Danıştay (Türkiye)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Türkiye Cumhuriyeti
Danıştay Başkanlığı
Danıştay logo.png
Kuruluş 10 Mayıs 1868 (154 yıl önce) (1868-05-10)
Yargı İdari yargı
Yer Üniversiteler, Dumlupınar Bulvarı. No: 149, 06800 Çankaya, Ankara
Oluşum türü Yüksek mahkeme
Yıllık bütçe ₺210.775.000 (2020)[1]
Website danistay.gov.tr
Başkan
Mevcut Zeki Yiğit
Başsavcı
Mevcut Abdulkadir Atalık
Başkan Vekilleri
Mevcut Hasan Güzeler (İdari)
Mahmut Vural (Vergi)
Danıştay, Ankara

Danıştay; Türkiye'nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır.

Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Kurumun eski logosu

Gülhane Hattı Hümayunu ile Osmanlı tebaasının din ve mezhep farkı gözetilmeksizin can, mal, ırz ve namus gibi tabi haklarının kanun teminatı altına alınacağı devletçe vaad edilmiş, böylece yeni bir hukuk devletinin temel prensipleri ortaya konmuş, idarenin (devletin) de hukuk kurallarına uyması gerekliliği Osmanlı’da kabul edilir bir fikir haline gelmiştir.

Bu dönemde, II. Mahmut tarafından 1837 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye adında ve günümüz Danıştay’ı ile Yargıtay’ının temelleri olan bir yüksek mahkeme kurulmuş; daha sonra 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme (Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye) ikiye ayrılarak Şura-yı Devlet adıyla Danıştay ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye adıyla Yargıtay kurulmuş; böylelikle, yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Bu iki yargı organından Şura'yı Devlet'e hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm getirme şeklinde hem "kanun tasarı hazırlama" hem "yargı" görevi olarak iki görev verilmişken, Divan­ı Ahkâm­ı Adliye'ye ise yalnızca "yargı" görevi verilmiştir.

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan Şurayı Devlet'in "Kavanin ve nizamat layihalarını tetkik ve tanzim, mesalihi mülkiyeyi tetkik, hükûmet ile eşhas beyninde mütehaddis deaviyi rü'yet ve memurini devletin tahkik ahvaliyle, muhakemelerini icra" görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur. "Hükümet ile eşhas beyninde mütehaddis davaları" görmek ve çözümlemek görevi, 1876 Kanuni Esasisi ile genel mahkemelere bırakıldığından, İmparatorluk Danıştayının yargısal görevi çok sınırlı kalmıştır.

İmparatorluk döneminde 54 yıl görev yapan Danıştay, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin idaresine geçmesiyle 669 sayılı kanunla yeniden düzenlenip, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 669 sayılı Kanuna göre Danıştay, üç idari bir dava dairesi olmak üzere, dört daireden oluşmaktaydı.

1961 Anayasası, mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını hem yasama ve hem de yürütme organlarına karşı koruyabilmek için gerekli hükümleri öngörmekte idi. Bu Anayasanın 114. maddesinde, "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz" denilmiş ve 1982 Anayasası ile bazı kısıtlamalar getirilmişse de, temel ilke korunmuştur.

1982 yılında ayrıca, ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla, idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlanmıştır. Bu gün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz mercii olarak yargı görevine devam etmektedir.

10 Şubat 2011 tarihinde Danıştay'ın daire sayısı 13'ten 15'e, üye sayısı ise 95'ten 156'ya çıkarıldı.[kaynak belirtilmeli] 2014 yılında ise daire sayısı 15'ten 17'ye, üye sayısı ise 156'dan 195'e çıkarıldı. 2016 yılında üye sayısı 116'ya daire sayısı ise 15'e düşürüldü.

Yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Danıştay, Türkiye'nin 4 yüksek yargı organından birisidir. 9'u dava, biri idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşmaktadır.[2]

Anayasa'da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşu olmanın yanı sıra, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organıdır.

Bugün Danıştayın idari görevleri ile yargı görevi birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuşlardır. Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi mahkemeleriyle birlikte, Danıştayın dava daireleri yürütmektedir.

Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanununa göre örgütlenmiştir. Bu Kanuna göre Danıştay, on beşi dava, ikisi idari olmak üzere on yedi daireden oluşmaktadır. Bugün Danıştayda, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler olarak, 168 yüksek mahkeme hakimi görev yapmaktadır.

Danıştayda, Daire başkan ve üyeleri haricinde, dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak, dava hakkındaki görüşlerini daire veya kurula bildirmek ve karar taslaklarını yazmakla görevli tetkik hâkimleri ile davalar hakkında hukukî mütalaalarını bildirmekle görevli savcılar da görev yapmaktadır.

Danıştay Yönetimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Görevi Adı Görev Başlangıcı Görev Bitişi Seçiliş Ayrılış
Başkan Zeki Yiğit 7 Mayıs 2020 7 Mayıs 2024 2 Mart 2011 26 Temmuz 2028
Başsavcı Abdulkadir Atalık 12 Temmuz 2018 12 Temmuz 2022 2 Mart 2011 20 Ekim 2025
Başkanvekili (İdari) Hasan Güzeler 2 Ekim 2018 2 Ekim 2022 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
Başkanvekili (Vergi) Mahmut Vural 25 Eylül 2017 25 Eylül 2025 2 Mart 2011 1 Şubat 2027
Genel Sekreter Kemal Açıkgöz 10 Eylül 2020 - 16 Temmuz 2018 16 Temmuz 2030
1. Daire Başkanı İlyas Arlı 21 Eylül 2012 24 Kasım 2024 15 Nisan 2009 1 Ocak 2026
2. Daire Başkanı Ercan Ahi 21 Eylül 2016 24 Kasım 2024 24 Şubat 2011 12 Nisan 2028
3. Daire Başkanı Hanifi Doğan 17 Eylül 2020 17 Eylül 2024 24 Mart 2011 25 Temmuz 2028
4. Daire Başkanı Enver Kaya 2 Ağustos 2016 27 Aralık 2022 24 Şubat 2011 15 Mart 2029
5. Daire Başkanı Fethi Aslan 2 Ağustos 2016 17 Aralık 2022 24 Şubat 2011 23 Ekim 2028
6. Daire Başkanı Emin Sınmaz 21 Eylül 2018 21 Eylül 2022 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
7. Daire Başkanı Hamit Ümit Aksoy 30 Ocak 2019 30 Ocak 2023 6 Ekim 2011 26 Temmuz 2028
8. Daire Başkanı Yüksel Öztürk 22 Kasım 2012 24 Kasım 2024 21 Haziran 2008 15 Nisan 2027
9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay 24 Mayıs 2019 24 Mayıs 2023 15 Aralık 2014 25 Temmuz 2028
10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil 17 Aralık 2018 17 Aralık 2022 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
12. Daire Başkanı Mahmut Doğan 24 Kasım 2020 24 Kasım 2024 16 Aralık 2013 10 Şubat 2028
13. Daire Başkanı Nevzat Özgür 1 Mart 2012 10 Mart 2024 3 Şubat 2009 15 Ocak 2025

Danıştay Üyeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Abdullah Artunç
 2. Abdullah Aygün
 3. Abdurrahman Gençbay
 4. Abdurrahman Madan
 5. Abdülkadir Atalık
 6. Adil Memiş
 7. Ahmet Arslan
 8. Ahmet Murat Altuğ
 9. Ahmet Saraç
 10. Ali Alpan
 11. Ali Çopur
 12. Ali İhsan Şahin
 13. Ali Kazan
 14. Ali Özgür
 15. Ali Ürker
 16. Aydemir Tunç
 17. Aysel Demirel
 18. Battal Öğüt
 19. Bilal Çalışkan
 20. Bilge Apaydın
 21. Binnaz Mahioğlu
 22. Birgül Kurt
 23. Cafer Ergen
 24. Cevdet Erkan
 25. Cevdet Malkoç
 26. Ekrem Özübek
 27. Emin Sınmaz
 28. Ercan Ahi
 29. Enver Kaya
 30. Erhan Çakan
 31. Erhan Çiftçi
 32. Esat Toklu
 33. Esma Aksoy
 34. Fatih Mehmet Alkış
 35. Fatih Terzi
 36. Fatih Zencirci
 37. Fethi Aslan
 38. Gülay Ölmez
 39. Gülen Aydınoğlu
 40. Gürsel Mekik
 41. Gürsel Özkan
 42. Hamdi Şenler
 43. Hamit Ümit Aksoy
 44. Hanifi Doğan
 45. Hasan Gül
 46. Hasan Güzeler
 47. Hasan Odabaşı
 48. Hasan Önal
 49. Hasan Şahin
 50. Hayriye Şirin Ünsel
 51. Hicabi Ece
 52. Hümeyra Ergin Ercan
 53. Hüseyin Ünal Kara
 54. İbrahim Er
 55. İbrahim Topuz
 56. İlhan Hanağası
 57. İlker Sert
 58. İlyas Arlı
 59. İsmail Hakkı Sayın
 60. İsmail Kalender
 61. Kemal Açıkgöz
 62. Kenan Balan
 63. Keziban Gülcan Kaya
 64. Levent Barış Tüfenkçi
 65. Lütfiye Akbulut
 66. Mahmut Ballı
 67. Mahmut Doğan
 68. Mahmut Vural
 69. Mehmet Ali Ceran
 70. Mehmet Ali Gümüş
 71. Mehmet Aydın
 72. Mehmet Gökpınar
 73. Metin Arıtı
 74. Mevlüt Atbaş
 75. Muharrem Özkaya
 76. Muhsin Yıldız
 77. Munise Kabakulak
 78. Musa Albayrak
 79. Musa Heybet
 80. Mustafa Arslan
 81. Mustafa Gökçek
 82. Mustafa Nafiz Acar
 83. Mürteza Güler
 84. Nedret Engin
 85. Nevzat Özgür
 86. Nizamettin Kalaman
 87. Nurdane Topuz
 88. Nurten Çolakoğlu
 89. Oğuz Yağlıcı
 90. Oya Işık
 91. Ömer Civri
 92. Rasim Aytin
 93. Recep Kılıç
 94. Sami Karatekin
 95. Selbi Koca
 96. Seyfullah Yıldıztekin
 97. Süleyman Hilmi Aydın
 98. Şahnaz Gerek
 99. Şaziye Fırat Civelek
 100. Tayyibe Kaycıoğlu
 101. Turgay Tuncay Varlı
 102. Tülay Bulgurcu
 103. Uğurhan Kuş
 104. Vahit Kınalıtaş
 105. Yalçın Ekmekçi
 106. Yılmaz Akçil
 107. Yunus Aykın
 108. Yunus Emre Sılay
 109. Yusuf Binici
 110. Yücel Bulmuş
 111. Yüksel Navdar
 112. Yüksel Öztürk
 113. Zeki Yiğit
 114. Zeynep Kenan
 115. Ziya Özcan

Danıştay Başkanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Danıştay Başsavcıları[değiştir | kaynağı değiştir]

Danıştay Eski Daire Başkanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 2 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2020. 
 2. ^ http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2575.pdf 16 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Danıştay Kanunu md.13 (2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ondördü” ibaresi “on beşi”, “biri” ibaresi “ikisi” ve
  “on beş” ibaresi “on yedi” şeklinde değiştirilmiştir.)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]