"Belediye" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
maddeye "Mali Durum" ve "İnsan Kaynakları" başlıkları eklenmiştir.
(belediye temel mevzuatı ve teşkilat yapısı eklendi)
(maddeye "Mali Durum" ve "İnsan Kaynakları" başlıkları eklenmiştir.)
Belediyelerde norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak  daire başkanlıkları, şube müdürlükleri ve müdürlükler halinde idari birimler oluşturulabilir<ref>Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 2007: 9/1. md</ref> .
 
=== Mali Yapı ===
{{Türkiye'nin mülki idare bölümleri}}
Ülkemizde beldeden ile kadar geniş bir yelpazede örgütlenme ve hizmet modeli sunan 5393 sayılı Belediye Kanununa göre hizmet sunan belediyelerin 2016 yılı toplam bütçe gelirleri 56.752.917.000,00.-TL; bütçe giderleri ise 61.144.910.000,00.-TL’dir<ref>2016 YILI BELEDİYELER BÜTÇE  DENGE TABLOSU, Muhasebat Genel Müdürlüğü / <nowiki>https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=10</nowiki> 27.02.2017</ref> . Bu rakam 16.03.2016 tarih ve 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için 2016 yılına ait 632.971.585.000,00.-TL gider tahmininin<ref>2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (2016) Resmi Gazete 29655, 16.03.2016 1. md</ref> yaklaşık olarak 1/10’una denk gelmektedir .
 
Belediye gelirlerini; kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler oluşturmaktadır<ref>BK, 2005: 59. md</ref> .
 
Belediye giderleri ise aşağıda sayılan kalemlerden oluşmaktadır<ref>BK, 2005: 60. md</ref> :
 
-              Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 
-              Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 
-              Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
 
-              Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 
-              Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 
-              Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
 
-              Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
 
-              Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
 
-              Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
 
-              Dava takip ve icra giderleri.
 
-              Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
 
-              Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
 
-              Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
 
-              Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
 
-              Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
 
-              Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
 
-              Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
 
-              İmar düzenleme giderleri.
 
-              Her türlü proje giderleri
 
2015 yılı itibariyle belediyelerin en önemli gelir kaynağı % 58,59 pay ile İlbank A.Ş. aracılığıyla dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylardır<ref name=":1">2015 MİGFR, 2016:s.89</ref> . İlçe belediyeleri için bu oran % 42,83’tür<ref name=":1" /> .
 
Belediyeler kanunla verilen görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda borçlanabilirler<ref>BK, 2005: 68. md</ref> . 2015 yılı itibariyle ilçe ve belde belediyeleri bütçe emanetleri dahil mali yükümlülükleri toplamı 23.611.587.728,20.-TL’dir<ref>İLÇE VE BELDE  BELEDİYELERİ 2015 YILI BİLANÇOSU, Muhasebat Genel Müdürlüğü, İlçe ve Belde Belediyeleri Mali Tabloları <nowiki>https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=4&pageId=22</nowiki> 14.04.2017</ref> . Bu oran 2015 yılı ilçe ve belde belediyeleri toplam geliri olan 33.761.172.000,00.-TL ’nin<ref name=":1" /> % 70’ine denk gelmektedir.
 
=== İnsan Kaynakları ===
Belediye personeli norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak belediye başkanı tarafından atanırlar. Ancak birim müdürlüğü ve üstü atamalarda belediye meclisine takip eden ilk toplantısında bilgi verilir<ref>BK, 2005: 49. md</ref> .
 
Statü bakımından ise belediyelerde memurluk, sözleşmelilik (657 s. Devlet Memurları Kanunu 4-b ve 5393 s. Belediye Kanunu 49. Maddeye göre), sürekli işçilik ve geçici işçilik olmak üzere dört istihdam türü bulunmaktadır<ref>GÜLER, Birgül AYMAN, Belediye Personel Yönetimi, TODAİE-YYAEM, Ankara, 2001 s. 21</ref> . Bunun yanında her ne kadar norm kadro rejimine tabi olmasalar da kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde yardımcı işler  veya asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler  için ihale yoluyla personel istihdam edilebilir<ref>Kamu İhale Kanunu 2002, [KİK] Resmi Gazete 24648, 22.01.2002 62-e/1. md</ref>. 2015 yılı itibariyle belediyeler ve bağlı kuruluşlarında 111.344 memur, 9.580 sözleşmeli personel, 86.493 sürekli işçi, 5.651 geçici işçi olmak üzere norm kadro rejimine tabi olarak toplamda 213.068 personel istihdam edilmektedir<ref>2015 MİGFR 2016: s 44</ref> . Ayrıca yine 2015 verilerine göre 4734 s. Kamu İhale Kanununun 62. Maddesine tabi olarak belediye ve bağlı kuruluşlarında toplam 308.384 personel istihdam edilmektedir<ref>2015 MİGFR, 2016: s 46</ref> . Belediyelerde hizmet alımı personel sayısının bu denli artmasının başlıca nedenleri arasında özlük haklarının düşük olması, istihdam ve temininin kolay olması gelmektedir.
 
Belediyeler zabıta personeli aracılığıyla kolluk vazifesini yerine getirirler . Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Zabıta personelinin atanma şartları, yetiştirilmesi, çalışma koşulları, görevde yükselmesi, görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğinde düzenlenmiştir<ref>BK 2005: 51. md</ref>.
 
Belediyeler yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla afet ve acil durum planları yapmak, gerekli altyapı ve donanımı hazırlamakla yükümlüdürler<ref>BK 2005: 53. md</ref> . Ayrıca belediyeler yangınlar ve diğer doğal afetlere müdahale etmek amacıyla itfaiye teşkilatı da oluşturabilirler<ref>BK 2005: 52. md</ref> . İtfaiye personelinin atanma şartları, yetiştirilmesi, çalışma koşulları, görevde yükselmesi, görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyesinin bulunduğu yerlerde itfaiye görevi büyükşehir belediyesi tarafından tek başına yürütülebileceği gibi büyükşehir belediye meclisinin kararıyla ilgili ilçe belediyesiyle de birlikte yürütülebilir<ref>360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber, Türkiye Belediyeler Birliği, 23.06.2014, s 14</ref> .{{Türkiye'nin mülki idare bölümleri}}
 
[[Kategori:Beldeler| ]]
21

değişiklik

Gezinti menüsü