Mehmet Çelik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Mehmet Çelik (d. 5 Haziran 1954, Elazığ) Türk tarih profesörü ve İslam Bilgini. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı’nı bitirerek tamamladı. 1980 yılında akademik hayata intisab eden Prof. Dr. ÇELİK, 1982–1987 yılları arasında Mor Gabriel Manastırı’nda Süryanca ve Hıristiyan Teolojisi üzerine eğitim aldı. Fırat Üniversitesi'nde 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001 yılları arasında Doçent, 2001'den bu yana Celal Bayar Üniversitesi'nde Profesör ünvanıyla öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ülke Tv'de Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı Tarih programına da sık sık konuk olmaktadır

Yüksek Lisans Tezleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Sezgin Güçlüay , “Hz.Ömer ve Büyük İskenderiye Kütüphanesi’nin Yakılışı Meselesi” , Fırat

Üniversitesi , 1993

 • Muammer Gül , “ İslam Aleminde Mehdilik Düşüncesinin Doğuşu” , Fırat Üniversitesi , 1993
 • Cengiz Altun , “ Hicri I. Yüzyılda Mekke Şehri” , Fırat Üniversitesi , 1996
 • Şükran Yaşar , “ Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre Dini Açıdan Kudüs’ün Demografik Yapısı (XVI.

yy.) , Fırat Üniversitesi , 1996.

 • Fahmettin Aydın , “ Urfa’nın İnanç Coğrafyası” , Fırat Üniversitesi , 1997.
 • Mehmet Şirinoğulları , “ Memlüklü-Haçlı Münasebetleri” , Fırat Üniversitesi , 1997.
 • Yaşar Çelikol ,” Hicri I.Yüzyılda Medine” , Fırat Üniversitesi , 1997.
 • Cemil Turgu , “Bektaşi Menakibnameleri ve Nefeslerinde Tarihi Olaylar ( XV.Yüzyıl )”, Fırat

Üniversitesi , 2000.

 • Arzu Taşcan , “X.-XV. Yüzyıllarda Bizans – Papalık İlişkileri” , Fırat Üniversitesi , 2000.
 • Arzu Okumuş , “Ortaçağda Urfa’nın Sosyal ve İktisadi Durumu” , Celal Bayar Üniversitesi , 2002.
 • Gürhan Bahadır , “Antakya:Kuruluşundan İslam Fethine Kadar” , Celal Bayar Üniversitesi , 2003.
 • Alev Ilgın , “Urfa’nın Antik Dönem Ören Yerleri ve Kültürel Kalıntıları (Mozaikler-Yazıtlar-

Sikkeler-Parşömenler)” , Celal Bayar Üniversitesi , 2003.

Doktora Tezleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Muammer Gül “XI.-XIII. Yüzyıllarda Kudüs” , Fırat Üniversitesi , 1997.
 • Sezgin Güçlüay , “Selçuklular Döneminde Ortadoğu’da Ticaret (XI.-XIII. Yüzyıllar)” , Fırat

Üniversitesi , 1998

 • Şükran Yaşar , “III.-VII.Yüzyıllarda Urfa (Siyasî, Fizikî, İdarî, Dinî ve Sosyo-ekonomik yapı)” ,

Fırat Üniversitesi , 2002.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitaplar

 • Süryaniler Tarihi , Ankara , 1996.
 • Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu’nda Din –Devlet İlişkileri-I(Kuruluşundan

X,Yüzyıla Kadar), Üçüncü Basım , İzmir , 1999.

 • Ortadoğu Mozaiği I:Süryaniler-Nasturiler , Ankara ,1996.
 • Süryanca Dilbilgisi , Fırat Üniversitesi , Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları , No:3 ,

1994.

 • Türkiye’nin Fener Patrikhanesi Meselesi , İzmir , 1998.
 • Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiasının Tarihi Seyri(325-1453) , İzmir , 2000.

Makale ve Bildirileri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • “Sır Dinleri” , Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Erzurum , 1988.
 • “Synoptic İncillerin Kaynakları ve Tahlili Mukayeseleri” , Atatürk Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi Dergisi , Erzurum , 1988.

 • “Hülafâ-i Râşidin Döneminde Beytü’l-Mal(Kurumlaşması , Gelişmesi ve işleyişi)” ,

Fırat Üniversitesi I.Tarih Sempozyumu Bildirileri , Elazığ , 1993.

 • “Ahmet Yesevi’nin Tebliğ Metodu” , Milletler Arası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu

Bildirileri , Erciyes Üniversitesi Yayınları , Kayseri , 1993.

 • “Maceranın Huzura Tercihi ve Bir Milletin Dramı” , Askeri Tarih Bülteni , Genel

Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları , 1994.

 • “Sosyal Kültürel ve Dini Açıdan Helenistik Roma Dünyasında Sırlı Tarikatların Halk

Hayatındaki Rolü ve Önemi” , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6 , S.1-2 , Elazığ , 1994.

 • “Bizans Devletinin Antakya ve Yöresinde Giriştiği Kitle Katliamları (IV.-VII.

Yüzyıllar)” , II. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri , Ayrı Basım , Antakya , 1995.

 • “Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiası Kutsal Kilise Kanunlarına ve Tarihi

Gerçeklere Aykırıdır” , III.Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri ,Ayrı Basım , Antakya , 1995.

 • “Fener Patrikhanesinin Batı Destekli Ökümeniklik İddialarının Siyasal Açıdan

Türkiye İçin Doğurduğu Tehlikeler” , Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye Sempozyumu , Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri , Ankara , Genel Kurmay Basımevi , 1996.

 • “Selçukluların Ayrılıkçı Cereyanları Karşı Devlet-Ümmet Bütünlüğünü Sağlama

Politikasının Temel Umdeleri” , Meslek Hayatının 25. Yılında Prof.Dr.Abdulhaluk M.Çay Armağanı , C.I , Ankara , 1998.

 • “Bizans ve Osmanlı Toplumlarında Din-Devlet İlişkilerinin İnsan Hakları Açısından

Analizi” , Osmanlıda İnsan Hakları Uluslar arası Sempozyum Bildirileri , Celal Bayar Üniversitesi , Manisa , 1999.

 • “Büyük Konstantinos ve Cesaropapizm Yönetim Anlayışının İznik Boyutu” , Birinci

Uluslar Arası İznik/Nicaea Sempozyumu , İznik , 2000.

 • “Süryani Kaynakların Göre İmparator Marcianus’un İskenderiye Kütüphanesini

Yaktırması (01 Ağustos 455)” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , C.10 , S. 1, s.51- 67, Elazığ, 2000.

 • “Roma –Bizans Döneminde Dini Katliamlara Karşı Bir Korunma Mekanizması Olarak

Kapadokya’daki Yer Altı Şehirleri”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir , 2000.

 • “Hristiyanlıkta Tevhid-Teslis Mücadelesinde Bir Portre:Antakya Patriği Samsatlı

Pavlos” , Türk Dünyası İnanç Önderleri Sempozyumu, Ankara, 2002.

 • “Süryanilerin Tur Abdine Geri Dönüşleri” , Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu , Fırat

Üniversitesi , Elazığ . 2003.

 • “İslam Tarihinde Dinin Politikaya Alet Edilmesinin İlk Örnekleri” Fırat Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi , C.10 , S.1 , s.29-49 , Elazığ , 2000.

 • “Ankara Savaşı Sonrası Anadolu Birliği’nin Parçalanması ve Şehzadeler Arasındaki

Saltanat Mücadeleleri” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1-2 , Elazığ.

 • “Milli Hakimiyet Düşüncesinin Manevi Temelleri” , Milli Hakimiyetin İktisadi, Sosyal

ve Kültürel Temelleri Sempozyumu Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:83.


Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]