Muhammed'in biyografileri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sayfada İslam peygamberi Muhammed'in hayatını tümüyle veya yalnızca bir kısmıyla konu edinen biyografi türündeki kitaplar listelenmiştir. Bu tarz kitaplara İslam dünyasında 'Siyer-i Nebi' adı verilir.

Muhammed
Muhammed

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

7. - 10. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Yazar Eser Yıl Yer Dil Not
Urve bin Zübeyr talebesi İbn Şihâb ez-Zührî ile İslam tarihindeki ilk siyer ve megazi yazıcısı olarak geçer.[1]
Musa bin Ukbe Kitāb al-Maghāzī ? Arapça -Eduard Sachau tarafından ilk defa 1904 yılında Almanca yayınlandı
-Hasan Selmân,Ehâdîsü Müntehabe min Meğâzî Mûsâ b. Ukbe adıyla 1991'de Beyrut'ta Arapça yayınlandı
İbn İshak Siret-i İbn İshak ? ? Arapça
İbni Hişam Siret-i İbni Hişam
(es-Siret'ün-Nebeviyye)
? ? Arapça -Mustafa al-Sakka, İbrahim al-Abyari ve Abdülhafiz Şelebi tarafından 1936, Kahire'de 4 cilt yayınlandı (Arapça)
-İzzet Hasan ve Neşet Çağatay, Hz. Muhammed'in Hayatı, 1971, AÜ Yayını (Türkçe)
Vâkidî es-Sîre ? ? Arapça
Vâkidî Kitabü'l-Megazî ? ? Arapça
Belâzürî Ensâbü'l Eşrâf ? ? Arapça
Tirmizî Kitâbü'ş Şemâ'il ? ? Arapça
İbn Kayyim el-Cevziyye Zâdü'l Meâd ? Şam Arapça
İbn Hibbân Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça
İbn Fâris Evcezü's Siyer li-Hayri'l Beşer ? ? Arapça İlk olarak 1883'te Cezayirde basılmıştır
İbn Hazm Cevâmi'us Sîre ? ? Arapça
İbnü'l Cevzî el-Vefâ bi-Ahvâli'l-Mustafa ? ? Arapça
Kelâî el-İktifâ fi Meğāzî Resûlillâh ? ? Arapça
Mecdüddin İbnü'l-Esîr Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça 1971'de Şam'da Arapça basılmıştır
Nevevî Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça 1980'de Şam'da Arapça basılmıştır
Abdülmü’min ed-Dimyâtî Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça
İbn Seyyidünnâs Uyûnü’l-Eser fî Fünûni’l-Meğâzî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer ? ? Arapça
Moğultay bin Kılıç el-İşâre ilâ sîreti’l-Mustafâ ? ? Arapça
İzzeddin bin Cemâa el-Muhtasarü'l-Kebîr fi Sîreti'r-Resul ? ? Arapça
İbn Kesir Fusul fi Sîreti'r-Resul ? ? Arapça
İbn Habîb el-Halebî Muķtefâ min Sîreti'l-Mustafa ? ? Arapça
Nûreddin el-Halebî İnsanü'l-'uyûn fi Sîreti'l-Emini'l-Me'mûn
(Sîretü'l-Halebiyye)
? ? Arapça
Makrîzî İmtâu’l-esmâ bimâ li’r-Resûl mine’l-ebnâ'i ve’l-aĥvâl ve'l-hafede ve’l-metâ ? ? Arapça
Şemseddin eş-Şâmî Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd ? ? Arapça
*Muhammed b. Abdülbâkî ez-Zürkānî Şerhu'l-Mevâhibi'l-ledünniyye ? ? Arapça

11. - 15. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Yazar Eser Yıl Yer Dil Not
Erzurumlu Darir Tercüme-i Siyer-i Nebî 1388 Kahire Türkçe İlk Türkçe siyer kitabıdır.
Lâmiî Çelebi Tercüme-i Şevâhidü’n-nübüvve li-takviyeti yakīni ehli’l-fütüvve
Ahîzâde Abdülhalim Efendi Tercüme-i Şevâhidü’n-nübüvve
Celâlzâde Mustafa Çelebi Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî
Altıparmak Mehmed Efendi Meâricü'n-Nübüvve Tercümesi 1257 İstanbul Türkçe Faruk Meyan tarafından İstanbul, 1976'da yayınlandı
Aydınlı Eyyûb b. Halil Sîretü’n-nebî Tercümesi
Veysizade Ahmed İzniki Tercüme-i Siyer-i Kâzerûnî
Aziz Mahmud Hüdai Alemin Yaratılışı ve Hazreti Muhammed'in Zuhuru 1628 Günümüz Türkçesine baskıları yapılmıştır.

Modern dönem[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçe biyografiler[değiştir | kaynağı değiştir]

A[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Abdülkadir Dedeoğlu, Peygamberimiz, Osmanlı Yayınevi, İstanbul, 1999 (çocuklar için hazırlanmış)
 • Abdullah Abdulkerimzade, Kable'l-Bi'set Peygamberimiz ne Vechile Teabbud Eyledi, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi, kayıt no: 241 ı2. (Osmanlı

Türkçesi)

 • Abdullah Atıf Tüzüner, Siretu'n-Nebi (sav): Peygamberimiz'in Hal ve Hareketleri, Ahmed Said Matbaası, İstanbul 1973.
 • Abdullah Sevinç, Ashabının Dilinden Hz. Muhammed'in Hayatı (İstanbul 2004)
 • Abdurrahim Zapsu, Büyük İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi-, Risale Yayınları, İstanbul 2006.
 • Adem Yakup, Muhteşem Peygamber Hz. Muhammed, Güneş Yayıncılık, İstanbul 2003.
 • Afzalu'r-Rahman, Allah'ın Kulu ve Rasulü Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İnkılap Yayınları, İstanbul t.y.
 • Afzalu'r-Rahman, Siret Ansiklopedisi, İnkılap Yayınları, İstanbul 1990.
 • Auguste Bebel, Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültürü Dönemi, (tre. Veysel Ataman). Bordo Siyah Yayınevi, İstanbul 2003.
 • Ahmet Cevdet Paşa, Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hayatı (hazırlayan M. Muhsin Bozkurt) Erhan Yayınları İstanbul ?
 • Ahmed Cevdet Paşa, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hayatı, (Hazırlayan Arif Pamuk), Çelik Yayınları, İstanbul t.y.
 • Ahmed Cevdet Paşa, Peygamber Efendimiz, Med Yayınları, İstanbul 1982.
 • Ahmed Efe, Peygamberimiz'in Hayatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2001.
 • Ahmet Güzel, Çağlar O'na Hasret: Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), İttifak Matbaası, Konya 1993.
 • Ahmet Lütfi Kazancı, Özlenen Şafak: Doğumundan Peygamberliğe, Marifet Yayınları, İstanbul 1983.
 • Ahmet Lütfi Kazancı, Aydınlıklara Doğru: Peygamberliğinden Hicrete, Marifet Yayınları, İstanbul 1983.
 • Ahmed Naim, Mir'at-ı Muhammed, Bahriye Matbaası, y.y. 1303
 • Ali Akıncı, Ahir Zaman Peygamberi Hz. Muhammed. Ali Dayı Neşriyatı, İstanbul 1949.
 • Ali Ertan, Son Peygamber Hz. Muhammed, Bedir Yayınları, İstanbul 1975.
 • Ali Himmet Berki, Hatemü'l-Enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1981
 • Ali Şeriati, Muhammed Kimdir, (trc. Ali Seyidoğlu), Fecr Yayınevi, Ankara, 1995
 • Ali Şeriati, Muhammed'i Tanıyalım, (trc. Ali Seyidoğlu), Fecr Yayınevi, Ankara, 1995
 • Ali Şeriatı. Siret (tre. Kerim Güney), Cafer Şehirli Kitabevi, [y.y.]. (t.y.).
 • Anne-Marie Delcambre, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.
 • Ataullah b. Fazlullah, Sevgilinin Bahçesi (Ravdatu'l-Ahbab Tercümesi), (trc. Benlizade Mahmut Efendi) (sadeleştiren Ramazan Balcı) Gelenek Yayınları, İstanbul 2003.
 • Aynur Uraler, Gönüllerin Gülü Hz. Muhammed (s.a.v.), Nil Yayınları, İstanbul 2002.
 • Ayşe Gouvemeur-Leyla Azzam, Hz. Muhammed'in Hayatı, (tre. Murat Çiftkaya) Yeditepe Yayınları, İstanbul 2002.
 • Ayşe Sevim, Güneşe Yolculuk: Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı, Şule Yayınları, İstanbul 2004.

B[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bir Barış Elçisi Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.), (komisyon) Alısen Yayınları, İstanbul 2006
 • Bütün yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, 1-V, (ed. Vecdi Akyüz). Beyan Yayınları, İstanbul 1994; İstanbul 2006.

C[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Candeğer Tetik Bera, Sevgili Peygamberim, Gezgin Balon Yayınları, İstanbul 2006.
 • Celal Yeniçeri, Hz. Muhammed: Yaşadığı Hayat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.
 • Celalettin Vatandaş, Hz. Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti, 1-11, Pınar Yayınları, İstanbul Ekim 2004.
 • Cemal Kutay, Tarih Önünde İslam Peygamberi, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998
 • Cüneyt Suavi, İki Cihan Güneşi Peygamberimiz, Zafer Yayınları, İstanbul 2006.

D-E[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Dilaver Gürer, Peygamberin Öyküleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2003
 • Diyanet Dergisi Özel Sayı· Peygamberimiz, Ankara 1989
 • Diyanet Dergisi Özel Sayı: Peygamberimiz, Ankara 1990
 • Ebü'l-Hasan Ali el-Hasan en-Nedvi, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (tre. Abdülkertın Özaydın), İz Yayıncılık, İstanbul 1992.
 • Emile Dennenghen, Hazreti Peygamber ve Risaleti, (tre. Ahmet Ağırakçal İnsan Yayınları, İstanbul 1997.
 • Engin Arslan, Çocuklar İçin Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı/3-7 Yaş, Üsküdar Yayınevi, İstanbul 2005.
 • Ergun Göze, Peygamberimiz ve Dört Halifesi, TDV Vakfı Yayınları, İstanbul 1987.
 • Eric Schhroeder, Hz. Muhammed'in izinde KronolQjik İslam Tarihi, (tre. Semih Yazıcıoğlu). Plastik Yayınları, [y.y.]. t.y.
 • Esad Fuad Tuğay, Allah'ın Kulu ve Resulü Muhammed, (tre. Ali Kemal Aksüt), Kağıt Ve Basım İşleri, İstanbul 1950.
 • Eşref Edip-Fahrettin Gün, Sevgili Peygamberimiz, Beyan Yayınları, İstanbul 2005

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]