Tartışma:Kültür

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
VikiProje 10K (Rated NA-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki 10K maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan bir iş birliği çalışması VikiProje 10K kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 ???  Bu madde için henüz bir değerlendirme yapılmamıştır
 

Kullanıcı Hikmetpektas tarafından yapılan tanımı silmek zorunda kaldım. Alıntının kimden yapıldığını daha iyi kaynak göstermesi gerekiyor. Ayrıca maddenin ilk cümlesindeki tanımın bir alıntıyla yapılması doğru değil. Filanca 13:57, 27 Mayıs 2007 (UTC)

Kültür sözcüğünün tanımına "yaşambiçimi" eklenmelidir.[değiştir | kaynağı değiştir]

Kültür sözcüğünün tam karşılıklarından biri yaşambiçimi'dir.
Buna göre; "kültürü olmayan hiç bir canlı yoktur". Örneğin:

  • Kültür bitkisi: (Tarım) Yaşambiçimi bakılan, işlenen, süslenen ve çoğaltılan bitkidir.
    Süslenen, çoğu durumda geliştirilen veya özellikler eklenen anlamındadır.
  • Toprağı kültürlemek: (Tarım) Toprağı işleyerek istenilen yaşambiçimlerini çoğaltmaktır. Kültür bitkilerini ekip yetiştirebilmek için, topraküstünden toprağa oksijen ve besin maddeleri karıştırılır. Karıştırmayla kılcal su buharlaşma kanalları kırılarak toprak nemi korunur. İşlenmiş toprağın güneşle ısınması ve ısının korunması sağlanır. İşte bu işlenen ve bakılan toprakta çoğalan yaşambiçimleri toprak mikro-organizmalarıdır. Bitki ve hayvan artıkları ile bir çok kimyasal gübre, oksijenle çoğalan bu organizmaların etkinlikleri sonucu bitki kökleri tarafından alınabilir duruma gelmektedir. Kültürlenen toprak; ekilen tohum, dikilen fide ya da fidan için yeterli nem, ısı ve besin maddeleri bulunan uygun bir tohum yatağı haline bu sayede gelmektedir.
  • Kültüvatör: (Tarım) Toprağı devirmeden karıştırarak işleyen her türlü tarım aletlerinin ortak adı.
    Örnekler; anadolu sabanı (saz pulluğu), diskli tırmık (diskaro), dişli tırmık, titreşimli tırmıklar (aysan ve benzerleri).
  • Doku kültürü: (Tarım) Bitkilerden alınmış doku (yaprak, dal, vb.) örneklerinin uygun besi ortamında çoğaltılarak aynı özellikte yeni bitkiler elde edilmesidir.

Bir yaşambiçiminin süslenmiş olması (canlının kültürlenmesi); bu canlıya istenilen yönde ek özellikler kazandırılması, istenmeyen özelliklerin azaltılması veya giderilmesi, kısaca canlının geliştirilmesi demektir. Geliştirilen özelliklerin iyi olması gerekmez; istenilen yönde olması gerekir. Örneğin; biyolojik savaş için bazı bakteri veya virüs türlerinin kültüre alınarak öldürücü salgın hastalık bombalarının hazırlanması gibi.

Tüm canlılar bir yaşam biçimine sahiptir. Bu nedenle kültürün yalnız insana özgülenmesi doğru değildir. Ayrıca yoz kültür, düşük kültür, yüksek kültür biçimindeki sıfat tamlamaları, kültür sözcüğü yerine yaşambiçimi konduğunda anlaşılır hale gelmektedir. Ancak genel kültür bir yanlış kullanım örneğidir.

"Kültür" madde başlığı, "Kültür (İnsanlık)" şeklinde düzeltilmelidir.
Dikkatli okunacak olursa; ilk madde (TDK Sözlüğü alıntısı) insan için doğrudur.
Ancak 2. madde "Sosyolojik olarak, bir topluma veya halk topluluğuna özgü maddi ve manevi değerlerin bütünü ve bu değerlere göre oluşan yaşambiçimi o toplumun kültürüdür." şeklinde düzeltilebilir.
Yine 3. maddenin ilk fıkrası, "yargılama, zevk ve eleştirme yeteneklerinin" ibaresi çıkarılarak "Bireyler için ise öğrenme ve tecrübeler yoluyla geliştirilmiş olan kişisel yaşambiçimine o kişinin kültürü denir." şeklinde düzeltilebilir.

Kanımca 3. maddenin 2. fıkrası kültür olarak olarak tanımlanamaz. "Bireyin edindiği bilgilere isim bilgisi denir." Bu nedenle "Bireyin edindiği bilgileri anlatmak için de; yanlışta olsa kültür kelimesi kullanılır." ibaresi kanımca yerinde olurdu.

Not: Malesef yazılı bir kaynak gösteremiyorum. Bu tanım ve örnekler kendimden menkuldur.
Ancak tarımı iyi bilen, okumuş, araştırmış, bilgili bir çiftçi olduğumu belirtebilirim.
--exe2old 23:34, 27 Aralık 2007 (UTC)

--78.168.59.164 16:02, 15 Nisan 2013 (UTC)kültürün ögeleri Kültür, toplumdan topluma, milletten millete değişen davranış ve yaşayış biçimlerinin ve dünya görüşlerinin ortaya koyduğu maddî ve manevî ürünler olduğuna göre, bu ürünleri oluşturan öğeler de çok yönlü ve çeşitlidir. Söz gelişi bir toplumun yazılı olmayan hukuk kavramları demek olan örf ve adetleri ile bunları yazılı bir esasa bağlayan hukuk sistemi kültürün vazgeçilmez öğeleridir. Nitekim, Türk örf ve adetlerindeki sosyal yardımlaşma biçimleri ve konukseverlik anlayışı ile sözlü geleneğe bağlı olan halk bilgisi (folklor), iyiyi kötüyü birbirinden ayıran vicdanî değerlendirmelerde yol gösterici olan ahlak anlayışı kendine özgü özellikler taşır. Kişisel tutum ve davranışlardan başlayarak aile yapısını ve toplum ilişkilerini düzenleyen; hatta devlet anlayışının özellik ve ayrıntılarına kadar uzanan dünya görüşü de kültürün başlıca öğeleri arasındadır. Yine, Türk toplumunda aile fertleri arasındaki sıkı bağlılık, aile yapısına verilen büyük değer, devletin insan saadetinin kaynağı olarak görülmesi ve dolayısıyla devlet ve devlet otoritesine karşı saygı ve bağlılığın bir fazilet olarak kabulü, Türk dünya görüşünün özelliğidir.

İnsanoğlunun manevî bir tatmin aracı, kişiliğinin geliştirilmesinde ve ahlaki değerlendirmelerinde bir dayanak, bir ölçü vazifesi gören din de kültürün içinde yer alan bir sosyal kurumdur. Kişinin kendi kendisiyle ve çevresi ile uyumlu bir yaşayış sürdürmesini sağlayan inanç ve ibadetler bütünüdür. Çeşitli olaylar karşısında bunalan ve kendisini yönlendirmede ruhuna manevî bir sığınak arayan insanoğlu dine ve Tanrı'ya bağlanmıştır.

İnsanlığın kendi kendini ifade edebilmesi ve dünyayı bir zevk ve duygu süzgecinden geçirerek yorumlayabilmesi demek olan çeşitli san'at dallan da kültürün öğeleri arasındadır. El sanatlarından başlayarak, mimarî, resim, heykel gibi sanat ürünleri, minyatür, hat, gibi süsleme ve yazı sanatları; sese dayanan musikî, söze dayanan edebiyat hep bu çerçeve içine irer. Kültüre, bir milletin bilim alanındaki verilerinden felsefe ve ekonomiye kadar uzanan daha pek çok verilerini katabiliriz. Yazıya geçen her eser kültüre dahildir. Ne var ki, çok etkili ve sürekli bir kültür aracı olması bakımından edebiyatın öteki kültür eserleri arasında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Duygu ve düşünceyi geliştiren ve şekillendiren elbette dildir. Ancak, dili geliştiren, yaygınlaştıran, zenginleştiren ve bir san'at eserine dönüştürerek daha etkili kılan vasıta da şüphesiz edebiyattır.

Kültürün zaman içindeki siyasî ve sosyal akışım ve sürekliliğin; sağlayan tarih de kültürün temel unsurlarından biridir. Denebilir ki, bir milletin tarihi, onun bütün kültür varlıklarının aksiyon haline gelmiş ifadesidir. İnsanlığın gelişmesi, kendi geçmişleri ve gelecekleri ile ilgilenmeleri ile başlamıştır. Bu bakımdan, tarih, toplumun zaman içindeki gelişme yönünü belirleyen, insanın kendi toplumu ile diyalog kurmasını ve bütünleşmesini sağlayan, ondaki toplum bilincini canlı tutan bir kültür hazinesidir. Yukarıdan beri saydığımız kültür öğeleri arasında dil'in apayrı ve pek müstesna bir yeri vardır. Fakat konumuz gereği ayrı bir bölüm halinde ele alacağımız dil-kültür ilişkisine geçmeden önce, kültür ile ilgili diğer bir iki noktaya daha işaret etmek gerekiyor. Yukarda özet halinde vermeğe çalıştığımız öğelerin ve bunlardaki kültür değerlerinin birleşimi, toplumda öyle bir sosyal ruh ve o sosyal yapıyı etkileyen öyle bir öz oluşturur ki, o öz, bir milletin her türlü davranışında ortaya çıkar ve kendini belli eder. Sırasında bir askerî savunmada ve bir harbin kazanılmasında bile bu ruh hakim olur. Nitekim, Ziya Gökalp'in de üzerinde durduğu gibi, Türk ordusunun İstiklal Savaşı'ndaki başarıları, öteki önemli etkenler yanında, özellikle, ordumuzun devlet ve millet varlığına büyük değer veren inanç ve felsefesi ile ilgilidir. J. Rostand adlı Fransız filozofunun "Bir komutan için karşısındaki düşman ordusunun ne kadar askeri, ne kadar silah ve mühimmatı olduğunu bilmek çok yararlıdır. Ancak, onun için bundan çok daha yararlı olan bir şey vardır ki, o da karşısındaki ordunun felsefesini bilmektir" sözleri bu gerçeği ve kültürün sosyal hakimiyetin; dile getiren yerinde bir tespittir. Alman filozofu Erich Rothacker'e göre, tarih ancak devletlerin varlığı ile meydana elir. Devletler büyük sosyal organizasyonlardır. Fakat, asıl olan devletlerden çok milletlerdir. Çünkü devletlerin temelinde milletler vardır. Devlete şekil veren güç millettir. Devletler, milletlerin kendilerini korumak, yaşatmak ve yükseltmek için kurdukları sosyal organizasyonlardır. Tarihin akışı içinde, zaman zaman devletlerin yıkıldığı görülmüştür. Ancak, şurası da açık bir gerçektir ki, eğer devleti meydana getiren millet yaşama gücüne sahipse, yıkılan devletin yerine bir yenisin; kurabilmektedir. Tarihte Türk milleti bunun birçok örneğini vermiştir. Siyasî varlığını kaybederek çöken Osmanlı Devleti'nin yerine, en ağır, şartlar altında mücadele vere vere yepyeni bir Türkiye Cumhuriyetinin kurulabilmiş olması, millet varlığında devam edegelen bu yasama güç ve azminin eseridir. Görülüyor ki, bir devleti var eden ve yaşatan temel varlık millettir. Ancak, bir milleti yaşatan, ona dinamizm ve ruh veren temel güç de kültürdür. Bu bakımdan, milletlerin devlet varlıklarını devam ettirerek sürekli bir gelişme temposu ile yol alabilmeleri, kültürlerine verecekleri değer ve ilgi ile orantılıdır. Bunun için de her millet kendi, kültürü ile yakından ilgilenmek, bunu beslemek ve geliştirmek durumundadır. Bu tarihî ve sosyal gerçek, Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür" sözleriyle veciz bir şekilde dile getirilmiştir.