Abdülkâdir Geylânî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Abdülkâdir Geylânî
A-400x285.jpg
Tam adı Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî
Doğumu 1077
İran, Büyük Selçuklu Devleti
Ölümü 1166 (88-89 yaşlarında)
Bağdat
Çağı İslam Rönesansı
Bölgesi Büyük Selçuklu Devleti
Okulu Tasavvuf, Kadiri, Sünni
İlgi alanları Fıkıh, Şeriat, Tasavvuf, Kelam, Mantık
Bağdat'ta Abdülkâdir Geylânî türbesi

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkâdir Geylânî, (Arapça: عبد القادر الجيلانى 'Abd el-Kadir Gīlānī, Farsça: عبد القادرگیلانی, Kürtçe: Evdilqadirê Geylanî), Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran'ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti'nde 1077 (H. 470) yılında doğan âlim ve mutasavvıf olan Kadiriye tarikatının kurucusu ve İslam filozofu. 1166 (H. 561) yılında Bağdat'ta vefat etti ve türbesi buradadır.

Kimliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Fars[1] veya Kürt[2] kökenli olduğu iddia edilmektedir. Muhyiddin, Gavs-ül-A'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-Evliya, Kutb-i A'zam ve El-Bâz el-Eşheb gibi lâkapları vardır. Babası Ebu Salih Musa Zengidost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğlu olan Hasan el-Mu'tena'nın oğlu Abdullah el-Kâmil'in soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup, anne tarafından da peygamber torunudur. Bu nedenle de Abdülkâdir Geylânî hem Seyyid (baba tarafından peygamber torunu) hem de anne tarafından Şerif'tir.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Abdülkâdir Geylânî, 1077 yılında Gilan Eyaleti' nin Neyf köyünde doğdu. Babası küçük yaşta vefat eden Geylani, 1095 yılında Bağdat’a gitti.[3] Çok küçük yaşlardan itibaren farklı bir yapısı olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bağdat'ta dönemin tanınmış âlimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştirdi.[4]

Hocalarından Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde haftada üç gün pazartesi, salı ve cuma gecesi verdiği ders ve vaazları çok yoğun ilgi görmüştür. İslam tasavvuf'unu herkesin anlayacağı şekilde sundu. Önceden Şafii mezhebi'nde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzere olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti ve bu tercihi mezhebin yayılmasında etkin bir yeri olmuştur. [3][5]

Ailesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Abdülkâdir Geylânî çok sayıda kız ve erkek çocuk sahibi olmuştur. Onlar vasıtasıyla Kadirilik tarikatı Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs (İspanya), Irak, Suriye ve Anadolu'ya yayılmıştır. Oğullarından Ebû Abdurrahmân Şerafeddîn Îsâ Mısır'a yerleşmiş olup Mısır'daki Kâdirî şeriflerin dedesidir. Abdülkâdir Geylânî'nin torunları, Kuzey Afrika'da daha çok "Şerif", Irak, Suriye ve Anadolu'da ise Seyyid ve Geylânî diye anılmaktadır.

Eserleri [3][değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1.El-Gunye li-tâlibî tarîki’l-hak . Dinî hükümlerden iman, tevhid ve ahlâkı konu alir. İçeriği Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kutü’l-kulûb’una benzer. İbadetlerin faziletine ve müslümanların günlük hayatla ilgili hal ve hareketlerine geniş yer verilir. Akaid konuları selef akîdesi esas alınarak açıklanir. Şîa, Mu‘tezile ve Cehmiyye gibi mezhepler ağır dille reddedilir. Allah hakkında teşbih ve tecsimi andıran bazı izahlara yer verilir. Eserde tasavvufî konular, zühd ve takvâ seviyesinde ele alınır. Orijinal dille baski:(Kahire 1288). Farsça çev ve baski: Abdülhakîm es-Siyâlkûtî (1282), El-Gunye Lahor 1282. Trk. çev. ve eski Turkce baskı (1303) Umdetü’s-sâlihîn fî tercemeti Gunyeti’t-tâlibîn, İstanbul. Trk. çev. ve yeni Türkçe baskı Meyan, A. Faruk (1971), İlim Esrar Hazinesi, İstanbul.
 • 2.El-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmânî 1150-1152 doneminde çoğunu medresede, bir kısmını ribât*ta verdiği vaazların müridleri tarafından notlar halinde yazılmasından ortaya çikartilan 62 bölümlük bir eser. Sonunda vefatını anlatan bir zeyil bulunur. Tasavvuf konusunda en önemli eseri. Orijinal dille baski: (Kahire 1281, 1303). Trk. çev ve yeni Türkçe baski: Akçiçek, Abdülkadir (1961) El-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmânî, İstanbul. Trk. çev. ve yeni Türkçe baski: Arıkan, Yaman (1986) El-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmânî, İstanbul.
 • 3. Fütûhu’l-gayb. Oğlu Abdürrezzâk’ın babasının meclislerinde topladığı 78 vaazdan olusur. Eserin sonunda olürken yaptığı vasiyetten ortaya çikan bir soy şeceresi bulunur. Orijinal dille baski: İstanbul 1281; Kahire 1304. Arapça şerh edilmiş baski: İbn Teymiyye, (1984) "Şerhu kelimât min Fütûhi’l-gayb" Câmiu’r-resâil, s. 71-189, Cidde. Almanca çev. ve baskı: Braune, Walter (1933) Die Futûh al-Gaib das Abdal-Qadir, Leipzig 1933. Trk. çev. ve yeni Türkçe baski: Akçiçek, Abdülkadir (1962) İlâhî Armağan, Ankara.
 • 4. El-Füyûzâtü’r-rabbâniyye fî evrâdi’l-Kadiriyye. Nesir ve nazım halindeki dua ve evrâddan meydana gelen bir risâle. Orijinal dille baski İstanbul (1281), Kahire (1303). Trk. çev. ve yeni Türkçe baskı: Yıldırım, Celal Eser (1975), İlâhî Feyzler, İstanbul.
 • 5. Mektûbât. Abdülkadir’in 15 mektubu. Trk. çev. ve eski Türkçe baski:Refet Süleyman Paşa (1276), Mektûbât-ı Şeyh Abdülkadir-i Geylânî, İstanbul. Trk. çev. ve yeni Türkçe baski: Akçiçek, Abdülkadir (1966) Onların Mektupları, İstanbul. Trk. çev. ve yeni Türkçe baskı: Uluçınar, Bekir (1981), Mektubat, İstanbul.
 • 6. Cilâü’l-hâtır min kelâmi Şeyh Abdilkâdir. El-Fethu’r-rabbânî’nin 57. ve 59. bölümler. Bir yazma nüshası Süleymaniye Ktp. (Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 685).
 • 7. Sırrü’l-esrâr ve mazharü’lenvâr. Bir yazma nüshası Süleymaniye Ktp. (Celâlettin Ökten, nr. 239). Trk. çev. ve yeni Türkçe baski: Akçiçek, Abdülkadir (1964), Ötelerden Haber, İstanbul .
 • 8. Ed-Delâil. Evrâd ve Salavâtü’l-kübrâ adlarıyla da anilmakta. Eser, El-Gunye’nin Mi‘rac’la ilgili bölümlerinden derlenmiştir. Trk. çev. ve eski Türkçe baski: Süleyman Hasib (1273, 1306), İstanbul
 • 9. Es-Sirâcü’l-vehhâc fî leyleti’l-Mirrâc: Orijinal dille baski: İstanbul 1312. Trk. Çev. ve yeni Türkçe baskı: Güner, Mustafa (1975) Üç Aylar ve Faziletleri, Ankara. Trk. Çev. ve yeni Türkçe baskı:. Hasırcızâde (1994) Üç aylar ve Mübarek Geceler, İstanbul 1984.
 • 10. Akıdetü’l-Bâzi’l-eşheb (Behcetü’l-esrâr’ın kenarında). Çeşitli kaside ve manzumelerini ihtiva eder. “Muhyî” mahlasını kullanan Abdülkadir-i Geylânî’nin “Hamriyye”, “Ümmiyye”, “Tâiyye”, “Lâmiyye”, “Tasavvufiyye” adlı kaside ve manzumelerini içine alan iki yazma mecmua, Süleymaniye Ktp. (Pertev Paşa, nr. 615/3 ve Hacı Mahmud, nr. 2598/5)

Su eserlerin de Abdülkadir-i Geylânî atif edilebilmektedir:

 • Kitâb fî usuli’d-dîn: Yazma nusha:(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2763/9);
 • El-Esmâǿü’l-hüsnâ: Yazma nusha(Süleymaniye Ktp., Düğümlü Baba, nr. 496/1);
 • Kitâb-ı Hamse-i Geylânî: Yazma nusha(Süleymaniye Ktp., Serezli, nr. 4050);
 • Gavsiyye (Hamriyye). Allah’la Abdülkadir-i Geylânî arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları ihtiva eder. Bu risâle ona ait olmadigi kabul edilmektedir. Bir yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Hacı Mahmud, nr. 2855). Orijinal dille baski İsmail Fenni (1228) Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddin Arabî, İstanbul 1928. Trk . Çev. ve eski Turkce baski: Mehmed Abdüllatif (1266) Tercüme-i Gavsiyye, İstanbul 1266.
 • Zikrü’l-makamât fî tarîki’l-hak. Yazam nusha: (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5399/8);
 • Yevâkıtü’l-hikem; el-Mevâhibü’r-rahmâniyye. Bu eserlerin ilk üçü dışındakiler Geylânî’ye ait olmayıp bazı kitaplardan ve hakkındaki menkıbelerden derlenmiştir.


Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ W. Braune, '"Abd al-Kadir al-Djilani", ed. H.A.R Gibb, J.H.Kramers, E. Levi-Provencal, J. Schacht, (1986) The Encyclopaedia of Islam', Vol. I, Brill, say. 69.
 2. ^ Adnan Demircan, Kürtler (Toplum ve Din 9786059102315
 3. ^ a b c Uludağ, Süleyman (1988), "Abdülkâdir-i Geylânî" TDV İslam Ansiklopedisi Cilt:1 Sayfa:234-239, Ankara:Turkiye Diyanet Vakfi İSAM Online:[1]
 4. ^ Sorularla İslamiyet: ABDULKADİR GEYLANİ (k.s) ve KADİRİLİK
 5. ^ ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNÎ-1440.aspx Ehli Sünnet Büyükleri: SEYYİD ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNÎ