Fahreddin Râzî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Fahreddin Razî sayfasından yönlendirildi)
Atla: kullan, ara

Fahreddin Razi (1148, Rey - 1209, Herat), İranlı din bilgini, fizikçi ve düşünür.

Künyesiyle beraber adı 'Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî'dir. Babası da büyük bir Horasan alimiydi ve ilk eğitimini ondan aldı. Dini ve fen bilimlerini zamanının ve şehrinin ünlü alimlerinden aldı. Eğitimden sonra seyahat etmeye başladı. Harezm’de Mutezililerle, Herat’ta ise Kerramiyye mensuplarıyla tartışmalarda bulundu. Horasan'da Kutbeddin Muhammed tarafından ilgi gördü.

Razi, dini ilimlerde olduğu kadar pozitif bilimlerde de oldukça başarılı bir bilim adamıydı. Özellikle fizik konularıyla ilgilenmiş, cisimlerin hareketi ve ses üzerine çalışmıştır.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Razi'nin şüphesiz en önemli eseri Mefatih'ul Gayb isimli Ku'an tefsiridir. Tefsir-i Kebir (büyük tefsir) diye de bilinen kitabın ismi Türkçe'ye gaybın anahtarları şeklinde çevrilebilir. Nesefi, bu tefsirin kısaltılmış şeklini içeren Vâdıh isimli bir kitap yazmıştır.

 • Risaletun fi'n Nubuvvat
 • Menakib-u İmam-ı Şafi
 • Tehzib'ud Delâil
 • Muhassalu Efkâr-il-Mütekaddimîn vel-Müteahhirîn minel-Ulemâ vel-Hükemâ vel-Mütekellimîn,
 • İrşâd-ün-Nüzzâr ilâ Letâif-il-Esrâr,
 • Uyûn-ül-Mesâil,
 • El-Mahsûl,
 • El-Burhân,
 • Nilimü Usûl-id-Dîn,
 • KitâbüFedâil-is-Sahâbe,
 • Kitâb-ül-Ahlâk,
 • Şerhü Vecîz-lil-Gazâlî,
 • Tehzîb-üd-Delâil,
 • Kitâb-ı Esrâr-ül-Kelâm,
 • Şerhü Nehc-ül-Belâga,
 • Kitâb-ül-Kazâ vel-Kader,
 • Kitâbu Ta'cîz-il-Felâsife,
 • Kitâb-ül-Berâhin-il-Behâiyye,
 • Kitâb-ül-Hamsîn fî Usûl-id-dîn,
 • Kitâb-ül-Hak vel-Ba's,
 • Kitâbu İsmet-il-Enbiyâ,
 • Risâletün fin-Nübüvvât,
 • Esrâr-ül-Mevedde fî Ba'dı Süver-il-Kur'ân-il-Kerîm,
 • Kitâb-ül-Firâset,
 • Kitâbün-fî Zemm-id-Dünyâ,
 • Kitâb-üz-Zübde,
 • El-Mulehhas,
 • El-Metâlib-ül-Âliyye,
 • Kitâbün fil-Hendese,
 • Kitâb-ül-Câmi'il-Kebîr,
 • Kitâbün fil-Kabz,
 • Risâletün fin-Nefs,
 • Kitâb-ı Umdet-ün-Nezzâr ve Zînet-ül-Efkâr,
 • Risâletün fit-Tenbîh alâ Ba'd
 • Meâlimü Usûl-id-dîn.