Nimesulid

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Nimesulid
Nimesulide.svg
Sistematik (IUPAC) adı
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Kimlik belirteçleri
CAS numarası 51803-78-2
ATC kodu M01AX17
PubChem 4495
Kimyasal özellikler
Kimyasal formül C13H12N2O5S
Moleküler ağırlık 308,311 g/mol
Farmakokinetik özellikler
Proteine bağlanma >97.5%
Metabolizma Hepatik
Yarılanma ömrü 1,8-4,7 saat
Atılma İdrarla % 50 ,Feçesle % 29
Tedavi bilgileri
Uygulama yolu Oral,Rektal,Topikal

Nimesulid (4-nitro-2-fenoksi-metanosulfonanilid), 1996'da Pfizer ilac firmasi tarafından Türkiye'de piyasaya Mesulid adı altında çıkarılan bir non-steroid antiinflamatuar ilaçtır (NSAİİ).

İlacin emilimi tama yakın olup %99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğerde metabolize olan nimesulid'in başlıca metaboliti 4-hidroksi-nimesulid'dir. Metabolitleri %80 idrar, %20 dışkı ile atılır. Plasma yarı ömrü 3.15 saattir.

Endikasyonları[1][değiştir | kaynağı değiştir]

Nimesulid çeşitli ağrıların tedavisinde kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır. Tiyokolşikosid ise kas gevşetici etkinliğe sahiptir.

Kontrendikasyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

Ni­me­su­li­d, As­pi­rin ve­ya di­ğer NSAİ ilaç­la­ra kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nu (ör­ne­ğin bron­kos­pazm, ri­nit, ür­ti­ker gi­bi) olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ak­tif pep­tik ül­se­ri, nük­se­den ül­ser öy­kü­sü olan has­ta­lar ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­sı olan­lar­da, cid­di ko­agü­las­yon bo­zu­klu­ğu olan­lar­da, ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve şid­det­li böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ni­me­su­lid ile te­da­vi sı­ra­sın­da ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı ile uyum­lu semp­tom­lar (ör­ne­ğin ano­rek­si, bu­lan­tı,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, hal­siz­lik, ko­yu renk­li id­rar ve­ya sa­rı­lık) gös­te­ren has­ta­lar, dik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­rin­de anor­­­mal­lik ge­li­şen has­ta­lar­da te­da­vi­ye de­vam edil­me­me­li­dir. Bu has­ta­lar ni­me­su­lid ile ye­ni­den te­da­vi edil­me­me­li­dir. Na­dir du­rum­lar­da, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve ül­se­ras­yon ge­li­şe­bi­lir; bu has­ta­lar­da ilaç ke­sil­me­li­dir. Re­nal ve­ya kar­di­yak bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da dik­kat ge­rek­li­dir, çün­kü NSAI ilaç­la­rın kul­la­nı­mı re­nal fonk­si­yon­lar­da bo­zul­may­la so­nuç­la­na­bi­lir. Re­nal fonk­si­yon­lar­da bo­zul­ma mey­da­na ge­lir­se, te­da­vi ke­sil­meli­dir. Yaş­lı has­ta­lar NSAI ilaç­la­rın yan et­ki­le­ri­neda­ha du­yar­lı­dır. Yaş­lı­lar­da NSAI ilaç­la­rın uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Ge­be­lik sı­ra­sın­da ve­ya em­zi­ren ka­dın­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan Etkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

En sık bil­di­ri­len­ler; dö­kün­tü, ür­ti­ker, ka­şın­tı, eri­tem, an­ji­yo ­ödem, bu­lan­tı, gast­rik ağ­rı, ab­do­mi­nal ağ­rı, di­ya­re, kabızlık, na­di­ren pep­tik ül­ser, perforas­yon ve­ya cid­di ola­bi­len gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma görülebilir.

Etkileşmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ni­me­su­lid bü­yük oran­da pro­te­in­le­re bağ­lan­dı­ğın­dan, pro­te­in­le­re bağ­la­nan di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ni­me­su­lid ile an­ti­di­ya­be­tik­le­rin ve­ya di­üre­tik­le­rin (fu­ro­se­mid) bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı kli­nik ola­rak an­lam­lı bir et­ki­leş­me­ye yol aç­ma­mış­tır. Ni­me­su­lid an­ti­ko­agü­lan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­lır­ken ih­ti­yat­lı olun­ma­lı­dır. Fu­ro­se­mid­le bir­lik­tekul­la­nı­mı, ni­me­su­li­din da­ğı­lım hac­min­de ha­fif bir ar­tı­şa, fu­ro­se­mi­dineli­mi­nas­yon ya­rı öm­rün­de ha­fif bir azal­ma­ya yol aç­mış­tır. Her iki et­ki­le­şimde kli­nik ola­rak an­lam­lı bu­lun­ma­mış­tır.

Doz Önerisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yetişkinlerde doz gün­de 2 kez 100 mg’lik 1 tab­let ya da saşedir. Tab­let­ler bir mik­tar sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır. Saşe içeriği gra­nül­ler bir mik­tar su­da çözdü­rül­me­li ve içil­me­li­dir. Yi­ye­cek­ler­le bir­lik­te alın­ma­sı ila­cın emi­li­mi ve bi­yo­ ya­rar­la­nı­mı­nı et­ki­le­mez. Has­ta uyu­mu­nu ar­tır­mak için ye­mek­ten son­ra alınma­sı öne­ri­lir.

Toplatma ve serbest bırakma[değiştir | kaynağı değiştir]

10 Mayıs 2002'de yan etkileri nedeni ile ilaç Türkiye'de satışı askıya alınmış ve toplatılmıştır.[2][3] İlaç Finlandiya ve İspanya'da da askıya alınmış olup ABD tarafından FDA onayı yoktur. Nimesulid, Avrupa Birliği Ruhsatlandırma Kurumu’nun (EMEA) ilacı güvenli bulunmasıyla, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından tablet ve saşe formlarının satışına izin verildi.[4]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "2020 Yılı - ETNA COMBO 100 MG/ 8 MG 14 TABLET - Kullanma Talimatı - 2020 Fiyatı - İlaç Bilgileri". İlaç Fiyatı. 15 Haziran 2019. 14 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Kasım 2020. 
  2. ^ "Balıkesir Tabip Odası". 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2007. 
  3. ^ "İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması". 7 Ocak 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2007. 
  4. ^ "Medimagazin 29 Aralık 2003 tarihli haberi". 10 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2007.