İçeriğe atla

Pavlus'un mektupları

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy


Pavlus'un mektupları, Yeni Ahit'te yer alan, yazarı ya da yazdıranının Pavlus (Παῦλος) olduğu düşünülen 14 kitaptan oluşan bölümdür. Hemen hemen her mektubun başında yazar kendisini tanıtmıştır.

Mektupların milattan sonra 47-59 yılları arasında yazıldığı düşünülmektedir. Latince dönemin lingua francası olmasına rağmen mektuplar Yunanca dilinde daha spesifik bir biçimde bildirmek gerekirse koini lehçesinde yazılmıştır. Bunlar dışında Aramice ve İbranice de konuşulan diller arasındaydı. Pavlus'un mektupları Yunanca yazıldığı için, Pavlus'un bahsi geçen diğer dilleri bilip bilmediği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak metinlerden Pavlus'un Yunanca bilgisinin iyi olduğu ve belli bir seviyede retorik bilgisi olduğu anlaşılmaktadır.[1]

Tüm bunların dışında Pavlus'un mektuplarında dikkati çeken bir diğer öge, hemen hemen mektupların hepsinde geçen ve belli bir topluluğa işaret ettiği düşünülen terim ekklēsia'dır. Bu kelime günümüzde de basitçe kilise olarak çevrilmektedir. Hatta Türkçedeki kilise kelimesinin kökeni ekklēsia kelimesine uzanmaktadır. Ekklēsia kelimesi diğer yandan antik yunan şehirlerinde oluşturulan '' Halk Meclisi '' anlamına da gelmektedir. Ancak tarihsel koşullar göz önünde bulundurulursa milattan sonra 50'li yıllarda günümüzde anlaşıldığı türden kiliselerin varlığından söz etmenin güç olduğu anlaşılacaktır. Bir kilisenin nasıl olması gerektiği, mimari özellikleri, planı vs. henüz bilinmemekte ve bu yapıların ortaya çıkması için bir 200 yıl daha geçmesi gerekmektedir. Yani Pavlus'un mektuplarında ekklēsia terimini kullanarak hitap ettiği olgu bir topluluğa işaret ediyor olmalıdır. Ekklēsia kavramı daha önce klasik dönem Yunanistan'ında da (MÖ 5. yy) politik haklara sahip olan farklı bir topluluğu tanımlamak için kullanılmıştır.[1]

Mektuplarda Pavlus kendisini bazen bir köle, bazen bir tutsak, bazense bir havari olarak tanımlamıştır. Pavlus'un mektupları günümüzde Yeni Ahit'te yer almasına ve dolayısıyla tüm Hristiyan alemine hitap etmesine rağmen, bu mektuplar genel bir kitleye değil, farklı farklı topluluklara, içinde bulundukları farklı durumlarla ilgili olarak yazılmıştı.[1]

İsim Yunanca Latince Kısaltmalar - İngilizce
Full Min.
Romalılara Mektup Πρὸς Ῥωμαίους Epistola ad Romanos Rom Ro
Korintlilere Birinci Mektup Πρὸς Κορινθίους Αʹ Epistola I ad Corinthios 1 Cor 1C
Korintlilere İkinci Mektup Πρὸς Κορινθίους Βʹ Epistola II ad Corinthios 2 Cor 2C
Galatyalılara Mektup Πρὸς Γαλάτας Epistola ad Galatas Gal G
Efeslilere Mektup Πρὸς Ἐφεσίους Epistola ad Ephesios Eph E
Filipililere Mektup Πρὸς Φιλιππησίους Epistola ad Philippenses Phil Phi
Koloselilere Mektup Προς Κολοσσαεῖς Epistola ad Colossenses Col C
Selaniklilere Birinci Mektup Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Αʹ Epistola I ad Thessalonicenses 1 Thess 1Th
Selaniklilere İkinci Mektup Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Βʹ Epistola II ad Thessalonicenses 2 Thess 2Th
İbranilere Mektup Πρὸς Έβραίους Epistola ad Hebraeus Heb H Tartışmalı
Timoteos'a Birinci Mektup Πρὸς Τιμόθεον Αʹ Epistola I ad Timotheum 1 Tim 1T
Timoteos'a İkinci Mektup Πρὸς Τιμόθεον Βʹ Epistola II ad Timotheum 2 Tim 2T
Titus'a Mektup Πρὸς Τίτον Epistola ad Titum Tit T
Filimon'a Mektup Πρὸς Φιλήμονα Epistola ad Philemonem Philem P
  1. ^ a b c Laura Nasrallah