İçeriğe atla

Os frontale

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Frontal kemik sayfasından yönlendirildi)
Kemik: Frontal kemik
Doğumda Frontal kemik.
Gray's subject #33 135
Eklemleri on iki kemik: Sfenoid kemik, Etmoid kemik, Paryetal kemik, nazal kemik, maxilla, lakrimal bone, zygomatik kemik
MeSH Frontal+Bone
Kırmızı boyalı alın kemiği

Os frontale (alın kemiği), bu tek kemik kafanın ön kısmını meydana getirir. Alın kemiği bir yandan kafa boşluğunun (cavum cranii) ön bölümünün büyük bir kısmını ve göz çukurunun üst kısmını meydana getirir.Kemik iki ana parçadan oluşmaktadır: Dikey sedef parça (pars squama frontalis) ve göz-çukuru burun parçası (pars orbitonasalis)

Sedef parçası (pars squama frontalis)[değiştir | kaynağı değiştir]

İki tane yüzü ve iki de kenarı vardır. Yüzleri iç ve dış yüzlerdir:Facies interna ve facies externa

Sedef parçasının yüzleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İç yüz (facies interna)[değiştir | kaynağı değiştir]

Alın kemiği;İç yüz
 • Kafa içine bakar.
 • Çukurcadır.
 • Orta çizgi üzerinde yukarıdan aşağıya bir oluk uzanır:Sulcus sinus sagittalis superioris. Devamında ibik şeklinde bir çıkıntı yer alır:Crista frontalis. Bunun altında erişkinlerde kör olan bir delik yer alır:Foramen caecum. Bu delik çocuklarda çoğunlukla kafa boşluğunu burun boşluğuna birleştirir. İçinde emisser damarlar bulunur (Vv. Emissariae).
 • Orta çizginin iki tarafında düzensiz olarak bazı çukurcuklar (foveolae granulares) gözlemlenir.

Dış yüz (facies externa)[değiştir | kaynağı değiştir]

Alın kemiği; dış yüz
 • Dış bükeydir.
 • Orta çizginin her iki yanında bariz birer kabarıklık vardır; bunlara tuber frontale denir.
 • Tuber frontale'lerin hemen altında çizgi halinde kaş kemeri (arcus superciliaris) bulunur;açıklığı aşağı bakar.
 • Kaş kemerlerinin arasında ve orta çizgi üzerinde biraz kabarıklığı bulunan düz bir bölge vardır;bu alana glabella denir.
 • Dış yüz glabella'nın altında burun parçası (pars nasalis) ile devam eder.
 • Yüz yanlarda orbita üst kenarına (margo supraorbitalis) kadar uzanır.Bu keskin bir kenardır.Margo supraorbitalis pars squama ve pars orbitonasalis arasında yer alır.
 • Bu kenar göz çukuru tabanının (aditus orbitae) üst kenarını yapar.
 • Bu kenar üzerinde iç tarafında bir çentik görülür: incisura frontalis
 • Bu çentiğin dış yanında ise incisura supraorbitalis adında bir çentik görülür.
 • Bazen bu çentikler birer delik olarak da görülebilir.
 • Orbita üst kenarının (margo supraorbitalis) üst dış köşesinden başlayarak yukarı ve arkaya giden bir çizgi vardır:linea temporalis inferior
 • Linea temporalis inferior'un ön ve alt ucu belirginleşerek elmacık çıkıntısına (processus zygomaticus ossis frontalis) ulaşır.
 • Çizginin altında kalan üçgen şeklinde ve hafif konkav olan kemik parçasına alın kemiği şakak yüzü (facies temporalis ossis frontalis) denir.

Sedef parçasının kenarları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sutura sphenofrontalis

Üst kenar (margo coronalis)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bu kenarın adı margo coronalisdir.
 • İç ve dış yüzler arasında olup yarım ay şeklindedir.
 • Yukarı kısımda çeper kemik ile sutura coronalis; taçsı dikiş denilen bir dikiş yapar.
 • Yan taraflarda temel kemik ile sutura sphenofrontalis denilen dikişleri yapar.

Alt kenar (margo supraorbitalis)[değiştir | kaynağı değiştir]

Enine kesit
 • Alt kenar aşağıdadır ve pars squama ve pars orbitonasalis birleşme yerindedir.
 • Burası aynı zamanda orbitanın üst kenarı olan margo supraorbitalis 'tir.
 • Yan taraflarda processus zygomaticus ossis frontalis adını alan çıkıntılar olarak sonlanır.
 • Bu çıkıntılar os zygomaticum; elmacık kemiği ile birleşme dikişi yapar ve bu dikişlere: sutura zygomaticofrontalis denir.

Göz çukuru-burun parçası (pars orbitonasalis)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • İç ve dış yüz olmak üzere iki yüzü vardır.
 • Bir bitişik bir de serbest kenarı vardır:Bitişik kenar pars squama ile birleşir; serbest kenar arkadadır.
 • Bitişik olan kenar, pars squama frontalis ile margo supraorbitalis'i meydana getirir.
 • Serbest olan arka kenar ise os sphenoidale nin küçük kanadının ön kenarı (ala minor) ile eklem yapar.

Göz çukuru-burun parçasının yüzleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İç yüz (facies interna/facies cerebralis)[değiştir | kaynağı değiştir]

Fossa cranii anterior
 • Kafa boşluğuna bakar.
 • Kafa boşluğunun fossa cranii anterior ismi verilen kafa ön çukurunun büyük bir kısmını yapar.
 • Ortada açıklığı arkaya bakan at nalı şeklinde bir çentik dikkati çeker: İncisura ethmoidalis
 • Bu çentik kısmına kalbursu kemiğin kalbursu laminası; lamina cribrosa yerleşmiştir.
 • İncisura etmoidalis'in iki tarafında impressiones digitatae ve juga cerebralia denen oluşumlar yer alır.
 • İmpressiones digitatae, iç bükey girintilerdir.
 • Juga cerebralia, kabartılardır.
 • Bu iki oluşum beynin her iki yarım küresinin bu kısımlara rastlayan girinti ve çıkıntılarına; gyri cerebri 'ye uygundurlar.

Dış yüz (facies orbitalis)[değiştir | kaynağı değiştir]

Etmoid hücreler
 • Bu yüz incisura ethmoidalis'in iki tarafında bulunur ve orbita'nın üst duvarını yapar.
 • İncisura ethmoidalis'in etrafında foveolae ethmoidales denilen çukurcuklar yer alır.
 • Bu çukurcuklar os ethmoidale 'nin eş çukurcukları ile birleşerek cellulae ethmoidales; etmoid hücreleri meydana getirir.
 • Bu çukurcukların arasında iki olukcuk vardır; biri önde diğeri arkadadır.
 • Bu olukcuklar os ethmoidale'deki eş olukcuklarla birleşir.
 • Bu olukcuk birleşiminden iki kanal meydana gelir: Önde canalis orbitocranialis, arkada canalis orbitoethmoidalis.
 • Canalis orbitocranialis, kafa boşluğunu orbita'ya birleştirir.
 • Canalis orbitoethmoidalis, kafa boşluğunu burun boşluğuna birleştirir.

Burun kısmı / Pars nasalis[değiştir | kaynağı değiştir]

 • İncisura ethmoidalis'in önünde ve iki orbita parçasının arasındadır.
 • Pürtüklüdür.
 • Bu kısım iki eklem yapar: Burun kemikleri; os nasale ve üst çene kemiğinin alın çıkıntısı: proscessus frontalis
 • Bu alanın ortasında bir diken görülür; spina nasalis ossis frontalis
 • Bu dikenin hemen iki yanında delikler bulunur: apertura sinus frontalis
 • Apertura sinus frontalis, alın sinüsünün; sinus frontalis açılma delikleridir.
 • İki yandaki hafif çukur ve düzgün olan yüzler orbitanın üst duvarını yapar.
 • Bu yüzlerin üzerinde yukarıda ve dış yanda olmak üzere bir çukurcuk vardır: fossa glandulae lacrimalis
 • Bu yüzlerin iç yan ve yukarısında hafif bir çukurcuk daha vardır: fovea trochlearis
 • Fovea trochlearis'in içinde bazen bir dikencik bulunur: spina trochlearis
 • Gözküresi kaslarından m.obliquus superior'un kirişi için kıkırdak bir makara bulunmaktadır.

Alın sinüsü / Sinus frontalis[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Alın kemiğinin iç ve dış iki laminası arasındadır.
 • Kaş kemerleri hizasındadır.
 • Yeni doğan çocuklarda bulunmaz.
 • 3 yaşından itibaren ortaya çıkar ve genellikle büyür.
 • Puberte döneminde azami hacme ulaşır.
 • Bu boşluk genellikle bir bölme ile iki boşluğa ayrılır.
 • Bu bölmeye septum sinuum frontalium denir.
 • Bu boşluklar genellikle eşit değildir.
 • Bu boşluklar üçgen piramit şeklindedir.
 • Piramidin tepesi yukarıda tabanı aşağıdadır.
 • Tabanındaki apertura sinus frontalis denilen bir ağız/ delik ile etmoid kemikteki infundibulum aracılığıyla burun boşluğunun orta measına meatus nasi medius 'a açılır.

Embriyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Frontal kemik nöral krest hücrelerinden köken aldığı tahmin edilmektedir.

Kenarları[değiştir | kaynağı değiştir]

Squama frontalisin kenarı kalın, sert, tırtıklıdır. Paryetal kemiğin üst kısmında bulunur. Diğer kemiklerin sebep olduğu yan basıncı alır. Orbital plakaların arka sınırları ince ve tırtıklı, sfenoid kemiğin küçük kanatları ile eklem yapar.

Diğer hayvanlarda[değiştir | kaynağı değiştir]

Çoğu omurgalılarda, Frontal kemik tek bilinmesine rağmen aslında çift kısımdır. Insanlarda bu kemik kaynamıştır.Frontal kemik genel olarak başın üst kısmında gözlerin arasında bulunur. Fakat birçok memeli olmayan hayvanlarda göz yuvalarını oluşturmaz.Bunun yerine, sürüngenlerde, Kemikli balıklarda ve Amfibyumlarda, memelilerde bulunmayan ilave iki kemik tarafından orbitallerden ayrılmıştır. Bu kemiler, prefrontal ve post frontal, göz yuvalarının üst kısmını oluştururlar ve frontal kemiğin her iki tarafına uzanır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]