Latince okunuş kuralları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Latince'nin birçok dönemi vardır. Ancak klasik Latince'nin alfabesi ve okunuşu aşağıdaki gibidir:

Latince Alfabe
Büyük Harf Küçük Harf Türkçe Karşılığı Harfin Adı
A a a a
B b b be
C c c ce (oku. ke)
D d d de
E e e e
F f f ef
G g g ge
H h h ha
I i i,y i
K k k ka
L l l el
M m m em
N n n en
O o o o
P p p pe
Q q k qu (oku. ku)
R r r er
S s s es
T t t te
U u u u
V v v u
X x ks ix (oku. iks)
Y y ü ypsilon

(oku. üpsilon)

Z z z zeta
Latince Okunuş Kuralları
Latince Türkçe Örnek Okunuşu
A a Ambula Ambula
B b Bellum Bellum
C c Cena Kena
D d Digitus Digitus
E e Errare Errare
F f Femina Femina
G g Gerere Gerere
H h Habere Habere
I i İllum, İus İllum, Yus
K k Kalendarium Kalendarium
L l Laetus Laetus
M m Mensa Mensa
N n Nostrum Nostrum
O o Opus Opus
P p Parare Parare
Q k Quis Kuis (Ku-is değil, Kwis gibi)
R r Rana Rana
S s Serpens Serpens
T t Temor Temor
U u Unus Unus
V v Vir Vir
X ks Xenon Ksenon
Y ü Hydra Hüdra
Z z Zoster Zoster

Biyolojide organizmaların bilimsel adları Latincedir. Bu Latince kelimelerin özel okunuş kuralları vardır. (Aşağıdaki tablo Bilim Latincesi kelimelerinin, Avrupa dillerinin etkisiyle, genelde Türkçedeki okunuşlarıdır.)

Bilim Latincesi Kelimelerin Genelde Türkçedeki Okunuşu
Latince Türkçe Örnek Okunuşu
ae e Pinaceae Pinase
eu, oe ö Amoeba Amöba
ue ü Luehmanniana Lühmaniyana
ei ay Leishmania Layşmaniya
au ou Autotroph Ototrof
ph f Phellodendron Felodendron
sh ş Washingtonia Vaşingtoniya
rh r Rhizochloris Rizokloris
th t Conchophthiriidae Konkoftiride
ch k,ç Chrysocapsidae Kirisokapside
sch ş Schania Şaniya
tsch ç Palatschia Palaçiya
t t,s Brutia Burusiya
y i Hydruridae Hidruride
x ks Salix Saliks
ca ka Carpinus Karpinus
ce ke Cedrus Kedrus
ci si Concinna Konsina
j y Thuja Tuya
gi ci Gillenii Cileni
oo u Coolabah Kulabah
i y Tilia Tilya
sa za Formosa Formoza
q k Quercus Kürkus
w v Wandoo Vandu