Yapım eki

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Yapım Eki sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Örnekler
 • gez+in+ti
 • don+dur+ma

Yapım eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine eklenerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten ek. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük denir. Yalın hâldeki türemiş sözcükler gövde olarak da bilinir.

İsimden isim yapan ekler[değiştir | kaynağı değiştir]

İsim soylu sözcüklerden yeni bir isim soylu sözcük yapan eklerdir. Yeni oluşturulan sözcük genellikle eskisi ile yakın anlam ilişkisine sahiptir.

 • el:[1] söz-el, güz-el (göz kökünden)
 • siz: su—suz, para—sız, ev—siz
 • ci: göz—cü, sanat—çı, yol—cu, simit—çi
 • sı: çocuk—su, ipek—si
 • ce: Türk—çe, İngiliz—ce, Alman-ca (Eşitlik hâl eki -ce ile karıştırılmamalıdır.)
 • daş: karın-daş > kardeş, çağ-daş, arka-daş, yol-daş, meslek-taş
 • inci: üç-üncü, beş-inci
 • lik: şeker-lik, kömür-lük, göz-lük, kulak-lık, dost-luk
 • li: köy—lü , para—lı , ağaç—lı, Ankara-lı, ev-li
 • er: üç-er, beş-er
 • ki: yarın-ki, dün-kü
 • msi: ekşi-msi, acı-msı, meyve-msi
 • cil: ev-cil, et—çil, ben—cil, insan—cıl
 • şın/cın: sarı—şın, yal-çın (yalt=sert), hır-çın (hır=kavga)
 • sal: kum—sal
 • ıt: yaş—ıt
 • ceğiz: kız—cağız, çocuk—cağız
 • cik: tepe-cik, azı-cık, küçü—cük
 • ti: esin-ti, hırıl—tı, cıvıl—tı
 • z: yalın-z, iki-z

İsimden fiil yapan ekler[değiştir | kaynağı değiştir]

İsim soylu sözcüklerden fiil yapan eklerdir.[2]

 • -la-,-le-: su-la, taş-la, uğur-la, rahat-la, diş-le, iş-le, özet-le
 • -al-,-el-: çoğ-al, az-al, dar-al, kör-el, düz-el
 • -l-: doğru-l, sivri-l, eksi-l, ince-l
 • -a-, -e-: kan-a, yaş-a, boş-a, tür-e, ben(i)z-e
 • -ı-,-i-,-u-,-ü-: Bu ek, eski Türk yazı dillerinde kullanılan ve bugün bazı sözcüklerde donuklaşmış olarak bulunan bir ektir. uz-u-n, sak-ı-n, şak-ı
 • -ar-,-er-: yaş-ar, mor-ar, kara-ar, sar(ı)-ar, yeş(il)-er
 • -da-,-de-: fısıl-da, horul-da, gürül-de, hışıl-da, höpür-de
 • -t-: yön-(e)t, göz-(e)t, boya-t
 • -k-: gec-ik, bir-ik, göz-ük
 • -msa-,-mse-: az-(ı)msa, ben-(i)mse,küçü(k)-mse, öz-(ü)mse
 • -kır-,-kir-,-kur-,-kür-: fış—kır, hay—kır, çem-kir, tü-kür, süm-kür
 • -lan-,-len-: yaş-lan, ev-len, ses-len
 • -sa-,-se-,-sı-,-si-,-su-,-sü-: su-sa, garip-se, önem-se, yad-,

Fiilden isim yapan ekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim, sıfat gibi isim soylu sözcükler veya fiilimsiler oluşturan eklerdir:

 • ce: düşün—ce, eğlen—ce
 • ecek: giy-ecek, yak-acak, aç—acak, iç-ecek
 • ak: yat—ak, kaç—ak, dur—ak
 • ge: böl—ge, bil—ge, süpür—ge
 • gi: sev—gi, çal—gı, as—kı, sil-gi, iç-ki
 • giç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç
 • gin/kin: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—kin, bas-kın, yay-gın
 • i: yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u
 • ici: yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı
 • ik: kes—ik, aç—ık, göç—ük
 • im: say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm
 • in: yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in
 • inç: gül—ünç, sev—inç
 • geç: yüz—geç, utan—gaç
 • inti: kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü
 • ir: gel—ir, ok—ur
 • er: gid-er, yaz-ar,
 • iş: otur—, yürü—y-üş
 • it: geç—it, yak—ıt, ölç—üt
 • kan: çalış—kan, üret-ken, unut—kan, kay—gan
 • ma: konuş-ma, dondur-ma (olumsuzluk eki -ma ile karıştırılmamalıdır.)
 • mek:[3] ye-mek, çak-mak, git-mek, duy-mak (bkz. mastar)
 • maç: bula-maç, yırt-maç
 • mbaç: dola-mbaç, sakla-mbaç
 • ti: belir—ti, kızar—

Fiilden fiil yapan ekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir fiilden yeni bir fiil yapan eklerdir.

 • dir: bil-dir, gül-dür, yap-tır, koş-tur
 • ele: kov-ala, silk-ele
 • er: gid-er, çık-ar
 • imse: duy-umsa, gül-ümse, an-ımsa
 • in: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n
 • r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir, şaş-ır
 • ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş (Mastarlarla karıştırılmamalıdır.)
 • t: uza-t, sap-ıt, kork-ut, üşü-t
 • il: sev-il, kır-ıl, sat-ıl

Bu şekilde üretilen yeni fiiller genellikle ilk fiille anlam bakımından yakından ilişkilidir:

 • görmek > görünmek, kovmak > kovalamak

Ancak bazı durumlarda orijinal fiilden oldukça farklı anlamlarda olabilirler:

 • sevmek > sevinmek

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Türkçedeki Eklerin Kökeni Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu. Çukurova Üniversitesi
 2. ^ Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi
 3. ^ Yapım ekleri Türkçeciler.com.