慶) 1144–1148
Tiānshèng (天盛) 1149–1170
Qiányòu (乾祐) 1170–1193

İmparator Huánzōng
桓宗
Zhāojiǎnjì

昭簡帝

Lǐ Chúnyòu
李純佑
1193–1206 Tiānqìng (天慶) 1193–1206
İmparator Xiāngzōng
襄宗
Jǐngwǔdì

景武帝

Lǐ Ānquán

李安全

1206–1211 Qìngtiān (慶天) 1206–1209

Huángjiàn (皇建) 1210–1211

İmparator Shénzōng
神宗
Yīngwéndì

英文帝

Lǐ Zūnxū

李遵頊

1211–1223 Guāngdìng (光定) 1211–1223
İmparator Xiànzōng
獻宗
Lǐ Déwàng

李德旺

1223–1226 Qiándìng (乾定) 1223–1226
İmparator Mòzhǔ
末主
Lǐ Xiàn

李晛

1226–1227 Bǎoyì (寶義) 1226–1227

Jin Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Tàizǔ
太祖
Āgǔdǎ
阿骨打
veya
Wányán Mǐn
完顏旻
1115–1123 Shōuguó
收國
1115–1116
 
Tiānfǔ
天輔
1117–1123
İmparator Tàizōng
太宗
Wúqǐmǎi
吳乞買
veya
Wányán Shèng
完顏晟
1123–1134 Tiānhuì
天會
1123–1134
İmparator Xīzōng
熙宗
Hélá
合剌
veya
Wányán Dǎn
完顏亶
1135–1149 Tiānhuì
天會
1135–1138
 
Tiānjuàn
天眷
1138–1141
 
Huángtǒng
皇統
1141–1149
Prens Yáng
海陵煬王
veya
Hǎilíng Prensi
海陵王
迪古乃
Dígǔnǎi
veya
Wányán Liàng
完顏亮
1149–1161 Tiāndé
天德
1149–1153
 
Zhènyuán
貞元
1153–1156
 
Zhènglóng
正隆
1156–1161
İmparator Shìzōng
世宗
Wūlù
烏祿
veya
Wányán Yōng
完顏雍
1161–1189 Dàdìng
大定
1161–1189
İmparator Zhāngzōng
章宗
Mádágě
麻達葛
veya
Wányán Jǐng
完顏璟
1190–1208 Míngchāng
明昌
1190–1196
 
Chéng'ān
承安
1196–1200
 
Tàihé
泰和
1200–1208
Prens Shào
衛紹王
veya
Weì Prensi
衛王
Wányán Yǒngjì
完顏永濟
1209–1213 Dà'ān
大安
1209–1212
 
Chóngqìng
崇慶
1212–1213
 
Zhìníng
至寧
1213
İmparator Xuānzōng
宣宗
Wúdúbǔ
吾睹補
veya
Wányán Xún
完顏珣
1213–1223 Zhēnyòu
貞祐
1213–1217
 
Xīngdìng
興定
1217–1222
 
Yuánguāng
元光
1222–1223
İmparator Āizōng
哀宗
Níngjiǎsù
寧甲速
veya
Wányán Shǒuxù
完顏守緒
1224–1234 Zhèngdà
正大
1224–1232
 
Kāixīng
開興
1232
 
Tiānxīng
天興
1232–1234
İmparator Mò
末帝
Hūdūn
呼敦
veya
Wányán Chénglín
完顏承麟
1234

Yuan Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapınak adı Ölüm sonrası adı Han adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Tàizǔ

太祖

Cengiz Han Börçigin Timuçin

孛兒只斤鐵木真

(Bóérzhījīn Tiěmùzhēn)

1206–1227
İmparator Ruìzōng

睿宗

Tuluy Börçigin Tuluy

孛兒只斤拖雷

(Bóérzhījīn Tuōléi)

1228
İmparator Tàizōng

太宗

Ögedey Han Börçigin Ögedey

孛兒只斤窩闊台

(Bóérzhījīn Wōkuòtái)

1229–1241
İmparator Dìngzōng

定宗

Güyük Han Börçigin Güyük

孛兒只斤貴由

(Bóérzhījīn Guìyóu)

1246–1248
İmparator Xiànzōng

憲宗

Möngke Han Börçigin Möngke

孛兒只斤蒙哥

(Bóérzhījīn Ménggē)

1251–1259
İmparator Shìzǔ

世祖

Kubilay Han Börçigin Kublai

孛兒只斤忽必烈

(Bóérzhījīn Hūbìliè)

1260–1294 Zhōngtǒng (中統) 1260–1264

Zhìyuán (至元) 1264–1294

İmparator Chéngzōng

成宗

Temür Olcaytu Han Börçigin Temür

孛兒只斤鐵穆耳

(Bóérzhījīn Tiěmù'ěr)

1294–1307 Yuánzhēn (元貞) 1295–1297

Dàdé (大德) 1297–1307

İmparator Wǔzōng

武宗

Külüg Han Börçigin Qayshan

孛兒只斤海山

(Bóérzhījīn Hǎishān)

1308–1311 Zhìdà (至大) 1308–1311
İmparator Rénzōng

仁宗

Buyantu Han Börçigin Ayurparibhadra

孛兒只斤愛育黎拔力八達

(Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá)

1311–1320 Huángqìng (皇慶) 1312–1313

Yányòu (延祐) 1314–1320

İmparator Yīngzōng

英宗

Kegen Han Börçigin Suddhipala

孛兒只斤碩德八剌

(Bóérzhījīn Shuòdébālá)

1321–1323 Zhìzhì (至治) 1321–1323
İmparator Tàidìng

泰定帝

(2)

Yesün Timur Börçigin Yesün Timur

孛兒只斤也孫鐵木兒

(Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér)

1323–1328 Tàidìng (泰定) 1324–1328

Zhìhé (致和) 1328

İmparator Tiānshùn

天順帝

Arigiba Han Börçigin Arigaba

孛兒只斤阿速吉八

(Bóérzhījīn Āsùjíbā)

1328 Tiānshùn (天順) 1328
İmparator Wénzōng

文宗

Cayatu Han Tuğ Timur Börçigin Tuğ Temur

孛兒只斤圖帖睦爾

(Bóérzhījīn Tútiěmùér)

1328–1329 and 1329–1332 Tiānlì (天曆) 1328–1330

Zhìshùn (至順) 1330–1332

İmparator Míngzōng

明宗

Kutuktu Han Kusala Börçigin Qoshila

孛兒只斤和世剌

(Bóérzhījīn Héshìlà)

1329
İmparator Níngzōng

寧宗

Rinçinbal Han Börçigin Irinchibal

孛兒只斤懿璘質班

(Bóérzhījīn Yìlínzhìbān)

1332 İmparator Zhìshùn (至順) 1332
İmparator Huìzōng

惠宗

İmparator Shun

順帝

Togon Temür Börçigin Togan-Temür

孛兒只斤妥懽帖睦爾

(Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér)

1333–1370 Zhìshùn (至順) 1333

Yuántǒng (元統) 1333–1335
Zhìyuán (至元) 1335–1340
Zhìzhèng (至正) 1341–1368
Zhìyuán (至元) 1368–1370

Kuzey Yuan Hanedanı
Tapınak adı Ölüm sonrası adı Han adı Asıl adı Hüküm süresi Dönem
İmparator Huìzōng

惠宗

İmparator Shundi

順帝

Togon Temür Börçigin Togon Temür

孛兒只斤妥懽帖睦爾

(Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér)

1333–1370 Zhìshùn (至順) 1333

Yuántǒng (元統) 1333–1335
Zhìyuán (至元) 1335–1340
Zhìzhèng (至正) 1341–1368
Zhìyuán (至元) 1368–1370

İmparator Zhàozōng

昭宗

Biligtu Han Ayushiridara

孛兒只斤愛猷識里達臘

(Bóérzhījīn Àiyùshílǐdálà)

1370–1378 Xuānguāng (宣光) 1371–1378
Tögüs Temür Tögüs Temür

孛兒只斤脫古思鐵木兒 (Bóérzhījīn Tuōgǔsī Tiěmùér)

1378–1387 Tiānguāng (天光) 1378–1387

Ming Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Resim Asıl adı Ölüm sonrası adı Tapınak adı Dönem adı Hüküm süresi Bilinen adı
Zhū Yuánzhāng

朱元璋

Emperor Gāodì

高帝

Tàizǔ

太祖

Hóngwǔ

洪武

1368–1398 İmparator Hongwu
Zhū Yǔnwén

朱允炆

Emperor Huìdì

惠帝

Huizong Jiànwén

建文

1398–1402 İmparator Jianwen
Zhū Dì

朱棣

Wēndì

文帝

Chéngzǔ, 成祖 veya

Tàizōng, 太宗

Yǒnglè

永樂

1402–1424 İmparator Yonglo
Zhū Gāochì

朱高熾

Zhāodì

昭帝

Rénzōng

仁宗

Hóngxī

洪熙

1424–1425 İmparator Hongxi
Zhū Zhānjī

朱瞻基

Zhāngdì

章帝

Xuānzōng

宣宗

Xuāndé

宣德

1425–1435 İmparator Xuande
Zhū Qízhèn

朱祁鎮

Ruìdì

睿帝

Yīngzōng

英宗

Zhèngtǒng, 正統

1436–1449;
Tiānshùn, 天順
1457–1464

1435–1449;

1457–1464

İmparator Zhengtong
Zhū Qíyù

朱祁鈺

Jǐngdì

景帝

Dàizōng

代宗

Jǐngtài

景泰

1449–1457 İmparator Jingtai
Zhū Jiànshēn

朱見深

Chúndì

純帝

Xiànzōng

憲宗

Chénghuà

成化

1464–1487 İmparator Chenghua
Zhū Yòutáng

朱祐樘

Jìngdì

敬帝

Xiàozōng

孝宗

Hóngzhì

弘治

1487–1505 İmparator Hongzhi
Zhū Hòuzhào

朱厚照

Yìdì

毅帝

Wǔzōng

武宗

Zhèngdé

正德

1505–1521 İmparator Zhengde
Zhū Hòucōng

朱厚熜

Sùdì

肅帝

Shìzōng

世宗

Jiājìng

嘉靖

1521–1566 İmparator Jiajing
Zhū Zǎihòu

朱載垕

Zhuāngdì

莊帝

Mùzōng

穆宗

Lóngqìng

隆慶

1566–1572 İmparator Longqing
Zhū Yìjūn

朱翊鈞

Xiǎndì

顯帝

Shénzōng

神宗

Wànlì

萬曆

1572–1620 İmparator Wanli
Zhū Chángluò

朱常洛

Zhēndì

貞帝

Guāngzōng

光宗

Tàichāng

泰昌

1620 İmparator Taichang
Zhū Yóujiào

朱由校

Zhédì

悊帝

Xīzōng

熹宗

Tiānqǐ

天啓

1620–1627 İmparator Tianqi
Zhū Yóujiǎn

朱由檢

Zhuānglièmǐnhuángdì

莊烈愍皇帝

Sīzōng, 思宗 veya

Yìzōng, 毅宗

Chóngzhēn

崇禎

1627–1644 İmparator Chongzhen
Shun Hanedanı
Asıl adı Ölüm sonrası adı Dönem adı Hüküm süresi
Li Zicheng
李自成
Chuǎng Wáng (The Daring King)

闖王

Yongchang

永昌

1644
Güney Ming Hanedanı
Asıl adı Tapınak adı Dönem adı Hüküm süresi Bilinen adı
Zhū Yóusōng

朱由崧

Ānzōng

安宗

Hóngguāng

弘光

1644–1645 Prens Fu

福王 Fú Wáng

Zhū Yùjiàn

朱聿鍵

Shàozōng

紹宗

Lóngwǔ

隆武

1645–1646 Prens Tang

唐王 Táng Wáng

Zhū Chángfāng

朱常淓

潞王臨國 Lù Wáng Lín Guó

1645 Prens Lu

潞王 Lù Wáng

Zhū Yǐhǎi

朱以海

魯王臨國 Lǔ Wáng Lín Guó

1645–1653 Prens Lu

魯王 Lǔ Wáng

Zhū Yùyuè

朱聿𨮁

Wénzōng

文宗

Shàowǔ

紹武

1646 Prens Tang (Shaowu)

唐王 Táng Wáng

Zhū Yóuláng

朱由榔

Zhāozōng

昭宗

Yǒnglì

永曆

1646–1662 Prens Gui

桂王 Guì Wáng

Qing Hanedanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Resim Asıl adı Ölüm sonrası adı Tapınak adı Dönem adı Hüküm süresi Bilinen adı
Nurhaci

努爾哈赤
Nǔ'ěrhāchì

Gāodì

高帝

Tàizǔ

太祖

Tiānmìng

天命
Abkai fulingga

1616–1626 Nurhaci
Hong Taiji

皇太極
Huángtàijí

Wéndì

文帝

Tàizōng

太宗

Tiāncōng

天聰
Abkai sure
1627–1636;
Chóngdé
崇德
Wesihun erdemungge
1636–1643

1626–1643 Hong Taiji
Fúlín

福臨

Zhāngdì

章帝

Shìzǔ

世祖

Shùnzhì

順治
Ijishūn dasan

1643–1661 İmparator Shunzhi
Xuányè

玄燁

Réndì

仁帝

Shèngzǔ

聖祖

Kāngxī

康熙
Elhe taifin

1661–1722 İmparator Kangxi
Yìnzhēn

胤禛

Xiàndì

憲帝

Shìzōng

世宗

Yōngzhèng

雍正
Hūwaliyasun tob

1722–1735 İmparator Yongzheng
Hónglì

弘曆

Chúndì

純帝

Gāozōng

高宗

Qiánlóng

乾隆
Abkai wehiyehe

1735–1796 İmparator Qianlong
Yóngyǎn

顒琰

Ruìdì

睿帝

Rénzōng

仁宗

Jiāqìng

嘉慶
Saicungga fengšen

1796–1820 İmparator Jiaqing
Mínníng

旻寧

Chéngdì

成帝

Xuānzōng

宣宗

Dàoguāng

道光
Doro eldengge

1820–1850 İmparator Daoguang
Yìzhǔ

奕詝

Xiǎndì

顯帝

Wénzōng

文宗

Xiánfēng

咸豐
Gubci elgiyengge

1850–1861 İmparator Xianfeng
Zǎichún

載淳

Yìdì

毅帝

Mùzōng

穆宗

Tóngzhì

同治
Yooningga dasan

1861–1875 İmparator Tongzhi
Zǎitián

載湉

Jǐngdì

景帝

Dézōng

德宗

Guāngxù

光緒
Badarangga doro

1875–1908 İmparator Guangxu
Pǔyí

溥儀

Xùndì

遜帝

Gongzōng

恭宗

Xuāntǒng

宣統
Gehungge yoso

1908–1912 İmparator Xuantong

Çin İmparatorluğu[değiştir | kaynağı değiştir]

Resim Asıl adı Hüküm adı Hüküm süresi
Yuan Shikai

袁世凱

Hóngxiàn

洪憲

22 Aralık 1915 – 22 Mart 1916

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Bo Yang (1977)

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Bo Yang (1977). Timeline of Chinese History (中國歷史年表). Taipei: Sing-Kuang Book Company Ltd.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]