Katolik mektuplar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Katolik mektuplar, Yeni Ahit içerisinde bulunan, Petrus'un birinci ve ikinci mektubu, Yakup, Yahuda ve Yuhanna mektuplarından ibarettir.

Mektupların katolik (καθολικός) olarak isimlendirilmesi, Yunanca kökenli bu kelimenin "genel" anlamına gelmesi ile alakalıdır. Bu isimlendirmenin sebebi mektupların belirli cemaatlerden ziyade bütün inançlılara yönelmesinden ötürüdür. Mektupların net olarak kime yazıldıkları tespit edilemediğinden, Yeni Ahit içerisindeki diğer mektuplar aksine tahmin edilen yazarlarının isimlerine göre adlandırılmış olsalar da, metinleri kimin kaleme aldığı belirsizdir.