İçeriğe atla

Lamotrijin

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Lamotrijin
Klinik verisi
Uygulama
yolu
Oral
Farmakokinetik veri
Biyoyararlanım98% Oral
Protein bağlanma55%
Eliminasyon yarı ömrü29 Saat
Boşaltımİdrarla
Tanımlayıcılar
 • 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
CAS Numarası
PubChem CID
DrugBank
CompTox Bilgi Paneli (EPA)
ECHA Bilgi Kartı100.074.432 Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Kimyasal ve fiziksel veriler
FormülC9H7Cl2N5
Mol kütlesi256.091

Lamotrijin (Lamotrigine) ya da bilinen ticari ismiyle Lamictal veya Pinral, epilepsi, tedavisinde ve bipolar bozuklukta depresif atakların tekrarını geciktirmek veya önlemek için kullanılan antikonvülsan bir ilaçtır.[1] Epilepsi kavramına fokal nöbetler, tonik-klonik nöbetler ve Lennox-Gastaut sendromundaki nöbetler dahildir.[1] Bipolar bozuklukta, lamotrijinin akut depresyon safhasını güvenilir bir şekilde tedavi ettiği gösterilememiştir. Ancak günümüzde semptomatik olmayan bipolar bozukluğu olan hastalar için gelebilecek depresyon atakları riskini azaltmada etkili görünmektedir.[2]

Yaygın yan etkileri arasında mide bulantısı, uyku hali, baş ağrısı, kusma, koordinasyon sorunu ve döküntü vardır.[1] Ciddi yan etkileri ise kırmızı kan hücrelerinde azalma, intihar riskinde artış, Stevens-Johnson sendromu ve alerjik reaksiyonlarıdır.[1] Hamilelik veya emzirme döneminde kullanılmasının zarar verebileceğine dair endişeler mevcuttur.[3] Lamotrijin feniltriazin grubu bir molekül olması nedeniyle diğer antikonvülzanlardan kimyasal olarak farklıdır.[1] Etki mekanizması net değildir, ancak nöronlarda voltaja duyarlı sodyum kanalları yoluyla uyarıcı nörotransmitterlerin salınımını engellediği gösterilmiştir.[1][4]

Lamotrijin ilk olarak 1991'de Birleşik Krallık'ta ticari olarak pazarlanmıştır. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanım için onaylanmıştır.[1][5] Molekül DSÖ'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.[6] 2018'de, 11 milyondan fazla reçete sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık reçete edilen 68. ilaç olmuştur.[7][8]

Tıbbi kullanımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Epilepsi[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin, birincil jeneralize tonik-klonik nöbetler için birinci basamak ilaç olarak kabul edilnektedir (bu kavram fokal başlangıçlı tonik-klonik nöbetler gibi basit parsiyel, kompleks parsiyel ve sekonder jeneralize nöbetleri içerir). Ayrıca absans nöbet, miyoklonik nöbet ve atonik nöbetler gibi kısmi nöbetler için alternatif veya yardımcı ilaç olarak kullanılır.[9][10] 2020 tarihli bir incelemede ilaca dirençli jeneralize tonik-klonik nöbetler için ek tedavi olarak Lamotrijin kullanımı istenilen sonuçlara varamamıştır. Kanıt düzeyi zayıf çalışmalar jeneralize tonik-klonik nöbetleri %50 oranında azalttığını öne sürse de gerçek yaşam bulgularının bundan farklı olabileceği düşünülmektedir.[11] İlaca dirençli fokal epilepsi için ek tedavi olarak lamotrijinin kullanımını inceleyen bir başka 2020 Cochrane incelemesi, lamotrijinin nöbet sıklığını azaltmada etkili olduğunu ve iyi tolere edildiğini bulmuştur.[12]

Lennox-Gastaut sendromu[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin, Lennox-Gastaut sendromu (LGS) olarak bilinen epilepsi formu için FDA onaylı az sayıda tedaviden biridir.[13] LGS nöbetlerinin sıklığını ve şiddetini azalttığı bilinen iki ilaçtan biridir.[14] Valproat ile kombinasyon yaygın olarak kullanılabilir ancak bu durum lamotrijinin neden olduğu döküntü riskini artırır. Bu ilaçların etkileşimi nedeniyle dozun azaltılmasını gerektirir.[15]

Bipolar bozukluk[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin, bipolar bozuklukların idame tedavisi için ABD'de onaylanmıştır.[16][17] Antikonvülzanl ilaçlardan karbamazepin ve valproat ağırlıklı olarak antimanik etki gösterse de lamotrijin sadece bipolar bozukluğun tekrarlayan depresif atak riskini önlemede veya azaltmada etkinlik göstermiştir. İlaç, bipolar bozukluğun hızlı döngüsünde, akut mani veya akut depresyon tedavisinde etkisiz görünmektedir.[18]

Lamotrijin, mani veya depresyon gibi akut duygudurum epizodlarının tedavisinde net bir etkinlik göstermemiştir. Akut mani tedavisinde etkinlik göstermemiştir[19] ve bu nedenle ilacın akut bipolar depresyon tedavisinde etkinliği konusunda tartışmalar vardır.[20] 2008 yılında Nassir ve arkadaşları tarafından yazılmış bir makalede 2002 APA kılavuzunda yer verilmeyen ve yayımlanmamış çalışmalardan elde edilen veriler gözden geçirilmiş ve lamotrijinin "akut bipolar depresyon tedavisinde sınırlı bir etkinliğe" sahip olduğu sonucuna varılmıştır.[18] Calabrese ve arkadaşlarının 2008 tarihli bir makaleside aynı verileri değerlendirilmiş ve beş plasebo kontrollü çalışmada lamotrijinin bipolar depresyon tedavisinde plasebodan önemli ölçüde farklı olmadığını göstermiştir.[21] Bununla birlikte, 2008 yılında yapılan bu çalışmaların bir meta-analizinde Geddes, Calabrese ve Goodwin, lamotrijinin bipolar depresyonlu bireylerde etkili olduğunu göstermişlerdir.[22]

Lamotrijin hakkında 2013 yılında yapılan bir inceleme, depresyon ağırlıklı bipolar takibinde önerildiği ve akut bipolar depresyon ve tek başına depresyon tedavisinde rolüne ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır. Diğer psikiyatrik bozukluklarda kullanımını önerecek hiçbir bilgiye rastlanmamıştır.[23]

Şizofreni[değiştir | kaynağı değiştir]

Monoterapi olarak lamotrijin, şizofreniye karşı önemli ölçüde etkili değildir. Yine de çeşitli yayınlar[24][25] ve ders kitapları,[26][27] kısmi veya yanıt vermeyen şizofreni hastalarına karşı güçlendirme tedavisi olarak lamotrijinin klozapin tedavisine eklenebileceğini önermektedir. Hastalarda pozitif, negatif ve afektif semptomlarda istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler olmuştur. Lamotrijin, klozapin dışındaki olanzapin, risperidon, haloperidol, zuklopentiksol vb. gibi antipsikotiklere karşı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir.[28]

Diğer kullanımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Endikasyon dışı kullanımları periferik nöropati, trigeminal nevralji, küme baş ağrıları, migrenler, görsel kar ve nöropatik ağrının azaltılmasını kapsamaktadır.[29][30][31][32] 2013'te yapılan sistematik bir gözden geçirme nöropatik ağrıda lamotrijinin ek bir fayda sağlamadığını belirtmiştir.[33] Endikasyon dışı psikiyatrik kullanımlar ise tedaviye dirençli obsesif-kompulsif bozukluk,[34] duyarsızlaşma bozukluğu,[35] halüsinojen kalıcı algı bozukluğu,[36] şizoaffektif bozukluk,[37] ve borderline kişilik bozukluğunun tedavisini içerir.[38] Travma sonrası stres bozukluğunda yararlı olduğu gösterilmemiştir.[39]

Yan etkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin kullanım bilgileri, Stevens-Johnson sendromu (SJS), DRESS sendromu ve toksik epidermal nekroliz (TEN) dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden cilt reaksiyonları hakkında uyarılar içermektedir.[40] Tüm vakaların tedavinin ilk iki ila sekiz haftasında ortaya çıktığı belirtilmektedir.[40] Beklenmedik deri döküntüleri ilacın olası ciddi ve hatta ölümcül yan etkisinin bir göstergesi olduğundan, hastalar bu durumlarda tıbbi yardım almalıdır. Lamotrijin alırken ortaya çıkan tüm döküntüler SJS veya TEN'e ilerlemez. Hastaların %5 ila %10'u döküntü geliştirir, ancak bin hastadan yalnızca birinde ciddi döküntü gelişir. Döküntü ve diğer cilt reaksiyonları çocuklarda daha yaygındır, bu nedenle bu ilaç genellikle yetişkinler tarafından kullanılabilir. Döküntü gelişmesinden sonra lamotrijin tedavisi durdurulan hastalar için, lamotrijin ile yeniden tedavi değerlendirilebilir. Ancak çok ciddi vakalar için bu durum geçerli değildir.[41] Valproat tipi bir antikonvülzan ilacı kullanmakta olan veya yakın zamanda bırakan hastalarda bu döküntülerin insidansı artmaktadır. Çünkü bu ilaçlar her ikisinin de atılımını azaltacak ve vücutta etkili lamotrijinin dozunu artıracak şekilde etkileşime girerler.[40]

Döküntü, ateş ve yorgunluk gibi yan etkiler, başlangıç aşamasındaki SJS, TEN, DRESS sendromu veya aseptik menenjiti gösterebileceğinden çok ciddidir.[42] Diğer yan etkiler arasında denge veya koordinasyon kaybı, çift görme, şaşılık, pupil küçülmesi, bulanık görme, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliği, uyuşukluk, uykusuzluk, kaygı, canlı rüyalar veya kabuslar, ağız kuruluğu, ağız ülserleri, hafıza sorunları, ruh hali değişiklikleri yer alır. Kaşıntı, burun akıntısı, öksürük, mide bulantısı, hazımsızlık, karın ağrısı, kilo kaybı, kaçırılan veya ağrılı adet dönemleri ve vajinit diğer yan etkilerindendir. Yan etki profili, farklı hasta popülasyonları için değişir.[42] Tedavideki genel yan etkiler erkekler, kadınlar, geriatrik, pediatrik ve ırksal gruplar açısından benzerdir.[43]

Lamotrijin, beyaz kan hücresi sayısında azalma (lökopeni ) ile ilişkilendirilmiştir.[44] Lamotrijin, sağlıklı deneklerde TQT çalışmalarında QT/QTc'yi uzatmaz.[45]

Antipsikotik alan kişilerde, lamotrijin ile ilişkili nöroleptik malign sendrom vakaları bildirilmiştir.[46][47]

2018'de FDA, hemofagositik lenfohistiyositoz riski için yeni bir uyarı yayınlamıştır. Bu reaksiyon, tedaviye başladıktan günler ila haftalar sonra ortaya çıkabilir.[48]

Kadınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kadınlarda yan etki görülme olasılığı erkeklerden daha fazladır.[49] Bu, diğer antikonvülzanların çoğunun tersidir.

Bazı kanıtlar, östrojen içeren hormonal kontraseptif kullanan kadınlarda lamotrijinle olan etkileşimleri göstermektedir. Bu tür kontraseptiflerin bir bileşeni olan etinilestradiolün, lamotrijin serum düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir.[50] Östrojen içeren bir oral kontraseptife başlayan kadınların, etkinlik düzeyini korumak için lamotrijin dozunu artırması gerekebilir. Aynı şekilde, kadınlar doğum kontrol haplarının kesilmesi üzerine lamotrijin yan etkilerinde bir artış yaşayabilir. Bu, lamotrijin serum seviyelerinin iki kat arttığının gösterildiği "hapsız" haftayı içerebilir.[40]

Hamilelik ve emzirme[değiştir | kaynağı değiştir]

Birçok çalışmada lamotrijin maruziyeti ve gebelik arası ilişki bulunulmadığından bahsederken bazı çalışmalar yarık damak gibi minör malformasyonların ilintili olabileceğini söylemektedir.[51] İnceleme çalışmaları, in utero lamotrijine maruz kalan bebeklerde genel konjenital malformasyon oranlarının, genel popülasyondaki malformasyon oranına benzer şekilde nispeten düşük (%1-4) olduğunu göstermektedir.[52][53] Lamotrijinin zayıf bir insan dihidrofolat redüktaz (DHFR) inhibitörü olduğu, ancak metotreksat gibi diğer güçlü insan DHFR inhibitörlerinin teratojenik olduğu bilinmektedir.[51]

Lamotrijin anne sütünde gözlenebilir, bu nedenle tedavi sırasında emzirme önerilmez. Bununla birlikte son çalışmalar lamotrijinin emzirme döneminde kullanımının güvenli olduğunu göstermektedir.[54] Sık güncellenen literatürlere göre lamotrijin L3 seviyesinde yani orta derecede güvenli olarak değerlendirmektedir.[55]

Diğer etki türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin, gözün irisi veya melaninden zengin cilt dokuları gibi melanin içeren dokulara bağlanır. Bunun uzun dönemli sonuçları bilinmemektedir.[56]

GlaxoSmithKline , DEHB tedavisi için lamotrijin'i araştırmış ve sonuç alamamıştır. Bilişsel işlev üzerinde hiçbir etki gözlenmemiş ancak temel DEHB semptomlarındaki tek istatistiksel gelişme, işitsel işlem hızını ve hesaplama yeteneğini ölçen Paced İşitsel Seri Toplama Testindeki ufak gelişmelerdir.[57] Başka bir çalışmada lamotrijin erişkin DEHB ile komorbid bipolar ve tekrarlayan depresyon için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olabileceği bildirilmiştir.[58]

Lamotrijinin uykuyu etkilediği bilinmektedir. Az sayıda hastada (10-15) yapılan çalışmalarda lamotrijinin REM uykusu süresini artırdığı, faz kaymalarının sayısını azalttığı ve yavaş dalga uykusunun süresini azalttığı gösterilmiştir.[59] Ayrıca vijilans üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.[60] Gündüz somnolans ve bilişsel işlev üzerine de etkisi yoktur.[61] Bununla birlikte, 109 hastanın tıbbi kayıtlarının retrospektif bir çalışması, hastaların %6.7'sinin, tedavinin kesilmesi gereken insomnia ile sonuçlanan bir "uyarıcı etki" yaşadığını buldu.[62]

Lamotrijin, ilacın kullanımından hemen sonra meydana gelme eğiliminde olan, miyoklonik nöbeti indükleyebilir.[63] Miyoklonik epilepsi tedavisinde kullanıldığında doz ayarlamaları gerekebilir. Olabilecek miyokloni status epileptikusa da neden olabilir.[43]

Doz aşımı durumunda, lamotrijin çoğu insanda kontrolsüz nöbetlere neden olabilir. 15 g'a kadar olan doz aşımlarında bildirilen sonuçlar arasında artan nöbetler, koma ve ölüm yer alır.[43]

Farmakoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Etki mekanizması[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin, antiepileptik ilaçlardan sodyum kanalı bloke eden ilaçlar sınıfının bir üyesidir.[64] Bu molekül merkezi sinir sisteminde iki baskın uyarıcı nörotransmitter olan glutamat ve aspartat salınımını baskılayabilir.[65] Genellikle sodyum kanalı bloke edici antiepileptik ilaçlar sınıfının bir üyesi olarak kabul edilir,[66] ancak fenitoin gibi diğer sodyum kanalı antiepileptik ilaçlardan daha geniş bir etki spektrumuna sahip olduğundan ek etkileri olabilir. Ek olarak, lamotrijin, sodyum kanallarını inhibe ettiği bilinen diğer antikonvülzanlarla birkaç benzer yan etkiye sahiptir.[67]

Farmakodinamik etkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

İlaçların merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için tasarlanmış testlerde, sağlıklı gönüllülere 240 mg lamotrijin kullanımının sonuçları, plasebodan farklı olmamış; ancak gerek 1000 mg fenitoin, gerekse 10 mg diazepam ince görsel motor koordinasyonu ve göz hareketlerini anlamlı ölçüde bozmuş, vücut sallanmasını artırmış ve sübjektif sedatif etkiler yaratmıştır.[68] Başka bir çalışmada, 600 mg tek doz oral karbamazepin ince görsel motor koordinasyonu ve göz hareketlerini anlamlı ölçüde bozarken, vücut sallanmasını ve kalp atım hızını da artırmış, ancak 150 mg ve 300 mg dozlarındaki lamotrijinle elde edilen sonuçlar plasebodan farklı olmamıştır.[68]

Farmakokinetik etkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Lamotrijin önemli bir ilk geçiş metabolizması olmaksızın barsaktan hızla ve tamamen emilir. Doruk plazma konsantrasyonlarına ilacın oral yoldan alınmasından yaklaşık 2,5 saat sonra ulaşılır. Maksimum konsantrasyona ulaşma süresi yemekten sonra alındığında hafif gecikirse de, emilim derecesi besinlerden etkilenmez. Kararlı durum maksimum konsantrasyonu, kişiler arasında fazla değişkenlik gösterirse de aynı kişide konsantrasyon nadiren değişir. Maksimum konsantrasyona ulaşma süresi yemekten sonra alındığında hafif gecikirse de, emilim derecesi besinlerden etkilenmez.[68]

Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 55’tir. Plazma proteinlerinden ayrılmanın toksisiteyle sonuçlanma olasılığı hemen hiç yoktur.

Lamotrijinin klerensi esas olarak metaboliktir ve glukuronid ile konjüge olmuş materyalin ardından idrarla eliminasyonu şeklindedir. İlacın % 10’undan azı değişmemiş olarak idrarla atılır. İlaçla ilgili maddenin sadece % 2 kadarı feçesle atılır.[68]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1991 — Lamotrijin ilk olarak Birleşik Krallık'ta antikonvülsan bir ilaç olarak kullanıldı[69]
 • Aralık 1994 - Lamotrijin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanım için (kısmi nöbetlerin tedavisi için) onaylandı.[70]
 • Ağustos 1998 - Pediatrik ve yetişkin hastalarda Lennox-Gastaut sendromunun yardımcı tedavisi olarak kullanım için yeni dozaj formu çıarıldı: çiğnenebilir dağılabilir tabletler.
 • Aralık 1998 - yetişkin hastalarda tek bir enzim indükleyici antikonvülzan ilaçtan değişim yaparken kısmi nöbetlerin tedavisi için monoterapi amaçlı kullanım başladı.
 • Ocak 2003 - iki yaşından küçük pediatrik hastalarda kısmi nöbetler için ek tedavi olarak kullanım için onaylandı.
 • Haziran 2003 — Bipolar bozukluğunun idame tedavisi için onaylandı; lityumdan bu yana ilk kez bu tür ilaç onaylanmış oldu.[16]
 • Ocak 2004 - Anti-epileptik ilaç olan valproattan [valproik asit dahil olmak üzere] geçiş yapılırken yetişkin hastalarda kısmi nöbetlerin tedavisinde monoterapi olarak kullanım amaçlı onaylandı.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b c d e f g "Lamotrigine". The American Society of Health-System Pharmacists. 10 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2017. 
 2. ^ "Lamotrigine: Its Role in Bipolar Disorder". PsychiatricTimes. 26 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2020. 
 3. ^ "Lamotrigine". 2 Ağustos 2021. 10 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 4. ^ "Lamotrigine". PubChem Open Chemistry Database. US: National Institutes of Health. 6 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Aralık 2016. 
 5. ^ The Treatment of Epilepsy. 4th. John Wiley & Sons, Incorporated. 2015. s. 1321. ISBN 9781118936993. 2 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 6. ^ World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019. Cenevre: World Health Organization. 2019. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
 7. ^ "The Top 300 of 2021". ClinCalc. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2021. 
 8. ^ "Lamotrigine - Drug Usage Statistics". ClinCalc. 28 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2021. 
 9. ^ Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ed. McGraw-Hill. 2005. ss. 3-22. ISBN 9780071466332. 
 10. ^ Current Medical Diagnosis and Treatment, 45th ed. McGraw-Hill. 2006. ISBN 978-0071454100. 
 11. ^ Bresnahan (1 Temmuz 2020). "Lamotrigine add-on therapy for drug-resistant generalised tonic-clonic seizures". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 7: CD007783. doi:10.1002/14651858.CD007783.pub3. ISSN 1469-493X. PMC 7387132 $2. PMID 32609387. 
 12. ^ Panebianco (20 Mart 2020). "Lamotrigine add-on therapy for drug-resistant focal epilepsy". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 3: CD001909. doi:10.1002/14651858.CD001909.pub3. ISSN 1469-493X. PMC 7083514 $2. PMID 32196639. 
 13. ^ Brigo (7 Nisan 2021). "Anti-seizure medications for Lennox-Gastaut syndrome". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021 (4): CD003277. doi:10.1002/14651858.CD003277.pub4. ISSN 1469-493X. PMC 8095011 $2. PMID 33825230. 
 14. ^ "Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: treatment of refractory epilepsy: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee and Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society". Neurology. 62 (8): 1261-73. April 2004. doi:10.1212/01.WNL.0000123695.22623.32. PMID 15111660. 16 Aralık 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 15. ^ "Managing pediatric epilepsy syndromes with new antiepileptic drugs". Pediatrics. 104 (5 Pt 1): 1106-16. November 1999. doi:10.1542/peds.104.5.1106. PMID 10545555. 
 16. ^ a b GlaxoSmithKline, 2003
 17. ^ "Lamictal (lamotrigine) Label Information" (PDF). 12 Ekim 2010. 20 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Ağustos 2019. 
 18. ^ a b "Publication bias and the pharmaceutical industry: the case of lamotrigine in bipolar disorder". Medscape Journal of Medicine. 10 (9): 211. 2008. PMC 2580079 $2. PMID 19008973. 
 19. ^ "Lamotrigine: a review of its use in bipolar disorder". Drugs. 63 (19): 2029-50. 2003. doi:10.2165/00003495-200363190-00009. PMID 12962521. 
 20. ^ "Treatment of bipolar disorder". Lancet. 381 (9878): 1672-82. May 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)60857-0. PMC 3876031 $2. PMID 23663953. 
 21. ^ "Lamotrigine in the acute treatment of bipolar depression: results of five double-blind, placebo-controlled clinical trials". Bipolar Disorders. 10 (2): 323-33. March 2008. doi:10.1111/j.1399-5618.2007.00500.x. PMID 18271912. 
 22. ^ "Lamotrigine for treatment of bipolar depression: independent meta-analysis and meta-regression of individual patient data from five randomised trials". The British Journal of Psychiatry. 194 (1): 4-9. January 2009. doi:10.1192/bjp.bp.107.048504. PMID 19118318. 
 23. ^ "Lamotrigine in psychiatric disorders". The Journal of Clinical Psychiatry. 74 (7): 675-84. July 2013. doi:10.4088/JCP.12r08046. PMID 23945444. 
 24. ^ "The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: A systematic review and meta-analysis". Schizophrenia Research. 109 (1–3): 10-14. April 2009. doi:10.1016/j.schres.2009.01.002. PMID 19186030. 
 25. ^ "Clozapine Plus Lamotrigine in Treatment-Resistant Schizophrenia". JAMA Psychiatry. 56 (10): 950. October 1999. doi:10.1001/archpsyc.56.10.950. PMID 10530638. 
 26. ^ The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry. U.K.: David M. Taylor. 2018. s. 159. ISBN 9781119442561. 
 27. ^ Stahl's Essential Psychopharmacology Prescriber's Guide. U.S.A.: Stephen M. Stahl. 2017. s. 178. ISBN 9781316618134. 
 28. ^ "Placebo-controlled trial of lamotrigine added to conventional and atypical antipsychotics in schizophrenia". Biological Psychiatry. 56 (6): 441-446. 15 Eylül 2004. doi:10.1016/j.biopsych.2004.06.029. PMID 15364042. 
 29. ^ "Neuromodulating drugs for the symptomatic treatment of neuropathic pain". Current Pain and Headache Reports. 8 (3): 212-6. June 2004. doi:10.1007/s11916-004-0054-4. PMID 15115640. 
 30. ^ "Anticonvulsants in neuropathic pain: rationale and clinical evidence". European Journal of Pain. 6 Suppl A: 61-8. 2002. doi:10.1053/eujp.2001.0324. PMID 11888243. 
 31. ^ "Newer antiepileptic drugs: possible uses in the treatment of neuropathic pain and migraine". Clinical Therapeutics. 25 (10): 2506-38. October 2003. doi:10.1016/S0149-2918(03)80314-4. PMID 14667954. 
 32. ^ Bou Ghannam (March 2017). "Visual Snow: a Potential Cortical Hyperexcitability Syndrome". Current Treatment Options in Neurology. 19 (3): 9. doi:10.1007/s11940-017-0448-3. ISSN 1092-8480. PMID 28349350. 
 33. ^ "Lamotrigine for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults". The Cochrane Database of Systematic Reviews (12): CD006044. December 2013. doi:10.1002/14651858.CD006044.pub4. PMC 6485508 $2. PMID 24297457. 
 34. ^ "Role of lamotrigine augmentation in treatment-resistant obsessive compulsive disorder: a retrospective case review from South Asia". Indian Journal of Psychological Medicine. 37 (2): 154-8. 2015. doi:10.4103/0253-7176.155613. PMC 4418246 $2. PMID 25969599. 
 35. ^ Medford (2005). "Understanding and treating depersonalisation disorder". Advances in Psychiatric Treatment. 11 (2): 92-100. doi:10.1192/apt.11.2.92. 
 36. ^ "Hallucinogen-persisting perception disorder". Therapeutic Advances in Psychopharmacology. 2 (5): 199-205. October 2012. doi:10.1177/2045125312451270. PMC 3736944 $2. PMID 23983976. 
 37. ^ "Lamotrigine in the treatment of schizoaffective disorder" (PDF). Neuropsychobiology. 38 (3): 204-5. October 1998. doi:10.1159/000026540. PMID 9778612. 28 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 38. ^ "Pharmacotherapy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review of randomised trials". The British Journal of Psychiatry. 196 (1): 4-12. January 2010. doi:10.1192/bjp.bp.108.062984. PMID 20044651. 
 39. ^ Stein (25 Ocak 2006). "Pharmacotherapy for post traumatic stress disorder (PTSD)". The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): CD002795. doi:10.1002/14651858.CD002795.pub2. ISSN 1469-493X. PMC 6993948 $2. PMID 16437445. 
 40. ^ a b c d "Lamictal Prescribing Information" (PDF). GlaxoSmithKline. May 2007. 13 Eylül 2006 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2008. 
 41. ^ "Lamotrigine rechallenge after a skin rash. A combined study of open cases and a meta-analysis". Revista de Psiquiatria y Salud Mental. 6 (4): 144-9. Jun 2012. doi:10.1016/j.rpsm.2012.04.002. PMID 23084805. 28 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 42. ^ a b "Lamictal (Lamotrigine): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning". 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 43. ^ a b c "Drug Label Information". Dailymed. National Institute of Health. 25 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2014. 
 44. ^ "Leucopenia associated with lamotrigine". BMJ (Clinical Research Ed.). 310 (6978): 504. February 1995. doi:10.1136/bmj.310.6978.504b. PMC 2548879 $2. PMID 7888892. 
 45. ^ Lamotrigine does not prolong QTc in a thorough QT/QTc study in healthy subjects 9 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi."Lamotrigine does not prolong QTc in a thorough QT/QTc study in healthy subjects". British Journal of Clinical Pharmacology. 66 (3): 396-404. September 2008. doi:10.1111/j.1365-2125.2008.03250.x. PMC 2526242 $2. PMID 18662287. 
 46. ^ "Lamotrigine-induced neuroleptic malignant syndrome under risperidone treatment: a case report". The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 24 (2): E38-9. March 2012. doi:10.1176/appi.neuropsych.11040093. PMID 22772697. 
 47. ^ "Neuroleptic malignant syndrome induced by lamotrigine". Clinical Neuropharmacology. 36 (4): 131-2. July–August 2013. doi:10.1097/WNF.0b013e318294799a. PMID 23783003. 
 48. ^ "Safety Alerts for Human Medical Products - Lamictal (lamotrigine): Drug Safety Communication - Serious Immune System Reaction". www.fda.gov. 25 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2018. 
 49. ^ "Lamictal". National Institute of Health. 25 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2014. 
 50. ^ "Ethinyl estradiol, not progestogens, reduces lamotrigine serum concentrations". Epilepsia. 46 (9): 1414-7. September 2005. doi:10.1111/j.1528-1167.2005.10105.x. PMID 16146436. 
 51. ^ a b "Product Information Lamotrigine Sandoz 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, Dispersible/Chewable Tablets". TGA eBusiness Services. Sandoz Pty Ltd. 10 Ocak 2017. 23 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2017. 
 52. ^ "[Teratogenic effects of lamotrigine in women with bipolar disorder]". Tijdschrift voor Psychiatrie (Felemenkçe). 51 (10): 741-50. 2009. PMID 19821242. 
 53. ^ "Lamotrigine in pregnancy: safety profile and the risk of malformations". Singapore Medical Journal. 48 (10): 880-3. October 2007. PMID 17909669. 
 54. ^ Dalili (2015). "Lamotrigine effects on breastfed infants". Acta Medica Iranica. 53 (7): 393-4. PMID 26520624. 
 55. ^ Medications and Mothers' Milk. 13th. Hale Publishing. 2008. s. 532. ISBN 978-0-9815257-2-3. 
 56. ^ "Lamictal, Warnings & Precautions". RxList Inc. 29 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2020. 
 57. ^ Glaxo Smith Klein Clinical Study Register, Study No. LAM40120: Lamotrigine (Lamictal) Treatment in adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), A pilot study 1 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 58. ^ "Lamotrigine for attention deficit-hyperactivity disorder comorbid with mood disorders: a case series". Journal of Psychopharmacology. 28 (3): 282-3. March 2014. doi:10.1177/0269881113493365. PMID 23784736. 
 59. ^ "The effects of lamotrigine on sleep in patients with epilepsy". Epilepsia. 42 (12): 1569-73. December 2001. doi:10.1046/j.1528-1157.2001.46100.x. PMID 11879368. 
 60. ^ "Neurophysiological evaluation of vigilance in epileptic patients on monotherapy with lamotrigine". Clinical Neurophysiology. 112 (6): 1018-22. June 2001. doi:10.1016/S1388-2457(01)00537-5. PMID 11377260. 
 61. ^ "Effects of lamotrigine on nocturnal sleep, daytime somnolence and cognitive functions in focal epilepsy". Acta Neurologica Scandinavica. 102 (2): 81-6. August 2000. doi:10.1034/j.1600-0404.2000.102002081.x. PMID 10949523. 
 62. ^ "Lamotrigine associated with insomnia". Epilepsia. 40 (3): 322-5. March 1999. doi:10.1111/j.1528-1157.1999.tb00712.x. PMID 10080513. 
 63. ^ "Lamotrigine". 2 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 64. ^ "Chapter 1: Principles of antiepileptic drug action". Antiepileptic Drugs, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2002. ss. 3-22. ISBN 9780781723213. 
 65. ^ "DailyMed - LAMOTRIGINE - lamotrigine chewable dispersible tablet, for suspension". DailyMed. U.S. National Library of Medicine. 23 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2017. 
 66. ^ "The neurobiology of antiepileptic drugs". Nature Reviews. Neuroscience. 5 (7): 553-64. July 2004. doi:10.1038/nrn1430. PMID 15208697. 16 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 67. ^ "Studies on the mechanism of action of the novel anticonvulsant lamotrigine (Lamictal) using primary neurological cultures from rat cortex". Brain Research. 612 (1–2): 190-9. May 1993. doi:10.1016/0006-8993(93)91660-K. PMID 7687190. 
 68. ^ a b c d "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 3 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 3 Ağustos 2021. 
 69. ^ Seizures and Epilepsy. OUP USA. 2013. s. 567. ISBN 9780195328547. 2 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021. 
 70. ^ "Effıcacy Supplements Approved In Calendar Year 2003". FDA/Center for Drug Evaluation and Research. 19 Mart 2004. 21 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2008.