Örgütsel sinizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Roma'daki Capitoline Müzesi'nde yer alan bilinmeyen bir sinik filozofunun heykeli

Sinizm kelimesi köken itibarıyla M.Ö 500 yıllarında Antik Yunan da ortaya çıkan ve Antik Yunan felsefe düşüncesi olan "sinik" kelimesine dayanmaktadır.[1] Sinizm çeşitli disiplinler açısından tanımı yapılmakla birlikte; sinizm, başkalarına güvenmeme ve iletişimde bulunulan kişilerin gerçek karakterlerini yansıtmamaları inancıdır.[2] Örgütsel sinizm ise örgütün bütünlükten mahrum olması ve örgüte ilişkin olumsuz tutum olarak ifade edilebilir. Başka bir ifade ile örgütsel sinizm, örgüt içerisindeki küçük sorunların bile çözülmesinin ve iyileştirmenin mümkün olmadığını bu yüzden sorunların çözülmesi için emek sarf etmenin gereksiz olduğu düşüncesidir.[3] Bu düşünce, bireylerin duygu durumları üzerinde olumsuz etki bırakmakta, güvensizlik, şüphe, şikâyet, eleştiri, alay gibi tutumların sergilenmesine yol açmaktadır.[4] Örgütsel sinizmi etkileyen faktörler; aşırı iş yükü, örgüt içi zayıf iletişim, yönetsel becerisizlikler, yönetim tekniklerinin kullanım biçimi, rol belirsizliği ve rol çatışması olarak ifade edilebilir.[5]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Kasalak, Gamze. ve Aksu, Mualla. "Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14.1 (2014):115-133.https://www.researchgate.net/publication/292931721_Arastirma_Gorevlilerinin_Algiladiklari_Orgutsel_Destegin_Orgutsel_Sinizm_ile_Iliskisi
  2. ^ Demirtaş, Zülfü., Özdemir, Tuncay Yavuz. ve Küçük, Özkan. "Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 22.2 (2016):193-216. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBeE56SXhNUT09 10 Ocak 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  3. ^ Nartgün, Şenay. ve Kartal,Vural. "Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2.2 (2013):47-67.https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3813/51114
  4. ^ Yildirim, Mustafa; Ceyhan, Sefa (24 Ağustos 2020). "Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (4): 1-1. doi:10.18506/anemon.643845. ISSN 2149-4622. 
  5. ^ Kalay, Faruk., Oğrak, Abdullah. ve Nişancı, Zehra Nuray. " Mobbing, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Örnek bir uygulama." Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi 4.2 (2014): 127-143 https://dergipark.org.tr/tr/pub/iibfdkastamonu/issue/29241/313320 10 Ocak 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.