İçeriğe atla

"Şablon:İslam" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
| list5name = Denominations
| list5title = [[İslam'daİslami siyasiekoller mezheplerve dalları|{{color|#555555|Siyâsî ekôllerMezhepler ve fıkhî mezheplerEkoller}}]]
| list5 =
* [[Ehl-i Sünnet|{{color|#555555|Sünni}}]]
<u>'''İslâm'da Siyâsî ekôller ve fıkhî mezhepler'''</u>
* [[Şia|{{color|#555555|Şia}}]]
* Şîʿa-i Muhlîsîn: [[Sünnîler]] ve [[Zeydîler]] <br/>
* [[Tasavvuf|{{color|#555555|Tasavvuf}}]]
** Şîʿa-i Ulâ ''([[Ehl-i Sünnet vel Cemaat]])'' <br/>
* [[İbadiyye|{{color|#555555|İbadiyye}}]]
*** [[Hanefîlik]]
* [[Kadıyanilik|{{color|#555555|Kadıyanilik}}]]
*** [[Malikîlik]]
* [[Kurancılık|{{color|#555555|Kurancılık}}]]
*** [[Şafiîlik]]
* [[İslam Milleti|{{color|#555555|NOI}}]]
**** [[Zahiri mezhebi|Zâhîrîler]]
* [[Ilımlı İslam|{{color|#555555|Ilımlı İslam}}]]
***** ''[[Davûd el-Isbehânî|İmâm Dâvud-u Zâhîrî]]''
***** ''[[İbn Hazm|Ebû Muhammed İbn Hazm]]''
*** [[Hanbelîlik]]
**** [[Selefiyye|Selef-i Sâlihîn]]
***** ''[[İbn-i Teymiyye|Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye]]''
****** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Selefiyye|Selef’îyyûn]]
******* [[Vehhabilik]]
** [[Zeydîlik]]
*** Betr’îyye/Sâlih’îyye
*** Cerîr’îyye/Süleyman’îyye
*** [[Yemen]] [[Zeydîler]]i
**** Kâsım’îyye
**** Hadâv’îyye
**** Muhteria
**** Mutarrif’îyye
*** [[Alavîler]]
**** Nâsır’îyye
**** Kâsım’îyye
*** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Zeydiyye]]
**** Cârûd’îyye
**** Nâim’îyye
**** Ya'kûb’îyye
* [[Haricîlik]]
** [[Ezarika|Ezarikâ]]
** Sufr’îyye
** [[Necedat|Necedât]]
** Acâride
** [[İbadiyye|İbâz’îyye]]
** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Haricîler]]
*** Yezîd’îyye
*** [[Meymuniye|Meymûn’îyye]]
* [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Şia|Şîʿa]]
** Sebe’îyye ''(ʿAbd Allâh İbn-i Sebe)''
** Hattâb’îyye ''(Ebû’l-Hattâb el-Esedî)''
*** Bezîg’îyye
*** Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
** [[Keysanîyye|Keysân’îyye]]
*** Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas
*** Hâşim’îyye
**** Harb’îyye
**** Muâv’îyye/Cennâh’îyye
***** Hâris’îyye
**** Beyân’îyye
*** Râvend’îyye
**** Rizâm’îyye
***** [[Ebu Müslim Horasani|Ebû Müslim’îyye]]
****** Sinbâz’îyye
****** Berkûk’îyye
****** Havâl’îyye
***** Muhammira
****** Mukannaʿîyye
****** [[Babek Hürremi#H.C3.BCrrem.E2.80.99.C3.AEyye hareketi|Hürremdîn’îyye]]
******* [[Babek Ayaklanması|Bâbek’îyye]]
******* Mâzyâr’îyye
******* [[Kızılbaşlar]]
****** Kûl’îyye
***** İshâk et-Türk’îyye
**** Riyâh’îyye
*** Kebr’îyye
* [[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtınîlik|Bâtın’îyye]] ''(Abd’Allah İbn-i Meymûn)''
** [[Hallâc-ı Mansûr|Hallâc’îyye]]
** [[Hülul|Hulûl’îyye]]
** [[İmamîlik#Alev.C3.AEler|Alevîler]] ''([[Tasavvuf]]î-[[Bâtınî]]ler)''
** Hulmân’îyye
** [[Karmatîler]]
*** Ebû Saʿid’îyye
*** Cennâb’îyye
** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Bâtıni]]yye
*** [[Hâkim Biemrillah|Hâkim’îyye]] ''([[Dürzîler]])''
*** [[Sabbahiyye|Sabbah’îyye]] ''([[Alamut|Elemûtlar]])''
* [[İmamiye Şiası]]: [[İsmâilîyye]] ve [[İsnaaşeriyye]]
** [[İmamiye]]-i Seb’îyye ''([[İsmâilîlik]])''/Yedicilik
*** El-İsmâil’îyyet-ûl Hâlisa ''(Yediciler)''
*** [[Mustâlîlik]]
**** Hâfız’îyye
**** Tâyyib’îyye
***** [[Davudî İsmailîlik]]
****** Süleymanî [[İsmâilîlik]]
*** [[Nizarî İsmailîlik]]
** [[İmamiye-i İsnaaşeriye|İmamiye-i İsnâ‘aşer’îyye]]/[[Onikicilik]]
*** [[Câferîlik]]
**** [[Ahbârî (Şii)|Ahbâr’îyye]]
**** [[Usûlî (Şii)|Usûl’îyye]]
*** [[Alevîlik]]
** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[İmamiyye]]
*** Mûgır’îyye
*** Mansûr’îyye
*** Azâkıra
*** Albâ’îyeyye ''(Ulyâ’îyye)''
*** Zemm’îyye
*** Ayn’îyye
*** Mim’îyye
*** Sîn’îyye
*** Muhammise
*** Şûray’îyye
*** Gurâb’îyye
*** Zübâb’îyye
*** [[Nusayriyye|Nusayr’îyye]]
* [[Şamanizm|Şemânîlik]]’den [[İslâmiyet]]’e bağlananlar
** [[Babâîlik]]
*** [[Ebu'l Vefâ|Vefâ’îyye]]
*** [[Kızılbaşlar]]
**** [[Çepniler]]
**** [[Tahtacılar]]
*** [[Baba İlyas|Baba Rasûl ''(İlyâs’îyye)'']]
**** [[Sarı Saltuk|Sarı Saltık Baba ''(Saltuk’îyye)'']]
**** Behlül Baba
**** Aybek Baba
***** [[Baba İshak|İshâk Baba ''(İshâk’îyye)'']]
***** [[Barak Baba#Barak.E2.80.99.C3.AEyy.C3.BBn Tarik.C3.A2t.C4.B1|Burak Baba ''(Burak’îyyûn)'']]
**** Lokman Baba ''([[Yesevîlik]])''
***** [[Baba Haydar|Haydar Baba ''(Haydarîlik)'']]
****** [[Hacı Bektaş Veli|Hacı Bektâş]] ''([[Bektâşîlik]])''
******* [[Balım Sultan]] ''([[Dedebabalık]])''
******** [[Demir Baba Tekkesi|Demir Baba ''(Âli’îyye)'']]
******** [[Harabati Baba Tekkesi|Harabâti Baba ''(Harabât’îyye)'']]
* [[İslâmiyet]]’ten çıkan Dinler
** [[Haşhaşilik]]
** [[Nusayrîlik]]
** [[Dürzîlik]]
** [[Hurûfîlik]]
*** Nûktâvîlik ''(Noktacılık)''
** [[Şeyhî (Şii)|Şeyhîlik ''(Ahisâ’îyye)'']]
*** [[Bâbîlik|Bâbîlik ''(Mirzâ Ali Muhammed)'']]
**** Ezelî Bâbîler ''(Subh Ezel)''
**** [[Bahâîlik|Bahâîlik ''(Bahâ’ûl-Lâh)'']]
** [[Kadıyanilik|Kadıyânilik]]
* [[İslâm]] dışı dinler
** [[Yarsanilik]]
** [[Yezîdîlik]]
** [[Zerdüştçülük]]
*** [[Zurvanizm]]
*** [[Mazdekçilik]]
** [[Mani dini]]
** [[Budizm]]
** [[Sâbiîlik]]
** [[Nebatiler]]
** [[Luviler]]
** [[Hitit mitolojisi]]
** [[Işıkçılık]]<br />
<small>'''Kaynak:''' Mustafa Öz, ''Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü,'' Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.</small>
 
| list6name = culture
Anonim kullanıcı