Modül:IPA sembol/data

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Modül belgelemesi[oluştur]
local data = {
	sounds = {},
	diacritics = {},
	univPatterns = {
		{
			pat = "g", -- Latin Small Letter G
			rep = "ɡ" -- Latin Small Letter Script G
		},
		{
			pat = "ᵍ", -- Modifier Letter Small G
			rep = "ᶢ" -- Modifier Letter Small Script G
		},
		{
			pat = "l̴", -- 'l' + Combining Tilde Overlay
			rep = "ɫ" -- Latin Small Letter L with Middle Tilde
		},
		{
			pat = "ˁ", -- Modifier Letter Reversed Glottal Stop
			rep = "ˤ" -- Modifier Letter Small Reversed Glottal Stop
		},
		{
			pat = "’", -- Right Single Quotation Mark
			rep = "ʼ" -- Modifier Letter Apostrophe
		},
		{
			pat = "ȷ", -- Latin Small Letter Dotless J
			rep = "j" -- Latin Small Letter J
		},
		{
			pat = "ʇ", -- Latin Small Letter Turned T
			rep = "ǀ" -- Latin Letter Dental Click
		},
		{
			pat = "[!ʗ]", -- Exclamation Mark / Latin Letter Stretched C
			rep = "ǃ" -- Latin Letter Retroflex Click
		},
		{
			pat = "ǃǃ", -- Latin Letter Retroflex Click x 2
			rep = "‼" -- Double Exclamation Mark
		},
		{
			pat = "ʖ", -- Latin Letter Inverted Glottal Stop
			rep = "ǁ" -- Latin Letter Lateral Click
		},
	},
	keyPatterns = {
		-- These do not affect the revese look for diacritics
		{
			pat = "[͜͡ːˑ◌]", -- Tie bars, length marks, dotted circle
			rep = ""
			
		},
		{
			pat = "ᵏ", -- Modifier Letter Small K
			rep = "k" -- Latin Small Letter K
		},
		{
			pat = "ᶢ", -- Modifier Letter Small Script G
			rep = "ɡ" -- Latin Small Letter Script G
		},
		{
			pat = "ᵑ", -- Modifier Letter Small Eng
			rep = "ŋ" -- Latin Small Letter Eng
		},
	}
}

local rawData = {
	sounds = {
		-- PULMONIC CONSONANTS
		-- Nasals
		{
			name = "Çiftdudaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "m", "m̥" },
		},
		{
			name = "Dişsil-dudaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "ɱ" },
			audio = "Labiodental nasal.ogg"
		},
		{
			name = "Dilsil-dudaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "n̼" },
			audio = "Linguolabial nasal.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "n", "n̪", "n̥", "n̠" },
			audio = "Alveolar nasal.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "ɳ", "ɳ̊", "ɳ̥", "ɳ̊", "ɳ̥" },
			audio = "Retroflex nasal.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "ɲ", "ɲ̊", "ɲ̥", "n̠ʲ", "ɲ˖", "ɲ̟", "ȵ", "n̠̊ʲ", "ɲ̊˖", "ɲ̟̊", "ȵ̊", "ɲ˗", "ɲ̠", "ŋ˖", "ŋ̟" },
			audio = "Palatal nasal.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "ŋ", "ŋ̊", "ŋ̥" },
			audio = "Velar nasal.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil genizsil ünsüz",
			symbols = { "ɴ", "ɴ̟", "ŋ˗", "ŋ̠" },
			audio = "Uvular nasal.ogg"
		},
		-- Plosives
		{
			name = "Ötümsüz çiftdudaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "p", "p̪", "p͆", "t̼" },
			audio = "Voiceless bilabial plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü çiftdudaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "b", "b̪", "d̼" },
			audio = "Voiced bilabial plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "t", "t̪", "t̠" },
			audio = "Voiceless alveolar plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "d", "d̪", "d̠" },
			audio = "Voiced alveolar plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstdamaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʈ" },
			audio = "Voiceless retroflex stop.oga"
		},
		{
			name = "Ötümlü üstdamaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɖ" },
			audio = "Voiced retroflex stop.oga"
		},
		{
			name = "Ötümsüz damaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "c", "t̠ʲ", "c̟", "ȶ", "c̠", "k̟" },
			audio = "Voiceless palatal plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü damaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɟ", "d̠ʲ", "ɟ˖", "ɟ̟", "ȡ", "ɟ˗", "ɟ̠", "ɡ˖", "ɡ̟" },
			audio = "Voiced palatal plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdamaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "k" },
			audio = "Voiceless velar plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdamaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɡ" },
			audio = "Voiced velar plosive 02.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz küçükdilsil patlamalı ünsüz",
			symbols = { "q", "q˖", "q̟", "k̠" },
			audio = "Voiceless uvular plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü küçükdilsil patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɢ", "ɢ̟", "ɡ˗", "ɡ̠" },
			audio = "Voiced uvular stop.oga"
		},
		{
			name = "Üstgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʡ" },
			audio = "Epiglottal stop.ogg"
		},
		{
			name = "Gırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʔ", "ʔ̞", "ʔ̰" },
			audio = "Glottal stop.ogg"
		},
		-- Affricates
		{
			name = "Ötümsüz çiftdudaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "pɸ" },
			audio = "Voiceless bilabial affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü çiftdudaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "bβ" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişsil-dudaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "p̪f", "p͆f", "pf" },
			audio = "Voiceless labiodental affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişsil-dudaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "b̪v", "bv" },
			audio = "Voiced labiodental affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişsil patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "t̪θ", "t̟θ", "tθ" },
			audio = "Voiceless dental non-sibilant affricate.oga"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişsil patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "d̪ð", "d̟ð", "dð" },
			audio = "Voiced dental non-sibilant affricate.oga"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ts", "ʦ", "t̪s̪", "ts̪", "t̟s̟", "ts̟", "t̺s̺", "ts̺", "t̠s̠", "ts̠" },
			audio = "Voiceless alveolar sibilant affricate.oga"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "dz", "ʣ", "d̪z̪", "dz̪", "d̟z̟", "dz̟", "d̺z̺", "dz̺", "d̠z̠", "dz̠" },
			audio = "Voiced alveolar sibilant affricate.oga"
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "t̠ʃ", "tʃ", "ʧ", "tɹ̝̊", "tɹ̥", "tθ̠", "tθ͇", "t̠ɹ̠̊˔", "tɹ̠̊˔", "tɹ̝̊˗", "t̠ɹ̝̊˗", "t̠ɹ̠̊", "tɹ̠̊" },
			audio = "Voiceless palato-alveolar affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "d̠ʒ", "dʒ", "ʤ", "dɹ̝", "dɹ", "dð̠", "dð͇", "d̠ɹ̠˔", "dɹ̠˔", "dɹ̝˗", "d̠ɹ̝˗", "d̠ɹ̠", "dɹ̠" },
			audio = "Voiced palato-alveolar affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstdamaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʈʂ", "tʂ" },
			audio = "Voiceless retroflex affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü üstdamaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɖʐ", "dʐ" },
			audio = "Voiced retroflex affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl-damaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "tɕ", "cɕ", "ʨ" },
			audio = "Voiceless alveolo-palatal affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl-damaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "dʑ", "ɟʑ", "ʥ" },
			audio = "Voiced alveolo-palatal affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz damaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "cç", "c̠ç˗", "cç˗", "c̠ç̠", "cç̠", "k̟x̟", "kx̟" },
			audio = "Voiceless palatal affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü damaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɟʝ", "ɟ˗ʝ˗", "ɟʝ˗", "ɟ̠ʝ̠", "ɟʝ̠", "ɡ˖ɣ˖", "ɡɣ˖", "ɡ̟ɣ̟", "ɡɣ̟" },
			audio = "Voiced palatal affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdamaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "kx" },
			audio = "Voiceless velar affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdamaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɡɣ" },
			audio = "Voiced velar affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz küçükdilsil patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "qχ", "q˖χ˖", "qχ˖", "q̟χ̟", "qχ̟", "k̠x̠", "kx̠" },
			audio = "Voiceless uvular affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü küçükdilsil patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɢʁ" },
			audio = "Voiced uvular affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz yutaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʡħ" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʡʜ" },
			audio = "Voiceless epiglottal affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü üstgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʡʢ" },
			audio = "Voiced epiglottal affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz gırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʔh" },
			audio = "Voiceless glottal affricate.ogg"
		},
		-- fricatives
		{
			name = "Ötümsüz çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɸ" },
			audio = "Voiceless bilabial fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "β" },
			audio = "Voiced bilabial fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "f" },
			audio = "Voiceless labiodental fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "v" },
			audio = "Voiced labiodental fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dilsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "θ̼" },
		},
		{
			name = "Ötümlü dilsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ð̼" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişsil sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "θ", "θ̠", "θ͇", "ɹ̝̊"  },
			audio = "Voiceless dental fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişsil sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ð", "ð̠", "ð͇", "ɹ̝" },
			audio = "Voiced dental fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "s", "s̻̪", "s̪̻", "s̻͆", "s̟", "s̪", "s̺", "s̠" },
			audio = "Voiceless alveolar sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "z", "z̪", "z̺", "z̠" },
			audio = "Voiced alveolar sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl çarpmalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɾ̞̊" },
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl çarpmalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɾ̞" },
			audio = "Voiced alveolar tapped fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdişyuvasıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʃ", "ɹ̠̊˔", "ɹ̝̊˗" },
			audio = "Voiceless palato-alveolar sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdişyuvasıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʒ", "ɹ̠˔", "ɹ̝˗" },
			audio = "Voiced palato-alveolar sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstdamaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʂ" },
			audio = "Voiceless retroflex sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü üstdamaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʐ", "ɻ̝", "ɻ˔" },
			audio = "Voiced retroflex sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɕ" },
			audio = "Voiceless alveolo-palatal sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʑ" },
			audio = "Voiced alveolo-palatal sibilant.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz damaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ç", "ç˗", "ç̠", "x̟" },
			audio = "Voiceless palatal fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü damaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʝ", "ʝ˗", "ʝ̠", "ɣ˖", "ɣ̟" },
			audio = "Voiced palatal fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdamaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "x" },
			audio = "Voiceless velar fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdamaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɣ" },
			audio = "Voiced velar fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz küçükdilsil sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "χ", "χ˖", "χ̟", "x̠" },
			audio = "Voiceless uvular fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü küçükdilsil sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʁ", "ʁ̟", "ɣ˗", "ɣ̠" },
			audio = "Voiced uvular fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz yutaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ħ" },
			audio = "Voiceless pharyngeal fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü yutaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʕ" },
			audio = "Voiced pharyngeal fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʜ" },
			audio = "Voiceless epiglottal trill.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü üstgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʢ" },
			audio = "Voiced epiglottal trill 2.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "h", "h̃" },
			audio = "Voiceless glottal fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɦ" },
			audio = "Voiced glottal fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz çiftdişsil sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "h̪͆" },
		},
		-- Approximants
		
		{
			name = "Çiftdudaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "β̞", "β̞̊", "β̥˕" },
			audio = "Bilabial approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Dişsil-dudaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʋ", "ʋ̥", "f̞" },
			audio = "Labiodental approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Dişsil sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ð̞", "θ̞" },
			audio = "Voiced dental approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ɹ", "ɹ̥", "ɹ̠" },
			audio = "Alveolar approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ɻ", "ɻ̊" },
			audio = "Retroflex approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "j", "ʝ˕", "ʝ̞", "j̊", "j˗", "j̠", "ɰ̟", "ɰ˖", "ʝ˕˗", "ʝ˗˕", "ʝ̞˗", "ɣ˕˖", "ɣ˖˕", "ɣ̞˖", "j̃" },
			audio = "Alveolar approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ɰ", "ɣ˕", "ɣ̞", "ɰ̊", "x̞", "ɣ̊˕", "ɣ̞̊" },
			audio = "Voiced velar approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʁ̞" },
		},
		{
			name = "Yutaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʕ̞" },
		},
		{
			name = "Üstgırtlaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʢ̞" },
		},
		-- Taps/flaps
		{
			name = "Çiftdudaksıl çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ⱱ̟", "b̆" },
		},
		{
			name = "Dişsil-dudaksıl çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ⱱ" },
			audio = "Labiodental flap.ogg"
		},
		{
			name = "Dilsil-dudaksıl çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɾ̼" },
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɾ", "ɾ̪", "ɾ̥", "ɾ̠" },
			audio = "Alveolar tap.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl genizsil çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɾ̃", "n̆" },
			article = "Alveolar nasal tap",
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɽ", "ɽ̊" },
			audio = "Retroflex flap.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɢ̆", "ʀ̆" },
		},
		{
			name = "Üstgırtlaksıl çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ʡ̆", "ʢ̆" },
			audio = "Epiglottal flap.oga"
		},
		-- Trills
		{
			name = "Çiftdudaksıl titrek ünsüz",
			symbols = { "ʙ", "ʙ̥" },
			audio = "Bilabial trill.ogg"
		},
		{
			name = "Dilsil-dudaksıl titrek ünsüz",
			symbols = { "r̼" },
			audio = "Linguolabial trill.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl titrek ünsüz",
			symbols = { "r", "r̪", "r̥", "r̠" },
			audio = "Alveolar trill.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl sürtünmeli titrek ünsüz",
			symbols = { "r̝", "r̝̊" },
			audio = "Raised alveolar non-sonorant trill.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl titrek ünsüz",
			symbols = { "ɽr", "ɽ̊r̥", "ɽr̥" },
		},
		{
			name = "Küçükdilsil titrek ünsüz",
			symbols = { "ʀ", "ʀ̝̊˖", "ʀ̟̊˔", "ʀ̥", "ʀ̝̊", "ʀ̝" },
			audio = "Uvular trill.ogg"
		},
		-- Lateral affricates
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "tɬ", "ƛ" },
			audio = "Voiceless alveolar lateral affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "dɮ" },
			audio = "Voiced alveolar lateral affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstdamaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʈɭ̊˔","ʈɭ̊" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz damaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "cʎ̝̊", "cʎ̥" },
			audio = "Voiceless palatal lateral affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü damaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɟʎ̝", "ɟʎ" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdamaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "kʟ̝̊", "kʟ̥" },
			audio = "Voiceless velar lateral affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdamaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɡʟ̝", "ɡʟ" },
			audio = "Voiced velar lateral affricate.ogg"
		},
		-- Lateral fricatives
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɬ", "ɬ̪" },
			audio = "Voiceless alveolar lateral fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dişyuvasıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɮ", "ɮ̪", "ɮ͆" },
			audio = "Voiced alveolar lateral fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz üstdamaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɭ̊˔", "ꞎ" },
			audio = "Voiceless retroflex lateral fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü üstdamaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɭ˔" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz dişyuvasıl-damaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɬ̠ʲ", "ʎ̝̊˖", "ȴ̊˔" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz damaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʎ̝̊" },
			audio = "Voiceless palatal lateral fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü damaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʎ̝" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz artdamaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʟ̝̊" },
			audio = "Voiceless velar lateral fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü artdamaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʟ̝" },
			audio = "Voiced velar lateral fricative.ogg"
		},
		-- Lateral approximants
		{
			name = "Dişyuvasıl yansürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "l", "l̪", "l̥", "l̠" },
			audio = "Alveolar lateral approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl yansürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ɭ", "ɭ̊" },
			audio = "Retroflex lateral approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl yansürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʎ", "ʎ̥", "l̠ʲ", "ʎ̟", "ȴ", "l̠̊ʲ", "ʎ̟̊", "ȴ̊" },
			audio = "Palatal lateral approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl yansürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʟ", "ʟ̥" },
			audio = "Velar lateral approximant.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil yansürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ʟ̠" },
			audio = "Uvular lateral approximant.ogg"
		},
		-- Lateral taps/flaps
		{
			name = "Dişyuvasıl yan çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɺ", "ɺ̥" },
			audio = "Alveolar lateral flap.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl yan çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ɭ̆", "ɭ̥̆" },
		},
		{
			name = "Damaksıl yan çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ʎ̆" },
		},
		{
			name = "Artdamaksıl yan çarpmalı ünsüz",
			symbols = { "ʟ̆" },
		},
		-- NON-PULMONIC CONSONANTS
		-- Ejective stops
		{
			name = "Çiftdudaksıl dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "pʼ" },
			audio = "Bilabial ejective plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "tʼ", "t̪ʼ" },
			audio = "Alveolar ejective plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʈʼ" },
			audio = "Retroflex ejective.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "cʼ" },
			audio = "Palatal ejective.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "kʼ" },
			audio = "Velar ejective plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "qʼ" },
			audio = "Uvular ejective plosive.ogg"
		},
		{
			name = "Üstgırtlaksıl dışgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʡʼ" },
			audio = "Epiglottal ejective.ogg"
		},
		-- Ejective affricates
		{
			name = "Dişsil dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "t̪θʼ", "t̟θʼ", "tθʼ" },
			audio = "Dental ajective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "tsʼ" },
			audio = "Alveolar ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Artdişyuvasıl dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "t̠ʃʼ", "tʃʼ" },
			audio = "Velar ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʈʂʼ", "tʂʼ" },
			audio = "Retroflex ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl-damaksıl dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "t̠ɕʼ", "tɕʼ", "cɕʼ" },
		},
		{
			name = "Damaksıl dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "cçʼ" },
			audio = "Palatal ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "kxʼ" },
			audio = "Velar ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil dışgırtlaksıl patlamalı sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "qχʼ" },
			audio = "Uvular ejective affricate.ogg"
		},
		-- Ejective fricatives
		{
			name = "Çiftdudaksıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɸʼ" },
		},
		{
			name = "Dişsil-dudaksıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "fʼ" },
			audio = "Labiodental ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "dişsil dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "θʼ" },
			audio = "Dental ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "dişyuvasıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "sʼ" },
			audio = "Alveolar ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Artdişyuvasıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʃʼ" },
			audio = "Palato-alveolar ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʂʼ" },
			audio = "Retroflex ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl-damaksıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɕʼ" },
			audio = "Alveolo-palatal ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "çʼ" },
			audio = "Palatal ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "xʼ" },
			audio = "Velar ejective fricative.ogg"
		},
		{
			name = "küçükdilsil dışgırtlaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "χʼ" },
			audio = "Uvular ejective fricative.ogg"
		},
		-- Lateral ejective fricatives
		{
			name = "Dişyuvasıl dışgırtlaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "tɬʼ", "ƛʼ" },
			audio = "Alveolar lateral ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl dışgırtlaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "cʎ̝̊ʼ", "cʎ̥ʼ" },
			audio = "Alveolar lateral ejective affricate.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl dışgırtlaksıl patlamalı yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "kʟ̝̊ʼ", "kʟ̥ʼ" },
			audio = "Velar lateral ejective affricate.ogg"
		},
		-- Lateral ejective fricatives
		{
			name = "Dişyuvasıl dışgırtlaksıl yansürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɬʼ" },
			audio = "Alveolar lateral ejective fricative.ogg"
		},
		-- Clicks
		{
			name = "Çiftdudaksıl şaklama",
			symbols = { "ʘ", "kʘ", "ʘ̬", "ɡʘ" },
			audio = "Clic bilabial sourd.ogg"
		},
		{
			name = "Dişsil şaklama",
			symbols = { "ǀ", "kǀ", "ǀ̬", "ɡǀ" },
			audio = "Dental click.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl şaklama",
			symbols = { "ǃ", "kǃ", "ǃ̬", "ɡǃ" },
			audio = "Postalveolar click.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl şaklama",
			symbols = { "ǂ", "kǂ", "ǂ̬", "ɡǂ" },
			audio = "Palatoalveolar click.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl şaklama",
			symbols = { "ʞ" },
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl şaklama",
			symbols = { "‼", "‼̬", "ɡ‼" },
		},
		-- Nasal clicks
		{
			name = "Çiftdudaksıl genizsil şaklama",
			symbols = { "ʘ̃", "ŋʘ", "ʘ̃ˀ", "ʘˀ", "ŋ̊ʘˀ", "ŋʘˀ" },
		},
		{
			name = "Dişsil genizsil şaklama",
			symbols = { "ǀ̃", "ŋǀ", "ǀ̃ˀ", "ǀˀ", "ŋ̊ǀˀ", "ŋǀˀ" },
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl genizsil şaklama",
			symbols = { "ǃ̃", "ŋǃ", "ǃ̃ˀ", "ǃˀ", "ŋ̊ǃˀ", "ŋǃˀ" },
			audio = "Intervocalic nasal alveolar clicks.ogg"
		},
		{
			name = "Damaksıl genizsil şaklama",
			symbols = { "ǂ̃", "ŋǂ", "ǂ̃ˀ", "ǂˀ", "ŋ̊ǂˀ", "ŋǂˀ" },
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl genizsil şaklama",
			symbols = { "‼̃", "ŋ‼", "‼̃ˀ", "‼ˀ", "ŋ‼ˀ", "ŋ̊‼ˀ" },
		},
		-- Lateral clicks
		{
			name = "Dişyuvasıl yan şaklama",
			symbols = { "ǁ", "kǁ", "ǁ̬", "ɡǁ" },
			audio = "Alveolar lateral click.ogg"
		},
		-- Lateral genizsil ünsüz clicks
		{
			name = "Dişyuvasıl genizsil yan şaklama",
			symbols = { "ǁ̃", "ŋǁ", "ǁ̃ˀ", "ǁˀ", "ŋ̊ǁˀ", "ŋǁˀ" },
		},
		-- Implosives
		{
			name = "Çiftdudaksıl içpatlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɓ", "ɓ̥", "ƥ" },
			audio = "Voiced bilabial implosive.ogg"
		},
		{
			name = "Dişyuvasıl içpatlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɗ", "ɗ̥", "ƭ" },
			audio = "Voiced alveolar implosive.ogg"
		},
		{
			name = "Üstdamaksıl içpatlamalı ünsüz",
			symbols = { "ᶑ", "ᶑ̊", "ᶑ̥" },
		},
		{
			name = "Damaksıl içpatlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʄ", "ʄ̊", "ʄ̥", "ƈ" },
			audio = "Voiced palatal implosive.ogg"
		},
		{
			name = "Artdamaksıl içpatlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɠ", "ɠ̊", "ƙ" },
			audio = "Voiced velar implosive.ogg"
		},
		{
			name = "Küçükdilsil içpatlamalı ünsüz",
			symbols = { "ʛ̥", "ʠ", "ʛ" },
			audio = "Voiced uvular implosive.ogg"
		},
		-- CO-ARTICULATED CONSONANTS
		-- Co-articulated nasals
		{
			name = "Dudaksıl–dişyuvasıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "nm" },
		},
		{
			name = "Dudaksıl–artdamaksıl genizsil ünsüz",
			symbols = { "ŋm" },
			audio = "Labial-velar nasal stop.ogg"
		},
		-- Co-articulated stops
		{
			name = "Ötümsüz dudaksıl–dişyuvasıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "tp" },
		},
		{
			name = "Ötümlü dudaksıl–dişyuvasıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "db" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz dudaksıl–artdamaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "kp" },
		},
		{
			name = "Ötümlü dudaksıl–artdamaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ɡb" },
		},
		{
			name = "Ötümsüz küçükdilsil–üstgırtlaksıl patlamalı ünsüz",
			symbols = { "qʡ" },
		},
		-- Co-articulated fricatives
		{
			name = "Ötümsüz artdişyuvasıl-artdamaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ɧ" },
			audio = "Voiceless dorso-palatal velar fricative.ogg"
		},
		-- Co-articulated approximants
		{
			name = "Ötümlü dudaksıl-damaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ɥ", "ɥ̊" },
			audio = "Labial-damaksıl sürtünmesiz ünsüz.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümsüz dudaksıl-artdamaksıl sürtünmeli ünsüz",
			symbols = { "ʍ", "w̥", "hw" },
			audio = "Voiceless labio-velar fricative.ogg"
		},
		{
			name = "Ötümlü dudaksıl-artdamaksıl sürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "w", "wᵝ", "ɰᵝ", "w̃" },
			audio = "Voiced labio-velar approximant.ogg"
		},
		-- Co-articulated lateral approximants
		{
			name = "Artdamaksıllaşmış dişyuvasıl yansürtünmesiz ünsüz",
			symbols = { "ɫ", "lˠ", "ɫ̪", "l̪ˠ" },
			audio = "Velarized alveolar lateral approximant.ogg"
		},
		-- VOWELS
		-- Close vowels
		{
			name = "Kapalı ön düz ünlü",
			symbols = { "i" },
			audio = "Close front unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalı ön yuvarlak ünlü",
			symbols = { "y", "y͍", "iᵝ", "y̫", "yʷ", "iʷ" },
			audio = "Close front rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalı merkez düz ünlü",
			symbols = { "ɨ", "ï", "ɪ̈", "ɨ̞", "ɘ̝" },
			audio = "Close central unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalı merkez yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ʉ", "ü", "ʉ̫", "ʉʷ", "ɨʷ", "ÿ", "ɨᵝ", "ʊ̈", "ʊ̟", "ʉ̞", "ɵ̝", "ʊ̫̈", "ʉ̫˕", "ʊ̈ʷ", "ʉ̞ʷ", "ɪ̈ʷ", "ɨ̞ʷ", "ʏ̈", "ɨ̞ᵝ" },
			audio = "Close central rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalı arka düz ünlü",
			symbols = { "ɯ", "ɯ̞", "ɯ̽" },
			audio = "Close back unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalı arka yuvarlak ünlü",
			symbols = { "u", "u̫", "uʷ", "ɯʷ", "u͍", "ɯᵝ" },
			audio = "Close back rounded vowel.ogg"
		},
		-- Near-close vowels
		{
			name = "Kapalıya yakın öne yakın düz ünlü",
			symbols = { "ɪ", "ɪ̟", "i̞", "e̝" },
			audio = "Near-close near-front unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalıya yakın öne yakın yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ʏ", "y̞", "y˕", "ø̝", "ʏ͍", "ɪᵝ", "ʏ̫", "ʏʷ", "ɪʷ" },
			audio = "Near-close near-front rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Kapalıya yakın arkaya yakın yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ʊ", "u̞", "o̝", "ʊ̫", "ʊʷ", "ɯ̽ʷ", "ɤ̝̈ʷ", "u̫˕", "u̞ʷ", "ɯ̞ʷ", "ɤ̝ʷ", "ʊ͍", "ɯ̽ᵝ", "ɯ̞̈ᵝ", "ɯ̞ᵝ" },
			audio = "Near-close near-back rounded vowel.ogg"
		},
		-- Close-mid vowels
		{
			name = "Yarı kapalı ön düz ünlü",
			symbols = { "e", "e̞" },
			audio = "Close-mid front unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı kapalı ön yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ø", "ø͍", "eᵝ", "ø̫", "øʷ", "eʷ", "ø̞", "ø͍˕", "e̞ᵝ", "ø̫˕",  "ø̞ʷ", "e̞ʷ" },
			audio = "Close-mid front rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı kapalı merkez düz ünlü",
			symbols = { "ɘ", "ë", "ɤ̈" },
			audio = "Close-mid central unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı kapalı merkez yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ɵ", "ö", "ɵ̫", "ɵʷ", "ɘʷ", "ø̈", "ɘᵝ" },
			audio = "Close-mid central rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı kapalı arka düz ünlü",
			symbols = { "ɤ", "ɤ̞" },
			audio = "Close-mid back unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı kapalı arka yuvarlak ünlü",
			symbols = { "o", "o̫", "oʷ", "ɤʷ", "o͍", "ɤᵝ" },
			audio = "Close-mid back rounded vowel.ogg"
		},
		-- Mid vowels
		{
			name = "Orta merkez ünlü",
			symbols = { "ə", "ə̜", "ɘ̞", "ɜ̝", "ə̹", "ɵ̞", "ɞ̝" },
			audio = "Mid-central vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Orta arka yuvarlak ünlü",
			symbols = { "o̞", "ɔ̝" },
			audio = "Mid back rounded vowel.ogg"
		},
		-- Open-mid vowels
		{
			name = "Yarı açık ön düz ünlü",
			symbols = { "ɛ", "ɛ̝" },
			audio = "Open-mid front unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı açık ön yuvarlak ünlü",
			symbols = { "œ", "œ̝", "œ͍˔", "ɛ̝ᵝ", "œ̫˔", "œ̝ʷ", "ɛ̝ʷ", "œ͍", "ɛᵝ", "œ̫", "œʷ", "ɛʷ" },
			audio = "Open-mid front rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı açık merkez düz ünlü",
			symbols = { "ɜ", "ɛ̈", "ʌ̈", "ʌ̝" },
			audio = "Open-mid central unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı açık merkez yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ɞ" },
			audio = "Open-mid central rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı açık arka düz ünlü",
			symbols = { "ʌ" },
			audio = "PR-open-mid back düz ünlü2.ogg"
		},
		{
			name = "Yarı açık arka yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ɔ" },
			audio = "PR-open-mid back rounded vowel.ogg"
		},
		-- Near-open vowels
		{
			name = "Açığa yakın ön düz ünlü",
			symbols = { "æ" },
			audio = "Near-open front unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Açığa yakın merkez ünlü",
			symbols = { "ɐ", "ɐ̜", "ɜ̞", "ɐ̹", "ɞ̞" },
			audio = "PR-near-open central unrounded vowel.ogg"
		},
		-- Open vowels
		{
			name = "Açık ön düz ünlü",
			symbols = { "a", "æ̞", "ä", "ɑ̈", "ɐ̞" },
			audio = "PR-open front unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Açık ön yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ɶ" },
			audio = "Open front rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Açık arka düz ünlü",
			symbols = { "ɑ" },
			audio = "Open back unrounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "Açık arka yuvarlak ünlü",
			symbols = { "ɒ", "ɒ̈", "ɶ̈" },
			audio = "PR-open back rounded vowel.ogg"
		},
		{
			name = "R'leşmiş ünlü",
			symbols = { "ɚ", "ɝ", "ɹ̩", "ɻ̍" },
			audio = "En-us-er.ogg"
		},
		-- SUPRASEGMENTALS
		{
			name = "Birincil vurgu",
			symbols = { "ˈ" },
			article = "Vurgu",
		},
		{
			name = "İkincil vurgu",
			symbols = { "ˌ" },
			article = "Vurgu",
		},
		{
			name = "Büyük küme",
			symbols = { "|" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Küçük küme",
			symbols = { "‖" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Seslem arası",
			symbols = { "." },
			article = "Hece",
		},
		{
			name = "Bağlantılama (ara olmaması)",
			symbols = { "‿" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		-- TONES AND WORD ACCENTS
		{
			name = "Aşağı adım",
			symbols = { "ꜜ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Yukarı adım",
			symbols = { "ꜛ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Genel yükselme",
			symbols = { "↗" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Genel alçalma",
			symbols = { "↘" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
	},
	diacritics = {
		-- DIACRITICS
		{
			name = "Ötümsüz",
			symbols = { "̥", "̊", "ḁ", "å", "ů", "ẘ", "ẙ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Ötümlü",
			symbols = { "̬" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Soluklu",
			symbols = { "ʰ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Daha yuvarlak",
			symbols = { "̹", "͗", "˒" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Daha az yuvarlak",
			symbols = { "̜", "͑", "˓", "͍" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "İlerlemiş",
			symbols = { "̟", "˖" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Gerilemiş",
			symbols = { "̠", "˗" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Merkezleşmiş",
			symbols = { "̈" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Yarı merkezleşmiş",
			symbols = { "̽" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Seslemsel",
			symbols = { "̩", "̍" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Seslemsel olmayan",
			symbols = { "̯", "̑" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "R'leşmiş",
			symbols = { "˞" },
			article = "Yardım:IPA",
			audio = "En-us-er.ogg"
		},
		{
			name = "Üfürümlü",
			symbols = { "̤", "ṳ", "ʱ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Gıcırtılı",
			symbols = { "̰", "ḛ", "ḭ", "ṵ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Dilsil-dudaksıl",
			symbols = { "̼" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Dudaksıllaşmış",
			symbols = { "ʷ", "̫" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Damaksıllaşmış",
			symbols = { "ʲ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Artdamaksıllaşmış",
			symbols = { "ˠ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Yutaksıllaşmış",
			symbols = { "ˤ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Artdamaksıllaşmış veya yutaksıllaşmış",
			symbols = { "̴", "ᵯ", "ᵰ", "ᵱ", "ᵬ", "ᵮ", "ᵵ", "ᵭ", "ᵴ", "ᵶ", "ᵳ", "ᵲ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Yükseltilmiş",
			symbols = { "̝", "˔" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Alçaltılmış",
			symbols = { "̞", "˕" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "İlerlemiş dil kökü",
			symbols = { "̘" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Gerilemiş dil kökü",
			symbols = { "̙" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Dişsil",
			symbols = { "̪", "͆" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Uçdilsil",
			symbols = { "̺" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Öndilsil",
			symbols = { "̻" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Genizsilleşmiş",
			symbols = { "̃", "ṽ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Genizsil ünlü",
			symbols = { "ĩ", "ỹ", "ɨ̃", "ʉ̃", "ɯ̃", "ũ", "ɪ̃", "ʏ̃", "ʊ̃", "ẽ", "ø̃", "ɘ̃", "ɵ̃", "ɤ̃", "õ", "ə̃", "ɛ̃", "œ̃", "ɜ̃", "ɞ̃", "ʌ̃", "ɔ̃", "æ̃", "ɐ̃", "ã", "ɶ̃", "ä̃", "ɑ̃", "ɒ̃" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Genizsil bırakım",
			symbols = { "ⁿ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Yan bırakım",
			symbols = { "ˡ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "İşitilebilir bırakım yok",
			symbols = { "̚" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Dışgırtlaksıl",
			symbols = { "ʼ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Gırtlaksıllaşmış",
			symbols = { "ˀ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Dudaksıl-damaksıllaşmış",
			symbols = { "ᶣ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		-- SUPRASEGMENTALS
		{
			name = "Uzun",
			symbols = { "ː" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Yarı uzun",
			symbols = { "ˑ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Çok kısa",
			symbols = { "̆" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		-- TONES AND WORD ACCENTS
		{
			name = "Aksan",
			symbols = { "̋", "ű", "ӳ", "ő", "́", "í", "ý", "ú", "é", "ó", "á", "̄", "ī", "ȳ", "ū", "ē", "ō", "ǣ", "ā", "̀", "ì", "ỳ", "ù", "è", "ò", "à", "̏", "ȉ", "ȕ", "ȅ", "ȍ", "ȁ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Ton",
			symbols = { "̌", "̂", "᷄", "᷅", "᷇", "᷆", "᷈", "᷉", "˥", "˦", "˧", "˨", "˩" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		-- EXTENDED IPA (extIPA)
		{
			name = "Dişyuvasıl",
			symbols = { "͇" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Güçlü telaffuz",
			symbols = { "͈", "̎" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Zayıf telaffuz",
			symbols = { "͉", "᷂" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Genizsilleşme yitimi",
			symbols = { "͊" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Artdamaksıl-yutaksıl sürtünme",
			symbols = { "͌" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Islıklı telaffuz",
			symbols = { "͎" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Soluksuz",
			symbols = { "˭" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Ön soluklu",
			symbols = { "ʰp", "ʰt", "ʰʈ", "ʰc", "ʰk", "ʰq", "ʰn" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		-- NON-IPA
		{
			name = "Üstdamaksıl",
			symbols = { "̣", "̢" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Ön genizsilleşmiş ünsüz",
			symbols = { "ᵐ", "ᶬ", "ⁿt", "ⁿd", "ⁿθ", "ⁿð", "ⁿs", "ⁿz", "ⁿʃ", "ⁿʒ", "ⁿɕ", "ⁿʑ", "ⁿr", "ⁿɬ", "ⁿɮ", "ⁿl", "ᶯ", "ᶮ", "ᵑ", "ᶰ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
		{
			name = "Ön patlamalı ünsüz",
			symbols = { "ᵖ", "ᵇ", "ᵗ", "ᵈ", "ᶜ", "ᶡ", "ᵏ", "ᶢ", "ᴳ" },
			article = "Yardım:IPA",
		},
	}
}

for k, group in pairs(rawData) do
	for _, v in ipairs(group) do
		local t = {
			name = v.name,
			symbol = v.symbols[1],
			article = v.article or v.name,
			audio = v.audio or ""
		}
		for _, s in ipairs(v.symbols) do
			data[k][s] = t
		end
	end
end
	
return { data = data, rawData = rawData }